Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura de e-learning és una optativa de l'itinerari de Gestió de continguts. Presenta el cas específic de resoldre el problema de la gestió del coneixement en organitzacions que s'ocupen de la formació (centres d'ensenyament, departaments de formació d'empreses, etc) i en particular la gestió de l'aprenentatge mitjançant l'ús d'internet i recursos de tipus multimèdia.

 

Aquesta assignatura té relació amb:

 

 • Sistemes multimèdia
 • Anàlisis i especificació de Sistemes Multimèdia
 • Estructuració de continguts
 • Gestió de continguts multimèdia
 • Programació hipermedia I i II

 

I, especialment, amb les de la resta de l'itinerari al que pertany: 

 

 • Serveis Multimèdia Basats en Internet
 • Sistemes de Difusió multimèdia
 • serveis multimèdia avançats
 • negoci i multimèdia

 

En aquest itinerari, i en la mesura que la selecció de les assignatures per part de l'alumne ho permeta, se seguirà la metodologia "Aprenentatge Basat en Projectes" (ABP) mitjançant la qual es proposarà un projecte transversal que afecte a diverses de les assignatures que l'alumne seleccione i haurà de desenvolupar-la compartint metodologia i, parcialment, el sistema d'avaluació.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>optatives

 • CO7 : Disseny i implantació de sistemes multimèdia d'aprenentatge electrònic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, a més de concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a dirigir projectes de l'àmbit de l'enginyeria multimèdia.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, els serveis i les aplicacions multimèdia, i de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts integrant maquinari, programari i xarxes.
 • Capacitat per a conèixer la legislació específica, nacional i internacional, quant a publicació de continguts multimèdia (drets d'autor, propietat intel·lectual i distribució de material audiovisual, especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment).
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i per a comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius específics del professorat:

 Quant a l'Aprenentatge Basat en Projectes:

 • Desenvolupar un projecte que integre els continguts de l'assignatura
 • Fomentar el treball en equip
 • Afavorir l'aprenentatge autònom
 • Reforçar les habilitats de comunicació
 • Millorar la capacitat de planificació temporal
 • Desenvolupar les capacitats crítiques i de autogestió
 • Desembolicar-se en situacions reals
 • Reforçar la interdisciplinarietat de les assignatures

Quant a la pròpia assignatura:

 • Conèixer la problemàtica de la gestió de coneixement en institucions que es dediquen a la formació
 • Conèixer la terminologia i conceptes associats al món de la formació per internet o amb recursos enriquits.
 • Ser capaç d'especificar un sistema de e-learning que responga a un model educatiu determinat
 • Ser capaç de distingir la tecnologia més adequada per a una especificació concreta d'un sistema de e-learning
 • Dissenyar i implementar un sistema de formació d'i-learning que utilitze recursos enriquits
 • implementar i avaluar l'eficàcia d'un sistema de e-learning i d'un sistema de repositoris educatius.

 

 

 

Dades generals

Codi: 21033
Professor/a responsable:
SAEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix