Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN TURISME
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN TURISME

Codi:
 E021


 
 
Data de publicació:
 18/03/2015


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (Espanya)
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (Espanya)
UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Espanya)

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinador: JOSÉ FERNANDO VERA REBOLLO

Secretari: ANTONIO J. GUEVARA PLAZA

Comissió qualitat:

Coordinador: JOSÉ FERNANDO VERA REBOLLO

Òrgan proponent:

I.U. d'Investigacions Turístiques

doctorado.turismo@ua.es

 Escola de Doctorat:

EIDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ubicació: Edifici Polivalent II (Codi SIGUA 0022PB001)

Tlf. 965 90 3466

Contacte EIDUA

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES

0C09 - No es contemplen competències addicionals en aquest programa.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers d'investigació en turisme.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris de treball conjunt entre estudiant del Doctorat en Turisme.
 • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques a congressos nacionals i internacionals dedicats a aspectes del Turisme.

Activitat formativa transversal optativa

 • ACTIVITAT 1: Mobilitat i estades en universitats i centres d'investigació superior en el tema d'investigació.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. I.U. d'Investigacions Turístiques

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Planificació i gestió de destinacions turístiques
 2. Turisme i desenvolupament local
 3. Societat local i impactes del turisme
 4. Gestió de recursos naturals i turisme
 5. Planificació territorial del turisme
 6. Ordenació turística de l'espai litoral
 7. Turisme i desenvolupament en espais d'interior
 8. Sistemes de qualitat i medi ambient en empreses turístiques
 9. Noves tecnologies aplicades al turisme
 10. Innovació en les empreses turístiques
 11. Mètodes quantitatius en economia i empresa turística
 12. Dret de mercat, contractació turística i comerç electrònic relacionat amb el turime
 13. Internacionalització d'empreses turístiques
 14. Tractament automàtic de dades des de perspectives qualitatives i quantitatives. Estudi estadístic de processos cognitius en el turisme
 15. Turisme en l'anàlisi econòmica regional
 16. Turisme, desenvolupament i cooperació
 17. Cabdal humà i turisme
 18. Comunicació turística
 19. Comercialització i recerca de mercats turístics
 20. Màrqueting turístic
 21. Valorització turística del patrimoni cultural
 22. Patrimoni cultural, museus i desenvolupament local
 23. Didàctica del patrimoni
 24. Literatura dels viatges

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares