Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Interships constitute a formative activity carried out by the university students and supervised by the University. The final aim is to put into practice and complement the knowledge achieved by the students in their academic training. This way, the acquisition of competencies is encouraged and students are prepared for the exercise of professional activities, facilitating their employability and boosting their undertaking capacity.

This course is located in the first semester of the 4th year of the curriculum of the Degree in Sound and Image in Telecommunications Engineering.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

UA Basic Transversal Competences

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Basic Transversal Competences

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Specific Competences: >> Competences Common to the Telecommunications Branch

 • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • C2 : Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a sustentar el desenvolupament i l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • C4 : Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
 • C5 : Capacitat per a avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.
 • C6 : Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (casa, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la posada en marxa i millora contínua, així com conèixer l'impacte econòmic i social que generen.

 

Specific Competences: >> Competences Specific to Sound and Image

 • E1 : Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
 • E2 : Capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, tant en entorns fixos com a mòbils.
 • E3 : Capacitat per a realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.
 • E4 : Capacitat per a realitzar projectes d'enginyeria acústica sobre aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústicos; sistemes de mesurament, anàlisi i control de soroll i vibracions; acústica mediambiental, i sistemes d'acústica submarina.
 • E5 : Capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent criteris d'usabilitat i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

a) Contribute to the integral formation of students supplementing their theoretical and practical learning.

b) Facilitate the knowledge of the appropiate work methodology used in professional activities in which students must operate, comparing and applying the acquired knowledge.

c) To promote the development of technical, methodological, personal and participatory skills. 

d) Obtain practical experience to facilitate insertion into the labour market improving their future employability.

 

 

 

General

Code: 20041
Lecturer responsible:
ROMA ROMERO, MIGUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: ENGLISH STUDIES
  Area: ENGLISH STUDIES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING
  Area: COMPUTER ARCHITECTURE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: PHYSICS, ENGINEERING SYSTEMS AND SIGNAL THEORY
  Area: APPLIED PHYSICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,11
 • Dept: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Area: FINANCIAL ECONOMICS AND ACCOUNTING
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: PHYSICS, ENGINEERING SYSTEMS AND SIGNAL THEORY
  Area: SYSTEMS ENGINEERING AND AUTOMATICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,09
 • Dept: PHYSICS, ENGINEERING SYSTEMS AND SIGNAL THEORY
  Area: SIGNAL THEORY AND COMMUNICATIONS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,23
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Area: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: APPLIED MATHEMATICS
  Area: APPLIED MATHEMATICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,05

Study programmes where this course is taught