Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura es la continuación natural de las asignaturas de introducción a la programación estudiadas en los cursos anteriores.

Se trata del primer contacto del alumno con la algoritmia, uno de los pilares de la programación cuya relevancia se muestra en el desarrollo de cualquier aplicación más allá de la mera construcción de programas. Las técnicas estudiadas en esta asignatura son fundamentales para el desarrollo eficaz y eficiente del software y por tanto, son también esenciales para poder abordar con éxito una buena parte de las asignaturas que el alumno estudiará posteriormente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Interpretar el funcionament del codi font d'un programa. Definir els tipus de dades necessàries per a representar la informació. Dissenyar algorismes i codificar-los amb diferents tècniques de programació, especialment en sistemes robòtics. Verificar el correcte funcionament d'un programa.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir la capacitat per a analitzar amb rigor l'eficiència dels algorismes i distingir els conceptes d'eficiència en temps i en espai.
 • Saber comparar, quant a l'eficiència, diverses solucions algorítmiques al mateix problema.
 • Conèixer estructures de dades per a organitzar la informació i obtenir algorismes eficients.
 • Conèixer les famílies més importants de problemes algorítmics i estudiar diversos esquemes o paradigmes de disseny aplicables per a resoldre'ls.
 • Aprendre a instanciar (particularitzar) un esquema genèric per a un problema concret, identificant les dades i operacions de l'esquema amb les del problema, prèvia comprovació que se satisfan els requisits necessaris per a la seua aplicació.
 • Justificar l'elecció d'un determinat esquema quan pot aplicar-se'n més d'un al mateix problema.
 • Aplicar estratègies de cerca cega i cerca informada per a planificar una seqüència d'accions, que permeta trobar una solució complint amb les restriccions del problema.
 • Desenvolupar heurístiques apropiades a un problema de cerca concret, valorar-ne l'aportació i avaluar-ne l'eficàcia.
 • Determinar el mètode de cerca més adequat a les característiques de cada problema.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Adquirir la capacidad para analizar con rigor la eficiencia de los algoritmos distinguiendo los conceptos de eficiencia en tiempo y en espacio.
 • Saber comparar, en cuanto a su eficiencia, distintas soluciones algorítmicas a un mismo problema.
 • Conocer estructuras de datos para la organización de la información que permitan la obtención de algoritmos eficientes.
 • Conocer las familias más importantes de problemas algorítmicos y estudiar diferentes esquemas o paradigmas de diseño aplicables para resolverlos.
 • Aprender a instanciar (particularizar) un esquema genérico para un problema concreto, identificando los datos y operaciones del esquema con las del problema, previa comprobación de que se satisfacen los requisitos necesarios para su aplicación.
 • Justificar la elección de un determinado esquema cuando varios de ellos pueden ser aplicables a un mismo problema.
 • Aplicar estrategias de búsqueda ciega y de búsqueda informada con el fin de planificar una secuencia de acciones que permitan encontrar una solución cumpliendo con las restricciones del problema.
 • Desarrollar heurísticas apropiadas a un problema de búsqueda concreto, valorar su aportación y evaluar su eficacia.
 • Determinar el método de búsqueda más adecuado según las características de cada problema.

 

 

;

Dades generals

Codi: 33723
Professor/a responsable:
VERDU MAS, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix