Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN TURISME
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN TURISME

Codi:
 E021


 
 
Data de publicació:
 18/03/2015


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (ESPANYA)
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (ESPANYA)
UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPANYA)

DADES DE CONTACTE

Doctorat Interuniversitari en Turisme

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinador: JOSÉ FERNANDO VERA REBOLLO

Secretari: ANTONIO J. GUEVARA PLAZA

Comissió qualitat:

Coordinador: JOSÉ FERNANDO VERA REBOLLO

Òrgan proponent:

I.U. d'Investigacions Turístiques

iuit@ua.es

 Escola de Doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES

0C09 - No es contemplen competències addicionals en aquest programa.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers d'investigació en turisme.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris de treball conjunt entre estudiant del Doctorat en Turisme.
 • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques a congressos nacionals i internacionals dedicats a aspectes del Turisme.

Activitat formativa transversal optativa

 • ACTIVITAT 1: Mobilitat i estades en universitats i centres d'investigació superior en el tema d'investigació.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. I.U. d'Investigacions Turístiques

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Planificació i gestió de destinacions turístiques
 2. Turisme i desenvolupament local
 3. Societat local i impactes del turisme
 4. Gestió de recursos naturals i turisme
 5. Planificació territorial del turisme
 6. Ordenació turística de l'espai litoral
 7. Turisme i desenvolupament en espais d'interior
 8. Sistemes de qualitat i medi ambient en empreses turístiques
 9. Noves tecnologies aplicades al turisme
 10. Innovació en les empreses turístiques
 11. Mètodes quantitatius en economia i empresa turística
 12. Dret de mercat, contractació turística i comerç electrònic relacionat amb el turime
 13. Internacionalització d'empreses turístiques
 14. Tractament automàtic de dades des de perspectives qualitatives i quantitatives. Estudi estadístic de processos cognitius en el turisme
 15. Turisme en l'anàlisi econòmica regional
 16. Turisme, desenvolupament i cooperació
 17. Cabdal humà i turisme
 18. Comunicació turística
 19. Comercialització i recerca de mercats turístics
 20. Màrqueting turístic
 21. Valorització turística del patrimoni cultural
 22. Patrimoni cultural, museus i desenvolupament local
 23. Didàctica del patrimoni
 24. Literatura dels viatges

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares