Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN DRET
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN DRET

Codi:
 E001


 
 
Data de publicació:
 12/06/2014


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DADES DE CONTACTE

Pàgina WEB del programa de doctorat

Comissió acadèmica:

Coordinador: JUAN ROSA MORENO

Secretari: LUIS ALFONSO MARTÍNEZ GINER

Comissió qualitat:

Coordinador: LUIS ALFONSO MARTÍNEZ GINER

Òrgan proponent:

Facultat de Dret

facu.dret@ua.es

Escola de doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

CE01 - Capacitat per a integrar coneixements i resoldre problemes amb responsabilitat social i ètica basant-se en un codi deontològic professional

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands.
 • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques.

Activitat formativa transversal optativa

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Facultat de Dret

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Argumentació i constitucionalisme.
 2. Filosofia del Dret.
 3. Modernització i enfortiment de l'Estat, les Administracions públiques i la gestió pública.
 4. Teoria política, ideologies polítiques i comunicació política.
 5. Pensament i sistema polític espanyol i comparat. Institucions i polítiques públiques.
 6. Defensa jurídica del contribuent.
 7. Dret pressupostari i de les despeses públiques.
 8. Dret Administratiu.
 9. Dret ambiental i de la sostenibilitat.
 10. Dret internacional Públic i Relacions Internacionals.
 11. Integració regional.
 12. Dret penal econòmic i de l'empresa i noves tecnologies.
 13. Dret penal i Dret penitenciari.
 14. Criminologia.
 15. Dret de llibertat de creences.
 16. Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les Confessions Religioses.
 17. Dret processal civil.
 18. Dret processal penal.
 19. Dret probatori.
 20. Institucions de Dret públic i privat, penal i processal de la Corona d'Aragó (S. XV-XVIII).
 21. Institucions i fonts del Dret musulmà en Al-Andalus.
 22. Dret històric valencià.
 23. Constitucionalisme, drets fonamentals i processos d'integració supranacional, amb especial referència a la Unió Europea.
 24. Dret constitucional europeu, espanyol i comparat.
 25. Gènere, Poder i Dret: Iusfeminisme i constitucionalisme-crític.
 26. Dret hereditari romà.
 27. Fonaments romanístics del Dret europeu.
 28. Recepció romanística.
 29. Dret de la persona i de la família.
 30. Dret civil patrimonial.
 31. Fiscalitat internacional i de la Unió Europea.
 32. Eficàcia civil del matrimoni religiós.
 33. Dret de l'empresa i insolvències empresarials.
 34. Dret de la propietat industrial i intel·lectual, de la competència i de les noves tecnologies.
 35. Dret internacional privat i societat intercultural.
 36. Dret dels negocis internacionals i resolució internacional de controvèrsies.
 37. La reducció de jornada i el repartiment de temps de treball.
 38. La protecció per desocupació.
 39. El sistema de protecció social.

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

 

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)  candado

 

Seguiment del Títol

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares