Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Las prácticas en empresa constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por la Universidad, cuyo objetivo es permitir aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

Esta asignatura se encuentra situada en el 4º curso del plan de estudios del grado en Ingeniería Multimedia. Se divide en “Prácticas Externas I” y “Prácticas Externas II” pudiéndose cursar en el primer y/o segundo cuatrimestre respectivamente. Cada una de ellas supone 6 créditos ECTS, pudiendo el estudiante cursar una u otra asignatura, según el período en el que realice las prácticas. También es posible cursar ambas asignaturas con lo que el estudiante realizaría 12 créditos ECTS de prácticas en empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 1 : Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia i la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • 10 : Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'Enginyer/a Multimèdia.
 • 11 : Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes multimèdia.
 • 12 : Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • 13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • 14 : Capacitat d'utilitzar qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.
 • 2 : Capacitat per a dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de l'enginyeria multimèdia.
 • 3 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, així com de la informació que gestionen.
 • 4 : Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • 5 : Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia utilitzant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat.
 • 6 : Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes que integren maquinari, programari i xarxes.
 • 7 : Capacitat per a conèixer la legislació específica nacional i internacional sobre la publicació de continguts multimèdia: drets d'autor, propietat intel·lectual i distribució de material audiovisual i usar especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • 8 : Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, així com les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • 9 : Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'Enginyer/a Multimèdia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B1 : Resoldre els problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria multimèdia aplicant-hi coneixements sobre àlgebra, geometria, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, estadística i optimització.
 • B2 : Comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica i la seua aplicació per al tractament automàtic de la informació per mitjà de sistemes computacionals i per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • B3 : Conèixer i comprendre els fonaments bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, l'algorítmica i la complexitat computacional.
 • B4 : Conèixer i comprendre l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics multimèdia.
 • B5 : Comprendre i dominar els fonaments bàsics de la física i la seua aplicació a la informàtica i al tractament del senyal per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria multimèdia.
 • B6 : Conèixer i comprendre el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com la seua organització i gestió.
 • B7 : Conèixer els fonaments de l'expressió gràfica i el disseny, aplicar-los als continguts multimèdia i desenvolupar la capacitat de visió espacial.
 • B8 : Conèixer i comprendre el concepte multimèdia, les característiques del llenguatge multimèdia, les tecnologies implicades, l'organització i gestió de sistemes multimèdia i l'impacte sociocultural en la societat de la informació i el coneixement.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C1 : Desenvolupar, mantenir, administrar i avaluar serveis i sistemes multimèdia que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable, eficient i que complisquen normes de qualitat.
 • C10 : Seleccionar i gestionar plataformes per a donar suport al contingut multimèdia des de la seua creació fins a la seua distribució i consum.
 • C11 : Conèixer les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius que permeten el seu ús adequat, administració i el disseny i implementació d'aplicacions multimèdia basades en els seus serveis.
 • C12 : Conèixer les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet, que permeten el seu adequat ús, administració i el disseny i implementació de sistemes multimèdia basats en ells.
 • C13 : Conèixer i saber aplicar els mètodes i la tecnologia d'emmagatzematge persistent, especialment fitxers i bases de dades, d'informació multimèdia amb l'objectiu d'obtenir sistemes d'informació que satisfacen els requeriments de manera eficient.
 • C14 : Dissenyar, implementar, integrar i implantar les eines, aplicacions i components necessaris per a l'emmagatzematge, processament, distribució i accés als sistemes d'informació basats en web.
 • C15 : Conèixer, i aplicar els principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
 • C16 : Crear, dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat.
 • C17 : Conèixer i aplicar els fonaments de la imatge i el vídeo digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció d'imatge en les seues dimensions tècnica i creativa.
 • C18 : Conèixer i aplicar els fonaments del so i la música digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció de so i música en les seues dimensions tècnica i creativa.
 • C19 : Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de gràfics per computador, incloent-hi 2D, 3D, renderització i il·luminació.
 • C2 : Elaborar i dirigir projectes d'enginyeria multimèdia de manera eficient i eficaç, atenent els aspectes de viabilitat, sostenibilitat, legislació, seguretat laboral, regulació, normalització i accessibilitat i igualtat de gènere relacionats amb la societat de la informació en el desenvolupament de projectes.
 • C20 : Projectar i produir elements gràfics i processos de comunicació visual que permeten contribuir a la construcció d'entorns visuals eficaços amb valors estètics i culturals.
 • C21 : Dissenyar, construir i animar models tridimensionals, incloent-hi totes les etapes requerides per a la producció d'una imatge o seqüència infogràfica.
 • C22 : Garantir nivells de qualitat adequats (rendiment, seguretat, continuïtat, integritat, fiabilitat) en la distribució i emmagatzematge de continguts multimèdia.
 • C23 : Dissenyar i desenvolupar videojocs i sistemes de simulació.
 • C24 : Desenvolupar estructures narratives de productes multimèdia.
 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.
 • C26 : Conèixer, dissenyar, integrar i implantar sistemes de gestió de continguts adequats als requisits especificats.
 • C27 : Conèixer i aplicar els diferents models de desenvolupament en entorn web, així com les tecnologies usades en el desenvolupament d'aplicacions en aquest entorn i els dispositius en els quals poden ser executades.
 • C3 : Conèixer el marc legal entorn de la propietat intel·lectual i aplicar correctament les llicències d'ús i explotació en la producció multimèdia, reconeixent les seues característiques principals, les seues diferències i les conseqüències que es deriven de la seua utilització, així com les tecnologies associades a la seua gestió.
 • C4 : Conèixer i aplicar les tècniques de recuperació i extracció d'informació a partir de recursos multimèdia, multilingües i multimodals.
 • C5 : Programar aplicacions de forma robusta, correcta i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats aplicant els coneixements sobre procediments algorísmics bàsics i usant els tipus i estructures de dades més adequades.
 • C6 : Identificar, gestionar, integrar i implantar sistemes i infraestructures per a la distribució, emmagatzematge i suport de continguts multimèdia.
 • C7 : Seleccionar i utilitzar la plataforma de desenvolupament adequada per a programar conjunts heterogenis de dispositius, amb diferent maquinari, sistema operatiu, i diferents tipus d'interfícies d'entrada i eixida.
 • C8 : Conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels sistemes i dispositius que donen suport a les aplicacions multimèdia.
 • C9 : Conèixer els conceptes fonamentals de la teoria de la informació i ser capaç de triar els sistemes de compressió i codificació òptims per a la transmissió, emmagatzematge i protecció de continguts multimèdia.

 

Competències específiques:>>optatives

 • CO1 : Analitzar, dissenyar i construir sistemes i aplicacions que requerisquen tècniques de programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
 • CO10 : Dissenyar, implantar i administrar sistemes de gestió de continguts multimèdia orientats a la difusió d'informació.
 • CO11 : Conèixer, implantar i administrar sistemes i serveis multimèdia basats en Internet, garantint els nivells de qualitat, seguretat i disponibilitat.
 • CO2 : Adquirir i aplicar els principis, les tècniques i les tecnologies de la realitat virtual.
 • CO3 : Conèixer, aplicar i optimitzar tècniques per al desenvolupament de jocs complexos, incloent-hi gràfics avançats, motors físics per a videojocs, intel·ligència artificial i jocs en xarxa.
 • CO4 : Conèixer i aplicar tècniques de postproducció audiovisual avançada que integren diferents tipus de continguts tant els generats de forma sintètica com els procedents de fonts de captura.
 • CO5 : Conèixer i aplicar tècniques avançades de sonorització de continguts audiovisuals.
 • CO6 : Conèixer i implantar diferents tipus de sistemes de radiodifusió d'àudio i vídeo, i de desenvolupar serveis interactius sobre aquests sistemes.
 • CO7 : Disseny i implantació de sistemes multimèdia d'aprenentatge electrònic.
 • CO8 : Conèixer, avaluar i aplicar models de negoci i tècniques de màrqueting orientats a l'explotació de les tecnologies multimèdia.
 • CO9 : Dissenyar i implantar sistemes documentals multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, a més de concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a dirigir projectes de l'àmbit de l'enginyeria multimèdia.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions multimèdia, i de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes.
 • Capacitat per a conèixer la legislació específica, nacional i internacional, quant a publicació de continguts multimèdia (drets d'autor, propietat intel·lectual i distribució de material audiovisual, especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment).
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer multimèdia.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 1. Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico.
 2. Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.
 3. Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.
 4. Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.

 

 

;

Dades generals

Codi: 21042
Professor/a responsable:
BERNA MARTINEZ, JOSE VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,13
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,19
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,19
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01

Estudis en què s'imparteix