Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR

Codi:
 D100

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 04/10/2016

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 35,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Espanya)
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (Espanya)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR
CONDICIONADA
 
 
 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Ser capaç de fer un treball de recerca en equip.

Competències específiques (CE)

 • CE01:Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per a seguir futurs estudis de doctorat en nanociència i nanotecnologia.
 • CE02:Havent estudiat una àrea de coneixement (física, per exemple), ser capaç de comunicar-se i interaccionar científicament amb col·legues d'altres àrees de coneixement (química, per exemple), en la resolució de problemes plantejats per la nanociència i la nanotecnologia molecular.
 • CE03:Conèixer els fonaments de física de l'estat sòlid i de química supramolecular necessaris en nanociència molecular.
 • CE04:Conèixer les aproximacions metodològiques utilitzades en nanociència.
 • CE05:Adquirir els coneixements conceptuals de la química supramolecular que siguen necessaris per al disseny de nous nanomaterials i nanoestructures.
 • CE06:Conèixer les principals tècniques de nanofabricació de sistemes moleculars.
 • CE07:Adquirir els coneixements bàsics en els fonaments, l'ús i les aplicacions de les tècniques microscòpiques i espectroscòpiques utilitzades en nanotecnologia.
 • CE08:Conocer l'estat de la qüestió (state of the art) en nanociència molecular.
 • CE09:Adquirir coneixements conceptuals sobre els processos d'autoassemblatge i autoorganització en sistemes moleculars.
 • CE10:Conèixer l'estat de la qüestió en nanomaterials moleculars amb propietats òptiques, elèctriques o magnètiques.
 • CE11:Avaluar les relacions i diferències entre les propietats macroscòpiques dels materials i les propietats dels sistemes unimoleculars i els nanomaterials.
 • CE12:Avaluar la rellevància de les molècules i dels materials híbrids en electrònica, espintrònica i nanomagnetisme molecular.
 • CE13:Conèixer les principals aplicacions biològiques i mèdiques d'aquesta àrea.
 • CE14:Conèixer les principals aplicacions tecnològiques dels nanomaterials moleculars i ser capaç de situar-les en el context general de la ciència de materials.
 • CE15:Conèixer els problemes tècnics i conceptuals que planteja el mesurament de propietats físiques, en sistemes formats per una única molècula (transport de càrregues, propietats òptiques i propietats magnètiques).
 • CE16:Conèixer les principals aplicacions de les nanopartícules i dels materials nanoestructurats, obtinguts o funcionalitzats mitjançant una aproximació molecular, en magnetisme, electrònica molecular i biomedicina.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
El perfil d'ingrés recomanat és el de l'alumne que haja cursat estudis previs de grau en titulacions d'ensenyaments tècnics o experimentals relacionats amb els objectius del Màster, com ara química, física, bioquímica, biotecnologia, farmàcia, medicina, enginyeria química, enginyeria electrònica o altres titulacions afins. Cal, igualment, que els alumnes demostren un coneixement d'anglés de nivell B2, que garantisca que poden seguir les classes teòriques.

CONDICIONS D'ADMISSIÓ
L'alumant que complisca aquests requisits serà admés al Màster, d'acord amb les especificitats i els criteris de valoració de mèrits següents:

- Requisits d'admissió específics: haver cursat estudis previs de grau en titulacions d'ensenyaments tècnics o experimentals relacionats amb els objectius del Màster, com ara química, física, bioquímica, biotecnologia, farmàcia, medicina, enginyeria química, enginyeria electrònica o altres àrees de coneixement afins. L'alumnat estranger ha de tenir una titulació oficial homologable a alguna de les titulacions anteriors, o acreditar un nivell de formació equivalent als títols espanyols indicats anteriorment.

Criteris de valoració de mèrits:
- Expedient acadèmic (80 %)
- Coneixements d'anglés superiors al mínim exigit (10 %)
- Altres mèrits del currículum (10 %)

L'òrgan encarregat d'admetre els alumnes és la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster, que està formada per un representant de cadascuna de les universitats participants en el màster interuniversitari. Tot i que el nombre de places per universitat està definit en l'apartat 1.3, la quantitat d'alumnes màxima, per curs i per al conjunt de universitats, no pot ser superior a 60. La Comissió ha de valorar els mèrits dels estudiants de totes les universitats per a admetre'ls, o no, en el Màster. En tot cas, es respectarà el nombre màxim d'alumnes per universitat.

Alumnes amb necessitats educatives especials.
Pel que fa als sistemes i procediments d'admissió adaptats a l'alumnat amb necessitats educatives especials, cada universitat compta amb els serveis corresponent per a prestar-hi l'atenció i l'assesorament necessaris. 
La Universitat de València disposa de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (http://upd.uv.es). Aquest servei té la missió de facilitar la integració de les persones amb diversitat funcional a la Universitat de València.

Igualment, en les condicions per a accedir als ensenyaments universitaris oficials, s'hi reserva un 5 % de les places disponibles per a alumnes que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, com també per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant l'escolarització prèvia hagen necessitat recursos i suport per a la plena normalització educativa.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2015-16 10
2016-17

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

45

Treball de fi de màster (OB)

  15

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURAS PER CURSOS I SEMESTRES


PRIMER CURS

1r SEMESTRE

2n SEMESTRE

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ AL MÀSTER EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR: CONCEPTES BÀSICS

OB

6

ÚS DE LA QUÍMICA SUPRAMOLECULAR PER A LA PREPARACIÓ DE NANOESTRUCTURES I NANOMATERIALS

OB

3

FONAMENTS DE NANOCIÈNCIA

OB

4,5

ELECTRÒNICA MOLECULAR

OB

4,5

TÈCNIQUES FÍSIQUES DE CARACTERITZACIÓ

OB

4,5

NANOMAGNETISME I ESPINTRÒNICA MOLECULAR

OB

4,5

TÈCNIQUES FÍSIQUES DE NANOFABRICACIÓ

OB

3

TEMES ACTUALS DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR

OB

6

CONCEPTES BÀSICS DE QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

OB

3


NANOMATERIALS MOLECULARS: MÈTODES DE PREPARACIÓ, PROPIETATS I PULICACIONS

OB

6

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

15

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ 


 

1. Cronograma d'implantació

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2015-2016

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació

ESTRUCTURA VERIFICA 2009

ECTS

NOVA ESTRUCTURA 60 ECTS 2014

ECTS

Introducció al Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular: Conceptes
Bàsics d'Anivellació.

6

Introducció al Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular: Conceptes
Bàsics.

6

Fonaments en Nanociència: Conceptes de Nanoquímica i Nanofísica. Tècniques Físiques de Caracterització.

15

Fonaments de Nanociència.

4,5

Tècniques Físiques de Caracterització.

4,5

Nanoestructures i Nanomaterials Moleculars: Mètodes de Preparació, Propietats i Aplicacions.

15

Tècniques Físiques de Nanofabricació.

3

Conceptes Bàsics de la Química Supramolecular.

3

Nanomaterials Moleculars: Mètodes de Preparació, Propietats i Aplicacions.

6

Ús de la Química Supramolecular
per a la Preparació de Nanoestructures
i Nanomaterials.

4,5

Ús de la Química Supramolecular

per a la Preparació de Nanoestructures i Nanomaterials.

3

Electrònica i Magnetisme
Molecular: Conceptes Bàsics, Principals
Avanços i Aplicacions.

13,5

Electrònica Molecular.

4,5

Nanomagnetisme i Espintrònica Molecular.

4,5

Temes Actuals de Nanociència i Nanotecnologia Molecular

6

Temes Actuals de Nanociència i Nanotecnologia Molecular

6

 

3. Ensenyaments que s'extingeixen

Màsters universitaris en nanociència i nanotecnologia molecular per les universitats Autònoma de Madrid, Jaume I de Castelló, Alacant, Castella-la Manxa, Valladolid i València (Estudi General)-Facultat de Ciències Ambientals i Bioquímica de Toledo.

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares