Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN CIÈNCIA DE MATERIALS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN CIÈNCIA DE MATERIALS

Codi:
 E007


 
 
Data de publicació:
 12/06/2014


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DADES DE CONTACTE

WEB del Programa de Doctorat en Ciència de Materials

Comissió Acadèmica

Coordinador: Diego Cazorla Amorós

Secretària: Emilia Morallón Núñez

Comissió de Qualitat

Coordinador: Diego Cazorla Amorós

Òrgan proponent:

Institut Universitari de Materials

iuma@ua.es  ciencia.materiales@ua.es

Escola de Doctorat:

EIDUA-Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ubicació: Edifici Polivalent II (Codi SIGUA 0022PB001)

Telf. 965 90 3466

Contacte EIDUA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola Internacional de Doctorat (EIDUA)

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris relacionats amb la temàtica del programa de doctorat.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands.
 • ACTIVITAT 3: Assistència a reunions científiques.
 • ACTIVITAT 4: Mobilitat.

Activitat formativa transversal optativa

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Institut Universitari de Materials

Línies d'investigació

Equips i línies

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Adhesius, Cautxús i Fenòmens d'Adhesió
 2. Catàlisi Heterogènia
 3. Descontaminació Ambiental
 4. Electroquímica: Nous Materials
 5. Electroquímica de Semiconductors
 6. Electroquímica de Superfícies i Electrocatàlisi
 7. Espectroelectroquímica i Modelització
 8. Física Estadística i Física de la Matèria Condensada
 9. Interacció de Partícules carregades amb la Matèria
 10. Materials Carbonosos
 11. Materials Compostos
 12. Materials Polimèrics
 13. Noves Tècniques Analítiques basades en nanopartícules
 14. Processos Electroquímics
 15. Química Quàntica i Computacional
 16. Sòlids Adsorbents
 17. Tècniques Analítiques per a la caracterització de Materials
 18. Materials polimèrics intel·ligents
 19. Adhesius i polimers d'ús médic.
 20. Electrònica i Fotònica Orgàniques

 

EQUIPS I LÍNIES

Equip 1: Investigació en Materials Avançats

Línies: 2, 3, 10, 11, 12 y 16

Integrants:

Antonio Sepúlveda Escribano

Miguel Molina Sabio

Mercedes Pastor Blas

Francisco Javier Narciso Romero

Manuel Martínez Escandell

Joaquín Silvestre Albero

José Miguel Molina Jordá

Enrique Ramos Fernandez

 

Equip 2: Investigació en Materials Carbonosos i Medi Ambient

Línies: 2, 3, 10, 11 y 16

Integrants:

Diego Cazorla Amorós

Mª José Illán Gómez

Mª Carmen Román Martínez

Avelina García García

Juan Alcañiz Monge

Dolores Lozano Castelló

Agustín Bueno López

Mª Ángeles Lillo Ródenas

Ángel Berenguer Murcia

 

Equip 3: Investigació en Electroquímica

Línies: 4, 5, 6, 7 y 14

Integrants:

Antonio Rodes García

José Manuel Orts Mateo

Roberto Gómez Torregrosa

Juan Manuel Pérez Martínez

Juan Miguel Feliu Martínez

Vicente Montiel Leguey

Enrique Herrero Rodríguez

Víctor Climent Payá

Jesús Iniesta Valcárcel

Teresa Lana Villareal

Pedro Bonete Ferrández

 

Equip 4: Investigació en Materials funcionals, Superfícies i Anàlisi

Línies: 1, 18, 19, 4, 6, 13, 14 y 17

Integrants:

José Miguel Martín Martínez

Antonio Canals Hernández

Emilia Morallón Núñez

Francisco Montilla Jiménez

Lorena Vidal Martínez

Montserrat Hidalgo Núñez

 

Equip 5: Investigació en Física de la Matèria condensada i Química quàntica

Línies: 8, 9, 15 y 20

Integrants:

Enrique Louis Cereceda

Emilio San Fabián Maroto

Isabel Abril Sánchez

María Ángeles Díaz García

Pedro Boj Giménez

José Moises Villalvilla Soria

Joaquín Ignacio Fernández Rossier

Carlos Untiedt Lecuona

Mª José Caturla Terol

Guillermo Chiappe

Juan Carlos Sancho García

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Estructura del Centre per a la Qualitat

Comissió de Garantía Interna de Qualitat

Altres Comissions

 

Seguiment del Títol

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares