Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Esta asignatura se ubica en el módulo Básico y dentro de él en la materia "Informática". Dicha materia incluye además la asignatura de "Algoritmia” de segundo curso.


La asignatura pretende realizar una pequeña introducción a algunos programas de cálculo científico y procesamiento de textos como son R, Python, LaTeX que serán utilizados en muchas de las asignaturas del grado.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

Specific Generic UA Competences

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA3 : Adquirir o tenir les habilitats bàsiques en TIC (tecnologies de la informació i comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

Generic Degree Course Competences

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 25014
Lecturer responsible:
MULERO GONZALEZ, JULIO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,72
Practical credits: 1,68
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0
 • Dept: MATHEMATICS
  Area: STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH
  Theoretical credits: 0,72
  Practical credits: 1,68
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught