Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Per completar amb èxit aquest curs, l'estudiant ha de completar prèviament aquests cursos:

(recomanació)

20002 - Fonaments de Programació I

20007 - Fonaments de Programació II

20019 - TRACTAMENT DIGITAL DE SENYAL

 

Context de l'assignatura en el Grau.

Aquest curs es troba al final del període de formació per a estudiants universitaris. El seu objectiu és proporcionar als estudiants noves perspectives de l'aplicació dels seus coneixements al món del treball, proporcionant un "estat de l'art" actualitzat de serveis multimèdia en la societat del coneixement.

El curs consta de dues parts:
Teoria: on s'analitzaran les grans preguntes dels mitjans de comunicació i d'Internet i
Pràctica: de caracter més pràctic on s'aprenen els conceptes bàsics de la programació web en PHP i que l'estudiant farà un projecte per aplicar el que han après en teoria.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B2 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • C12 : Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
 • C2 : Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a sustentar el desenvolupament i l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E1 : Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
 • E5 : Capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent criteris d'usabilitat i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre nous mètodes i tecnologies, i donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions i creativitat, i comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

1.- Conèixer el context multimèdia que proporciona la societat de la informació per al desenvolupament de projectes de programació web.

2.- Conèixer els Sistemes i metodologies de desenvolupament web que els serveis multimèdia basats en internet impliquen.

3.- Conèixer la problemàtica de la propietat intel·lectual i la seva difusió a través de serveis multimèdia basats en internet

4.- Ser capaç de desenvolupar la interacció adequada d'un producte interactiu multimèdia basat en internet en els diferents formats que existeixen en l'actualitat: (movil, al llar, pc, tablets...)

5.- Comprendre i ser capaç de fer propostes de projectes sobre internet de les coses.

6.- Adquirir destreses bàsiques de programació en llenguatges web com PHP.

7.- Conèixer l'arquitectura client-servidor que permet desenvolupaments multimèdia en Internet i ser capaç de construir sistemes interactius.

 

 

Dades generals

Codi: 20039
Professor/a responsable:
GUTIERREZ VAZQUEZ, YOAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix