Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN FILOSOFIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN FILOSOFIA

Codi:
 E026


 
 
Data de publicació:
 18/10/2014


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE MURCIA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (ESPANYA)

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinadora Universitat d'Alacant: Elena Nájera Pérez

Coordinador del programa de doctorat: Eugenio Moya Cantero (Universitat de Múrcia)

Comissió qualitat:

Coordinadora: Elena Nájera Pérez

Òrgan proponent:

Departament Humanitats Contemporànies

dhcon@ua.es

Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris permanent de doctorands.
 • ACTIVIDAT 2: Recursos electrònics. Gestors Bibliogràfics.
 • ACTIVITAT 3: Congressos interuniversitari de doctorands.
 • ACTIVITAT 4: Comunicació científica: Redacció i publicació d'articles científics. Presentació pública de resultats científics.
 • ACTIVITAT 5: Estada en centre d'investigació.

Activitats formatives transversals optatives

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Idiomes per a la comunicació científica: anglès aplicat a les arts i humanitats.
 • ACTIVITAT 2: Estada en centre d'investigació.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Dpt. d'Humanitats Contemporànies

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Estètica filosòfica contemporània
 2. Estètica de l'art contemporani
 3. Teoria de les arts àudio-visuals
 4. Didàctica de la Filosofia
 5. Filosofia contemporània
 6. Filosofia de la cultura. Antropologia filosòfica
 7. Filosofia de la Història
 8. Filosofia de la Tecnociència
 9. Història de la filosofia i de la ciència
 10. Pensament espanyol i iberoamericà
 11. Metafísica
 12. Teoria del Coneixement
 13. Antropologia d'Europa
 14. Antropologia social
 15. Pensament contemporani
 16. Ètica i docència
 17. Ètiques aplicades
 18. Filosofia Moral
 19. Filosofia política
 20. Migracions, ciutadania i globalització
 21. Filosofia i gènere
 22. Ciència cognitiva i Filosofia de la ment
 23. Epistemologia
 24. Filosofia del llenguatge
 25. Filosofia de la ciència i la tecnologia
 26. Filosofia de les ciències socials
 27. Lògica. Argumentació. Història i filosofia de la lògica
 28. Lògiques multimodales

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares