Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

Codi:
 D039

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA
30 crèdits
 
30 crèdits
 
22 crèdits
 
màxim 8 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOMEDICINA

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu general d'aquest màster és formar professionals en l'àmbit de la investigació en biomedicina El màster pretén l'especialització dirigida cap a l'adquisició de competències fonamentalment investigadores, vinculades a l'aprenentatge de coneixements avançats i del domini de tècniques i habilitats d'avantguarda, algunes de les quals de naturalesa interdisciplinària. Es persegueix una orientació multidisciplinària, que és de gran utilitat per a l'adaptació de l'estudiant a un àmbit professional, extremadament dinàmic en aquests sectors del coneixement, i facilitar la seua participació en projectes d'investigació d'alt nivell, que cada dia requereixen en major mesura una actuació sinèrgica de diferents grups d'investigació amb aproximacions experimentals diferents. Els estudiants es familiaritzaran amb alguna de les diferents línies d'investigació que duen a terme els grups d'investigació implicats en la docència d'aquest màster.

En conseqüència, l'objectiu final d'aquest màster és formar professionals amb sòlids coneixements de biomedicina molecular i cel·lular que els permeta d'una banda desenvolupar investigació biomèdica bàsica d'excel·lència, i d'altra banda promoure una investigació traslacional competitiva, que contribuïsca a conèixer millor l'etiopatogenia i fisiopatologia de de les malalties i a millorar-ne el tractament. Els objectius generals que es plantegen són:

 1. Aprofundir en el coneixement de les causes i els mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en la fisiopatologia de malalties per a adquirir una visió integradora.
 2. Adquirir les destreses avançades per al treball en el laboratori experimental dins de l'àmbit de la biomedicina molecular i cel·lular.
 3. Conèixer les utilitats i limitacions de les tecnologies amb més rellevància actual en la investigació, diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties.
 4. Adquirir els coneixements i la capacitat per a identificar problemes, buscar solucions pràctiques i saber aplicar-les en un context d'investigació o d'activitat professional dins de l'àmbit de la biomedicina.
 5. Adquirir la capacitat de planificar i dur a terme un projecte d'investigació dins de l'àmbit de la biomedicina.
 6. Desenvolupar la capacitat de comunicar i presentar treballs científics de manera oral i escrita amb claredat i concisió.
 7. Adquirir les destreses requerides per a poder continuar l'aprenentatge al llarg de tota la vida d'una manera autònoma i autodirigida.
 8. Adquirir una base formativa sòlida per a iniciar una carrera investigadora a través de la realització del doctorat o per a desenvolupar tasques professionals en l'àmbit de la biomedicina que no requerisquen un títol de doctor o d'un títol oficial de metge.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Adquirir els coneixements avançats en els diferents camps de la biomedicina necessaris per a abordar amb profunditat una determinada especialització.
 • CG2:Ser capaç de seguir i interpretar críticament els últims avanços en els coneixements teòrics i pràctics de la biomedicina.
 • CG3:Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar els problemes des de punts de vista diferents i així enriquir les solucions.
 • CG4:Tenir la capacitat d'interpretar els resultats de la investigació en biomèdica a nivell avançat.
 • CG5:Tenir la capacitat d'investigació independent, si bé limitada a la realització d'estudis concrets i guiats.
 • CG6:Desenvolupar l'originalitat i creativitat en la manera d'abordar els problemes propis de la biomedicina.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA1:Habilitats de comunicació oral i escrita en anglès.
 • CGUA2:Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, així com en l'accés a bases de dades en línia, com pot ser bibliografia científica, bases de patents i de legislació.
 • CGUA3:Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competències específiques:

  mòdul fonamental

  • CEF1:Saber reconèixer en els problemes reals als quals s'enfronta, o s'enfrontarà en la seua professió, un problema estadístic ben definit.
  • CEF2:Conèixer a nivell avançat les principals eines de la inferència estadística en les biociències.
  • CEF3:Conèixer els principis generals del disseny d'experiments i dels models probabilístics, en particular dels models de regressió i anàlisi de la variància.
  • CEF4:Disseny i execució de la investigació d'acord amb principis regulats sobre ètica, experimentació animal i bioseguretat.
  • CEF5:Adquirir una visió general de les fronteres de la investigació en biomedicina i tecnologies per a la vida.
  • CEF6:Adquisició de les habilitats necessàries per a l'adquisició d'imatges i senyals utilitzats en biociències.
  • CEF7:Conèixer les tècniques fonamentals de processament i anàlisi de senyals i saber analitzar i interpretar els resultats.
  • CEF8:Aprendre la implementació de programes informàtics específics i d'avantguarda per a l'anàlisi i la gestió eficient de dades aplicades a les ciències biomèdiques.
  • CEF9:Conèixer les patents pel que fa al seu format, contingut i forma d'escriure-les i presentar-les i, en particular, les patents biomèdiques.
  • CEF10:Conèixer el funcionament de les empreses derivades (spin-off).
  • CEF11:Conèixer i saber utilitzar en profunditat les eines de recerca de documentació científica en bases de dades, i recerca avançada de bibliografia en línia.
  • CEF12:Adquirir habilitats en comunicació i divulgació científica.

  mòdul específic de Biomedicina

  • CEBM1:Adquisició de les habilitats necessàries per a la preparació, realització i anàlisi de registres electrofisiològics i de fluorometria.
  • CEBM2:Conèixer els avanços metodològics relacionats amb proves no invasives d'exploració funcional i saber interpretar-ne els resultats.
  • CEBM3:Conèixer els avanços en les propietats funcionals dels canals iònics i els mecanismes nous implicats en la seua regulació.
  • CEBM4:Habituar l'alumne al mètode científic utilitzat en les ciències biomèdiques.
  • CEBM5:Adquirir una visió actual sobre els mecanismes de transducció a nivell de la membrana cel·lular i els seus mecanismes de regulació, i exposar-ne la rellevància funcional.
  • CEBM6:Conèixer les principals conseqüències fisiopatològiques que comporten alteracions funcionals en els sistemes de senyalització intracel·lular i intercel·lular.
  • CEBM7:Conèixer els diferents patrons d'herència en malalties genètiques i adquirir la capacitat d'interpretar arbres genealògics.
  • CEBM8:Conèixer la base de les diferents tècniques genètiques aplicables al diagnòstic molecular de malalties i adquirir la capacitat d'interpretar els resultats obtinguts amb vista al consell genètic.
  • CEBM9:Familiaritzar-se amb les tècniques més modernes de reproducció assistida, i conèixer la seua utilitat en benefici de la societat.
  • CEBM10:Tenir experiència en una unitat de cultius cel·lulars: conèixer la metodologia necessària per a l'elaboració i us de cultius de cèl·lules animals, i la seua aplicació a estudis fisiològics i farmacològics.
  • CEBM11:Conèixer els mètodes d'anàlisis de la viabilitat i estat funcional d'un cultiu cel·lular.
  • CEBM12:Aplicar els coneixements de la fisiologia i fisiopatologia en l'àmbit de la nutrició i la dietètica.
  • CEBM13:Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
  • CEBM14:Dominar els coneixements actuals i avançats sobre la morfologia cel·lular i tissular i ser capaç de relacionar-los amb la seua funció.
  • CEBM15:Capacitar a l'alumne en l'ús de les tècniques morfològiques avançades i saber interpretar els resultats obtinguts.
  • CEBM16:Conèixer les dianes terapèutiques dels fàrmacs i la seua evolució temporal en l'organisme.
  • CEBM17:Avaluar l'audició mitjançant proves psicoacústiques subjectives i proves electrofisiològiques objectives.
  • CEBM18:Interpretar els resultats de les proves audiològiques distingint entre casos de normalitat i de pèrdua auditiva.
  • CEBM19:Conèixer el significat biològics del concepte de cèl·lula mare, els seus tipus i les possibles aplicacions terapèutiques.
  • CEBM20:Conèixer les possibilitats de la medicina regenerativa com a teràpia futura.
  • CEBM21:Conèixer les causes de les principals malalties neurodegeneratives.
  • CEBM22:Conèixer els processos de neurodegeneració i neuroprotecció utilitzant el model experimental del sistema visual.
  • CEBM23:Conèixer els principals avanços d'investigació en neurociències.
  • CEBM24:Conèixer els principals models animals utilitzats en investigació biomèdica.
  • CEBM25:Conèixer els principis bàsics en farmacologia: farmacodinàmica, farmacocinètica i assajos farmacològics.
  • CEBM26:Tenir la capacitat de desenvolupar nous mètodes per a aplicar-los en biomedicina.
  • CEBM27:Adquirir la capacitat d'avaluació, interpretació i discussió dels resultats analítics obtinguts en diferents situacions experimentals.
  • CEBM28:Adquirir la capacitat d'interpretació i avaluació de proves clíniques, així com de redactar els informes corresponents.

Competencias propias del módulo específico de biotecnología para la salud y la sostenibilidad

 • CEBT1:Manejar técnicas de laboratorio utilizadas en investigación en biotecnología de acuerdo con protocolos establecidos de bioseguridad.
 • CEBT2:Utilización de protocolos y equipos para preparación, manipulación y adquisición de datos de muestras de ácidos nucleicos, proteínas, genomas, transcriptomas y proteomas.
 • CEBT3:Utilización de protocolos y equipos para manejo de microorganismos y cultivos celulares específicamente usados en investigación.
 • CEBT4:Utilización de protocolos y equipos para transformación genética de microorganismos y plantas específicamente usados en investigación.
 • CEBT5:Utilización de protocolos y equipos de análisis estructural y funcional de genes y proteínas.
 • CEBT6:Identificar la aplicabilidad las técnicas de laboratorio utilizadas en biotecnología.
 • CEBT7:Adquirir un conocimiento avanzado de las aproximaciones experimentales de la Biología de Sistemas.
 • CEBT8:Conocer la aplicabilidad de las plataformas genómicas, proteómicas, metabolómicas y bioinformáticas para el análisis de muestras biológicas y clínicas y su utilidad para diagnóstico.
 • CEBT9:Conocer técnicas moleculares avanzadas para el análisis de la expresión génica.
 • CEBT10:Conocer las estrategias y los procedimientos generales para la transformación genética de organismos.
 • CEBT11:Conocer los métodos oficiales y los nuevos métodos de detección de organismos modificados genéticamente.
 • CEBT12:Analizar y manipular las estructuras tridimensionales de las proteínas y sus interacciones con ligandos específicos.
 • CEBT13:Conocer las técnicas que se utilizan para la determinación de estructura de proteínas.
 • CEBT14:Manejar programas informáticos para la comparación, la representación y predicción de estructura de proteínas.
 • CEBT15:Conocer las estrategias globales, herramientas y metodologías para el análisis proteómico.
 • CEBT16:Saber analizar de forma cuantitativa muestras de proteínas mediante de electroforesis bidimensional y saber analizar grandes volúmenes de datos de espectrometría de masas para identificar y cuantificar proteínas purificadas o mezclas complejas.
 • CEBT17:Conocer las estrategias para establecer la función biológica de genes y proteínas.
 • CEBT18:Conocer las estrategias de determinación de la variabilidad biológica de los genomas y su utilidad para diseñar marcadores moleculares.
 • CEBT19:Conocer las aplicaciones más importantes de los principales tipos de marcadores moleculares de DNA, así como sus ventajas y limitaciones.
 • CEBT20:Adquirir un conocimiento avanzado de la biología molecular de microorganismos
 • CEBT21:Adquirir un conocimiento avanzado de la fisiología microbiana.
 • CEBT22:Conocer los últimos avances en el control y medida del crecimiento microbiano.
 • CEBT23:Conocer los mecanismos moleculares implicados en la regulación de la expresión génica en procesos biológicos de interés biotecnológico.
 • CEBT24:Conocer las características diferenciales de la señalización molecular en procesos y organismos de interés biotecnológico.
 • CEBT25:Conocer las bases del análisis estructural y funcional de proteínas. Interpretar información de difracción de rayos-X y resonancia magnética nuclear para determinar la estructura 3D de proteínas y sus dominios funcionales.
 • CEBT26:Conocer las estrategias y herramientas para manipular la estructura y propiedades catalíticas de las enzimas.
 • CEBT27:Adquirir un conocimiento avanzado de la conexión entre metabolismo primario y secundario de plantas y microorganismos en relación a la biosíntesis de productos naturales bioactivos beneficiosos para la salud.
 • CEBT28:Conocer las estrategias y recursos biológicos para dirigir el metabolismo de células, tejidos u organismos hacia la producción o modificación de compuestos bioactivos beneficiosos para la salud.
 • CEBT29:Evaluar y manejar biorreactores de laboratorio aptos para la producción de compuestos naturales bioactivos por microorganismos y células y tejidos vegetales.
 • CEBT30:Conocer los mecanismos de acción de los distintos organismos sobre el desarrollo vegetal y tecnicas utilizadas en bioagricultura. Conocer los procesos que determinan la fertilidad del suelo y los distintos aspectos relacionados con el entorno ambiental del vegetal que establecen su desarrollo, productividad y calidad de las cosechas.
 • CEBT31:Conocer los nuevos productos de origen biológico para uso sostenible en producción y sanidad agrícola, así como las tecnologías para su producción.
 • CEBT32:Conocer la legislación y los organismos nacionales e internacionales que regulan los productos y tecnicas empleados en bioagricultura y en la industria agroalimentaria.
 • CEBT33:Conocer y ser capaz de aplicar los métodos avanzados de detección de microorganismos.
 • CEBT34:Conocer las estrategias y recursos para la obtención de nuevos productos biotecnológicos.
 • CEBT35:Conocer los nuevos productos y tecnologías de origen biológico para mejorar la sostenibilidad en la producción de alimentos más saludables y más seguros.
 • CEBT36:Conocer las realidades y potencialidades de la biotecnología en el campo de las energías renovables, la recuperación de suelos contaminados y el reciclaje de residuos orgánicos.
 • CEBT37:Saber aplicar los aspectos regulatorios nacionales e internacionales en la implementación de sistemas de bioseguridad ambiental y alimentaria en relación a los organismos modificados genéticamente.

Competencias propias del módulo específico de química médica

 • CEQM1:Dominar los conocimientos actualizados y avanzados relativos a la síntesis, aislamiento y purificación de los compuestos orgánicos.
 • CEQM2:Conocer las biotransformaciones básicas de los compuestos orgánicos.
 • CEQM3:Plantear métodos y estrategias de síntesis.
 • CEQM4:Conocer y utilizar técnicas espectroscópicas y espectrométricas avanzadas e innovadoras de determinación estructural y de análisis orgánico y bioorgánico.
 • CEQM5:Conocer y aplicar conceptos a escala industrial y diseñar procesos a gran escala.
 • CEQM6:Saber elaborar y conocer las propiedades de los distintos materiales orgánicos.
 • CEQM7:Ser capaz de clasificar los materiales según sus propiedades y aplicaciones, y ser capaz de interrelacionar las propiedades con las aplicaciones.
 • CEQM8:Conocer en profundidad los mecanismos avanzados de las reacciones orgánicas.
 • CEQM9:Conocer los mecanismos avanzados, desde el punto de vista químico- orgánico, a través de los cuales tienen lugar las transformaciones biológicas más específicas.
 • CEQM10:Conocer los intermedios biosintéticos más relevantes que existen fuera de las grandes rutas biosintéticas.
 • CEQM11:Conocer la estructura, biosíntesis, síntesis y reactividad de los productos naturales más importantes que no se encuentran dentro de las grandes rutas biosintéticas.
 • CEQM12:Ser capaz de desarrollar proyectos: las partes que lo componen, las fases por las que debe pasar, los trámites que hay que cumplir, etc.
 • CEQM13:Saber utilizar algunos programas informáticos con el objeto de desarrollar proyectos.
 • CEQM14:Conocer los métodos y estrategias en síntesis asimétrica avanzada.
 • CEQM15:Conocer los procesos enantioselectivos organocatalizados.
 • CEQM16:Conocer los procesos enantioselectivos catalizados por complejos metálicos quirales.
 • CEQM17:Diseñar y desarrollar fármacos.
 • CEQM18:Ser capaz de comprender la relación existente entre estructura química, propiedades físico-químicas, reactividad y respuesta biológica de los fármacos.
 • CEQM19:Conocer los compuestos heterocíclicos aromáticos en cuanto a estructura, propiedades físicas y químicas, métodos de síntesis y aplicaciones.
 • CEQM20:Ser capaz de diseñar y conocer técnicas experimentales para trabajar con sistemas supramoleculares, así como sus posibles aplicaciones médicas o tecnológicas.
 • CEQM21:Conocer los tipos de reacciones avanzadas, más utilizados en síntesis química orgánica, desarrolladas por enzimas y otros microorganismos.
 • CEQM22:Saber manipular e interpretar los datos suministrados por los experimentos bidimensionales y tridimensionales de RMN.
 • CEQM23:Conocer y saber aplicar los métodos computacionales al descubrimiento y diseño de nuevas moléculas útiles para la industria farmacéutica.
 • CEQM24:Conocer técnicas acerca del empleo de catalizadores sólidos que puedan ser recuperados y reutilizados múltiples veces.
 • CEQM25:Conocer y aplicar las técnicas de catálisis en fase sólida y de química combinatoria a la síntesis de fármacos y reacciones de química fina.
 • CEQM26:Conocer las fuentes principales de productos químicos y su manipulación para su transformación posterior en materiales orgánicos de valor añadido.
 • CEQM27:Conocer los aspectos generales de la industria química orgánica y de los sectores agroquímico, farmacéutico y medioambientales desde la perspectiva académica e industrial.
 • CEQM28:Ser capaz de aplicar los conceptos de química verde a todos los procesos de síntesis de fármacos, con énfasis en utilización de fuentes renovables de materias primas, reducción de sustancias contaminantes y diseño de procesos sostenibles.
 • CEQM29:Conocer los análisis más avanzados de fármacos, así como la validación de métodos analíticos más recientes. Conocer el uso de las distintas farmacopeas.
 • CEQM30:Conocimiento de las normas actualizadas de buena manufactura de productos farmacéuticos, así como otros sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente.
 • CEQM31:Saber interpretar los datos suministrados por los experimentos avanzados y más novedosos de espectrometría de masas.
 • CEQM32:Conocer los nuevos tipos de espectrómetros de masas, así como los métodos de preparación de muestras, introducción de la muestra y de procesos de ionización más avanzados.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1:Capacidad de análisis y síntesis.
 • CB2:Capacidad de organización y planificación.
 • CB3:(CGUA1 y CGUA3) Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • CB4:Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • CB5:Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • CB6:Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • CB7:Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • CB8:Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • CB9:Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • CB10:Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • CB11:Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
 • CB12:Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • CB13:Capacidad de creatividad.
 • CB14:Motivación por la calidad.
 • CB15:Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • CB16:Capacidad de autonomía científica y técnica.
 • CB17:Capacidad para mostrar información de forma clara.

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OBL)

15

Optatives d'itinerari (MOI) (OPT)

22

Optatives-Lliure Elecció (MOLE) (OPT)

(annex 1)

8

Treball de Final de Màster (OBL)

15

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES  PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PATENTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ D'EMPRESES (SPIN-OFF)

OBL

3

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

OBL

15

SEMINARIS DE BIOCIÈNCIES

OBL

2

DOCUMENTACIÓ, COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ EN BIOCIÈNCIES

OBL

3

DISSENY EXPERIMENTAL EN CIÈNCIES DE LA SALUT

OBL

3

TÈCNIQUES DE PROCESSAMENT D'IMATGE I ANÀLISI DE SENYAL EN BIOCIÈNCIES

OBL

3

ASPECTES SOCIALS, ETICS I LEGALS EN BIOMEDICINA I TECNOLOGIAS PER A la VIDA

OBL

1

OPTATIVITAT

OPT

15

OPTATIVITAT

OPT

15

 

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ITINERARI (MOI)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

AVANÇOS EN NEUROCIÈNCIES

OPT

2

1

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: MALALTIES NEURODEGENERATIVES DE LA RETINA

OPT

3

1

CÈL·LULES MARE I MEDICINA REGENERATIVA

OPT

2

1

MODELS ANIMALS EN EXPERIMENTACIÓ

OPT

1

1

TÈCNIQUES FUNCIONALS DE DIAGNÒSTIC

OPT

2

1

INTRODUCCIÓ A TÈCNIQUES AVANÇADES D'ANÀLISI MOLECULAR I DIAGNÒSTIC

OPT

3

1

FONAMENTS FARMACOLÒGICS PER AL DISSENY DE NOUS MEDICAMENTS

OPT

4

2

SENYALITZACIÓ INTRA I INTERCEL·LULAR

OPT

2

2

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: DE LA BIOFÍSICA A LA PATOLOGIA DELS CANALS IÒNICS

OPT

3

2

GENÈTICA HUMANA: DIAGNÒSTIC GENÈTIC I REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

OPT

3

2

NUTRICIÓ EN LA SALUT I EN LA MALALTIA

OPT

2

2

AUDIOLOGIA CLÍNICA

OPT

2

2

AVANÇOS EN TÈCNIQUES CEL·LULARS I TISSULARS

OPT

2

2

AVANÇOS EN CULTIUS CEL·LULARS

OPT

2

2

ANÀLISIS CLÍNIQUES: BIOQUÍMIQUES I MICROBIOLÒGIQUES

OPT

2

2

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

PROGRAMA FORMATIU DE POSTGRAU EN BIOMEDICINA I CIÈNCIES PER A LA VIDA (MOLE)

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

MÒDUL OPTATIU DE BIOTECNOLOGIA

LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA

8

ANÀLISI ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE PROTEÏNES

2

PROTEÒMICA I GENÒMICA FUNCIONAL

2

MARCADORS MOLECULARS I LES SEUES APLICACIONS EN CIÈNCIES DE LA VIDA

2

MICROBIOLOGIA MOLECULAR

2

SENYALITZACIÓ I REGULACIÓ DE L'EXPRESSIÓ GÈNICA 

2

MODIFICACIÓ GENÈTICA D'ORGANISMES

2

ENGINYERIA DE PROTEÏNES I DISSENY MOLECULAR

2

BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA

2

BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS

2

BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

2

MÒDUL OPTATIU DE L'ITINERARI DE QUIMICA MEDICA 

TRANSFORMACIONS BIOORGÀNIQUES

3

ANÁLÍSI BIOORGÀNICA A TRAVÉS D'ESPECTROMETRIA DE MASSES

3

SÍNTESI AMB COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS

3

CATÀLISI ASIMÈTRICA: ORGANOCÀTÀLISI I CATÀLISI AMB METALLS

4

METODOLOGIES EN SÍNTESI ASIMÈTRICA

2

LA FACTORIA CEL·LULAR: ENGINYERIA I FARMACOGNÒSIA DE PRODUCTES NATURALS BIOACTIUS

4

SINTESI EN FASE SÒLIDA, QUÍMICA COMBINATÒRIA I ANÀLISI D'ACTIVITAT BIOLÒGICA

3

MATERIALS ORGÀNICS AVANÇATS

3

QUÍMICA FARMACÈUTICA INDUSTRIAL

3

FONAMENTS FARMACOLÒGICS PER AL DISSENY DE NOUS MEDICAMENTS

4

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR AVANÇADA

3

PROCEDIMENTS OPTOMÉTICROS CLÍNICS

3

REHABILITACIÓ VISUAL

6

ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

6

CONTACTOLOGIA AVANÇADA

3

CLÍNICA DE L'ESTRABISME

3

NOVES TÈCNIQUES DE COMPENSACIÓ VISUAL

6

ERGONOMIA VISUAL AVANÇADA

3

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

L'estructura del màster en Biomedicina consta de tres mòduls: un mòdul de matèries fonamentals amb 15 crèdits, un mòdul de 30 crèdits de mòdul específic i un treball de final de màster que constarà de 15 crèdits. El màster queda enquadrat dins d'un Programa Formatiu Comú(vegeu annex 1) (Biomedicina i Tecnologies per a la Vida), i es permet cursar a l'alumne fins a un màxim de 8 crèdits optatius d'assignatures afins a l'àrea de coneixement d'altres màsters del programa.

El Mòdul Fonamental incorpora matèries amb continguts transversals per a la iniciació a la investigació en Biociències (Documentació, Comunicació i Divulgació en biociencias (DCBD), Patents, Propietat Intel·lectual i Desenvolupament i Gestió d'Empreses (spin-off) (PPIGE), Bioètica: Aspectes Socials, Ètics i Legals (BE)), al costat d'altres amb un caràcter instrumental (Tècniques de Processament d'Imatge i Anàlisi de Senyals en Biociències (TPIAS), Disseny Experimental i Bioinformática (DEB)) i seminaris en biociencias (SB) que permetran als alumnes entrar en contacte directe amb especialistes de prestigi internacional i aprendre d'ells. La finalitat d'aquest mòdul és proporcionar a l'alumne eines fonamentals per a poder dur a terme tasques d'investigació en ciències.

El mòdul de Matèries Específiques inclou totes les matèries pròpies de la biomedicina Els objectius i continguts d'aquestes matèries es desenvolupen en les corresponents fitxes verifica.

Finalment, el treball de recerca constitueix un mòdul independent, en el qual l'alumne desenvoluparà una tasca investigadora en la qual haurà de posar en joc els coneixements que ha adquirit, tant en les matèries del mòdul fonamental com en les matèries del mòdul específic.

 

ANNEX I: PROGRAMA FORMATIU DE BIOMEDICINA I TECNOLOGIES PER A LA VIDA

El títol de Màster Universitari en Biomedicina de la Universitat d'Alacant està dissenyat per a formar part d'un Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, coordinat per la Facultat de Ciències. La implementació d'aquest Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida es fonamenta en la necessitat dels recentment graduats en titulacions de la branca de Ciències i de Ciències de la Salut d'ampliar els seus coneixements i habilitats per a la seua especialització en aquest camp i per a l'adquisició d'una formació que els permeta continuar els estudis de doctorat específics. L'oferta de títols de postgrau s'ha de caracteritzar per criteris de qualitat i de sostenibilitat, d'acord amb els objectius formatius, científics i socials d'una institució pública i, a més, les propostes de títols han de tenir en compte els recursos disponibles en la institució que els organitza, en aquest cas en la Universitat d'Alacant. En aquest context, amb la finalitat d'aprofitar millor les infraestructures disponibles i la multidisciplinarietat que ens ofereix l'estructura actual de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant, que inclou programes formatius de les branques de Ciències i Ciències de la Salut, hem reunit en una proposta comuna les diferents orientacions formatives relacionades amb la Biomedicina i les Tecnologies per a la Vida, que consta de 4 màsters coherents en estructura i interrelacionats: en Biomedicina, en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat, i en Química Mèdica. L'objectiu final és proporcionar una oferta formativa àmplia, atractiva i d'excel·lència, dirigida a un alumnat de perfil heterogeni però interessat en els diferents aspectes de la biomedicina o tecnologies per a la vida, atesa la gran rellevància científica i social que tenen en l'actualitat els coneixements d'aquests camps.

Atès que el màster de Biomedicina està integrat en el Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Ciències per a la Vida, hi ha un últim bloc d'optativitat de lliure elecció (8 crèdits com a màxim) en el qual l'estudiant podrà seleccionar assignatures relacionades amb l'àrea de la biomedicina (assessorat sempre pel tutor acadèmic de l'estudiant): mòdul optatiu de lliure elecció de Biotecnologia (CEB Txx), i mòdul optatiu de lliure elecció de Química Mèdica (CEQMxx).

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

1. Perfil d'ingrés, criteris d'admissió i altres requisits

En cas de fer una selecció o comprovació d'algun dels requisits exigits a l'estudiant, la Comissió Acadèmica del Màster, sens perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos, vetlarà perquè es complisca tota aquesta normativa d'accés al màster de Biomedicina, i en cas de dubte recorrerà a entrevistes amb els estudiants.

De les 20 places oferides, el contingent general estarà constituït per 14 places que es reserven per a llicenciats en titulacions cientificotècniques afins a la biologia (Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Medicina, Farmàcia, Veterinària, Química, entre altres) que hagen conclòs els seus estudis durant els cinc cursos acadèmics anteriors al curs de començament del màster. Les altres 6 places es destinen a llicenciats d'aquestes mateixes titulacions que no reunisquen el requisit anterior. En cas de no cobrir-se aquestes 6 places passaran a integrar el contingent general.

El criteri d'admissió per al contingent general es basarà en la qualificació global en l'expedient acadèmic de la titulació. En cas d'empat tindrà prioritat l'alumne que haja cursat la titulació en menys temps, i en cas que persistisca aquest empat, la Comissió Acadèmica de Màster dirimirà l'assumpte mitjançant entrevistes personals amb els candidats implicats.

Per a la resta de places, els criteris d'admissió consideraran l'expedient acadèmic de l'alumne (6 punts), l'activitat investigadora (3 punts) i l'experiència professional prèvia (1 punt), d'acord amb el barem que la Comissió Acadèmica de Màster haurà d'aprovar abans de l'obertura del període de preinscripció d'alumnes.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 20
2014-15 20
2015-16 20
2016-17 20
2017-18 20
2018-19 20
2019-20 20

 

Orientació

 

D'investigació.


  Perfil d'especialització del títol

 

El perfil d'especialització del títol es focalitza en la iniciació a la investigació en els camps de la biomedicina. El primer procés que es persegueix és orientar i després subministrar a l'alumne una especialització més d'acord amb la formació ja adquirida amb anterioritat en el grau. Seguidament, s'instruirà l'estudiant en una iniciació a la investigació en aquesta àrea.

 

Perfils professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

No es tracta d'un màster amb competències professionals associades.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ 


 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Es  proposa  una  taula    d'adaptació  dels    estudis  actuals  del doctorat en Biologia Experimental i Aplicada i el master interuniversitari d'Optometria Avançada i Visió al nou Programa Formatiu en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, amb l'objectiu de facilitar que alumnes que hagen cursat assignatures dels programes actuals puguen incorporar-se a la nova titulació de manera no onerosa.

Convalidacions amb el master d'Optometria Avançada i  Ciències de la Visió

MOACV

CRED

MOV

ECTS

Presa de Decisions Clíniques

5

Optometria Clínica Avançada

6

Òptica Oftàlmica Avançada

Òptica Fisiològica Avançada

3

3

Òptica Visual Avançada

6

Avanços en Neurociències de la Visió

4

Neurociències de la Visió

3

Contactología Avançada I

2

Contactología Avançada

3

Bioestadística en Ciències de la Salut

4

Estadística en Ciències de la Salut

3

Teràpia Visual, Ortòptica Pleòptica

4,5

Rehabilitació Visual

6

Avanços en Ergonomia Visual

4

Ergonomia Visual Avançada

3

Clínica de l'Estrabisme

4

Clínica de l'Estrabisme

3

Mecanismes i Models de la Visió de Color

Mecanismes i Models de la Visió d'Esp.

Mecanismes i Models de la Visió de Mov.

Mecanismes i Models de la Visió de

Prof.

 

Mecanismes  i Models de la Visió

3

Tècniques d'Imatge per a Investigació i Diagnòstic

4

Tècniques d'Imatge per a Investigació i Diagnòstic

6

Materials Òptics Avançats

5

Nous Materials Òptics

3

Patologia Ocular Clínica

3

Patologia Ocular Clínica

3

Documentació Científica

3

Documentació Científica

3

Pràctiques clíniques / altres assignatures

 

Optatives

Fins a

9 cred

 

Convalidacions amb assignatures del Programa de Doctorat de Biologia Experimental i Aplicada

BIA

Nre.  crèdits

MBT - MBM

ICTS

Biofertilitzants i Bioplaguicides

(63610)

3

Biotecnologia Agrícola

2

Bioinformática Aplicada a l'Anàlisi de Seqüències de DNA (62261)

3

Disseny Experimental en Ciències de la Salut i Bioinformàtica

3

Cèl·lules Mare: Diferenciació i Teràpia Cel·lular (62247)

3

Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa

2

Comunicació Intercelular

(62262)

3

Senyalització Intracel·luar i Intercelular

2

Ecologia Microbiana Molecular

(62260)

3

Microbiologia Molecular

2

Estructura i Funció de Proteïnes Extremofíliques (62245)

3

Anàlisi Estructural i Funcional de Proteïnes

2

Proteòmica (63619)

3

Proteòmica i Genòmica Funcional

2

Seminaris en Biologia Experimental i Aplicada (62199)

3

Avanços en Biociències

2

Enginyeria d'Enzims (63614)

2,5

Enginyeria de Proteïnes i Disseny molecular

2

Mètodes per a l'Estudi Funcional de Cèl·lules en Cultiu (62266)

2,5

Avanços en Cultius Cel·lulars

2

Tècniques d'Anàlisis d'Àcids Nucleics (62203)

2,5

Introducció a Tècniques Avançades d'Anàlisi Molecular i Diagnòstic

2

Tècniques d'Inmunocitoquímica, Microscopia Confocal i Western Blotting (62200)

2,5

Avanços en Tècniques Cel·lulars i Tissulars

2

 

3. Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

Programa Formatiu del Doctorat en Biologia Experimental i Aplicada i el Master Interuniversitari en Optometria Avançada i Visió.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
        Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares