Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Ens trobem davant una assignatura de primer curs i del segon semestre. Va precedida en el primer semestre per l'assignatura "Programació-I" en la qual s'estudien els fonaments bàsics de la programació i va seguit en tercer curs en el segon semestre per l'assignatura "Algorísmia" en la qual s'ensenya a l'alumne els conceptes de complexitat temporal i espacial asi com el concepte d'esquema algorítmic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Interpretar el funcionament del codi font d'un programa. Definir els tipus de dades necessàries per a representar la informació. Dissenyar algorismes i codificar-los amb diferents tècniques de programació, especialment en sistemes robòtics. Verificar el correcte funcionament d'un programa.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudiar detalladament els requeriments d'un problema i identificar-ne els objectius i les dependències.
 • Dissenyar programes de grandària mitjana aplicant les tècniques i els esquemes necessaris per a obtenir un algorisme adequat.
 • Desenvolupar la capacitat d'abstracció i generalització per a cercar solucions alternatives en el disseny d'un programa.
 • Identificar els tipus de dades necessàries per a resoldre un problema i dividir adequadament un programa en funcions.
 • Identificar les alternatives més eficients per a reduir el cost computacional.
 • Desenvolupar programes amb un estil de programació adequat, comprensible i eficient.
 • Desenvolupar capacitat crítica per a verificar l'algorisme amb tots els casos possibles d'entrades de dades.
 • Saber programar sota el paradigma orientat a objectes en el desenvolupament d'aplicacions, identificant possibles estratègies de solució a problemes amb conceptes com l'herència, el polimorfisme o la genericitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Saber què és un Tipus Abstracte de Dada (TAD)
 • Conèixer els TAD bàsics: llistes, piles, cues; així com TAD més complexos com Arboles i Grafs.
 • Conèixer el paradigma orientat a objectes i saber aplicar-ho en les aplicacions desenvolupades.
 • Conèixer i aplicar correctament les relacions entre objectes i entre classes.
 • Aprendre a usar correctament l'enllaç dinàmic de mètodes així com l'ús d'excepcions.
 • Aprendre el concepte de patró de disseny programari. Aprendre a usar el patró RAII.
 • Estudiar el concepte de programació dirigida per esdeveniments així com saber aplicar-ho.
 • Aprendre a comparar la implementació del paradigma orientat a objectes en diversos llenguatges de programació.
 • Aprendre a usar el paradigma orientat a objectes amb llenguatges no orientats a objectes.
 • Conèixer i saber usar mecanismes de pas de tests.

 

 

;

Dades generals

Codi: 33709
Professor/a responsable:
CORBI BELLOT, ANTONIO MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix