Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN MÀRQUETING
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN MÀRQUETING

Codi:
 9236

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 25/02/2016

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 63
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN MÀRQUETING

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO PLANIFICACIÓN Y ESTRETEGIA DE MARKETING
14 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICAT D'ESTUDIS EN PLANIFICACIÓ I ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING
MÓDULO MARKETING EN ACCIÓN
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICAT D'ESTUDIS EN MÀRQUETING EN ACCIÓ
MÓDULO MARKETING DIGITAL
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICAT D'ESTUDIS EN MÀRQUETING DIGITAL
MÓDULO DIRECCIÓN DE VENTAS
10 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICAT D'ESTUDIS EN DIRECCIÓ DE VENDES
MÁSTER EN MARKETING
60 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN MARQUETING

Proporcionar als alumnes les habilitats necessàries per a desenvolupar la seua carrera professional en l'àmbit del Màrqueting i, en particular, en les xarxes socials, en el màrqueting digital, en la direcció comercial i vendes, així com en el sector de la moda.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1: Capacitat per a la recerca, processament i interpretació d'informació, procedents de fonts bibliogràfiques i documentals.
 • CG2: Capacitat de treballar en equip i en l'aplicació de tècniques innovadores i dinàmiques de la gestió de treball, de projectes i d'equips.
 • CG3: Capacitat d'aprenentatge autònom, d'iniciativa i d'esperit emprenedor.
 • CG4: Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en el maneig d'instruments tècnics.
 • CG5: Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6: Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7: Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG8: Capacitat d'anàlisi i de síntesi, que permeta desenvolupar un raonament crític.
 • CG9: Capacitat per a l'avaluació de riscos, presa de decisions i planificació d'estratègies.

Competències Específiques

 • CE1: Integrar-se en l'àrea funcional de màrqueting d'una empresa o organització xicoteta, mitjana o gran i exercir amb soltesa qualsevol labor de gestió en ella encomanada.
 • CE2: Capacitat per a dissenyar un pla de màrqueting, utilitzant totes les eines i variables relatives al màrqueting *mix.
 • CE3: Conèixer i comprendre els conceptes bàsics del màrqueting i la comercialització a través d'Internet i de les noves tecnologies, i la seua vinculació amb les estratègies de màrqueting globals de l'empresa.
 • CE4: Ser capaç de prendre decisions relatives a les variables comercials.
 • CE5: Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.
 • CE6: Ser capaç d'analitzar i comprendre el comportament dels consumidors i els factors que influeixen en la seua conducta des de la perspectiva de màrqueting.
 • CE7: Preparar la presa de decisions de màrqueting en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.
 • CE8: Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
 • CE9: Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE10: Redactar projectes de màrqueting de l'empresa.
 • CE11: Conèixer les eines d'anàlisi estratègica més habituals en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE12: Ser capaç de seleccionar i utilitzar aplicacions informàtiques necessàries per al diagnòstic i anàlisi de l'àrea de màrqueting de l'empresa.
 • CE13: Desenvolupar habilitats necessàries per a dirigir, comunicar i motivar als equips de vendes.

El Màster en Màrqueting consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus de assignatures

Crédits

  Obligatòries (OB)

48

  Optatives (OP)

0

     Práctiques Externes (OB) 0                       

  Treball Final de Màster (OB)

12

TOTAL CRÉDITS

60

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN MÀRQUETING.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en MÀRQUETING, que està integrat pels següents títols propis:

 • Màster en Màrqueting.
 • Expert en Direcció Comercial i Vendes.
 • Expert en Márqueting de Moda.
 • Màrqueting Digital i e-Commerce
 • Expert en Xarxes Socials, Estratègia y Comunicació Digital.

  REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

   DIRIGIT A

El màster està dirigit a titulats universitaris que desitgen especialitzar-se en màrqueting i obtenir les habilitats i tècniques necessàries per a desenvolupar la seua carrera professional en aquest àmbit, i a professionals que desitgen ampliar o actualitzar els seus coneixements en l'àrea de màrqueting.

 

  CRITERIS D'ADMISSIÓ

 
Tindran prioritat aquells alumnes procedents de les següents Llicenciatures i Graus, per aquest ordre:
1.    Llicenciatura o Grau en Administració i direcció d'empreses (ADE), Turisme i Administració i direcció d'empreses (TADE), Dret i Administració i direcció d'empreses (DADE), o Diplomatura en Ciències Empresarials.
2.    Llicenciatura o Grau en Publicitat i RR.PP., o Grau en Comunicació.
3.    Llicenciatura o Grau en Economia; Llicenciatura o Grau en Sociologia.
4.    Altres Llicenciatures o Graus.
Quan es requerisca un requisit addicional, es revisarà seguint l'ordre indicat anteriorment la nota mitjana de l'expedient acadèmic de cada alumne.
En el cas de professionals, es valorarà que tinguen experiència mínima d'un any en llocs relacionats amb l'àrea de màrqueting, així com, el seu currículum vitae.

  PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

  TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

Màster en Màrqueting és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

FRANCISCA FERNÁNDEZ DÍAZ

Departamento de Marketing

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Teléfono: 965903611

dmk@ua.es

http://mastermarketing.ua.es

mastermarketing@ua.es

BEQUES

Es concedirà una beca, cada quinze alumnes matriculats, per un import de la meitat de la matrícula, atenent a la seua situació laboral, disponibilitat horària, expedient acadèmic i experiència prèvia en gestió i difusió de xarxes socials.

En cas de produir-se empats, l'import de la beca (50% de la matrícula) es repartirà entre els alumnes que obtinguen igual puntuació.

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Márketing

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

  Francisco José Mas Ruiz

 • Coordinador d'estudis:
     Juana Tormo Domínguez
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares