Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Algorísmia s'engloba dins de la matèria Informàtica, que inclou l'assignatura de primer curs Programes de Càlcul Científic i Processament de Textos, on es realitza una introducció al llenguatge de programació Python.

Algorísmia és una assignatura instrumental que serà utilitzada en moltes assignatures al llarg de tot el grau, per la qual cosa es posarà especial èmfasi en la introducció dels coneixements bàsics de la programació en un sentit ampli emprant el llenguatge de programació Python. A més, es desenvoluparan els conceptes de complexitat computacional i esquema algorítmic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

Competències genèriques específiques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA3 : Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Implementar programes per a resoldre problemes matemàtics, utilitzant en cada cas l'entorn computacional adequat.
 • Ser capaç de proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles.
 • Saber seleccionar les estratègies algorítmiques més adequades per a resoldre problemes habituals de cerca i optimització.
 • Saber identificar els tipus de problemes habituals en què són aplicables estratègies algorítmiques i conèixer-ne els límits d'aplicació.
 • Conèixer els mètodes i programes bàsics de simulació computacional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Saber utilitzar un entorn d'ajuda a la programació (editor, depurador, intèrpret)
 • Interpretar correctament un fragment de codi en Python
 • Conéixer els errors més habituals en l'escriptura de programes
 • Manejar amb soltesa variables i funcions
 • Saber construir i utilitzar estructures de dades bàsiques
 • Comprendre el concepte de complexitat computacional
 • Saber calcular la complexitat d'un algorisme mitjançant el compte de passos
 • Comprendre els avantatges de l'ús d'esquemes algorísmics
 • Saber aplicar un esquema algorísmic a un problema donat
 • Aprendre a estructurar programes de manera correcta, simple i elegant

 

 

;

Dades generals

Codi: 25020
Professor/a responsable:
SANCHEZ CARTAGENA, VICTOR MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 1,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 1,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix