Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Codi:
 E025


 
 
Data de publicació:
 18/03/2015


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinador de la Universitat d'Alacant: Josep Bernabeu Mestre  

Coordinadora del programa de doctorat: Enric Novella Gaya (Universitat de Valencia)

Comissió qualitat:

Coordinador: Josep Bernabeu Mestre

Òrgan proponent:

Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència.

dsp@ua.es

Escola de Doctorat:

Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Alacant (EIDUA)

Ubicació: Edifici Polivalent II (Codi SIGUA 0022PB001)

Contacte EIDUA

Tlf. 965 90 3466

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

CC2 - Resolver las tareas relacionadas con la gestión, inventariado y conservación del patrimonio científico.

CC3- Manejar las fuentes de información más importantes en historia de la ciencia y comunicación cinetífica.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola Internacional de Doctorat

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Curs de redacció de treballs científics.
 • ACTIVITAT 2: Curs d'aprenentatge d'habilitats d'expressió i argumentació oral.
 • ACTIVITAT 3: Seminari d'Estudis històrics i socials sobre ciència, medicina i comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Jornada de doctorands 1: Presentació i defensa d'un projecte d'investigació.
 • ACTIVITAT 5: Jornada de doctorands 1: Presentació i defensa d'un informe d'investigació.
 • ACTIVITAT 6: Taller d'investigació.
 • ACTIVITAT 7: Estada d'investigació.

Per a més informació consulteu el Web de l'òrgan proponent (e-mail: dsp@ua.es)

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Estudis històrics i socials sobre la ciència, la medicina i la tecnologia
 2. Museología científica i mèdica, patrimoni material de la ciència i la medicina
 3. Comunicació científica, circulació del coneixement i periodisme científic i mèdica
 4. Anàlisi documental i de xarxes socials de ciència, la medicina i la tecnologia

 

PERSONAL INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Bernabeu Mestre, Josep

Galiana Sánchez, María Eugenia

García Belmar, Antonio

Tormo Santamaría, María

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Estructura del centre per a la Qualitat

Comissió de Garantia Interna de Qualitat

Altres comissions

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)

 

Seguiment del Títol

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares