Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI

Codi:
 D034

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 30/07/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI
51 crèdits
 
9 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI

 

OBJECTIUS

 

Formar investigadors en l'àmbit de la disciplina historicoarqueològica i arqueòlegs per a l'exercici de la professió en un context interdisciplinari, plural i complex.


Es pretén proveir l'alumnat d'Instruments per al desenvolupament del treball, conceptes de disciplines afins, bases històriques per a la interpretació arqueològica, especificitats socioculturals en l'aplicació d'una metodologia i conceptes dels marcs professionals en els quals es desenvolupa la professió (empresa, territori, urbanisme).

 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Raonament crític sobre el procés històric.
 • CG2:Capacitat d'anàlisi i de síntesi de la informació arqueològica.
 • CG3:Capacitat de gestió de la informació arqueològica i patrimonial.
 • CG4:Motivació per la qualitat en l'exercici de la professió arqueològica.
 • CG5:Capacitat d'organització i planificació en la gestió patrimonial.
 • CG6:Adaptació a situacions noves davant de la diversitat patrimonial.
 • CG7:Compromís ètic i deontològic amb la conservació i protecció del patrimoni cultural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Identificar, analitzar i explicar els valors patrimonials des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesos com un procés complex i dinàmic.
 • CE2:Capacitat d'exercir professionalment l'arqueologia, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual, d'acord amb els principis i codis deontològics de la professió.
 • CE3:Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les investigacions historicoarqueològiques (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres).
 • CE4:Saber aplicar els mètodes, tècniques i instruments utilitzats en les ciències relacionades amb el patrimoni històric i arqueològic.
 • CE5:Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts materials per a l'estudi de la història, així com els instruments de recopilació i tractament de la informació (catàlegs, inventaris, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE6:Capacitat de manejar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet en matèria arqueològica i patrimonial, amb la finalitat de actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE7:Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic i etnogràfic.

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

33

  Optatives (OPT)

9

  Pràctiques externes (OBL)

6

  Treball de Final de Màster (OBL)

12

TOTAL CRÈDITS

60


DISTRIBUCIÓ DE MÒDULS I ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE (30 ECTS)

MÒDUL

MATÈRIA

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

1. PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC

BASES TEÒRIQUES

ARQUEOLOGIES DIACRÒNIQUES I ANTROPOLÒGIQUES

OBL

6

ARQUEOLOGIA I GESTIÓ DEL PATRIMONI

OBL

2

MODELS INTERPRETATIUS

OBL

3

2. FONAMENTS D'ARQUEOLOGIA

BASES INSTRUMENTALS I METODOLÒGIQUES

INSTRUMENTS, ESTRATÈGIES I ÀMBITS D'INTERVENCIÓ

OBL

6

INVENTARI I CATALOGACIÓ

OBL

12

TRACTAMENT, DIAGÓSTICO I CONSERVACIÓ DE LA CULTURA MATERIAL

OBL

2

3. APLICACIONS ARQUEOLÒGIQUES I PATRIMONIALS

PATRIMONI

PATRIMONI I GESTIÓ DE PROJECTES CULTURALS

OPT

9

ARQUEOLOGIA

TÈCNIQUES ARQUEOLÒGIQUES APLICADES

 

SEGON SEMESTRE (30 ECTS)

MÒDUL

MATÈRIA

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

4. BASES PER A LA INVESTIGACIÓ

TEORIA I PRÀCTICA

CONGRÉS DEL MÀSTER

OBL

2

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OBL

12

5. PRÀCTIQUES EXTERNES

PRÀCTIQUES EXTERNES

PRÀCTICUM

OBL

6

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis inclou un primer bloc de continguts teoricopràctics de caràcter obligatori que ofereixen una formació integral que permeta la consecució dels objectius formatius.

El pla d'estudis es divideix en quatre mòduls de caràcter obligatori i un de caràcter optatiu.

Segons la selecció de les dues possibles assignatures que configuren el modul 3 optatiu es podrà escollir una orientació del màster; n'hi ha dos itineraris:

 • Un itinerari principal de perfil investigador està dedicat als temes de gestió del patrimoni, amb l'assignatura Patrimoni i Gestió de Projectes Culturals, que hauran de cursar els alumnes que vulguen accedir al doctorat.
 •  Un segon itinerari de perfil professional, amb la signatura Tècniques Arqueològiques Aplicades.

Per al desenvolupament de les pràctiques es compta amb una llista d'institucions i empreses amb els quals el Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina, organitzador del màster, ha subscrit un conveni de pràctiques.

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1. Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió seran estar en possessió d'un títol de grau en Història o Arqueologia, preferentment, o d'una titulació relacionada, com Humanitats, Història de l'Art, Belles Arts o Béns Culturals en aquest cas amb una experiència teoricopràctica en activitats relacionades amb el patrimoni historicoarqueològic.

S'haurà d'aportar el títol de grau, l'expedient acadèmic i un currículum amb l'experiència adquirida en activitats relacionades amb el patrimoni historicoarqueològic.

 

2. Criteris de valoració

S'avaluarà de la manera següent:

 

 • Titulació determinada: Història. 3 punts
 • Altres titulacions: 1 punt
 • Certificació acadèmica: la mitjana de l'expedient
 • Currículum: fins a 4 punts

En cas d'existir una major demanda que l'oferta de places del Màster, la Comissió Acadèmica establirà una llista ordenada de sol·licitants segons els mèrits. En aquest cas s'admetran els 30 estudiants que obtinguen les millors puntuacions.

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

Oferta de places: 30

 

 

Orientació

 

D'investigació i professional


  Perfil d'especialització del títol

 

Iniciació a la investigació en arqueologia i gestió del patrimoni. Com a perfil secundari es preveu una orientació optativa de capacitació professional en arqueologia i gestió del patrimoni. 

 

 

Perfils professionals del títol

 

Orientacions professionals i llocs públics:

 • Investigadors
 • Arqueòlegs professionals
 • Tècnics d'Arqueologia d'entitats públiques (municipis i diputacions)
 • Tècnics de Patrimoni Arqueològic d'entitats públiques
 • Gestors i directors de museus arqueològic
 • Directors de parcs culturals i arqueològics

L'àmbit professional de l'arqueologia s'estén també per l'àmbit de les institucions públiques, ja que la professiøo de l'arqueologia s'exerceix en els càrrecs de tècnic arqueòleg municipal, en la gestió de museus, parcs arqueològics, etc., dins de l'ampli marc de gestió cultural demanat per la societat. 


 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

 1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Els estudiants del màster oficial d'Arqueologia Professional: Eines per a la Gestió Integral del Patrimoni Arqueològic, títol oficial que s'extingeix, podran sol·licitar la seua adaptació al nou Pla d'estudis. Per a fer-ho hauran de presentar a l'aprovació de la Comissió Acadèmica un escrit de sol·licitud d'adaptació amb la petició de convalidació de les matèries aprovades.

 

3. Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

Màster oficial d'Arqueologia Professional: Eines per a la Gestió Integral del Patrimoni Arqueològic, aprovat el 2006 (D 44/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat, DOGV núm. 5233, de 4 d'abril del 2006; Resolució de 22 de juny de 2006 de la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, BOE núm. 157 de 3 de juliol de 2006).

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Filosofia i LLetres

      Campus de San Vicente del Raspeig
      Ctra. de Alicante s/n 03690
      San Vicente del Raspeig (Alicante)
      Telèfon:+ 34 96
590 3448
      Fax:+ 34 96 590 3449
      facu.lletres@ua.es 
      http://lletres.ua.es/va/


 •  Centre de Formació Contínua (ContinUA) Solament per al procés de preinscripció
  Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
  Telèfon: + 34 96 590 9422
  Fax: + 34 96 590 9442

  continua@ua.es

  http://web.ua.es/va/continua


Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares