Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

This subject is fundamentally about sound design and its realization by means of digital sound synthesis systems. This approach is general and can be applied in principle to any kind of sound, but this subject deals with the study of sound so relevant and so important in our environment economically as it is the music. Sound synthesis has many applications such as the sound of video, film, or video games and any sound is likely to be created, but the truth is that the vast majority of the sound that is synthesized is music.

In this context, this course studies the perception of music and, therefore, the sound design specifications that acoustically cause these sensations. However, the main part of the course is to give a broad view of the catalog of techniques of synthesis most used, with its advantages and disadvantages, and their main applications. Also included are techniques followed by the design of traditional instruments, which will serve as a guide and reference to design synthetic instruments.

The theory is complemented by laboratory practices that will be carried out individual work related to the design and control of digital synthesis using a language of specification creation and sound processing systems.

This subject is related to previous ones, which include acoustics, electroacoustics, Digital signal processing, Digital audio processing and digital image processing.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

UA Basic Transversal Competences

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Specific Competences:>>Basic

 • B2 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Basic Transversal Competences

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Specific Competences: >> Competences Common to the Telecommunications Branch

 • C2 : Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a sustentar el desenvolupament i l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

 

Specific Competences: >> Competences Specific to Sound and Image

 • E1 : Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
 • E5 : Capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent criteris d'usabilitat i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

 • Know the relationship between the features objective perceptual of sounds and the magnitudes that originate them, so that students can both describe how to specify the sounds in terms of these characteristics.
 • Understand how traditional instruments generate sound, the fundamentals of its acoustics and its control.
 • Understanding the advantages and disadvantages of each technique and its applicability to know involved in digital sound synthesis, computer methods and technologies.
 • Know the standards computerized control of musical devices.
 • Understand the rudiments of classical and computer musical representations, to be able to work in cooperation with musicians and sonorizadores in the field of design and production of sound in any creative environment.

 

 

General

Code: 20029
Lecturer responsible:
IÑESTA QUEREDA, JOSE MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,50
Practical credits: 0,90
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 1,5
  Practical credits: 0,9
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught