Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La incorporació de les Aules Digitals en el context escolar és una realitat cada vegada més quotidiana.

En el marc dels estudis de Grau Maestro en Educació Infantil/Primària les Tecnologies Digitals (TD) les entenem:

com a matèria a aprendre en la formació incial del mestre (alfabetització digital) per aplicar-la en aquests estudis;
com a matèria per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida;
i com a element a tenir en compte quan sigui mestre en els processos d'ensenyament-aprenentatge.
És per això que aquesta assignatura consolida i amplia els coneixements instrumentals, fomenta la reflexió al voltant de la integració educativa de les TD i motiva l'alumnat per a la constant formació personal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals bases de la matèria.
 • Elaborar esquemes conceptuals estructurats de la matèria i integrar els conceptes i teories en un cos coherent i sòlid de coneixements.
 • Utilitzar i aplicar dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Analitzar i incorporar de manra crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles.
 • Transmetre de manera oral i escrita dels coneixements i aplicacions realitzats.
 • Mostrar capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.
 • Participar de forma activa en l'aprenentatge de la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Integrar les TD a l'aula.

- Conèixer aplicacions web per al seu ús a l'aula.

 

 

Dades generals

Codi: 17526
Professor/a responsable:
FERNANDEZ HERRERO, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,45
  Crèdits pràctics: 1,35
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,15
  Crèdits pràctics: 0,45

Estudis en què s'imparteix