Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

Codi:
 E004


 
 
Data de publicació:
 12/06/2014


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

OC1 - Els estudiants han de ser capaços d'incorporar-se a grups o equips de recerca competitius i desenvolupar la seua pròpia activitat investigadora en l'àmbit del programa de doctorat.

OC2 - El doctorand ha de ser capaç d'identificar i plantejar de forma concreta problemes educatius específics, i dissenyar projectes de recerca que empren els mètodes i tècniques més adequades i avançades per a donar respostes científiques a aquestes qüestions.

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

  • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
  • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
  • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
  • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

Més informació en la pàgina de l'Escola Internacional de Doctorat

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

  • ACTIVITAT 1: Seminari sobre Mètodes avançats d'investigació en l'àmbit de la Psicologia i l'Educació: Dissenys, tècniques estadístiques i programes informàtics d'anàlisis de dades. (OBLIGATÒRIA per a la Línia 1 de investigació i OPTATIVA per a la Línia 2).
  • ACTIVITAT 2: Seminari sobre Mètodes avançats d'investigació en l'àmbit de la Formació del Professorat i Aprenentatge: Planificació d'investigacions, tècniques i programes informàtics d'anàlisis de dades. (OBLIGATÒRIA per a la Línia 2 de investigació i OPTATIVA per a la Línia 1).
  • ACTIVITAT 3: Seminaris de doctorands: Presentació del projecte d'investigació en un seminari de la línia d'investigació.
  • ACTIVITAT 4: Presentació de comunicacions científiques en congrés nacional o internacional.

Activitats formatives transversals optatives

Les activitats són les següents:

  • ACTIVITAT 1: Elaboració d'un article per a una revista científica d'àmbit nacional o internacional.
  • ACTIVITAT 2: Movilitat: Estades en Universitat o Centres de Recerca Superio.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Dpt. Psicologia Evolutiva i Didàctica, Dpto. de Didàctica General i Didàctiques Específiques y Dpt. d'Innovació i Formació Didàctica

Línies d'investigació

Equips i personal investigador

 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

1. Intel·ligència emocional, competències transversals i inserció laboral dels egressats universitaris

2. Ansietat escolar, ajust psicosocial i rendiment acadèmic en estudiants d'Educació Primària i Secundària

3. Motivació i rendiment acadèmic

4. Intel·ligència emocional i competència social en educació secundària

5. Característiques de l'alumnat amb rendiment acadèmic menor a l'esperat (underachievement)

6. Aspectes psicològics de la malaltia crònica en l'edat escolar

7. Assetjament escolar, ciberassetjament, rebuig escolar, ansietat i variables psicoeducativas: determinants de l'ajust personal, social i acadèmic del menor

8. Investigació qualitativa en desenvolupament professional docent

9. Integració educativa de les tecnologies de la informació i la comunicació

10. Investigació en l'àmbit de l'activitat física i esportiva

11. Investigació en ensenyament i aprenentatge de les Matemàtiques

12. Investigació en ensenyament i aprenentatge de la Llengua i la Literatura

13. Investigació en ensenyament i aprenentatge de les Ciències Socials

14. Investigació en ensenyament i aprenentatge de les Ciències

15. Investigació musical


EQUIPS I PERSONAL INVESTIGADOR

Equip 1. Psicologia i Educació

Línies: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Integrants:

Juan Luís Castejón Costa

Leandro Navas Martínez

Antonio M. Pérez Sánchez

Marina Beléndez Vázquez

Raquel Gilar Corbí

Beatriz Delgado Domenech

Pablo Miñano Pérez

Equip 2. Formació del professorat i aprenentatge

Línies: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Integrants:

Salvador Llinares Císcar

Germán Torregrosa Gironés

Ceneida Fernández Verdú

Joaquín Martínez Torregrosa

José Antonio Pérez Turpín

Rosabel Roig Vila

Rafael Sebastiá Alcaraz

Juan Tortosa Martínez

Juan Manuel Cortell Tormo

Ramón Llorens García

Roberto Cejuela Anta

Carmen Manchado López

María del Mar Moreno Moreno

José María Esteve Faubel

Inici

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EIDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, cal consultar la pàgina web del programa de doctorat que has elegit, amb la finalitat de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix eixe programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)

Seguiment del Títol

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares