Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN DRET
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN DRET

Codi:
 E001


 
 
Data de publicació:
 12/06/2014


 
 
Preu:
 300
 € per curs académic
 

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Internacional de Doctorat

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DADES DE CONTACTE

WEB del Programa de Doctorat en Dret

Comissió acadèmica:

Coordinadora: Ángeles Ródenas Calatayud

Secretària: Yolanda Martínez Muñoz

Comissió qualitat:

Coordinadora: Ángeles Ródenas Calatayud

Òrgan proponent:

Facultat de Dret

facu.dret@ua.es

Escola de doctorat:

EIDUA-Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d'Alacant

Ubicació: Edifici Polivalent II (Codi SIGUA 0022PB001)

Telf. 965 90 3466

Contacte EIDUA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

CB12 - Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

CB13 - Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

CB14 - Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

CB15 - Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seua comunitat científica internacional.

CB16 - Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

CAPACITATS I DESTRESES PERSONALS

CA01 - Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

CA02 - Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

CA06 - La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

ALTRES COMPETÈNCIES 

CE01 - Capacitat per a integrar coneixements i resoldre problemes amb responsabilitat social i ètica basant-se en un codi deontològic professional

Activitats formatives transversals obligatòries comunes

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tots els estudis de doctorat, i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les llengües vehiculars seran el castellà i el valencià.

Les activitats són les següents:

  • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació.
  • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la recerca.
  • ACTIVITAT 3: Models de comunicació científica.
  • ACTIVITAT 4: Models de transferència del coneixement.

 Per a mes informació consulte la pàgina de l'Escola Internacional de Doctorat (EIDUA)

 Activitats formatives transversals obligatòries específiques

Les activitats són les següents:

  • ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca.
  • ACTIVITAT 2: Seminaris de doctorands.
  • ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques.

Activitat formativa transversal optativa

Les activitats són les següents:

  • ACTIVITAT 1: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior.

Per a mes informació consulte amb l'òrgan proponent. Facultat de Dret

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ


1. Filosofia del Dret.

2. Argumentació i constitucionalisme.

3. Pensament i sistema polític espanyol i comparat. Institucions i polítiques públiques.

4. Teoria política, ideologies polítiques i comunicació política.

5. Modernització i enfortiment de l'Estat, les Administracions públiques i la gestió pública.

6. Sistemes jurídics comparats (Àrea d'Història del Dret).

7. Dret musulmà andalusí i dret dels països de tradició islàmica.

8. Dret hereditari romà.

9. Dret històric valencià.

10. Fonaments romanístics del Dret europeu.

11. Recepció romanística.

12. Criminologia.

13. Dret penal econòmic i de l'empresa i noves tecnologies.

14. Dret penal i Dret penitenciari.

15. Dret internacional Públic i Relacions Internacionals.

16. Integració regional.

17. Dret Administratiu.

18. Dret ambiental i de la sostenibilitat.

19. Defensa Jurídica del Contribuent.

20. Dret pressupostari i de les despeses públiques.

21. Fiscalitat internacional i de la Unió Europea.

22. Dret de llibertat de creences.

23. Règim jurídic de les relacions entre l'Estat i les Confessions Religioses.

24. Constitucionalisme, drets fonamentals i processos d'integració supranacional, amb especial referència a la Unió Europea.

 25. Gènere, Poder i Dret: Iusfeminismo i constitucionalisme-crític.

26. Dret constitucional europeu, espanyol i comparat.

27. Eficàcia civil del matrimoni religiós.

28. Dret probatori en el camp del procés penal.

29. La reforma de la Justícia Penal.

30. Procés i Dret de Danys.

31. Dret civil patrimonial.

32. Dret de la persona i de la família.

33. Dret de la propietat industrial i intel·lectual, de la competència i de les noves tecnologies.

34. El sistema de protecció social.

35. Contractació laboral.

36. Modificacions del contracte de treball.

37. Extinció del contracte de treball.

38. Dret de l'empresa i insolvències empresarials.

39. Contractació mercantil (contracte de compravenda, contractes de col·laboració, contractes publicitaris, contractes turístics, contractes de transport, contractes d'assegurances, contractes de garantia).

40. Dret dels Valors.

41. Dret Bancari i Borsari.

42. Dret dels negocis internacionals i resolució internacional de controvèrsies.

43. Dret internacional privat i societat intercultural.

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

1. Per a ser admès en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant és necessari emplenar un formulari electrònic de preinscripció, disponible anualment en la pàgina web de l'EDUA.

2. Amb caràcter previ a realitzar la preinscripció, és necessari consultar la pàgina web del programa de doctorat triat, a fi de verificar els requisits acadèmics d'admissió que estableix aquest programa.

3. Les Comissions Acadèmiques (CA) dels programes de doctorat són els òrgans encarregats de valorar les sol·licituds d'admissió en els diferents programes de doctorat.

4. Anualment, d'acord amb l'establit en la Memòria Verificada del programa, les CA decideixen l'oferta de places, podent no oferir-les en cas de no disponibilitat de directors o tutors en alguna línia d’investigació.

5. Si la resolució és de no admissió, en l'aplicació informàtica es detallaran els motius d’exclusió, disposant-se d'un mes natural per a formular recurs d'alçada davant la CA; a partir de la data de la resolució.

PROCEDIMENT ACCÉS

1. Paral·lelament al procés d'admissió realitzat per les CA, l'Escola de Doctorat (EDUA) verifica que la documentació que s'aporta en la preinscripció és la requerida en el formulari de preinscripció.

2. Les persones sol·licitants amb estudis que no pertanyen a països de l'EEES, en el moment de la preinscripció hauran d'abonar una taxa administrativa per l'estudi de la documentació, (estudi d'equivalència). El preu de la taxa ho fixa anualment el govern de la Generalitat València, mitjançant Decret.

3. Els qui no aporten la documentació en els termes requerits en el procés d'accés, podran esmenar aquesta incidència en el termini de 15 dies naturals a partir de la data de comunicació de l'EDUA o, amb caràcter excepcional, en el termini que es determine en funció de les circumstàncies concurrents.

4. Quan les incidències detectades no hagen sigut resoltes en la forma i terminis determinats per l'EDUA, es procedirà al tancament de l'expedient originat, sense més tràmit.

5. A els qui hagen aportat la documentació correcta i hagen sigut admesos per la corresponent CA, se'ls obrirà expedient acadèmic i se'ls enviarà un correu electrònic amb instruccions per a realitzar la matrícula.

La resolució d'ADMISSIÓ o, no admissió, podrà ser consultada en l'aplicació informàtica de la preinscripció, disponible en pàgina web de l'EDUA, d'acord amb els terminis que es determinen en aquesta web.

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Gestió del SGIC (Accés a ASTUA)


Seguiment del Títol

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares