Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA

Codi:
 D077

Crèdits:
 90
 
Data de publicació:
 20/09/2013

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 14,21
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA
84 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OBLIGATÒRIA
15
 
2
OBLIGATÒRIA
30
 
2
OBLIGATÒRIA
15
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG2:Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats.
 • CG3:Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten, tant com siga possible, els imprevistos, es prevegen eventuals problemes i se n'anticipen les solucions.
 • CG4:Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG5:Saber treballar en equips professionals i multiprofessionals amb eficàcia i eficiència, reproduint contextos reals i aportant i coordinant els coneixements propis amb els d'altres branques i intervinents.
 • CG6:Ser capaç de prendre decisions individuals i de participar activament en la presa de decisions col·lectives.
 • CG7:Conèixer i incorporar les noves tecnologies a l'exercici professional.
 • CG8:Ser capaç de destriar la informació contradictòria i d'elaborar un judici crític sobre aquesta.
 • CG9:Saber preparar i comunicar casos, problemes o situacions i de plantejar i defensar possibles solucions, mitjançant diverses tècniques d'exposició (oral, escrita, presentacions, etc.).
 • CG10:Participar en debats i discussions, dirigir-los i coordinar-los i ser capaç de resumir-los i extraure'n les conclusions més rellevants i acceptades per la majoria.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE2:Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • CE3:Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4:Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • CE5:Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o l'autoritat pública i entre advocats.
 • CE6:Conèixer i avaluar les diverses responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • CE7:Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a resoldre'ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat i preservar la independència de criteri.
 • CE8:Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 • CE9:Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, a més del marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
 • CE10:Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE11:Saber desenvolupar les destreses que permeten a l'advocat millorar l'eficiència del treball i potenciar el funcionament global de l'equip o la institució en què el desenvolupa, mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 • CE12:Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a exercir, en les diverses modalitats organitzatives, la professió d'advocat.
 • CE13:Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE14:Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • CE15:Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

54

Pràctiques externes (OB)

30

Treball de fi de màster (OB)

  6

TOTAL CRÈDITS

90

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES

 

1r SEMESTRE (29 ECTS)

2n SEMESTRE (31 ECTS)

ASSIGNATURA TIPUS ECTS ASSIGNATURA TIPUS ECTS
PRÀCTICA PENAL I PENITENCIÀRIA OB 4,5 PRÀCTICA DEL DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL OB 5
PRÀCTICA PROCESSAL PENAL OB 4,5 PRÀCTICA ADMINISTRATIVA I CONTENCIOSOADMINISTRATIVA OB 7
ARGUMENTACIÓ JURÍDICA PER A ADVOCATS OB 3
PRÀCTICA TRIBUTÀRIA OB 4
PRÀCTICA CIVIL ESPECIALITZADA OB 4
PRÀCTIQUES EXTERNES I OB 15
PRÀCTICA MERCANTIL ESPECIALITZADA OB 6
 

PRÀCTICA PROCESSAL CIVIL I MERCANTIL OB 7
     

 

3r SEMESTRE (30 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

EXERCICI PROFESSIONAL I ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL BÀSICA  OB  3
DEONTOLOGIA PROFESSIONAL  OB  3
TÈCNIQUES D'ORATÒRIA I TÈCNIQUES D'INTERROGATORI DE TESTIMONIS  OB  2
PREPARACIÓ DE LA PROVA OB 1
PRÀCTIQUES EXTERNES II
OB 15
TREBALL DE FI DE MÀSTER OB 6

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El programa formatiu inclou matèries transversals, necessàries per a exercir l'advocacia, com ara el marc jurídic col·legial i la pràctica en tècniques i instruments de  la professió.

S’hi afegeixen les matèries que es podrien integrar dins dels quatre ordres jurisdiccionals, però tractant tant els aspectes extrajudicials com els judicials. Amb aquesta estructura, es pretén combinar la formació generalista en les competències, habilitats i actituds requerides per a ser advocat i aplicar-la a àmbits d'especialització material més específics.

Les pràctiques externes permetran, combinant igualment els dos aspectes formatius, la translació dels resultats de l'aprenentatge aconseguit a una experiència real d'exercici professional.

Finalment, el Treball de Fi de Màster està concebut com una activitat tendent a plasmar l'experiència formativa de l'alumne. Consistirà en l'elaboració d'un expedient o d'un dictamen relatiu a un dels casos tractats al llarg dels estudis i la pràctica realitzats de manera prèvia o simultània.


MATÈRIES

ASSIGNATURES

ECTS

SEMESTRE

MARC JURÍDIC COL·LEGIAL I EXERCICI

DE L'ADVOCACIA

EXERCICI PROFESSIONAL I ORGANITZACIÓ COLEGIAL BÀSICA

3

3r

DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

3

3r

TOTAL   6  

TÈCNIQUES I INSTRUMENTS EN L'EXERCICI DE L'ADVOCACIA

ARGUMENTACIÓ JURÍDICA PER A ADVOCATS

3

1r

TÈCNIQUES D'ORATÒRIA I TÈCNIQUES D'INTERROGATORI DE TESTIMONIS 

2

3r

PREPARACIÓ DE LA PROVA

1

3r

TOTAL

6

 

PRÀCTICA CIVIL

PRÀCTICA CIVIL ESPECIALITZADA

6

1r

PRÀCTICA MERCANTIL

PRÀCTICA MERCANTIL ESPECIALITZADA

4

1r

PRÀCTICA PROCESSAL CIVIL

I MERCANTIL

PRÀCTICA PROCESSAL CIVIL

I MERCANTIL

7

1r

TOTAL

17

 

PRÀCTICA PENAL I PENITENCIÀRIA

PRÀCTICA PENAL I PENITENCIÀRIA

4,5

1r

PRÀCTICA PROCESSAL PENAL

PRÀCTICA PROCESSAL PENAL

4,5

1r

TOTAL

9

 

PRÀCTICA DEL DRET DEL TREBALL

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

PRÀCTICA DEL DRET DEL TREBALL

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

5

2n

TOTAL

5

 

PRÀCTICA ADMINISTRATIVA, TRIBUTÀRIA I CONTENCIOSOADMINISTRATIVA

PRÀCTICA ADMINISTRATIVA I CONTENCIOSOADMINISTRATIVA

7

2n

PRÀCTICA TRIBUTÀRIA

4

2n

TOTAL

11

 

PRÀCTICA EXTERNA GENERAL

  PRÀCTIQUES EXTERNES I

15

2n

  PRÀCTIQUES EXTERNES II   15   3r

TOTAL

30

 

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TREBALL DE FI DE MÀSTER

6

3r

TOTAL

6

 

 

 

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.
 •  

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

Atés que el Máster en Advocacia s'ofereix per a cobrir els requisits de formació i pràctica professional que marca la Llei d'accés, s'hi estableix el requisit d'admissió previst en l'article 2.1.a) del Reial Decret 775/2011, de 3 de juny, d'acord amb el qual s'aprova el reglament de la Llei 34/2006, de 30 de octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals:

"Tenir el títol de llicenciat en dret, graduat en dret o un altre títol universitari de grau equivalent, que complisca els requisits establits en l'article 3 d'aquest reglament".

Segons l'article 3 del Reial Decret 775/2011, de 3 de juny, d'acord amb el qual s'aprova el reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals, aquests requisits són:

Els títols universitaris de grau a què es refereix la lletra a) de l'article 2 han d'acreditar l'adquisició d'aquestes competèncis jurídiques:

a) Conèixer i comprendre els elements, l'estructura, els recursos, la interpretació i l'aplicació de l'ordenament jurídic i interpretar les fonts i els conceptes jurídics fonamentals de cadascun dels diversos ordres jurídics.

b) Conèixer i comprendre els mecanismes i els procediments de resolució dels conflictes jurídics, a més de la posició jurídica de les persones en les relacions amb l'administració i en general amb els poders públics.

c) Conèixer i saber aplicar els criteris de prelació de les fonts per a determinar les normes aplicables en cada cas i, en especial, el de la conformitat amb les regles, els principis i els valors constitucionals.

d) Interpretar textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar, utilitzant els principis jurídics i els valors i principis socials, ètics i deontològics com a eines d'anàlisi.

e) Pronunciar-se, amb una argumentació jurídica convincent, sobre una qüestió teòrica relativa a les diverses matèries jurídiques.

f) Resoldre casos pràctics d'acord amb el dret positiu vigent, cosa que implica elaborar prèviament el material, identificar-ne les qüestions problemàtiques, seleccionar i interpretar la dada de dret positiu aplicable i exposar argumentadament la subsumpció.

g) Emprar amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminología pròpia de les diverses branques del dret: redactar documents jurídics de manera ordenada i comprensible, comunicar oralment i per escrit idees, argumentacions i raonaments jurídics amb el registre adequat a cada context.

h) Utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions per a cercar i obtenir informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.) i com a eines de treball i comunicació.

No hi ha requisits addicionals. No obstant això, si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, l'ordre d'admissió es farà d'acord amb la nota mitjana de l'expedient de la llicenciatura o el grau en dret. En aquest cas, la Comissió de Coordinació del Màster també pot donar preferència als sol·licitants que necessiten fer el Màster, per davant de qui estiga o puga estar col·legiat sense necessitat d'obtenir el títol professional de procurador d'acord amb la Llei d'accés.

Complementàriament es recomanen aquestes aptituds: bona expressió oral i escrita, raonament inductiu i deductiu, capacitat d'observació, capacitat d'identificació de problemes, i d'iniciativa per a resoldre'ls, i capacitat organitzativa.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 140
2013-14 140
2014-15 140
2015-16 140
2016-17 140

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2012-2013

Primer curs

2013-2014

Segon curs

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 • Autoinformes UA
 • Informes externs AVAP 
 • Altres informes
 • Plans de millora
 • Progrés i resultats de l'aprenentatge

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Dret
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3573
Fax:+ 34 96 590 9896
facu.dret@ua.es 
http://derecho.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares