Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Codi:
 C254

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,21
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat d'Educació

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
PRIMER CURS (ARA)
SEGON CURS
TERCER CURS
48 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
 
 
QUART CURS
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
3
OPTATIVA
6
 
 
 
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
MENCIÓ 1. LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÉS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MENCIÓ 1. LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÉS
MENCIÓ 2. EDUCACIÓ FÍSICA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MENCIÓ 2. EDUCACIÓ FÍSICA
MENCIÓ 3. MÚSICA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MENCIÓ 3. MÚSICA
MENCIÓ 4. EDUCACIÓ ESPECIAL / PEDAGOGIA TERAPÈUTICA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MENCIÓ 4. EDUCACIÓ ESPECIAL / PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

 

OBJECTIUS DEL TÍTOL


L'objectiu fonamental del títol és formar mestres en educació primària capaços d'eixir-se'n en diferents contextos (rural i urbà, multicultural i monocultural, regional, nacional i internacional, etc.); capaços d'adaptar-se als canvis socials, culturals, científics, tecnològics i educatius; que dominen les diferents matèries i la seua relació interdisciplinària; crítics; amb iniciativa; capaços de reflexionar sobre la seua pràctica; compromesos amb la seua professió.

Els graduats i graduades en Mestre en Educació Primària per la Universitat d'Alacant estaran habilitats per a exercir la professió de Mestre d'Educació Primària, i també estaran formats per a exercir altres professions relacionades amb aquest tipus d'ensenyaments, tant formal com no formal.

De manera concreta, els objectius que planteja el títol presentat són:

 •  Adquirir i comprendre els coneixements necessaris de les diferents àrees d'estudi que conformen el títol de manera que capaciten per a la professió de Mestre en Educació Primària.
 •  Saber aplicar aquests coneixements al treball d'una manera professional, demostrant el domini de les competències a través de l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes en aquestes àrees d'estudi.
 •  Ser capaços de recollir i interpretar dades rellevants de les diferents àrees d'estudi i d'emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole socioeducativa, científica i ètica.
 •  Ser capaços de transmetre informació, idees, problemes i solucions al personal especialitzat i vinculat amb la seua formació, com també a persones vinculades indirectament.
 •  Adquirir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a ampliar els seus estudis amb autonomia.
 •  Promoure el respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.
 •  Promoure el respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de conformitat amb el que disposa la disposició final desena de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 •   Promoure els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2:Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3:Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4:Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5:Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6:Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG7:Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8:Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9:Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1:Competències en un idioma estranger.
 • CGUA2:Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3:Competències en comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE2:Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE3:Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE4:Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5:Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6:Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.
 • CE7:Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.
 • CE8:Assumir la dimensió ètica de docent, actuant amb responsabilitat, prenent decisions i analitzant críticament les concepcions i propostes sobre educació procedents tant de la investigació i la innovació com de l'administració educativa.
 • CE9:Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.
 • CE10:Utilitzar l'avaluació en la seua funció pedagògica i no solament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la pròpia formació, i assumir la necessitat de desenvolupament professional continu mitjançant la reflexió, l'autoavaluació i la investigació sobre la pròpia pràctica.
 • CE11:Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12:Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE13:Potenciar i liderar el desenvolupament i implementació, en el centre escolar al que pertanga, de propostes curriculars en alguna àrea curricular en la qual posseïsca una major qualificació i responsabilitzar-se de dinamitzar els processos de la millora de la qualitat en aqueixa àrea.

Competencias Módulo optatividad:

  Mención en Lengua extranjera: Inglés

  • M-ING-01:Conocer los principios y procesos básicos del aprendizaje del inglés en los distintos niveles del currículo.
  • M-ING-02:Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes entre los alumnos.
  • M-ING-03:Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente.
  • M-ING-04:Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los principales países de habla inglesa.
  • M-ING-05:Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

  Mención en Educación Física

  • M-EF-01:Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar el acondicionamiento físico y prescribir ejercicios correctivos.
  • M-EF-02:Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el conocimiento y control del cuerpo en el ejercicio físico.
  • M-EF-03:Dominio para evaluar las habilidades motrices básicas de los diferentes juegos y deportes.
  • M-EF-04:Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el juego y deporte escolar.
  • M-EF-05:Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de la actividad física en el medio natural.
  • M-EF-06:Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos para evaluar el acondicionamiento físico con alumnos en los distintos niveles del currículo.
  • M-EF-07:Dominio para utilizar eficientemente los recursos expresivos del cuerpo en los diferentes entornos de prácticas.
  • M-EF-08:Dominio para planificar, evaluar y controlar los aprendizajes motrices y la eficacia de los mismos en los juegos y deportes.
  • M-EF-09:Destreza para diseñar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo en contextos sociales, culturales y de atención a la diversidad.

  Mención en Música

  • M-MU-01:Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo desarrollando de forma consciente, la capacidad rítmica, melódica, tímbrica y armónica.
  • M-MU-02:Asimilar los conceptos de teoría de la música desde ámbito reflexivo y conocer y practicar los elementos fundamentales de música interiorizando todos sus elementos, potenciando la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva.
  • M-MU-03:Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con el aprendizaje del lenguaje musical.
  • M-MU-04:Desarrollar y evaluar los contenidos de educación musical del currículo de primaria mediante los recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes en el alumnado.
  • M-MU-05:Desarrollar y estimular la capacidad auditiva, la capacidad creativa demostrando competencias para trabajar la creatividad y la improvisación musical.
  • M-MU-06:Mostrar capacidad para interpretar con musicalidad las piezas musicales de distintos estilos y épocas.
  • M-MU-07:Realizar programaciones y desarrollo de sus unidades didácticas teniendo en cuenta el lenguaje musical para la en los distintos niveles del currículo.

  Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica

  • M-EE-01:Identificación de las necesidades educativas especiales, definición de los ámbitos de actuación prioritarios y elaboración de los programas de apoyo pedagógico.
  • M-EE-02:Intervención directa especializada, de carácter psicopedagógico, a los alumnos con necesidades educativas especiales, en su grupo clase y/o de forma individual o en pequeño grupo, evaluando el proceso de aprendizaje, junto con el tutor o tutora y los demás maestros.
  • M-EE-03:Coordinarse con el orientador y con los tutores para el asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa, la evaluación y el seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales.
  • M-EE-04:Coordinación con todos los profesionales de apoyo para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales.
  • M-EE-05:Colaboración y participación con el profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las dificultades manifiestas de aprendizaje en las áreas instrumentales, tales como agrupamientos flexibles, diversificación curricular, adaptaciones curriculares, planes de trabajo individualizados en el marco de la programación didáctica ordinaria, clases de apoyo, etc.
  • M-EE-06:Atención al alumnado que presenta necesidades educativas específicas derivadas de sobredotación intelectual.
  • M-EE-07:Participación en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes del centro, contribuyendo asimismo a la creación de un aula de recursos en sus diferentes ámbitos de actuación, los centros específicos de educación especial, los centros de educación infantil y primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.
  • M-EE-08:Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales del alumnado que atiende para conseguir la mayor colaboración e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
  • M-EE-09:Mostrar actitudes de respecto y valoración hacia la diversidad del alumnado y promover dicha actitud en la comunidad educativa.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Mestre en Educació Primària s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits; d'aquesta manera, aconseguiran els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

102

Optatives

24

Pràctiques externes

48

Treball final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Les matèries, que tenen un caràcter interdisciplinari, estan definides en aquest pla d'estudis en funció dels grans blocs temàtics que constitueixen el perfil generalista de la titulació de Mestre. Les classifiquem i distribuïm segons la proposta de classificació per mòduls que recull l'Ordre ECI/3857/2007 (BOE 312/2007):

Formació bàsica (10 assignatures – 60 crèdits), 3 matèries:

1. Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat

• Comprendre els processos d'aprenentatge relatius al període 6-12 en el context familiar, social i escolar.

• Conèixer les característiques d'aquests estudiants, i també les característiques dels seus contextos motivacionals i socials.

• Dominar els coneixements necessaris per a comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i identificar disfuncions.

• Identificar dificultats d'aprenentatge, informar-les i col·laborar en el seu tractament.

• Conèixer les propostes i desenvolupaments actuals basats en l'aprenentatge de competències.

• Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge.

2. Processos i Contextos Educatius

• Analitzar i comprendre els processos educatius a l'aula i fora d'aquesta relatius al període 6-12.

• Conèixer els fonaments de l'educació primària.

• Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.

• Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu al nostre país i els condicionants polítics i legislatius de l'activitat educativa.

• Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula.

• Abordar i resoldre problemes de disciplina.

• Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.

• Promoure accions d'educació en valors orientades a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica.

• Conèixer i abordar situacions escolars en contextos multiculturals.

• Dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge a l'aula.

• Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.

• Participar en la definició del projecte educatiu i en l'activitat general del centre atenent a criteris de gestió de qualitat.

• Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació educativa i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació.

3. Societat, Família i Escola

• Mostrar habilitats socials per a entendre les famílies i fer-se entendre per aquestes.

• Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar en el període 6-12.

• Relacionar l'educació amb el medi, i cooperar amb les famílies i la comunitat.

• Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.

• Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de família, d'estils de vida i educació en el context familiar.

Didàctic Disciplinari (18 assignatures – 102 crèdits), 6 matèries:

1. Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Experimentals

• Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (física, química, biologia i geologia).

• Conèixer el currículum escolar d'aquestes ciències. Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana.

• Valorar les ciències com un fet cultural.

• Reconèixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, com també les conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible.

• Desenvolupar i avaluar continguts de currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure l'adquisició de competències bàsiques en els estudiants.

2. Ensenyament i Aprenentatge de Ciències Socials

• Comprendre els principis bàsics de les ciències socials.

• Conèixer el currículum escolar de les ciències socials.

• Integrar l'estudi històric i geogràfic des d'una orientació instructiva i cultural.

• Fomentar l'educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític.

• Valorar la rellevància de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica entre els pobles.

• Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seua relació amb la cultura.

• Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.

3. Ensenyament i Aprenentatge de Matemàtiques

Adquirir competències matemàtiques bàsiques (numèriques, càlcul, geomètriques, representacions espacials, estimació i mesura, organització i interpretació de la informació, etc).

• Conèixer el currículum escolar de matemàtiques.

• Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques.

• Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida quotidiana.

• Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars del pensament científic.

• Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.

4. Ensenyament i Aprenentatge de Llengües

• Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.

• Adquirir formació literària i conèixer la literatura.

• Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.

• Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en les llengües oficials de la comunitat autònoma corresponent.

• Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.

• Fomentar la lectura i animar a escriure.

• Conèixer les dificultats per a l'aprenentatge de les llengües oficials d'estudiants d'altres llengües.

• Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

• Expressar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.

• Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.

5. Ensenyament i Aprenentatge de: Educació Musical, Plàstica i Visual

• Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les àrees.

• Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els aspectes plàstic, audiovisual i musical.

• Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l'escola.

• Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.

6. Ensenyament i Aprenentatge d'Educació Física

• Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l'educació física.

• Conèixer el currículum escolar de l'educació física.

• Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.

• Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.

Optativitat (24 crèdits): amb possibilitat d'opció als Esments en Llengua Estrangera: Inglés, Educació Física, Música o Educació Especial/Pedagogia Terapèutica, si es cursen els 24 crèdits en les optatives vinculades a aquests esments.

Practicum i Treball fi de Grau (54 crèdits): El Practicum 3 i Treball Fi de Grau poden vincular-se a una dels esments contemplats en el present pla d'estudis, realitzant pràctiques en un centre educatiu sota la tutorización d'un professional de l'especialitat corresponent.

Una vegada que l'ORDRE ECI/3857/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de Mestre en Educació Primària, contempla la possibilitat de proposar esments cualificadoras, adequades als objectius, cicles i àrees de l'Educació Primària que s'estableixen en els articles 13 i 14 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació; en el present Pla d'Estudis de Grau de Maestro en Educació Primària es proposen els següents esments:
1. Esment en Llengua Estrangera: Anglès
2. Esment en Educació Física
3. Esment en Música
4. Esment en Educació Especial/Pedagogia Terapèutica
Per a aconseguir qualsevol dels esments qualificadores cal que l'estudiant curse 24 crèdits d'assignatures del Mòdul d'Optativitat corresponents a l'esment i els crèdits del Practicum 3 i Treballe Fi de Grau.
Les assignatures optatives que conformen els esments es cursaran a partir del tercer any.

Practicum

 

El Practicum d'aquest grau es desenvoluparà en centres d'Educació Primària reconeguts com a centres de formació en pràctiques mitjançant el Conveni Marc de cooperació entre la Universitat d'Alacant i la Consellería d'Educació de la Generalitat Valenciana. Tindrà caràcter presencial i estarà tutelat per professors universitaris i mestres d'educació primària acreditats com a tutors de pràctiques per la Conselleria d'Educació.
La Conselleria d'Educació regularà mitjançant una Ordre el desenvolupament de les pràctiques dels estudiants del títol de grau en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. A part d'aquest Conveni Marc la Facultat podrà establir convenis amb diferents empreses, institucions o col·legis privats, subscrits a títol individual.

El Practicum s'organitza en tres períodes que les seues principals característiques són:

Període de Pràctiques 1.
El context de la pràctica serà una entitat d'educació primària. Inclouria sobretot la part del Prácticum corresponent a la formació bàsica.

Període de Pràctiques 2.
El context de la pràctica serà una entitat en educació primària. Inclouria sobretot la part del Prácticum corresponent a la formació didàctic-disciplinar.

Període de Pràctiques 3.
El context de la pràctica serà una entitat en educació primària. El Practicum 3 podrà vincular-se a un esment. Per a obtenir un esment s'hauran de cursar els crèdits corresponents al Practicum 3 vinculats a l'esment corresponent, realitzant pràctiques en un centre educatiu sota la tutorización d'un professional de l'especialitat corresponent.

Treball Fi de Grau.

Té caràcter obligatori i consta de 6 crèdits. El Treball Fi de Grau es concep com el treball final a través del com l'estudiant demostra i defensa que ha adquirit totes les competències requerides per a l'obtenció del títol de Mestre en Educació Primària per la Universitat d'Alacant.

El Treball Fi de Grau podrà vincular-se a un esment. Per a obtenir un esment s'hauran de cursar els crèdits corresponents al Treballe Fi de Grau vinculats a l'esment corresponent.

Prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ESMENTS

 

L'alumne o alumna haurà de cursar 24 crèdits d'optativitat que haurà d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen com a optatives. Per a obtenir un Esment s'hauran de cursar els 24 crèdits de les assignatures optatives vinculades a l'Esment corresponent.
A més, l'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA FRANCESA

OP

6

EDUCAR EN IGUALTAT DE GÈNERE

OP

6

LITERATURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA

OP

6

DRAMATITZACIÓ I TEATRE EN L'AULA (CASTELLÀ)

TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÁ

OP

6

LITERATURA CATALANA INFANTIL

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES

OP

6

TALLER DE MATEMÀTIQUES

OP

6

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS

ANGLÈS: LECTO-ESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT

OP

6

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OP

6

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)

OP

6

INDEPENDENT ENGLISH USER

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN EDUCACIÓ FÍSICA

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OP

6

JOC I ESPORT ESCOLAR

OP

6

BASES KINESIOLÒGIQUES DE L'ACTIVITAT FÍSICA

OP

6

TEORÍA I PRÀCTICA DEL CONDICIONAMENT FÍSIC AMB JOVES

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN MÚSICA

EDUCACIÓ VOCAL I AUDITIVA

OP

6

EDUCACIÓ RÍTMICA I MOVIMENT

OP

6

L'AUDICIÓ COM A ELEMENT EDUCATIU. HISTÒRIA DE LA MÚSICA, PATRIMONI MUSICAL I FOLKLORE

OP

6

EDUCACIÓ MUSICAL I LA SEUA DIDÀCTICA

OP

6

ASSIGNATURES VINCULADES A l'ESMENT EN EN EDUCACIÓ ESPECIAL/PEDAGOGÍA TERAPÈUTICA

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA I ALTES CAPACITATS

OP

6

DISCAPACITATS SENSORIALS I MOTRIUS: DESENVOLUPAMENT, COMUNICACIÓ I INTERVECIÓ

OP

6

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA

OP

6

PROBLEMES I TRASTORNS DE CONDUCTA

OP

6

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): Es pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Mestre Primaria

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1

     
 
 


 
0.2 x
 x  x  x  x  x x   x
x  x x
 x   x  x x x x
x
 x  

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

El perfil d'ingrés del futur Mestre en Educació Primària podria resumir-se en un model ideal d'alumnat que tinga inquietud pels temes educatius, que siga crític amb les situacions de l'entorn, que tinga capacitat d'anàlisi dels contextos educatius i que siga capaç d'iniciar-se en la creació de propostes educatives eficaces.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS

25

MAJORS

40

MAJORS

45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

440

8,866

8,140

---

---

7,000

8,709

8,540

2011-12

440

8,434

7,923

5,000

5,000

7,750

5,000

5,000

2012-13

440

8,120

7,505

5,000

5,000

7,620

5,000

5,728

2013-14

440

7,364

6,705

---

---

7,460

---

5,000

2014-15

440

7,598

5,950

---

5,000

7,240

5,000

5,000

2015-16

440

7,444

6,315

---

7,510

7,070

6,596

6,478

2016-17

440

7,904

6,350

---

---

7,030

5,000

5,000

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

Professions per a les quals capacita:

D'acord amb el que estableix l'Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre, la titulació habilita per a exercir la professió de mestre en educació primària.

Cas de professions regulades:

L'exercici de la professió de mestre el regula la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig. Atesa la regulació a la qual està sotmesa la professió de mestre d'educació primària, en la redacció d'aquest projecte s'han tingut presents les indicacions que recull l'Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Cronograma d'implantació del títol

Curs d'inici de la titulació: 2010-11.

Es farà una implantació progressiva de la titulació.

 

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

MESTRE

Docència completa

Només docència 2n i 3r

Només docència 3r

Només dret exàmens

Només dret exàmens

GRAU

 

Ofereix 1r

Ofereix 1r i 2n

Ofereix 1r, 2n i 3r

Docència completa

 

TAULA D'ADAPTACIONS DEL GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA A LA MODIFICACIÓ DEL PLA D'ESTUDIS QUE INCLOU MENCIONS

 

La taula de reconeixement de crèdits entre els estudis de Grau en Educació Primària existents i la modificació del pla d'estudis incloent Esments es fa prenent com a referència els continguts, competències i habilitats que s'han desenvolupat en el pla d'estudis cursat i els que estan prevists en la modificació del pla d'estudis que inclou Mencions.

En la següent taula de reconeixement es relacionen les assignatures amb els crèdits de cadascuna d'elles en l'actual pla d'estudis i la seua equivalència, quan així corresponga, en la modificació del pla d'estudis incloent Mencions.

 

Codi

Assignatura pla estudis Grau actual

Crèdits Equivalència assignatura inclosa en la modificació del pla d'estudis incloent Mencions Crèdits
17804

Formació instrumental i formació vocal

6

Educació vocal i auditiva

6
17559

Formació rítmica

6

Educació rítmica i moviment

6
17550

Característiques psicoevolutives de les necessitats educatives específiques

6

Discapacitat intel·lectual, trastorns de l'espectre autista i altes capacitats.

6
17805

Metodologies, recursos i suports a les necessitats educatives especials

6

Discapacitats sensorials i motrius: Desenvolupament, comunicació i intervenció.

6
17553

Anglès: Lecto-escriptura i metodologia de l'ensenyament basat en el text per a Primària

6

Anglès: Lecto-escriptura i metodologia de l'ensenyament basat en el text

6
17513

Llengua catalana parell l'educació primària

6

Llengua Catalana I per a l'educació primària

6
17531

Llengua catalana i planificació lingüística en l'escola

6

Llengua Catalana II per a l'educació primària

6
17556

Taller de Literatura Catalana Popular

6

Taller de creació verbal en català.

6
17557

Taller de Literatura Infantil i Juvenil Catalana i Animació Lectora

6

Literatura Catalana Infantil

6
17802

Llengua Francesa i la seua didàctica

6

Didàctica de la Llengua Francesa

6
17558

Educació científica per a mestres en educació primària

6

Educació científica per a mestres en educació primària

6
17561

Taller de matemàtiques en Educació Primària

6

Taller de matemàtiques

6

 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I LA DIPLOMATURA DE MESTRO, ESPECIALITAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA


CURS

GRAU DE PRIMÀRIA

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESPECIALITAT PRIMÀRIA

TIPOLOGIA

CRÈDITS

PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CONTEXTOS EDUCATIUS

BÀSICA

6

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

TRONCAL

4,5

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4,5

LLENGUA CATALANA PER A l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

4,5

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA PER A l'ENSENYAMENT PRIMARI

OBLIGATÒRIA

6

DICCIÓ REDACCIÓ I COMUNICACIÓ

OBLIGATÒRIA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BÀSICA

6

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

CANVIS SOCIALS CULTURALS I EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4,5

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES: SENTIT NUMÈRIC

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA

OBLIGATÒRIES

(A TRIAR)

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA INGLÉS

TRONCALS

4,5

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: FRANCÈS

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA FRANCÈS

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

BÀSICA

6

BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4,5

ATENCIÓ A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

BÀSICA

6

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4,5

ENSENYAMENT I APRENENTATGE  DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I

OBLIGATÒRIA

6

CIÈNCIES DE LA NATURALESA I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

OBLIGATÒRIA

6

CIÈNCIES SOCIALS I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE LES LLENGUA CATALANA PER A l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA I CATALÀ

TRONCAL/OPT

6

PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BÀSICA

6

NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4,5

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES: SENTIT GEOMÈTRIC

OBLIGATÒRIA

6

DIDÀCTICA DE LA GEOMETRIA

OBLIGATÒRIA

6

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT

OBLIGATÒRIA

6

EDUCACIÓ FÍSICA I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

4.5

MÚSICA EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

EDUCACIÓ ARTÍSTICA I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

4,5

DIDÀCTICA DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA I CASTELLÀ

TRONCAL/OPT

6

LLENGUA CATALANA I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA EN L'ESCOLA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA II CATALÀ

TRONCAL/OPT

6

ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN E. PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

MATEMÀTIQUES I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

9

ENSENYAMENT I APRENENTATGE  DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II

OBLIGATÒRIA

6

EL NOSTRE PLANETA

OBLIGATÒRIA

6

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA

OBLIGATÒRIA

6

HISTÒRIA I LA SEUA METODOLOGIA

OBLIGATÒRIA

6

PRÀCTIQUES 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRÀCTICUM

 

32

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA II CASTELLÀ

TRONCAL/OPT

6

PRÀCTIQUES 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRÀCTICUM

PRÀCTIQUES

32

PRÀCTIQUES 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL FINAL DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

CARACTERÍSTIQUES PSICOEVOLUTIVES DE LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PER A la CIUTADANIA

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA I LITERATURA FRANCESA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

ANGLÈS: LECTOESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT

OPTATIVA

6

 

 

 

DRAMATITZACIÓ I TEATRE EN L'AULA (CASTELLÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERAURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE LITERATURA CATALANA POPULAR

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CATALANA I ANIMACIÓ LECTORA

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES D'ENSENYAMENT PRIMARI

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ RÍTMICA

OPTATIVA

6

 

 

 

JOC I ESPORT ESCOLAR

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÀTIQUES

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN LA IGUALTAT DE GÈNERE

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

METODOLOGIES RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ  CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

FONAMENTS DE TEOLOGIA CATÒLICA

OPTATIVA

4,5

 


 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT LLENGUA ESTRANGERA

 

CURS

GRAU DE PRIMÀRIA

TIPOLOGIA

ECTS

MAESTRO LENG ESTRANGERA

TIPOLOGIA

CRÈD.

1r

PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CONTEXTOS EDUCATIUS

BÀSICA

6

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

TRONCAL

 

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4,5

LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

4,5

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA PER A L'ENSENYAMENT PRIMARI

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA  CASTELLÀ

TRONCAL/OPT

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BÀSICA

6

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

CANVIS SOCIALS CULTURALS I EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4,5

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES: SENTIT NUMÈRIC

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA

OBLIGATÒRIES

(A TRIAR)

6

ANGLÈS COMUNICATIU I

OBLIG/OPT

4,5

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: FRANCÈS

FRANCÈS COMUNICATIU I

2n

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

BÀSICA

6

BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4,5

ATENCIÓ A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

BÀSICA

6

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4,5

ENSENYAMENT I APRENENTATGE  DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

OBLIGATÒRIA

6

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

+

GEOGRAFIA ECONÒMICA

TRONCAL

+

OPT

4,5

+

4,5

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA  CATALÀ

TRONCAL/OPT

6

PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÓGIAS APLICADES A L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4,5

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES: SENTIT GEOMÈTRIC

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT

OBLIGATÒRIA

6

EDUCACIÓ FÍSICA I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

4,5

MÚSICA EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

EDUCACIÓ ARTÍSTICA I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

4,5

3r

DIDÀCTICA DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA CATALANA I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA EN L'ESCOLA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN E. PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

MATEMÀTIQUES I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

4,5

ENSENYAMENT I APRENENTATGE  DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA

OBLIGATÒRIA

6

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

+

HISTÒRIA I CULTURA DE LA CIVILITZACIÓ ANGLÓFONA

O

HISTÒRIA I CULTURA DE LA CIVILITZACIÓ FRANCÒFONA

 

TRONCAL

+

OBLIGATÒRIA

4,5

+

4,5

PRÀCTIQUES 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRÂCTICUM

 

32

4t

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I VISUAL

OBLIGATÒRIA

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTIQUES 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRÀCTICUM

PRÀCTIQUES

32

PRÀCTIQUES 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL DE  FINAL DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

CARACTERÍSTIQUES PSICOEVOLUTIVES DE LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA I LITERATURA FRANCESA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA II FRANCÈS

O

LITERATURA INFANTIL FRANCESA

TRONCAL/OPT

O

OBLIGATÒRIA

9

 

6

ANGLÈS: LECTO-ESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT

OPTATIVA

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA II  ANGLÈS

O

LITERATURA INFANTIL ANGLESA

TRONCAL/OPT

O

OBLIGATÒRIA

9

 

6

DRAMATITZACIÓ I TEATRE EN L'AULA (CASTELLÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERAURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE LITERATURA CATALANA POPULAR

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CATALANA I ANIMACIÓ LECTORA

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES D'ENSENYAMENT PRIMARI

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ RÍTMICA

OPTATIVA

6

 

 

 

JOC I ESPORT ESCOLAR

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÀTIQUES

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN LA IGUALTAT DE GENERE

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATIG SKILLS)

OPTATIVA

6

IDIOMA ESTRANGERA I LA SEUA DIDÀCTICA I (ANGLÈS)

TRONCAL/OPT

9

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA I (FRANCÈS)

TRONCAL/OPT

9

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

METODOLOGIES RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ  CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

FONAMENTS DE TEOLOGIA CATÒLICA

OPTATIVA

4,5

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA

 

CURS

GRAU DE PRIMÀRIA

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA

TIPOLOGIA

CRÈD.

PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CONTEXTOS EDUCATIUS

BÀSICA

6

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

TRONCAL

4,5

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4,5

LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

4.5

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA PER A L'ENSENYAMENT PRIMARI

OBLIGATÒRIA

6

DICCIÓ REDACCIÓ I COMUNICACIÓ

OBLIGATÒRIA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BÀSICA

6

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

CANVIS SOCIALS CULTURALS I EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4,5

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES: SENTIT NUMÈRIC

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA

OBLIGATÒRIES

(A TRIAR)

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA ANGLÈS

TRONCALS

4,5

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: FRANCÈS

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA FRANCÈS

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

BÀSICA

6

BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ATENCIÓ A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

BÀSICA

6

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4,5

ENSENYAMENT I APRENENTATGE  DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

OBLIGATÒRIA

6

GEOGRAFIA DELS PAISATGES RURALS I URBÀ

+

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURA

OBLIGATÒRIA

+

TRONCAL

6

+

4,5

DIDÀCTICA DE LES LLENGUA CATALANA PER A l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA  CATALÀ

TRONCAL/OPT

6

PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÓGIAS APLICADES A L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES: SENTIT GEOMÈTRIC

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT

OBLIGATÒRIA

6

EDUCACIÓ FÍSICA I LA SEUA DIDÀCTICA I

+

EDUCACIÓ FÍSICA I LA SEUA DIDÀCTICA II

TRONCALS

9

+

9

MÚSICA EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

EDUCACIÓ ARTÍSTICA I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA CASTELLÀ

TRONCAL/OPT

6

LLENGUA CATALANA I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA EN L'ESCOLA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN E. PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

MATEMÀTIQUES I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

4.5

ENSENYAMENT I APRENENTATGE  DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTIQUES 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRÀCTICUM

 

32

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

EDUCACIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

4.5

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA PER A l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTIQUES 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRÀCTICUM

PRÀCTIQUES

32

PRÀCTIQUES 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL DE FINAL DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

CARACTERÍSTIQUES PSICOEVOLUTIVES DE LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA I LITERATURA FRANCESA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

ANGLÈS: LECTOESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT

OPTATIVA

6

 

 

 

DRAMATITZACIÓ I TEATRE EN L'AULA (CASTELLÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERAURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE LITERATURA CATALANA POPULAR

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CATALANA I ANIMACIÓ LECTORA

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES D'ENSENYAMENT PRIMARI

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ RÍTMICA

OPTATIVA

6

 

 

 

JOC I ESPORT ESCOLAR

OPTATIVA

6

INICIACIÓ A l'ESPORT ESCOLAR

OBLIGATÒRIA

6

TALLER DE MATEMÀTIQUES

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

ACTIVITATS ESPORTIVES EN EL MEDI AMBIENT

OPTATIVA

4,5

EDUCAR EN LA IGUALTAT DE GÈNERE

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATIG SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

METODOLOGIES ,RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ  CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

INICIACIÓ BÍBLICA

OPTATIVA

4,5

 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ MUSICAL

 

CURS

GRAU DE PRIMÀRIA

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESPECIALITAT MUSICAL

TIPOLOGIA

CRÈD

PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CONTEXTOS EDUCATIUS

BÀSICA

6

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

TRONCAL

4.5

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

LLENGUA CATALANA PER A l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA PER A l'ENSENYAMENT PRIMARI

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA CASTELLÀ

TRONCAL/OPT

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BÀSICA

6

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

CANVIS SOCIALS CULTURALS I EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES: SENTIT NUMÈRIC

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA

OBLIGATÒRIA

(A TRIAR)

6

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA ANGLÈS

TRONCALS

4.5

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: FRANCÈS

IDIOMA ESTRANGER I LA SEUA DIDÀCTICA FRANCÈS

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

BÀSICA

6

BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ATENCIÓ A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

BÀSICA

6

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ENSENYAMENT I APRENENTATGE  DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I

OBLIGATÒRIA

6

CONEIXEMENT DEL MITJÀ NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

+

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL

 

TRONCAL

+

OBLIGATÒRIA

4.5

+

6

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LES LLENGUA CATALANA PER A l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA I LA SEUA DIDÀCTICA CATALÀ

TRONCAL/OPT

6

PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÓGIAS APLICADES A l'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES: SENTIT GEOMÈTRIC

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT

OBLIGATÒRIA

6

EDUCACIÓ FÍSICA I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

4.5

MÚSICA EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

TRONCAL

9

DIDÀCTICA DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

6

LLENGUA CATALANA I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA A L'ESCOLA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN E. PRIMARI

OBLIGATÒRIA

6

MATEMÀTIQUES I LA SEUA DIDÀCTICA

TRONCAL

4.5

ENSENYAMENT I APRENENTATGE  DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA

OBLIGATÒRIA

6

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

+

HISTÒRIA DE L'ART

TRONCAL

+

OBLIGATÒRIA

4.5

+

6

PRÀCTIQUES 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRÀCTICUM

 

32

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I VISUAL

OBLIGATÒRIA

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA PER A l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTIQUES 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

PRÀCTICUM

PRÀCTIQUES

32

PRÀCTIQUES 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL FINAL DE GRAU

 

6

 

 

 

OPTATIUS

24 ECTS

CARACTERÍSTIQUES PSICOEVOLUTIVAS DE LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA I LITERATURA FRANCESA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

ANGLÈS: LECTOESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT

OPTATIVA

6

 

 

 

DRAMATIZACIÓ I TEATRE EN L'AULA (CASTELLÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERAURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE LITERATURA CATALANA POPULAR

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CATALANA I ANIMACIÓ LECTORA

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES D'ENSENYAMENT PRIMARI

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ RÍTMICA

OPTATIVA

6

FORMACIÓ RÍTMICA I DANSA

TRONCAL

4.5

JOC I ESPORT ESCOLAR

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÀTIQUES

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN LA IGUALTAT DE GÈNERE

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATIG SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

FORMACIÓ INSTRUMENTAL

+

FORMACIÓ VOCAL I AUDITIVA

TRONCAL

+

TRONCAL

9

+

4.5

METODOLOGIES RECURSOS I SUPORTS A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ  CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

EL FET RELIGIÓS

OPTATIVA

4.5

 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I LA DIPLOMATURA DE MESTRE, ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL

 

CURS

GRAU DE PRIMÀRIA

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESPECIALITAT INFANTIL

TIPOLOGIA

CRÈDITS

1r

PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CONTEXTOS EDUCATIUS

BÀSICA

6

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR

TRONCAL

4,5

TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ

TRONCAL

4.5

LLENGUA CATALANA PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA CATALANA

OBLIGATÒRIA

6

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA PER A l'ENSENYAMENT PRIMARI

OBLIGATÒRIA

6

DICCIÓ REDACCIÓ I COMUNICACIÓ

OBLIGATÒRIA

4,5

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

BÀSICA

6

PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'EDAT ESCOLAR

TRONCAL

9

DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BÀSICA

6

DIDÀCTICA GENERAL

TRONCAL

9

CANVIS SOCIALS CULTURALS I EDUCACIÓ

BÀSICA

6

SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

TRONCAL

4,5

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES: SENTIT NUMÈRIC

BÀSICA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA

OBLIGATÒRIES

(A TRIAR)

6

 

 

 

LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: FRANCÈS

2n

DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

BÀSICA

6

BASES PSICOLÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ATENCIÓ A les NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

BÀSICA

6

BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL

TRONCAL

4.5

ENSENYAMENT I APRENENTATGE  DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LES LLENGUA CATALANA PER A l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ

BÀSICA

6

 

 

 

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

BÀSICA

6

NOVES TECNOLÓGIAS APLICADES A l'EDUCACIÓ

TRONCAL

4,5

DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES: SENTIT GEOMÈTRIC

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I L'ESPORT

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

MÚSICA EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

3r

DIDÀCTICA DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA CATALANA I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA EN L'ESCOLA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN I. PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

ENSENYAMENT I APRENENTATGE  DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS II

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTIQUES 1

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

4t

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA ESPANYOLA PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTIQUES 2

PRÀCTIQUES EXTERNES

18

 

 

 

PRÀCTIQUES 3

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

 

 

 

TREBALL FINAL DE GRAU

 

6

 

 

 

OPT

24 ECTS

CARACTERÍSTIQUES PSICOEVOLUTIVAS DE LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES

OPTATIVA

6

 

 

 

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA I LITERATURA FRANCESA PER A MESTRES

OPTATIVA

6

 

 

 

ANGLÈS: LECTOESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT

OPTATIVA

6

 

 

 

DRAMATITZACIÓ I TEATRE EN L'AULA (CASTELLÀ)

OPTATIVA

6

 

 

 

LITERAURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE LITERATURA CATALANA POPULAR

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CATALANA I ANIMACIÓ LECTORA

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCACIÓ CIENTÍFICA PER A MESTRES D'ENSENYAMENT PRIMARI

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ RÍTMICA

OPTATIVA

6

 

 

 

JOC I ESPORT ESCOLAR

OPTATIVA

6

 

 

 

TALLER DE MATEMÀTIQUES

OPTATIVA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

OPTATIVA

6

 

 

 

EDUCAR EN LA IGUALTAT DE GÈNERE

OPTATIVA

6

 

 

 

INTEGRACIÓ DE LES HABILITATS COMUNICATIVES (INTEGRATING SKILLS)

OPTATIVA

6

 

 

 

LLENGUA FRANCESA I LA SEUA DIDÀCTICA

OPTATIVA

6

 

 

 

FORMACIÓ INSTRUMENTAL I FORMACIÓ VOCAL

OPTATIVA

6

 

 

 

METODOLOGIES RECURSOS I SUPORTS A les NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

OPTATIVA

6

 

 

 

PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ EN L'ESCOLA

OPTATIVA

6

 

 

 

RELIGIÓ  CULTURA I VALORS

OPTATIVA

6

FONAMENTS DE MORAL CATÒLICA

OPTATIVA

4,5

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA. PLA RESUMIT

mestre educacio primaria

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares