Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN DRET
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN DRET

Codi:
 E001


 
 
Data de publicació:
 Pendent de publicació


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

CE01 - Capacitat per a integrar coneixements i resoldre problemes amb responsabilitat social i ètica basant-se en un codi deontològic professional

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
 • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
 • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
 • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola de Doctorat.

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

 • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca.
 • ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands.
 • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques.

Activitat formativa transversal optativa

 • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Facultat de Dret

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

 1. Argumentació i constitucionalisme
 2. Filosofia del Dret
 3. Modernització i enfortiment de l'Estat, les Administracions públiques i la gestió pública
 4. Teoria política, ideologies polítiques i comunicació política
 5. Pensament i sistema polític espanyol i comparat. Institucions i polítiques públiques
 6. Defensa jurídica del contribuent
 7. Dret pressupostari i de les despeses públiques
 8. Dret Administratiu
 9. Dret ambiental i de la sostenibilitat
 10. Dret internacional Públic i Relacions Internacionals
 11. Integració regional
 12. Dret penal econòmic i de l'empresa i noves tecnologies
 13. Dret penal i Dret penitenciari
 14. Criminologia
 15. Dret de llibertat de creences
 16. Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les Confessions Religioses
 17. Dret processal civil
 18. Dret processal penal
 19. Dret probatori
 20. Institucions de Dret públic i privat, penal i processal de la Corona d'Aragó (S. XV-XVIII)
 21. Institucions i fonts del Dret musulmà en Al-Andalus
 22. Dret històric valencià
 23. Constitucionalisme, drets fonamentals i processos d'integració supranacional, amb especial referència a la Unió Europea
 24. Dret constitucional europeu, espanyol i comparat
 25. Gènere, Poder i Dret: Iusfeminisme i constitucionalisme-crític
 26. Dret hereditari romà
 27. Fonaments romanístics del Dret europeu
 28. Recepció romanística
 29. Dret de la persona i de la família
 30. Dret civil patrimonial
 31. Fiscalitat internacional i de la Unió Europea
 32. Eficàcia civil del matrimoni religiós
 33. Dret de l'empresa i insolvències empresarials
 34. Dret de la propietat industrial i intel·lectual, de la competència i de les noves tecnologies
 35. Dret internacional privat i societat intercultural
 36. Dret dels negocis internacionals i resolució internacional de controvèrsies
 37. La reducció de jornada i el repartiment de temps de treball
 38. La protecció per desocupació
 39. El sistema de protecció social

ADMISSIÓ

 • En primer lloc, la persona interessada haurà d'emplenar el formulari de preinscripció i, posteriorment, posar-se en contacte amb l'òrgan responsable del programa de doctorat perquè trasllade a la Comissió Acadèmica (CA) corresponent el seu desig de matricular-se.
 • Una vegada rebuda la comunicació, la CA valorarà la documentació presentada a través del formulari de preinscripció.
 • Si la persona és admesa, s'emetrà el certificat d'admissió corresponent i s'enviarà a Doctorat.
 • Si la sol·licitud és rebutjada, s'emetrà el certificat d'admissió en el qual es reflectiran els motius. Aquest certificat s'enviarà a la unitat de Doctorat des d'on es procedirà a comunicar-ho a l'interessat o interessada.

ACCÉS 

 • Una vegada rebut en Doctorat el certificat d'admissió favorable enviat per la CA, s'iniciarà l'estudi dels requisits d'accés. Si la titulació d'accés no pertany a l'EEES s'haurà d'abonar una taxa per l'estudi de la documentació.
 • Si es reuneixen els requisits, s'obrirà l'expedient acadèmic perquè la persona interessada puga realitzar la seua matrícula.
 • Si no es reuneixen els requisits, es comunicarà la denegació de l'accés i els motius. Si l'interessat o interessada aportara els documents que se li sol·liciten, es procedirà a l'obertura de l'expedient acadèmic per a la matrícula. En cas contrari, s'arxivarà l'expedient sense més tràmit.

DADES DE CONTACTE

Informació acadèmica:

 Coordinadora: MARÍA MAGDALENA MARTÍNEZ ALMIRA

 Secretari: LUIS ALFONSO MARTÍNEZ GINER

Òrgan proponent:

Facultat de Dret

Pàgina de doctorat: https://derecho.ua.es/va/estudios/postgrau/doctorat-en-dret.html

Telèfons: 96 590 3570  - 96  590 3573 - 96 590 3683

Fax: 96 590 9896

facu.dret@ua.es

Escola de doctorat:

EDUA-Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Edifici Germán Bernácer, planta baixa.

Tlf. 965 90 3466

Contacte EDUA

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares