Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

The course Algorithms is included in the subject Computer Science, which includes the first year course Scientific Computing and Text Processing Programs, where an introduction to the Python programming language is given.

Algorithms is an instrumental course that will be used in many other courses throughout the degree, so special emphasis will be placed on the introduction of the basic knowledge of programming in a broad sense using the Python programming language. In addition, the concepts of computational complexity and algorithmic scheme will be developed.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

Specific Generic UA Competences

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA3 : Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

Generic Degree Course Competences

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

 • Know how to use a programming support environment (editor, debugger, interpreter).
 • Correctly interpret a code fragment in Python
 • Knowing the most common errors in writing programs
 • Be able to handle variables and functions with ease
 • Know how to build and use basic data structures
 • Understand the concept of computational complexity
 • Know how to calculate the complexity of an algorithm by counting steps.
 • Understand the advantages of using algorithmic schemes
 • Know how to apply an algorithmic scheme to a given problem
 • Learn to structure programs in a correct, simple and elegant way

 

 

General

Code: 25020
Lecturer responsible:
SANCHEZ CARTAGENA, VICTOR MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,92
Practical credits: 1,48
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0,92
  Practical credits: 1,48
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught