Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura Visión por Computador extiende los conocimientos de procesamiento de imágenes introducidos en la asignatura Sensores e instrumentación, con el objetivo de desarrollar conceptos básicos como histogramas, filtrado, transformaciones, espacios de color, segmentación, descriptores de imágenes, video, y reconocimiento de imágenes.

Algunos de los conceptos introducidos en Visión por Computador sirven como base para asignaturas posteriores como Sistemas de Percepción y Sistemas Inteligentes. 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE28 : Ser capaç d'aplicar mètodes de reconeixement de patrons i d'aprenentatge computacional en l'anàlisi de dades sensorials i per a la presa de decisions en sistemes robòtics.
 • CE31 : Conèixer i entendre les tècniques per a detectar, reconèixer o seguir elements dins de l'entorn d'un robot i saber utilitzar o desenvolupar algorismes per a engegar aquestes tècniques.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre el funcionament de les tècniques i els mètodes bàsics de processament i anàlisi d'imatge digital i ser capaç d'escollir-ne els més adequats en funció de l'àmbit d'aplicació.
 • Ser capaç de dissenyar i implementar solucions de detecció visual, per al reconeixement en una escena a partir de descriptors de característiques.
 • Saber utilitzar eines informàtiques i programari específic per al processament d'imatges digitals obtingudes des de sensors visuals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

El principal objetivo de la asignatura es aprender a trabajar con imágenes digitales, diseñando sistemas eficientes y robustos para el procesamiento y recuperación de información visual en 2D que sean útiles para aplicaciones de robótica.

Para lograr estos objetivos, se verán conceptos de procesamiento de imagen, incluyendo geometría, histogramas, espacios de color, filtrado, operaciones morfológicas y transformaciones. Además, se introducirán las bases del análisis de imágenes para segmentación, detección e reconocimiento de objetos, tanto en imagen como en vídeo. 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 33724
Professor/a responsable:
PERTUSA IBAÑEZ, ANTONIO JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix