Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura está ubicada en el primer semestre del Máster en Ciberseguridad y está relacionada con la mayoría de las asignaturas del máster, especialmente, con las asignaturas de Hacking ético y contramedidas, seguridad en los sistemas operativos y análisis forense.
Esta asignatura introduce al alumno en los aspectos normativos y formales del diseño e implementación de los sistemas de gestión de seguridad, las políticas y planes estratégicos de seguridad, su implantación en la organización de forma transversal, la implicación de las partes interesadas, los mecanismos de actuación preventiva y paliativa y la formación de unidades y órganos gestores de la seguridad.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar competències tècniques en un idioma estranger, en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT2 : Mostrar competències informàtiques i informacionals en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • CT3 : Ser competent en la comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb la ciberseguretat.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de menera autodirigida o autònoma.
 • CG4 : Tenir desimboltura en contextos pluridisciplinaris o internacionals i aportar solucions des del punt de vista de la ciberseguretat.
 • CG6 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG7 : Ser capaç de treballar en equip amb iniciativa i esperit col·laborador.
 • CG9 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis relacionats amb la ciberseguretat, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.

 

Competències Específiques

 • CE14 : Ser capaç de dissenyar el pla de continuïtat de negoci i el pla de conscienciació i formació en seguretat informàtica d'una organització.
 • CE15 : Ser capaç de construir un sistema de classificació de la informació d'una organització.
 • CE16 : Ser capaç de dissenyar un pla de seguretat de la informació.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran mesura, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats, i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar un sistema de gestió de la seguretat de la informació (SGSI).
 • Dissenyar un pla de seguretat de la informació, partint del pla director de tecnologies de la informació d'una organització, del pla general de seguretat d'aquesta (contra riscos naturals, tecnològics, etc.) i coneixent-ne els recursos humans, tecnològics, etc.
 • Construir un pla de continuïtat conegut el temps màxim de recuperació admissible.
 • Proposar un pla de conscienciació i formació en seguretat adaptat a l'estructura organitzativa d'una empresa.
 • Construir un sistema de classificació de la informació.
 • Mostrar el funcionament dels centres d'operacions de seguretat, les relacions mútues i les normes d'intercanvi d'informacions sobre incidents de seguretat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 • Conocer los principios y características de los sistemas de gestión de seguridad informática.
 • Ser capaz de aplicar las normativas internacionales, los principios y buenas prácticas en seguridad dentro de la organización.
 • Alinear las estrategias y sistemas para la previsión, detección, monitorización, resolución y mejora de la seguridad informática.
 • Ser capaz de diseñar, implantar, mantener y mejorar planes de aseguramiento de la ciberseguridad en cualquier organización.

 

 

Dades generals

Codi: 49500
Professor/a responsable:
BERNA MARTINEZ, JOSE VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix