Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PERSISTÈNCIA DE DADES EN DISPOSITIUS MÒBILS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Las plataformas de desarrollo para móviles ofrecen distintas alternativas para la persistencia de datos, que permiten almacenar desde las preferencias de la aplicación hasta documentos o datos complejos. No solo necesitaremos almacenar los datos en el móvil, en algunos casos nos interesará guardarlos en un servidor, por ejemplo a través de un servicio REST.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals, relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG10 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis per a dispositius mòbils, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.
 • CG11 : Saber dirigir els projectes relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils, complint-ne la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de manera autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG4 : Ser eficient en contextos pluridisciplinaris o internacionals, aportant-hi solucions des del punt de vista de les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG5 : Conèixer i aplicar en cada situació les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements propis.
 • CG6 : Saber comunicar els coneixements, els resultats i les conclusions de l'exercici professional a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats.
 • CG7 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip, amb iniciativa i esperit col·laborador.
 • CG9 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant propi de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços tecnicocientífics relacionats amb els dispositius mòbils.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Dissenyar i desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils, garantint-ne la privadesa i seguretat de la informació.
 • CE4 : Conèixer i aplicar les característiques, les funcionalitats i l'estructura dels sistemes de persistència de dades, que en permeten l'ús adequat, i el disseny, l'anàlisi i la implementació d'aplicacions en dispositius mòbils basades en aquests.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de rebre i transmetre informació en altres idiomes, principalment anglès.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG2 : Ser capaços de treballar i aprendre de forma autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG5 : Conèixer i aplicar en cada situació les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements.
 • CG6 : Saber comunicar els coneixements, resultats i conclusions del seu acompliment professional a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG7 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip amb iniciativa i esperit col·laborador.
 • CG9 : Ser capaços d'adaptar-se a l'ambient canviant propi de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços tecnicocientífics relacionats amb els dispositius mòbils.

 

Competències Específiques

 • CE14 : Dissenyar i desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils garantint la privacitat i seguretat de la informació.
 • CE4 : Conèixer i aplicar les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes de persistència de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions en dispositius mòbils basades en ells.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les diferents alternatives per a l'emmagatzematge d'informació persistent en mòbils.
 • Ser capaç de seleccionar la forma d'emmagatzematge més adequada per a un determinat conjunt de dades.
 • Conèixer l'estructura del sistema de fitxers dels dispositius, i ser capaç d'accedir a ell, seleccionant les ubicacions més adequades per a cada tipus d'informació.
 • Ser capaç de gestionar de forma adequada les preferències d'usuari en les aplicacions utilitzant les facilitats que ofereix cada plataforma.
 • Conèixer els fonaments de les bases de dades suportades per dispositius mòbils, i ser capaç de dissenyar, implementar i utilitzar aquestes bases de dades en aplicacions mòbils.
 • Conèixer els models de persistència d'objectes existents en les plataformes de desenvolupament per a mòbils, i ser capaç d'integrar-los en la nostra aplicacions.
 • Ser capaç de gestionar de manera adequada diferents versions d'un model de dades en les aplicacions.
 • Ser capaç de vincular de manera dinàmica la interfície de l'aplicació amb la base de dades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer las tecnologías y plataformas que permiten la comunicación con el servidor para la persistencia de datos (por ejemplo con servicios REST)

 

 

Dades generals

Codi: 43283
Professor/a responsable:
COLOMINA PARDO, OTTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix