Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Programació 2 estén els coneixements adquirits en Programació 1 amb l'objectiu de dissenyar programes de grandària mitjana, treballar amb eines de programació i introduir el paradigma de la programació orientada a objectes.

Aquesta assignatura és la continuació de Programació 1, i té relacions de coordinació amb Fonaments de Bases de dades. També constitueix la base per cursar Programació 3, Programació i Estructures de Dades, Anàlisis i Disseny d'Algorismes i  Disseny de Bases de dades.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CG4 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CG6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El principal objectiu de l'assignatura és aprendre a dissenyar un programa de grandària mitjana usant tant programació estructurada com orientada a objectes, i fomentar la capacitat crítica necessària per desenvolupar programes clars, eficients i amb tolerància a errades.

Per aconseguir aquests objectius, s'estendran els coneixements adquirits en Programació 1, afegint conceptes sobre cadenes, fitxers i pas de paràmetres. També es treballarà amb algunes eines de programació (make, depuradors, etc.). Finalment, s'introduirà el paradigma de la programació orientada a objectes.

 

 

Dades generals

Codi: 34008
Professor/a responsable:
TOMAS DIAZ, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix