Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN HUMANITATS I ESTUDIS SOCIALS D'AMÈRICA LLATINA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN HUMANITATS I ESTUDIS SOCIALS D'AMÈRICA LLATINA

Codi:
 E030


 
 
Data de publicació:
 13/02/2019


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinador: JAVIER VIDAL OLIVARES

Secretària: CARMEN LÓPEZ SÁNCHEZ

Comissió qualitat:

Coordinador: JAVIER VIDAL OLIVARES

Òrgan proponent:

Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina

iuesal@ua.es

Escola de doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

CE01 - Capacitat per a aplicar metodologies quantitatives i qualitatives a l'estudi de qüestions i temàtiques transversals i interdisciplinàries d'anàlisi social, amb especial incidència en l'àmbit dels països d'Amèrica Llatina.

CE02 - Capacitat per a desenvolupar tasques de consultoria de caràcter científic per a una àmplia varietat de temes de caràcter social i econòmic en els països d'Amèrica Llatina.

CE03 - Capacitat per a desenvolupar projectes científics de cooperació internacional, així com propostes institucionals per a superar problemes estructurals dels països que integren Amèrica Llatina.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Curs d'Aprenentatge i maneig de llengües per a la comunicació científica: espanyol, portuguès, francès i anglès aplicats a les humanitats i les ciències socials, experimentals i tecnològiques.
 • ACTIVITAT 2: Seminari novell: com elaborar estats de la qüestió: problemes i mètodes.
 • ACTIVITAT 3: Elaboració de publicacions científiques d'alt impacte (articles, capítols de llibres, monografies).
 • ACTIVITAT 4: Curs de programes i aplicacions específiques per als Estudis d'Humanitats i Estudis Socials d'Amèrica Llatina.
 • ACTIVITAT 5: Jornada anual de Doctorands i Doctorandes.

Activitats formatives transversals optatives

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminari de investigació d'economia i empresa.
 • ACTIVITAT 2: Seminari de investigació d'història.
 • ACTIVITAT 3: Seminari de Investigació de geografia.
 • ACTIVITAT 4: Seminari de Investigació de ciències jurídiques i de l'administració.
 • ACTIVITAT 5: Seminari de investigació sobre gestió i qualitat de les institucions d'educació superior.
 • ACTIVITAT 6: Seminari de investigació sobre tecnologia informàtica.
 • ACTIVITAT 7: Mobilitat a Universitats i Centres de Investigació Superior.
 • ACTIVITAT 8: Assistència a Congressos, seminaris i tallers internacionals amb ponència i comunicació acceptada.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Sistemes polítics i administratius comparats. Polítiques públiques de l'educació i la cultura.
 2. Relacions internacionals d'Amèrica Llatina.
 3. Organitzacions i dret internacional.
 4. Desenvolupament sostenible i cooperació internacional.
 5. Història d'Amèrica Llatina (segle XX) i Història Econòmica d'Amèrica Llatina i el Carib.
 6. Geografia Humana d'Amèrica Llatina.
 7. Desenvolupament Local i Cooperativisme.
 8. Aplicació de Noves Tecnologies en les Ciències Socials.
 9. Modernització de l'Estat i de les Administracions públiques.
 10. Gobernança i qualitat del sistema d'Ensenyament Superior.
 11. Lideratge i canvi institucional.
 12. Institucions Europees i processos d'integració regional.

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares