Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ARQUITECTURES PER A SERVEIS EN INTERNET

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Las arquitecturas orientadas a servicios ofrecen una forma sencilla y eficaz de integrar distintos componentes elaborados en el seno de una empresa, sin importar la plataforma o tecnología sobre la que se han construido. Además, ofrecen la ventaja de permitir integrar servicios desarrollados por terceros, así como de rentabilizar los servicios propios vendiéndolos o licenciándolos a otras empresas.

El sector de las telecomunicaciones, cada vez más cercano al sector del software, puede beneficiarse de este tipo de arquitecturas, ya sea mediante la integración de servicios externos en sus propias plataformas, o bien ofreciendo servicios de telecomunicaciones que puedan integrarse fácilmente en aplicaciones software para distintos dispositivos y plataformas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT11 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT12 : Tenir capacitat per a imaginar nous productes i serveis en l'àmbit de la professió.
 • CT14 : Tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT2 : Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar propi i tenir un nivell d'usuari en les eines bàsiques en TIC.
 • CT3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, en els registres oral i escrit, en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT7 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CT9 : Tenir capacitat de raonament crític.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT5 : Capacitat per a dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
 • CTT6 : Capacitat per a modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar,administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • CTT7 : Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i els protocols d'Internet de nova generació, els models de components, el programari intermediari i els serveis.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O11 : Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia
 • Saber modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • Saber el funcionament i l'organització d'Internet.
 • Saber aplicar les tecnologies i protocols d'Internet de nova generació, així com les noves arquitectures basades en models de components, programari intermediari i serveis.
 • Saber realitzar la planificació, presa de decisions i empaquetament de xarxes, serveis i aplicacions considerant la qualitat de servei, els costos directes d'operació, el pla d'implantació, supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, així com gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
 • Saber resoldre la convergència, interoperabilitat i disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, així com la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, incloent els valors d'igualtat..
 • Saber assimilar (i adaptar-se) a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com professional.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Saber i saber aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en el seu àmbit disciplinar, incloent saber utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer los conceptos básicos de las Arquitecturas Orientadas a Servicio (SOA).
 • Comprender los beneficios de las SOA y los problemas que pretenden solucionar.
 • Conocer las principales tecnologías empleadas en el mercado.
 • Conocer el uso de SOA en el sector de las comunicaciones.
 • Saber desarrollar servicios propios y consumir servicios desarrollados por terceros.
 • Saber integrar distintos servicios en una aplicación SOA.

 

 

Dades generals

Codi: 46820
Professor/a responsable:
PEREZ SANCHO, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix