Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Se trata de una asignatura optativa de último semestre del grado en Ingeniería Robótica por la Universidad de Alicante. En ella se busca que los estudiantes conozcan posibilidades para desarrollar su fututo profesional en el campo del emprendimiento o en el de la investigación. Se verán las diferencias entre ellos, las diferentes formas de elaborar informes, acceder a fuentes de financiación, etc. todo ello enfocado hacia la innovación o la investigación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG7 : Saber aplicar noves tecnologies de robòtica als diversos sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar-ne la competitivitat.
 • CG8 : Ser capaç d'integrar robots en la societat, aplicant els criteris ètics adequats si cal i saber transmetre els beneficis que la robòtica pot aportar, sense ignorar els riscos d'una incorrecta aplicació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE34 : Tenir capacitat per a dissenyar i projectar sistemes robòtics i la implantació industrial i en l'àmbit dels serveis d'aquests.
 • CE35 : Conèixer, entendre i saber aplicar metodologies d'anàlisi i validació d'oportunitats de negoci en l'àmbit de la robòtica.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar i desenvolupar en l'àmbit de l'enginyeria robòtica i la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions robòtiques.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'Enginyer en Robòtica.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'Enginyer en Robòtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'emprendimiento, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit de l'Enginyeria Robòtica.
 • Capacitat de redacció de documentació per a convocatòries de recerca, així com, capacitat de síntesi, redacció i comunicació de resultats de recerca en robòtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer y aplicar elementos básicos de emprendimiento, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de la Ingeniería Robótica.
 • Tener capacidad de redacción de documentación para convocatorias de investigación, así como, capacidad de síntesis, redacción y comunicación de resultados de investigación en robótica.
 • Tener capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar y desarrollar en el ámbito de la ingeniería robótica y la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones robóticas.
 • Ser capaz de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Tener capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero en Robótica.
 • Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero en Robótica.

 

 

;

Dades generals

Codi: 33746
Professor/a responsable:
MORELL GIMENEZ, VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix