Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta matèria suposa el primer contacte en el desenvolupament de l'aprenentatge de l'estudiant del grau amb els elements tecnològics informàtics.


La matèria impartida en la present assignatura suposa un reforç bàsic clau per al desenvolupament de la resta de les matèries del grau cobrint, no sols el conjunt de competències tecnològiques potencialment exigibles en els futurs professionals sinó en el propi desenvolupament del pla d'estudis ja que competeixen tant de manera específica a la formació de l'egressat com de manera transversal a la seua educació tecnològica en la Universitat d'Alacant.


L'aspecte multidisciplinari de la matèria dins del context de la tecnologia informàtica fa d'aquesta assignatura una peça clau en la formació de l'estudiant i configurarà un clar mapa tecnològic de tots els aspectes rellevants de la ciència informàtica en l'empresa pública i privada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG3 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació en al gestió pública.
 • CG7 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG8 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Capacidad para identificar y manejar las fuentes de información y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras técnicas y aplicaciones informáticas, con especial atención a las propias de la Administración electrónica.
 • CE8 : Capacidad para el manejo de herramientas extrajurídicas y de apoyo a la gestión y políticas públicas, priorizando la gestión económico-financiera. Y el manejo de instrumentos no jurídicos de exigencia para la gestión pública. pública i fer valdre les pretensions amb suficient argumentació jurídica, potenciant una anàlisi crítica, si escau.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i analitzar la importància de la informàtica en la societat de la informació en general i en l'administració pública en particular.
 • Comprendre i analitzar l'evolució del càlcul en la història i la seua rellevància pel que fa a la informàtica moderna.
 • Comprendre, interpretar i analitzar els formalismes lògics bàsics com a part essencial de les eines de càlcul financer.
 • Comprendre, interpretar i analitzar les característiques bàsiques dels components lògics i físics més habituals presents en els sistemes informàtics.
 • Comprendre, interpretar i analitzar els protocols i mecanismes bàsics de comunicacions entre ordinadors i Internet com a recurs fonamental.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits mitjançant la resolució de problemes i pràctiques d'ordinador.
 • Ser capaç d'usar el llenguatge tècnic necessari per a comunicar-se amb als conceptes vistos i ser rigorós en les explicacions de qualsevol procés.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Comprendre i analitzar la importància de la informàtica en la Societat de la Informació en general i en l'administració pública en particular.
 • Comprendre i analitzar l'evolució del càlcul en la història i la seua rellevància referent a la informàtica moderna.
 • Comprendre, interpretar i analitzar els formalismes lògics bàsics com a part essencial de les eines de càlcul financer.
 • Comprendre, interpretar i analitzar les característiques bàsiques dels components lògics i físics més habituals presents en els sistemes informàtics.
 • Comprendre, interpretar i analitzar els protocols i mecanismes bàsics de comunicacions entre ordinadors i Internet com a recurs fonamental.
 • Conèixer el funcionament d'un full de càlcul per a operar amb les dades
 • Aprendre a estructurar i gestionar informació mitjançant una base de dades
 • Saber aplicar els coneixements adquirits mitjançant la resolució de problemes i pràctiques d'ordinador.
 • Ser capaç d'usar el llenguatge tècnic necessari per a comunicar-se referent als conceptes vistos, sent rigorós en les explicacions de qualsevol procés.

 

 

Dades generals

Codi: 18003
Professor/a responsable:
SAIZ NOEDA, MAXIMILIANO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix