Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN TURISME
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN TURISME

Codi:
 E021


 
 
Data de publicació:
 18/03/2015


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPANYA)

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinador: JOSÉ FERNANDO VERA REBOLLO

Secretari: ANTONIO J. GUEVARA PLAZA

Comissió qualitat:

Coordinador: JOSÉ FERNANDO VERA REBOLLO

Òrgan proponent:

I.U. d'Investigacions Turístiques

doctorado.turismo@ua.es

 Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES

0C09 - No es contemplen competències addicionals en aquest programa.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers d'investigació en turisme.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris de treball conjunt entre estudiant del Doctorat en Turisme.
 • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques a congressos nacionals i internacionals dedicats a aspectes del Turisme.

Activitat formativa transversal optativa

 • ACTIVITAT 1: Mobilitat i estades en universitats i centres d'investigació superior en el tema d'investigació.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. I.U. d'Investigacions Turístiques

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Planificació i gestió de destinacions turístiques
 2. Turisme i desenvolupament local
 3. Societat local i impactes del turisme
 4. Gestió de recursos naturals i turisme
 5. Planificació territorial del turisme
 6. Ordenació turística de l'espai litoral
 7. Turisme i desenvolupament en espais d'interior
 8. Sistemes de qualitat i medi ambient en empreses turístiques
 9. Noves tecnologies aplicades al turisme
 10. Innovació en les empreses turístiques
 11. Mètodes quantitatius en economia i empresa turística
 12. Dret de mercat, contractació turística i comerç electrònic relacionat amb el turime
 13. Internacionalització d'empreses turístiques
 14. Tractament automàtic de dades des de perspectives qualitatives i quantitatives. Estudi estadístic de processos cognitius en el turisme
 15. Turisme en l'anàlisi econòmica regional
 16. Turisme, desenvolupament i cooperació
 17. Cabdal humà i turisme
 18. Comunicació turística
 19. Comercialització i recerca de mercats turístics
 20. Màrqueting turístic
 21. Valorització turística del patrimoni cultural
 22. Patrimoni cultural, museus i desenvolupament local
 23. Didàctica del patrimoni
 24. Literatura dels viatges

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares