Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES

Codi:
 E006


 
 
Data de publicació:
 12/06/2014


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DADES DE CONTACTE

WEB del Doctorat en Ciències Experimentals i Biosanitàries

Comissió Acadèmica

Coordinadora: Montserrat Hidalgo Núñez

Secretària: Ana Isabel Martínez Sánchez

Comissió de Qualitat

Coordinadora: Montserrat Hidalgo Núñez

Òrgan proponent:

Facultat de Ciències

facu.ciencies@ua.es

Escola de Doctorat:

EIDUA-Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ubicació: Edifici Polivalent II (Codi SIGUA 0022PB001)

Telf. 965 90 3466

Contacte EIDUA

COMPETÈNCIES BÀSÍQUES I GENERALS

BÀSIQUES 

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS 

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola Internacional de Doctorat (EIDUA)

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers relacionats amb les línies del programa.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris realitzats pels propis doctorands.
 • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques i publicació de treballs científics i/o patents.

Activitat formativa transversal optativa

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.   
Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Facultat de Ciències

Línies d'investigació

Equips d'investigació i línies

 


LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Síntesi de compostos orgànics a través de compostos organometàl·lics
 2. Polímers en Síntesi Orgànica: catalitzadors i suports
 3. Reduccions estereoselectives mitjançant processos de transferència d'hidrogen
 4. Addicions estereoselectives de reactius organozíncics a imines
 5. Mecanismes i altres aspectes químic-físics de les reaccions orgàniques
 6. Estudi de l'estructura, reactivitat i propietats d'hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs) aniònics
 7. Astrofísica Relativista
 8. Transport en sistemes nanoscòpics
 9. Modelització de sistemes de molts cossos
 10. Canvis Paleoambientals
 11. Petrologia Aplicada
 12. Geologia Aplicada i Hidrogeologia
 13. Evolució Geodinàmica de la Serralada Bètica Oriental i de la Plataforma Marina d'Alacant
 14. Sismologia- Risc Sísmic i Processat del Senyal en Fenòmens Naturals
 15. Bionomia i taxonomia d'artròpodes.
 16. Cria artificial i producció massiva d'invertebrats.
 17. Zoologia aplicada (àmbit agroalimentari, industrial, urbà i mediambiental)
 18. Entomologia forense i mèdic-veterinària
 19. Filogènia i evolució animal
 20. Desenvolupament instrumental en anàlisi química
 21. Química Analítica Sostenible
 22. Química Bioanalítica
 23. Biogeoquímica
 24. Identificació de marcadors immunològics diagnòstics, pronòstics i/o de resposta terapèutica, en pacients amb malalties autoimmunes o càncer
 25. Anàlisi de fonts al·lergèniques i immunoteràpia bacteriana. Aplicacions en l'al·lèrgia i en patologies cròniques en humans
 26. Aplicacions terapèutiques en humans derivades de la capacitat immunomoduladora de les MSCs (cèl·lules mare mesenquimals)
 27. Anàlisi de biomarcadors en el diagnòstic i pronòstic de la infecció VIH
 28. Sòls i nutrició vegetal
 29. Anàlisi d'argiles i altres components minerals del sol
 30. Codis LDPC i convolucionals.
 31. Signatura digital
 32. Kernel criptogràfic
 33. Sistema Multiplataforma de Comunicacions segures
 34. Fonaments de l'optimització convexa
 35. Programació paramètrica
 36. Programació semi-infinita i infinita, lineal i convexa

 

EQUIPS D'INVESTIGACIÓ I LÍNIES

Equip 1: Química orgànica

Línies: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Integrants:

Cecilia Gómez Lucas

David Guijarro Espí

Albert Guijarro Pastor

Diego Antonio Alonso Velasco

Francisco Foubelo García

 

Equip 2: Física computacional i Astrofísica

Línies: 7, 8, 9

Integrants:

María José Caturla Terol

Guillermo Chiappe Acosta

Juan Antonio Miralles Torres

José Antonio Pons Botella

 

Equip 3: Geologia

Línies: 10, 11, 12, 13, 14

Integrants:

Jesús Miguel Soria Mingorance 

David Benavente García

José Delgado Marchal

Hugo Antonio Corbi Sevila

José Francisco Baeza Carratalá

Alice Ginannetti

Carlos Lancis Sáez

Juan Carlos Cañaveras Jiménez

Javier Martínez Martínez

Salvador Ordóñez Delgado

María Ángeles García del Cura

Soledad Cuezva Robleño (investigadora Juan de la Cierva)

Juan José Giner Caturla

Sergio Molina Palacios

Pedro Alfaro García

Manuel Martín Martín

José Miguel Andreu Rodes

José Enrique Tent Manclús

Iván Martín Martín

 

Equip 4: Bionomia d'Artròpodes i Zoologia Aplicada

Línies: 15, 16, 17, 18, 19

Integrants:

Santos Rojo Velasco

Celeste Pérez Bañón

Ana Isabel Martínez Sánchez

Santiago Bordera Sanjuán

Vicente Urios Moliner

Salvador Giner Alberola

Marta Saloña Bordás (Universidad del País Vasco)

 

Equip 5: Química Analítica i Immunologia Traslacional

Línies: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Integrants:

Nuria Grané Teruel

José Miguel Sempere Ortells

José Luis Todolí Torró

José Miguel Benito Huete (Hospital Universitario Carlos III)

Adolfo Campos Ferrer (UMH)

Antonio Canals Hernández

Magdalena García Irles

Mª Carmen Garrigós Selva

Luis Gras García

Guillermo Grindaly Lledó

Montserrat Hidalgo Núñez

Alfonso Jiménez Migallón

Salvador Maestre Pérez

Francisco M. Marco de la Calle

Rosa María Martínez Espinosa

Juan Mora Pastor

María Soledad Prats Moya

Begoña Vázquez Araujo

Lorena Vidal Martínez

Juana Jordá Guijarro

Antonio Sánchez Sánchez

María del Mar Cerdán Sala

Francisco Javier Navarro Blasco

Frutos Mahuenda Egea

 

Equip 6: Codificació i Optimització

Línies: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Integrants:

Joan Josep Climent Coloma

Juan Enrique Martínez Legaz

Víctor J. Climent PayáPROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EIDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció cal consultar la pàgina web del programa de doctorat que hages triat, amb la finalitat, amb la finalitat verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix eixe programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EIDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa el fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del títol

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)

Seguiment del títol

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares