Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de Manipuladores centra los contenidos y conocimientos adquiridos en asignaturas precedentes como base para alcanzar el conocimiento, la elección y la gestión de los robots manipuladores presentes en el mercado, tanto industriales como de servicios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Tenir capacitat per a abordar problemes de cinemàtica i dinàmica associats al disseny, construcció i anàlisi de robots. Saber utilitzar i dissenyar algorismes per a generar les trajectòries de moviment, amb suficient precisió, per a posicionar adequadament diversos tipus de robots.
 • CE23 : Saber seleccionar un robot per a implantar-lo en una aplicació tenint en consideració les especificacions i els estàndards existents.
 • CE27 : Conèixer les tècniques d'intel·ligència artificial utilitzades en robòtica industrial i de serveis, saber com utilitzar-les en aplicacions robòtiques fixes i mòbils.
 • CE33 : Ser capaç d'establir sistemes robòtics cooperatius i multirobot aplicant les tècniques adequades.
 • CE8 : Entendre els principis d'estructures, màquines, mecanismes, articulacions i sistemes de transmissió de moviment, i saber aplicar-los en l'enginyeria de sistemes robòtics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de seleccionar el manipulador adequat per a cada treball industrial.
 • Conèixer i saber triar adequadament els elements terminals utilitzats en robòtica.
 • Saber seleccionar un manipulador per a implantar-lo en una aplicació.
 • Conèixer els sistemes de sensorització emprats en la manipulació robòtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El principal objetivo de la asignatura Manipuladores es adquirir el conocimiento necesario para saber elegir el robot manipulador, elemento terminal y sensorización más adecuados al entorno de uso, así como la implantación y programación de su lógica de actuación.

 

 

;

Dades generals

Codi: 33731
Professor/a responsable:
ESTEVE SALA, VICENTE MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix