Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA

Codi:
 D063

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA
30 crèdits
 
30 crèdits
 
22 crèdits
 
màxim 8 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
1
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
3
 
-
OPTATIVA
8
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
-
OPTATIVA
2
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA MÈDICA

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu general d'aquest màster és formar professionals en l'àmbit de la investigació en química mèdica. El màster pretén l'especialització dirigida cap a l'adquisició de competències fonamentalment investigadores, vinculades a l'aprenentatge de coneixements avançats i del domini de tècniques i habilitats d'avantguarda, algunes de les quals de naturalesa interdisciplinària. Es persegueix una orientació multidisciplinària, que resulta de gran utilitat per a l'adaptació de l'estudiant a un àmbit professional, extremadament dinàmic en aquests sectors del coneixement i facilitar la seua participació en projectes d'investigació d'alt nivell, que cada dia  més requereixen una actuació sinérgica de diferents grups amb aproximacions experimentals diferents. Els estudiants es familiaritzaran amb alguna de les diferents línies d'investigació que duen a terme els grups d'investigació implicats en la docència del present màster.

Per a cada línia d'investigació els objectius generals que es plantegen són:
1. Adquirir les destreses avançades per al treball en el laboratori experimental dins de l'àmbit de la química mèdica.
2. Conèixer les utilitats i limitacions de les tecnologies amb més rellevància actual en la investigació.
3. Adquirir els coneixements i la capacitat per a identificar problemes, buscar solucions pràctiques i creatives, així com per a aplicar-les en un context d'investigació o d'activitat professional dins de l'àmbit de la química mèdica.
4. Adquirir la capacitat de planificar i dur a terme un projecte d'investigació d'elevat nivell.
5. Desenvolupar la capacitat de comunicar i presentar treballs científics, de manera oral i escrit, d'una manera clara i concisa.
6. Adquirir les destreses requerides per a poder continuar l'aprenentatge, al llarg de tota la vida, d'una manera autònoma i autodirigida.
7. Adquirir una base formativa sòlida per a iniciar una carrera investigadora a través de la realització del doctorat o per a desenvolupar tasques professionals, en l'àrea de química mèdica, que no requerisquen el títol de doctor.

 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la química mèdica necessaris per a abordar amb profunditat una especialització determinada.
 • CG2:Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en la teoria i la pràctica de la química mèdica.
 • CG3:Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diferents punts de vista per a enriquir les solucions.
 • CG4:Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en química mèdica a nivell avançat.
 • CG5:Tenir la capacitat per a investigar independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6:Tenir originalitat i creativitat en l'ús de la química mèdica.

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1:Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2:Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3:Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competències específiques:

  mòdul fonamental

  • CEF1:Saber reconèixer en els problemes reals als quals s'enfronta, o s'enfrontarà en la seua professió, un problema estadístic ben definit.
  • CEF2:Conèixer a un nivell avançat les principals eines de la inferència estadística en les biociències.
  • CEF3:Conèixer els principis generals del disseny d'experiments i dels models probabilístics, en particular dels models de regressió i anàlisi de la variància.
  • CEF4:Disseny i execució de la investigació d'acord amb principis regulats sobre ètica, experimentació animal i bioseguretat.
  • CEF5:Adquirir una visió general de les fronteres de la investigació en biomedicina i tecnologies per a la vida.
  • CEF6:Adquisició de les habilitats necessàries per a l'adquisició d'imatges i senyals utilitzats en biociències.
  • CEF7:Conèixer les tècniques fonamentals de processament i anàlisi de senyals i saber analitzar i interpretar els resultats.
  • CEF8:Aprendre la implementació de programes informàtics específics i d'avantguarda per a l'anàlisi i gestió eficient de dades aplicades a les ciències biomèdiques.
  • CEF9:Conèixer les patents pel que fa al seu format, contingut i forma d'escriure-les i presentar-les.
  • CEF10:Conèixer el funcionament de les empreses derivades (spin-off).
  • CEF11:Conèixer i saber utilitzar en profunditat les eines de recerca de documentació científica en bases de dades, i recerca avançada de bibliografia en línia.
  • CEF12:Adquirir habilitats en comunicació i divulgació científica.

  mòdul específic de Química Mèdica

  • CEQM1:Dominar els coneixements actualitzats i avançats relatius a la síntesi, aïllament i purificació dels compostos orgànics.
  • CEQM2:Conèixer les biotransformacions bàsiques dels compostos orgànics.
  • CEQM3:Plantejar mètodes i estratègies de síntesi.
  • CEQM4:Conèixer i utilitzar tècniques espectroscòpiques i espectromètriques avançades i innovadores de determinació estructural i d'anàlisi orgànica i bioorgànica.
  • CEQM5:Conèixer i aplicar conceptes a escala industrial i dissenyar processos a gran escala.
  • CEQM6:Saber elaborar i conèixer les propietats dels diferents materials orgànics.
  • CEQM7:Ser capaç de classificar els materials segons les seues propietats i aplicacions, i ser capaç d'interrelacionar les propietats amb les aplicacions.
  • CEQM8:Conèixer en profunditat els mecanismes avançats de les reaccions orgàniques.
  • CEQM9:Conèixer els mecanismes avançats, des del punt de vista quimicoorgànic, a través dels quals tenen lloc les transformacions biològiques més específiques.
  • CEQM10:Conèixer els intermedis biosintètics més rellevants que hi ha fora de les grans rutes biosintètiques.
  • CEQM11:Conèixer l'estructura, biosíntesi, síntesi i reactivitat dels productes naturals més importants que no es troben dins de les grans rutes biosintètiques.
  • CEQM12:Ser capaç de desenvolupar projectes: les parts que el componen, les fases per les quals ha de passar, els tràmits que cal complir, etc.
  • CEQM13:Saber utilitzar alguns programes informàtics amb l'objecte de desenvolupar projectes.
  • CEQM14:Conèixer els mètodes i estratègies en síntesi asimètrica avançada.
  • CEQM15:Conèixer els processos enantioselectius organocatalitzats.
  • CEQM16:Conèixer els processos enantioselectius catalitzats per complexos metàl·lics quirals.
  • CEQM17:Dissenyar i desenvolupar fàrmacs.
  • CEQM18:Ser capaç de comprendre la relació existent entre estructura química, propietats fisicoquímiques, reactivitat i resposta biològica dels fàrmacs.
  • CEQM19:Conèixer els compostos heterocíclics aromàtics quant a estructura, propietats físiques i químiques, mètodes de síntesi i aplicacions.
  • CEQM20:Ser capaç de dissenyar i conèixer tècniques experimentals per a treballar amb sistemes supramoleculars, així com les seues possibles aplicacions mèdiques o tecnològiques.
  • CEQM21:Conèixer els tipus de reaccions avançades que més s'utilitzen en síntesi química orgànica, desenvolupades per enzims i altres microorganismes.
  • CEQM22:Saber manipular i interpretar les dades subministrades pels experiments bidimensionals i tridimensionals de RMN.
  • CEQM23:Conèixer i saber aplicar els mètodes computacionals al descobriment i disseny de noves molècules útils per a la indústria farmacèutica.
  • CEQM24:Conèixer tècniques sobre la utilització de catalitzadors sòlids que puguen ser recuperats i reutilitzats múltiples vegades.
  • CEQM25:Conèixer i aplicar les tècniques de catàlisi en fase sòlida i de química combinatòria a la síntesi de fàrmacs i reaccions de química fina.
  • CEQM26:Conèixer les fonts principals de productes químics i la seua manipulació per a la seua transformació posterior en materials orgànics de valor afegit.
  • CEQM27:Conèixer els aspectes generals de la indústria química orgànica i dels sectors agroquímic, farmacèutic i mediambientals des de la perspectiva acadèmica i industrial.
  • CEQM28:Ser capaç d'aplicar els conceptes de química verda a tots els processos de síntesi de fàrmacs, amb èmfasis en la utilització de fonts renovables de matèries primeres, reducció de substàncies contaminants i disseny de processos sostenibles.
  • CEQM29:Conèixer les anàlisis més avançades de fàrmacs, així com la validació de mètodes analítics més recents. Conèixer l'ús de les diferents farmacopees.
  • CEQM30:Coneixement de les normes actualitzades de bona manufactura de productes farmacèutics, així com altres sistemes de gestió de la qualitat i del medi ambient.
  • CEQM31:Saber interpretar les dades subministrades pels experiments avançats i més nous d'espectrometria de masses.
  • CEQM32:Conèixer els nous tipus d'espectròmetres de masses, així com els mètodes de preparació de mostres, introducció de la mostra i de processos de ionització més avançats.

Competencias del módulo optativo de libre elección de Biomedicina

 • CEBM1:Adquisición de las habilidades necesarias para la preparación, realización y análisis de registros electrofisiológicos y de fluorometría.
 • CEBM2:Conocer los fundamentos metodológicos y saber interpretar los resultados de pruebas no-invasivas de exploración funcional.
 • CEBM3:Conocer las propiedades funcionales de los canales iónicos y los principales mecanismos implicados en su regulación.
 • CEBM4:Habituar al alumno al método científico utilizado en las ciencias biomédicas.
 • CEBM5:Describir los principales mecanismos de transducción a nivel de la membrana celular, sus mecanismos de regulación y su importancia funcional.
 • CEBM6:Conocer las principales consecuencias fisiopatológicas que conllevan alteraciones funcionales en los sistemas de señalización intrae intercelular.
 • CEBM7:Conocer los distintos patrones de herencia en enfermedades genéticas y adquirir la capacidad de interpretar árboles genealógicos.
 • CEBM8:Conocer la base de las distintas técnicas genéticas aplicables al diagnóstico molecular de enfermedades y adquirir la capacidad de interpretar los resultados obtenidos con vistas al consejo genético.
 • CEBM9:Familiarizarse con las técnicas más modernas de reproducción asistida, y conocer su utilidad en beneficio de la sociedad.
 • CEBM10:Conocer la metodología básica necesaria para la elaboración y manejo de cultivos de células animales.
 • CEBM11:Conocer los métodos de análisis de la viabilidad y estado funcional de un cultivo celular.
 • CEBM12:Aplicar los conocimientos de la fisiología y fisiopatología en el ámbito de la nutrición y la dietética.
 • CEBM13:Conocer los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades relacionadas con la nutrición.
 • CEBM14:Desarrollar las habilidades del alumno para el estudio de la estructura microscópica de células y tejidos.
 • CEBM15:Conocer los fundamentos metodológicos y saber interpretar los resultados obtenidos mediante técnicas morfológicas.
 • CEBM16:Conocer las dianas terapéuticas de los fármacos y la evolución temporal de los mismos. Habituar al alumno al método científico utilizado en las ciencias biomédicas.
 • CEBM17:Evaluar la audición mediante el uso de las técnicas de exploración habituales en Audiología Clínica.
 • CEBM18:Interpretar los resultados de las pruebas audiológicas distinguiendo entre casos de normalidad y de pérdida auditiva.
 • CEBM19:Conocer el significado biológico del concepto de célula madre, sus tipos y las posibles aplicaciones terapéuticas.
 • CEBM20:Conocer las posibilidades de la medicina regenerativa como futura terapia.
 • CEBM21:Conocer las causas de las principales enfermedades neurodegenerativas.
 • CEBM22:Conocer los procesos de neurodegeneración y neuroprotección utilizando el modelo experimental del sistema visual.
 • CEBM23:Conocer los principales avances de investigación en Neurociencias.
 • CEBM24:Conocer los principales modelos animales utilizados en investigación biomédica.
 • CEBM25:Conocer los principios básicos en farmacología: farmacodinámica, farmacocinética y ensayos farmacológicos.
 • CEBM26:Tener la capacidad de desarrollar nuevos métodos para su aplicación en biomedicina.
 • CEBM27:Tener la capacidad de interpretar resultados analíticos.
 • CEBM28:Tener la capacidad de redactar informes clínicos.

Competencias del módulo optativo de libre elección de Biotecnología

 • CEBT1:Manejar de forma segura técnicas de laboratorio utilizadas en biotecnología.
 • CEBT2:Utilización de protocolos y equipos para preparación, manipulación y adquisición de datos de muestras de ácidos nucleicos, proteínas, genomas, transcriptomas y proteomas.
 • CEBT3:Utilización de protocolos y equipos para manejo de microorganismos y cultivos celulares.
 • CEBT4:Utilización de protocolos y equipos para transformación genética.
 • CEBT5:Utilización de protocolos y equipos de análisis estructural y funcional de genes y proteínas.
 • CEBT6:Identificar la aplicabilidad de las técnicas de laboratorio utilizadas en biotecnología.
 • CEBT7:Conocer de forma general las aproximaciones experimentales de la Biología de Sistemas.
 • CEBT8:Conocer la aplicabilidad de las plataformas genómicas, proteómicas, metabolómicas y bioinformáticas para el análisis de muestras biológicas y clínicas y su utilidad para diagnóstico.
 • CEBT9:Conocer técnicas moleculares avanzadas para el análisis de la expresión génica.
 • CEBT10:Conocer las estrategias y los procedimientos generales para la transformación genética de organismos.
 • CEBT11:Conocer los métodos de detección de organismos modificados genéticamente.
 • CEBT12:Conocer las bases moleculares de la arquitectura de las proteínas.
 • CEBT13:Conocer las técnicas que se utilizan para la determinación de la estructura de proteínas.
 • CEBT14:Manejar programas informáticos para la comparación, la representación y predicción de estructura de proteínas.
 • CEBT15:Conocer las estrategias globales, herramientas y metodologías para el análisis proteómico.
 • CEBT16:Interpretar información de electroforesis bidimensional y espectrometría de masas para identificar y cuantificar proteínas en mezclas complejas.
 • CEBT17:Conocer las estrategias para establecer la función biológica de genes y proteínas.
 • CEBT18:Conocer las estrategias de determinación de la variabilidad biológica de los genomas y su utilidad para diseñar marcadores moleculares.
 • CEBT19:Conocer las aplicaciones más importantes de los principales tipos de marcadores moleculares de DNA, así como sus ventajas y limitaciones.
 • CEBT20:Adquirir un conocimiento avanzado de la biología molecular de microorganismos.
 • CEBT21:Adquirir un conocimiento avanzado de la fisiología microbiana.
 • CEBT22:Conocer las estrategias para controlar el crecimiento microbiano.
 • CEBT23:Conocer los mecanismos moleculares implicados en la regulación de la expresión génica en procesos biológicos de interés biotecnológico.
 • CEBT24:Conocer las características diferenciales de la señalización molecular en procesos y organismos de interés biotecnológico.
 • CEBT25:Conocer las bases del análisis estructural y funcional de proteínas. Interpretar información de difracción de rayos-X y resonancia magnética nuclear para determinar la estructura 3D de proteínas y sus dominios funcionales.
 • CEBT26:Conocer las estrategias y herramientas para manipular la estructura y propiedades catalíticas de las enzimas.
 • CEBT27:Adquirir un conocimiento avanzado de la conexión entre metabolismo primario y secundario de plantas y microorganismos en relación a la biosíntesis de productos naturales bioactivos beneficiosos para la salud.
 • CEBT28:Conocer las estrategias y recursos biológicos para dirigir el metabolismo de células, tejidos u organismos hacia la producción o modificación de compuestos bioactivos beneficiosos para la salud.
 • CEBT29:Evaluar y manejar biorreactores de laboratorio aptos para la producción de compuestos naturales bioactivos por microorganismos y células y tejidos vegetales.
 • CEBT30:Conocer los procesos que determinan la fertilidad del suelo y los distintos aspectos relacionados con el entorno ambiental del vegetal que establecen su desarrollo, productividad y calidad de las cosechas.
 • CEBT31:Conocer los nuevos productos de origen biológico para uso sostenible en producción y sanidad agrícola, así como las tecnologías para su producción.
 • CEBT32:Conocer los aspectos técnicos y regulatorios relativos a bioseguridad en la agricultura y en la industria agroalimentaria.
 • CEBT33:Conocer y ser capaz de aplicar los métodos avanzados de detección de microorganismos.
 • CEBT34:Conocer las estrategias y recursos para la obtención de nuevos productos biotecnológicos.
 • CEBT35:Conocer los nuevos productos y tecnologías de origen biológico para mejorar la sostenibilidad en la producción de alimentos más saludables y más seguros.
 • CEBT36:Conocer las realidades y potencialidades de la biotecnología en el campo de las energías renovables, la recuperación de suelos contaminados y el reciclaje de residuos orgánicos.
 • CEBT37:Conocer los aspectos regulatorios nacionales e internacionales y la implementación de sistemas de bioseguridad ambiental y alimentaria en relación a los organismos modificados genéticamente.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1:Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2:Capacidad de organización y planificación.
 • CB3:(CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB4:Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • CB5:Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6:Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7:Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8:Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9:Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10:Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB11:Habilidad de aprendizaje que permitan al alumno continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
 • CB12:Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13:Capacidad de creatividad.
 • CB14:Motivación por la calidad.
 • CB15:Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16:Capacidad de autonomía científica y técnica.
 • CB17:Capacidad para mostrar información de forma clara.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

15

Optatives d'Itinerari (MOI)

22-33

Optatives-Lliure Elecció (MOLE)(vegeu annex I)

0-8

Treball de Fi de Màster (OB)

  15

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PATENTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ D'EMPRESES (SPIN-OFF)

OB

3

TREBALL DE FI DE MASTER

OB

15

SEMINARIS DE BIOCIÈNCIES

OB

2

DOCUMENTACIÓ, COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ EN BIOCIÈNCIES

OB

3

DISSENY EXPERIMENTAL EN CIÈNCIES DE LA SALUT

OB

3

TÈCNIQUES DE PROCESSAT D'IMATGE I ANÀLISI DE SENYAL EN BIOCIÈNCIES

OB

3

ASPECTES SOCIALS, ÈTICS I LEGALS EN BIOMEDICINA I TECNOLOGIES PER A LA VIDA

OB

1

OPTATIVITAT

OP

15

OPTATIVITAT

OP

15

 

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ITINERARI (MOI)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

TRANSFORMACIONS BIOORGÀNIQUES

OP

3

1

SÍNTESI AMB COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS

OP

3

1

METODOLOGIES EN SÍNTESI ASIMÈTRICA

OP

2

1

SINTESIS EN FASE SÒLIDA, QUÍMICA COMBINATÒRIA I ANÀLISI D'ACTIVITAT BIOLÒGICA

OP

3

1

MATERIALS ORGÀNICS AVANÇATS

OP

3

1

FONAMENTS FARMACOLÒGICS PER AL DISSENY DE NOUS MEDICAMENTS

OP

4

1

ANÀLISI BIORGÀNIC MITJANÇANT ESPECTROMETRIA DE MASSES

OP

3

2

CATÀLISI ASIMÈTRICA: ORGANOCATÀLISI I CATÀLISI AMB METALLS

OP

4

2

LA FACTORIA CEL·LULAR: ENGINYERIA I FARMACOGNÒSIA DE PRODUCTES NATURALS BIOACTIUS

OP

4

2

QUÍMICA FARMACÈUTICA INDUSTRIAL

OP

3

2

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR AVANÇADA

OP

3

2

 

ANNEX I: PROGRAMA FORMATIU DE BIOMEDICINA I TECNOLOGIES PER A LA VIDA

El títol de Màster Universitari en Química Mèdica de la Universitat d'Alacant està dissenyat per a formar part d'un Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, coordinat per la Facultat de Ciències. La implementació d'aquest Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida es fonamenta en la necessitat dels recentment graduats en titulacions de la branca de Ciències i de Ciències de la Salut d'ampliar els seus coneixements i habilitats per a la seua especialització en aquest camp i per a l'adquisició d'una formació que els permeta continuar els estudis de doctorat específics. L'oferta de títols de postgrau ha de caracteritzar-se per criteris de qualitat i de sostenibilitat, d'acord amb els objectius formatius, científics i socials d'una institució pública i, a més, les propostes de títols han de tenir en compte els recursos disponibles en la Institució que els organitza, en aquest cas en la Universitat d'Alacant. En aquest context, amb la finalitat d'aprofitar millor les infraestructures disponibles i la multidisciplinarietat que ens ofereix l'estructura actual de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant, que inclou programes formatius de les branques de Ciències i Ciències de la Salut, hem reunit en una proposta comuna les diferents orientacions formatives relacionades amb la biomedicina i les tecnologies per a la vida, que consta de 3 màsters coherents en estructura i interrelacionats: en “Biomedicina”, en “Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat”, i en “Química Mèdica” . L'objectiu final és proporcionar una oferta formativa àmplia, atractiva i d'excel·lència, dirigida a un alumnat de perfil heterogeni però interessat en els diferents aspectes de la biomedicina o tecnologies per a la vida, donada la gran rellevància científica i social que tenen en l'actualitat els coneixements d'aquests camps.

Els 15 crèdits d'assignatures obligatòries són comunes als 4 màsters que integren el programa formatiu. Amb la qual cosa, representa un avantatge per a l'alumne perquè en el cas en què vol cursar un segon màster aqueixos 15 crèdits comuns els tindria ja convalidats.

A causa que el Màster de Química Mèdica es troba integrat en el Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Ciències per a la Vida, hi ha un últim bloc d'optativitat de lliure elecció (8 crèdits com a màxim) en el qual l'estudiant podrà seleccionar assignatures relacionades amb l'àrea de la Química Mèdica (assessorat sempre pel tutor acadèmic de l'estudiant): mòdul optatiu de lliure elecció de Biomedicina, mòdul optatiu de lliure elecció de Biotecnologia, i mòdul optatiu de lliure elecció d'Optometria i Ciències de la Visió.

ASSIGNATURES OPTATIVES

PROGRAMA FORMATIU DE POSTGRAU EN BIOMEDICINA I CIÈNCIES PER A LA VIDA (MOLE)

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

MÒDUL OPTATIU DE BIOTECNOLOGIA

LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA

8

ANÀLISI ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE PROTEÏNES

2

PROTEÒMICA I GENÒMICA FUNCIONAL

2

MARCADORS MOLECULARS I LES SEUES APLICACIONS EN CIÈNCIES DE LA VIDA

2

MICROBIOLOGIA MOLECULAR

2

SENYALITZACIÓ I REGULACIÓ DE L'EXPRESSIÓ GÈNICA 

2

MODIFICACIÓ GENÈTICA D'ORGANISMES

2

ENGINYERIA DE PROTEÏNES I DISSENY MOLECULAR

2

BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA

2

BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS

2

BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

2

MÒDUL OPTATIU DE L'ITINERARI DE BIOMEDICINA

AVANÇOS EN NEUROCIÈNCIES

2

SENYALITZACIÓ INTRA I INTERCELULAR

2

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: MALALTIES NEURODEGENERATIVES DE LA RETINA

3

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: DE LA BIOFÍSICA A LA PATOLOGIA DELS CANALS IÒNICS  

3

CÈL·LULES MARE I MEDICINA REGENERATIVA

2

GENÈTICA HUMANA: DIAGNÒSTIC GENÈTIC I REPRODUCCIÓ ASSISTIDA  

3

MODELS ANIMALS EN EXPERIMENTACIÓ

1

NUTRICIÓ EN LA SALUT I EN LA MALALTIA  

2

TÈCNIQUES FUNCIONALS DE DIAGNÒSTIC

2

AUDIOLOGÍA CLÍNICA  

2

INTRODUCCIÓ A TÈCNIQUES AVANÇADES D'ANÀLISI MOLECULAR I DIAGNÒSTIC

3

AVANÇOS EN TÈCNIQUES CEL·LULARS I TISSULARS  

2

ANÀLISIS CLÍNIQUES: BIOQUÍMICS I MICROBIOLÒGICS

2

PROCEDIMENTS OPTOMÈTRICS CLÍNICS

3

REHABILITACIÓ VISUAL

6

ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

6

CONTACTOLOGÍA AVANÇADA

3

CLÍNICA DE L'ESTRABISME

3

NOVES TÈCNIQUES DE COMPENSACIÓ VISUAL

6

ERGONOMIA VISUAL AVANÇADA

3

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

L'estructura del Màster de Química Mèdica consta de tres mòduls: un mòdul de matèries fonamentals amb 15 crèdits, un mòdul de 30 crèdits de matèries específiques i un Treball de Final de Màster que constarà de 15 crèdits. El màster queda enquadrat dins d'un Programa Formatiu comú “Biomedicina i Tecnologies per a la Vida”, permetent-se cursar a l'alumne fins a un màxim de 8 crèdits optatius de matèries afins a l'àrea de coneixement d'altres màsters del programa.

Cada màster consta de 60 ECTS, distribuïts en 15 ECTS de tipus obligatori i 30 ECTS optatius, dels quals, almenys, 22 han de ser d'una determinada branca per a obtenir aquesta especialització. Els crèdits restants (15 ECTS) corresponen al Treball de Fi de Màster (TFM).

El mòdul de Matèries Fonamentals, incorpora matèries amb continguts transversals per a la iniciació a la investigació en Ciències (“Documentació, Comunicació i Divulgació en biociencias”, “Patents, propietat intel·lectual i desenvolupament i gestió d'empreses”, “Bioètica: aspectes socials, ètics i legals”), al costat d'altres amb un caràcter una mica més específic (“Tècniques de processament d'imatge i anàlisi de senyals en biociències”, “Disseny experimental i bioinformática”, Seminaris en biociències. La finalitat d'aquest mòdul és proporcionar a l'alumne unes eines fonamentals per a poder escometre tasques d'investigació en ciències.

El mòdul de Matèries Específiques inclou totes les matèries pròpies de la Química Mèdica. Els objectius i continguts d'aquestes matèries es desenvolupen en les corresponents fitxes verifica.

Finalment, el treball d'investigació constitueix un mòdul independent, en el qual l'alumne desenvoluparà una tasca investigadora en què haurà de posar en joc els coneixements que ha adquirit, tant en les matèries del mòdul fonamental com en les matèries del mòdul específic.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

 Perfil d'ingrés, criteris d'admissió i altres requisits

En cas de fer-se una selecció o comprovació d'algun dels requisits exigits a l'estudiant, la Comissió Acadèmica del Màster, sens perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos, vetlarà pel compliment de tota aquesta normativa d'accés al màster de Química Mèdica, i recorrerà a les entrevistes amb els estudiants en cas de dubtes.

De les 20 places oferides, el contingent general estarà constituït per 14 places que es reserven per a llicenciats/graduats en Química o Farmàcia que hagen finalitzat els seus estudis durant els cinc/quatre cursos acadèmics anteriors al curs de començament del màster. Les altres 6 places es destinaran a llicenciats en Química que no reunisquen el requisit anterior. En cas de no cobrir-se aquestes 6 places passaran a integrar el contingent general.

El criteri d'admissió per al contingent general estarà d'acord amb la qualificació global en l'expedient acadèmic de la titulació. En cas d'empat, es prioritzarà a l'alumne que haja cursat la titulació en menys temps, i en cas de persistir l'mpat, la Comissió Acadèmica de Màster dirimirà l'assumpte mitjançant entrevista personal dels candidats implicats.

Per a la resta de places  els criteris d'admissió tindran en compte l'expedient acadèmic de l'alumne (6 punts), l'activitat investigadora (3 punts), i l'experiència professional prèvia (1 punt), d'acord amb el barem que la Comissió Acadèmica de Màster haurà d'aprovar abans de l'obertura del període de preinscripció d'alumnes.


 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA, haurà de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 20
2014-15 20
2015-16 20
2016-17 20
2017-18 20
2018-19 20
2019-20 20

 

 

Orientació

 

Investigació.

El màster tindrà una orientació preferentment investigadora que proporcione als estudiants una formació teòrica i experimental avançada de l'àrea de Química Mèdica que els siga d'utilitat per a la realització d'un doctorat amb aquesta branca de la química.

Tots els continguts d'aquest màster, juntament amb una àmplia gamma d'optativitat, completarien una orientació preponderantment investigadora que podria servir per a facilitar a l'alumne la seua inserció laboral dins d'aquest àmbit.

 

Les línies d'investigació són:

 • Activació de metalls a través d'electrons solvatats.
 • Compostos organoíndics al·lílics en síntesi orgànica.
 • Compostos organolítics funcionalitzats: aplicacions en síntesi orgànica.
 • Funcionalització de materials polimèrics i el seu ús en síntesis sobre suport sòlid.
 • Preparació i aplicacions de compostos organometàl·lics funcionalitzats a partir de derivats litiats.
 • Reaccions de carbometal·lació i les seues aplicacions.
 • Reaccions de litiació catalitzades per un arè: mecanisme i aplicacions.
 • Reaccions enantioselectives catalitzades per lligands quirals.
 • Catàlisi asimètrica amb àcids de Lewis quirals.
 • Catàlisi asimètrica amb agents de transferència de fase quirals.
 • Catàlisi amb derivats d'aminoàcids
 • Catàlisi en fase sòlida.
 • Catalitzadors de pal·ladi en reaccions d'acoblament creuat.
 • Reactius de guanilació.
 • Reactius de protecció de grups funcionals.
 • Sulfones en síntesi orgànica.
 • Síntesi d'heterocicles
 • Derivats d'aminoàcids com a organocatalitzadors en síntesi asimètrica.
 • Síntesi asimètrica de compostos quirals mitjançant l'ús de lligands derivats d'aminoàcids i pèptids.


  Perfil d'especialització del Títol

 

El perfil d'especialització del títol es focalitza en la iniciació a la investigació en els camps de la química mèdica. El primer procés que es persegueix és orientar i després subministrar a l'alumne una especialització més d'acord amb la formació ja adquirida amb anterioritat en el grau. Seguidament, s'instruirà l'estudiant en una iniciació a la investigació en aquesta àrea.

 

 

Perfils professionals del títol

 

No es tracta d'un màster amb competències professionals associades.

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ


 

1. Cronograma d'implantació del títol  

 

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2010-2011

Primer curs

 


2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents en el nou pla d'estudis

Es proposa una taula d'adaptació dels estudis actuals del doctorat en Biologia Experimental i Aplicada i el Màster Interuniversitari d'Optometria Avançada i Visió al nou programa formatiu en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, amb l'objectiu de facilitar que alumnes que hagen cursat assignatures dels programes actuals puguen incorporar-se a la nova titulació de forma no onerosa.

CONVALIDACIONS AMB EL MÀSTER D'OPTOMETRIA AVANÇADA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ

MOACV

CRED

MOV

ECTS

PRESA DE DECISIONS CLÍNIQUES

5

OPTOMETRIA CLÍNICA AVANÇADA

6

ÒPTICA OFTÀLMICA AVANÇADA

3

ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

6

ÒPTICA FISIOLÒGICA AVANÇADA

3

AVANÇOS EN NEUROCIÈNCIES DE LA VISIÓ

4

NEUROCIÈNCIES DE LA VISIÓ

3

CONTACTOLOGIA AVANÇADA I

2

CONTACTOLOGIA AVANÇADA

3

BIOESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT

4

ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT

3

TERÀPIA VISUAL, ORTÒPTICA I PLEÒPTICA

4.5

REHABILITACIÓ VISUAL

6

AVANÇOS EN ERGONOMIA VISUAL

4

ERGONOMIA VISUAL AVANÇADA

3

CLÍNICA DE L'ESTRABISME

4

CLÍNICA DE L'ESTRABISME

3

MECANISMES I MODELS DE LA VISIÓ DE COLOR

MECANISMES I MODELS DE LA VISIÓ D'ESP.

MECANISMES I MODELS DE LA VISIÓ DE MOV.

MECANISMES I MODELS DE LA VISIÓ DE PROF.

 

MECANISMES I MODELS DE LA VISIÓ

3

TÈCNIQUES D'IMATGE PER A INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC

4

TÈCNIQUES D'IMATGE PER A INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC

6

MATERIALS ÒPTICS AVANÇATS

5

NOUS MATERIALS ÒPTICS

3

PATOLOGIA OCULAR CLÍNICA

3

PATOLOGIA OCULAR CLÍNICA

3

DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA

3

DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA

3

PRÀCTIQUES CLÍNIQUES / ALTRES ASSIGNATURES

 

OPTATIVES

FINS A 9 CRÈDITS

 

CONVALIDACIONS AMB ASSIGNATURES DEL PROGRAMA DE DOCTORAT DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA 

BEA

CRED

MBT-MBM

ECTS

BIOFERTILITZANTS I BIOPLAGUICIDES (63610)

3

BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA

2

BIOINFORMÀTICA APLICADA A l'ANÀLISI DE SEQÜÈNCIES DE DNA (62261)

3

DISSENY EXPERIMENTAL EN CIÈNCIES DE LA SALUT I BIOINFORMÀTICA

3

CÈL·LULES MARE: DIFERENCIACIÓ I TERÀPIA CEL·LULAR (62247)

3

CÈL·LULES MARE I MEDICINA REGENERATIVA

2

COMUNICACIÓ INTERCELULAR (62262)

3

SENYALITZACIÓ INTRA I INTERCEL·LULAR

2

ECOLOGIA MICROBIANA MOLECULAR (62260)

3

MICROBIOLOGIA MOLECULAR

2

ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE PROTEÏNES EXTREMOFÍLIQUES (62245)

3

ANÀLISI ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE PROTEÏNES

2

PROTEÒMICA  (63619)

3

PROTEÒMICA I GENÒMICA FUNCIONAL

2

SEMINARIS EN BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA (62199)

3

AVANÇOS EN BIOCIÈNCIES

2

ENGINYERIA D'ENZIMS (63614)

2.5

ENGINYERIA DE PROTEÏNES I DISSENY MOLECULAR

2

MÈTODES PER A L'ESTUDI FUNCIONAL DE CÈL·LULES EN CULTIU (62266)

2.5

AVANÇOS EN CULTIUS CEL·LULARS

2

TÈCNIQUES D'ANÀLISIS D'ÀCIDS NUCLEICS (62203)

2.5

INTRODUCCIÓ A TÈCNIQUES AVANÇADES D'ANÀLISI MOLECULAR I DIAGNÒSTIC

2

TÈCNIQUES D'IMMUNOCITOQUÍMICA, MICROSCOPIA CONFOCAL I WESTERN BLOTTING (62200)

2.5

AVANÇOS EN TÈCNIQUES CEL·LULARS I TISSULARS

2


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Programa Formatiu del Doctorat en Biologia Experimental i Aplicada i el Màster Interuniversitari en Optometria Avançada i Visió.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències

        Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares