Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES

Codi:
 E006


 
 
Data de publicació:
 12/06/2014


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinador: JOSÉ MIGUEL SEMPERE ORTELLS

Secretària: MARÍA MONSERRAT HIDALGO NUÑEZ

Comissió qualitat:

Coordinador: JOSÉ MIGUEL SEMPERE ORTELLS

Òrgan proponent:

Facultat de Ciències

facu.ciencies@ua.es

Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

COMPETÈNCIES BÀSÍQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS 

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers relacionats amb les línies del programa.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris realitzats pels propis doctorands.
 • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques i publicació de treballs científics i/o patents.

Activitat formativa transversal optativa

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.   
Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Facultat de Ciències

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Síntesi de compostos orgànics a través de compostos organometàl·lics
 2. Polímers en Síntesi Orgànica: catalitzadors i suports
 3. Reduccions estereoselectives mitjançant processos de transferència d'hidrogen
 4. Addicions estereoselectives de reactius organozíncics a imines
 5. Mecanismes i altres aspectes químic-físics de les reaccions orgàniques
 6. Estudi de l'estructura, reactivitat i propietats d'hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs) aniònics
 7. Astrofísica Relativista
 8. Transport en sistemes nanoscòpics
 9. Modelització de sistemes de molts cossos
 10. Canvis Paleoambientals
 11. Petrologia Aplicada
 12. Geologia Aplicada i Hidrogeologia
 13. Evolució Geodinàmica de la Serralada Bètica Oriental i de la Plataforma Marina d'Alacant
 14. Sismologia- Risc Sísmic i Processat del Senyal en Fenòmens Naturals
 15. Bionomia i taxonomia d'artròpodes.
 16. Cria artificial i producció massiva d'invertebrats.
 17. Zoologia aplicada (àmbit agroalimentari, industrial, urbà i mediambiental)
 18. Entomologia forense i mèdic-veterinària
 19. Filogènia i evolució animal
 20. Desenvolupament instrumental en anàlisi química
 21. Química Analítica Sostenible
 22. Química Bioanalítica
 23. Biogeoquímica
 24. Identificació de marcadors immunològics diagnòstics, pronòstics i/o de resposta terapèutica, en pacients amb malalties autoimmunes o càncer
 25. Anàlisi de fonts al·lergèniques i immunoteràpia bacteriana. Aplicacions en l'al·lèrgia i en patologies cròniques en humans
 26. Aplicacions terapèutiques en humans derivades de la capacitat immunomoduladora de les MSCs (cèl·lules mare mesenquimals)
 27. Anàlisi de biomarcadors en el diagnòstic i pronòstic de la infecció VIH
 28. Sòls i nutrició vegetal
 29. Anàlisi d'argiles i altres components minerals del sol
 30. Codis LDPC i convolucionals.
 31. Signatura digital
 32. Kernel criptogràfic
 33. Sistema Multiplataforma de Comunicacions segures
 34. Fonaments de l'optimització convexa
 35. Programació paramètrica
 36. Programació semi-infinita i infinita, lineal i convexa

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares