Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ASSESORAMENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA. APLICACIONS AL CONTEXT VALENCIÀ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ASSESORAMENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA. APLICACIONS AL CONTEXT VALENCIÀ

Codi:
 D036

Crèdits:
 75
 
Data de publicació:
 14/05/2013

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 35,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ASSESORAMENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA. APLICACIONS AL CONTEXT VALENCIÀ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ASSESORAMIENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA. APLICACIONS AL CONTEXT VALENCIÀ (2010)
40 crèdits
 
30 crèdits
 
20 crèdits
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ASSESORAMIENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA. APLICACIONS AL CONTEXT VALENCIÀ
MÀSTER UNIVERSITARI EN ASSESORAMIENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA. APLICACIONS AL CONTEXT VALENCIÀ (2013)
40 crèdits
 
30 crèdits
 
5 crèdits
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ASSESORAMIENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERARIA. APLICACIONS AL CONTEXT VALENCIÀ
ITINERARI A: APLICACIONS I INVESTIGACIÓ EN EL CONTEXT CULTURAL I EDUCATIU
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI A: APLICACIONS I INVESTIGACIÓ EN EL CONTEXT CULTURAL I EDUCATIU
ITINERARI B: APLICACIONS I INVESTIGACIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EN LES EMPRESES EDITORIALS
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI B: APLICACIONS I INVESTIGACIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EN LES EMPRESES EDITORIALS

 

OBJECTIUS

 

1. Dotar els estudiants d'una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a l'especialització professional o a la formació investigadora, centrada en l'àmbit de l'assessorament lingüístic i la cultura literària en llengua catalana.

2. Facilitar els estudiants els recursos i les tècniques que els permeten aplicar aquesta formació a l'àmbit professional relacionat amb la seua àrea d'estudi.

3. Posar a la disposició dels estudiants les eines i els coneixements necessaris per a desenvolupar  la capacitat crítica, d'anàlisi i de síntesi, per a integrar coneixements, reflexionar i emetre judicis sobre temes relacionats amb l'assessorament lingüístic i la cultura literària, però també sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

4. Facilitar els estudiants els recursos i les tècniques que els permeten transmetre informació i idees, així com les conclusions de la seua reflexió o investigació, de manera clara i sense ambigüitats.

5. Posar a la disposició dels estudiants les eines i els coneixements que els permeten desenvolupar les habilitats necessàries perquè siguen autònoms en el seu aprenentatge i puguen continuar la seua activitat professional o d'investigació en el camp de l'assessorament lingüístic i la cultura literària i les seues aplicacions.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • 1:Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • 2:Ser capaços d'integrar coneixements lingüístics i culturals d'aquesta àrea d'estudi per a enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • 3:Saber comunicar conclusions sobre assessorament lingüístic i cultura literària (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 4:Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar progressant en l'àrea d'estudi de l'assessorament lingüístic i la cultura literària d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • 5:Adquirir un compromís ètic, que se centre en aspectes com la igualtat entre totes les persones, així com el coneixement i l'apreciació de la diversitat lingüística i la multiculturalitat, des del context sociolingüístic i cultural valencià.

Competències específiques del màster

 • nº 1:Adquirir un coneixement avançat en formació lingüística.
 • nº 2:Ser capaç d'aplicar la lingüística i les tecnologies de la informació i de la comunicació a l'assessorament lingüístic.
 • nº 3:Aplicar coneixements de lingüística i antropologia cultural, així com mètodes de gestió de la diversitat cultural, a fi de resoldre eventuals conflictes interculturals i contribuir a l'augment de la creativitat, la innovació, l'eficàcia i la sostenibilitat del conjunt social.
 • nº 4:Conèixer el context legal, cultural i sociolingüístic i la seua incidència en el procés d'ensenyament/aprenentatge del valencià en l'entorn comú de la llengua catalana.
 • nº 5:Conèixer els diferents tipus i formats editorials i saber dissenyar i practicar l'edició de textos en diferents canals de comunicació, amb una atenció especial als factors lingüístics i extralingüístics.
 • nº 6:Conèixer els mecanismes i el procés de creació i divulgació de la cultura literària en contextos d'ensenyament.
 • nº 7:Practicar la traducció de documents de diferents àmbits i amb els recursos tecnològics adequats.
 • nº 8:Saber avaluar, seleccionar i desenvolupar recursos i materials per a la docència de la llengua i la literatura catalanes, d'acord amb les prescripcions del sistema educatiu valencià, i amb una atenció especial a la diversitat cultural i lingüística i als nous formats de comunicació.
 • nº 9:Saber gestionar de manera operativa els recursos documentals, de personal, infraestructura i logística en empreses de comunicació, serveis lingüístics i institucions educatives en contextos sociopolítics diferents, administratius i legals.

Competències específiques:

  itinerari A

  • nº 10:Ser capaç de comentar, produir i corregir diferents modalitats de textos orals i escrits, així com d'aplicar aquesta capacitat en el context cultural i educatiu.
  • nº 11:Saber dissenyar activitats per a fomentar la creació i la divulgació de la cultura literària.

  itinerari B

  • nº 12:Dissenyar i desenvolupar programes de dinamització cultural i lingüística en l'àmbit públic i privat a partir del coneixement del context legal, cultural i sociolingüístic valencià.

  orientació investigadora

  • nº 13:Saber desenvolupar les tècniques de treball pròpies del camp de la investigació, fixar objectes d'investigació ajustats a objectius, mitjans i finalitats concrets, i adequar els continguts i les conclusions de la investigació a formats diferents.
  • nº 14:Saber desenvolupar investigacions originals ajustades a les exigències acadèmiques, amb un tractament adequat de les fonts bibliogràfiques i documentals i en la modalitat discursiva pròpia de l'àmbit cientificoacadémico.

  orientació professional

  • nº 15:Identificar les situacions i necessitats que requerisquen la intervenció del professional amb els recursos apropiats i segons criteris de qualitat.
  • nº 16:Adquirir aptituds professionals adequades en l'àmbit de l'assessorament lingüístic i de la cultura literària, i fomentar la cooperació amb altres professionals i el treball en equip.

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER POR CRÈDITS I MATÈRIES

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Obligatòries (OB):

30

Optatives (OP):

35

Treball Fi de Màster (OB):   

10

TOTAL:

75

 

 

DISTRIBUCIÓ DE MÒDULS PER CURS / SEMESTRES


PRIMER CURS

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES I TECNOLÒGIQUES PER A L'ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

OB

10

ITINERARI A: APLICACIONS I INVESTIGACIÓ EN EL CONTEXT CULTURAL  EDUCATIU

APROFUNDIMENT EN ELS ESTUDIS HISTORICOCULTURALS

OB

10

MATÈRIA ORALITAT I ESCRIPTURA: ANÀLISI I PRODUCCIÓ

OP

10

MULTILINGÜISME I INTERCULTURALITAT

OB

10

MATÈRIA CULTURA LITERÀRIA I ENSENYAMENT

OP

10


MATÈRIA RECURSOS I MATERIALS PER A L'ENSENYAMENT/APRENENTATGE DE LENGÜES

OP

10

ITINERARI B: APLICACIONS I INVESTIGACIÓ EN LA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EN LES EMPRESES EDITORIALS

MATÈRIA SERVEIS LINGÜÍSTICS

OP

10

MATÈRIA ESPECIALITZACIÓ EN EDICIÓ DE TEXTOS

OP

10

MATÈRIA TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA I NOVES TECNOLOGIES

OP

10

SEGON CURS

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

OP

5

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

10

ORIENTACIÓ INVESTIGADORA

OP

5

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context Valencià s'organitza en tres mòduls de 30, 35 i 10 crèdits, la docència dels quals es distribuirà en semestres.

 • El mòdul 1 està format per 30 crèdits comuns.
 • El mòdul 2 (35 crèdits): l'alumnat ha d'elegir un dels dos itineraris d'especialització proposats:
  • Itinerari A: Aplicacions i investigació en el context cultural i educatiu.
  • Itinerari B: Aplicacions i investigació en l'administració pública i en les empreses editorials.
  • Orientació professional.
  • Orientació investigadora.

 • El mòdul 3, l'alumnat haurà de realitzar un treball final de màster (10 crèdits).

Mòdul 1

El mòdul 1 o mòdul común, que se impartirá en el primer semestre del primer curs, està format per tres matèries de 10 crèdits:

 • Competències lingüístiques i tecnològiques per a l'assessorament lingüístic.
 • Aprofundiment en els estudis historicoculturals.
 • Multilingüisme i interculturalitat.

Mòdul 2

 • Itinerari A: “Aplicacions i investigació en el context cultural i educatiu”. Este itinerari del mòdul 2 es concreta en tres matèries de 10 crèdits cadascuna, que s'impartiran en el segon semestre del primer curs:
  • Oralitat i escriptura: anàlisi i producció.
  • Cultura literària i ensenyament.
  • Recursos i materials per a l'ensenyament/aprenentatge de llengües.
 • Itinerari B: “Aplicacions i investigació en l'administració pública i en les empreses editorials”. Este itinerari del mòdul 2 se concreta en tres matèries de 10 crèdits cadascuna, que s'impartiran en el segon semestre del primer curs:
  • Serveis lingüístics.
  • Especialització en edició de textos.
  • Traducció especialitzada i noves tecnologies.
 • Orientació professional (5 crèdits).
 • Orientació investigadora (5 crèdits).

Les dues orientacions s'impartirán en el primer semestre del segon curs.

 

Mòdul 3

Treball final de màster (10 crèdits) a fer en el primer i el segon semestre del segon curs.


 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1. Perfil d'ingrés

El perfil personal recomanat d'ingrés en el títol és el següent:

 • Titulats universitaris  amb estudis superiors relacionats amb les àrees de coneixement o amb els perfils professionals que el programa inclou (Filologia, Traducció i Interpretació, Humanitats, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Pedagogia, Magisteri i Biblioteconomia i Documentació).
 • Professionals que exercisquen una activitat que coincidisca amb les àrees d'especialització del màster (educació secundària, assessorament lingüístic i cultural, dinamització lingüística, edició, traducció, biblioteques...).

Els aspirants a cursar aquest màster hauran d'acreditar un coneixement oral i escrit de llengua catalana (nivell C1 o superior).

Requisits específics d'admissió:

L'alumnat que no provinga de la titulació de Filologia Catalana haurà d'acreditar un coneixement de llengua catalana de nivell C1 o superior (Diploma de Mestre en Valencià i Certificat de Capacitació en Valencià de la Generalitat Valenciana, Nivell Mitjà de Llengua Catalana de la Universitat de València, Nivell Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o certificacions equivalents d'altres organismes administratius o acadèmics oficials)

 

2. Criteris de valoració

La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster serà l'òrgan encarregat de dur a terme el procés d'admissió dels estudiants i de resoldre sobre les incidències que plantege el procés de selecció.

Tenint en compte els dos grups als quals es dirigeix prioritàriament aquest màster, l'accés a aquests estudis es farà per dues vies diferenciades:

 • Com a titulat  universitari
 • Com a professional en actiu

Les sol·licituds de preinscripció aniran acompanyades d'un document acreditatiu de l'activitat professional, en què es faça constar el període durant el qual s'ha exercit aquesta activitat o de la titulació universitària prèvia, amb l'expedient acadèmic complet.

Una vegada acabat el període de preinscripció, si el nombre total de preinscrits supera el de places totals disponibles, s'establiria una priorització de les sol·licituds.

En aquest cas, la ponderació dels criteris d'admissió s'establirà de la manera següent:

 

PROFESSIONALS EN ACTIU

30% DE LES PLACES

 • Funcionaris, contractats o interins (dels àmbits de l'ensenyament secundari en l'àrea de Llengua i Literatura, de l'assessorament lingüístic, de la traducció, de l'edició o del magisteri): 3 punts.
 • Professionals autònoms que acrediten l'exercici d'una professió relacionada amb alguna de les especialitats: 2 punts.
 • Altres professionals d'activitats afins: 1 punt.

En cadascun d'aquests subgrups, cada període de cinc anys d'antiguitat en l'exercici de la professió comptarà 2 punts.

TITULATS/AS

70% DE LES PLACES

 • Doctorats en les àrees o titulacions esmentades anteriorment: 6 punts.
 • Estudiants de postgrau de les àrees o titulacions  esmentades anteriorment: 5 punts.
 • Llicenciats o graduats en Filologia Catalana o llicenciats en Filologia Hispànica (secció Filologia Valenciana): 4 punts.
 • Llicenciats o graduats en altres filologies, Traducció i Interpretació, Humanitats, Comunicació Audiovisual, Periodisme i Pedagogia: 3 punts.
 • Diplomats o graduats en Magisteri o Biblioteconomia i Documentació: 2 punts.
 • Altres llicenciats, diplomats i graduats: 1 punt.

En cada subgrup es prioritzarà a partir de les qualificacions obtingudes.

En cas que en un dels dos grups no es cobrisquen les places disponibles, les places sobrants es cobriran amb les sol·licituds excloses de l'altre grup. En tot cas, es preveu una reserva del 10 % de les places disponibles en el grup dels titulats universitaris per a estudiants estrangers o per a programes d'intercanvi, la priorització del qual respectarà els criteris exposats. En aquest cas, els estudiants hauran d'acreditar uns coneixements suficients de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne que estiga interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 30
2014-15 20
2015-16 20
2016-17 30

 

Orientació

 

Professional i investigadora.


 Perfil d'especialització del títol

 

Formació avançada de caràcter especialitzat orientada a l'especialització professional o a la iniciació investigadora en l'àmbit dels estudis de Filologia Catalana. 

 

Perfils professionals del títol

 

Aquest títol permet la formació de professionals (tècnics lingüístics, traductors, assessors, redactors correctors, crítics literaris, etc.) i es vincula a la formació en l'àmbit de les denominades indústries de la llengua i de la cultura, especialment en el camp editorial. Permet la difusió de la creació literària pròpia i forana, i també l'edició de materials destinats a l'ensenyament de la llengua i en la llengua pròpia.

  

 


 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ


 

1. Cronograma d'implantació del títol  

Curs acadèmic

Implantació de la titulació

 

2010-2011

Impartició del màster proposat

 

El màster s'implantarà segons el model d'implantació simultània del pla d'estudis complet. Aquest model d'implantació no impedirà que els estudiants que vulguen acabar els estudis en el màster actualment en vigor no puguen fer-ho; amb aquesta finalitat, s'establiran les mesures necessàries per a garantir la docència presencial o semipresencial de les actuals assignatures del màster.


2. Procediment d'adaptació dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Amb l'objectiu de preparar una transició ordenada entre el màster actualment vigent i l'adaptació al nou pla d'estudis, durant el període de matrícula del curs 2009-2010 s'organitzaran sessions informatives destinades a orientar la matrícula dels estudiants amb l'objectiu de facilitar la seua posterior incorporació al nou títol.

Els crèdits ja cursats en el pla d'estudis actualment en vigor seran reconeguts en el nou màster segons la taula d'equivalències següent:

MÀSTER ACTUAL

NOU MÀSTER

30 crèdits o més del curs troncal

Bloc comú

30 crèdits o més de l'itinerari A

Bloc 2 de l'itinerari A

30 crèdits o més de l'itinerari B o C

Bloc 2 de l'itinerari B

Pràctiques formatives externes

Pràctiques formatives externes

Treball de recerca

Mòdul de formació investigadora

 

Si l'estudiant ha cursat un nombre de crèdits inferior a 30 en cadascun dels apartats (bloc comú, itinerari d'especialització), l'adaptació es farà segons aquesta taula d'equivalències: 

Assignatures pla actual

Mòduls pla revisat

Bloc comú

L'alumnat haurà d'haver cursat un mínim de 8 crèdits d'entre les assignatures corresponents a cada mòdul del nou pla, tenint en compte que el total dels crèdits corresponents al bloc comú haurà de ser de 30.

16527 Lingüística Descriptiva: Formes de la Comunicació

Lingüística (3 crèdits)

16528 Lingüística Prescriptiva: Codificació Normativa i Nivells

d'Ús Lingüístic (3 crèdits)

16530 Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

 (3 crèdits)

16531 Recursos Documentals i Tècniques de Comunicació

Acadèmica (3 crèdits)

16532 Correcció de  Textos (3 crèdits)

16533 Comentari Lingüístic de Textos (2 crèdits)

Competències Lingüístiques i Tecnològiques per a l'Assessorament Lingüístic

16534 Comentari  Històric Filològic (3 crèdits)

16545 Història de la Llengua (3 crèdits)

16543 Literatura i Cultura Medieval I (3 crèdits)

16546 Literatura i Cultura Medieval II (3 crèdits)

16547 Literatura i Cultura Època Moderna (2 crèdits)

16544 Literatura i Cultura Contemporània I (3 crèdits)

16548 Literatura i Cultura Contemporània II (3 crèdits)

16537 Gèneres Literaris I: Poesia (2 crèdits)

16538 Gèneres Literaris II: Teatre (2 crèdits)

16539 Gèneres Literaris III: Narrativa (2 crèdits)

16540 Gèneres Literaris IV: Literatura d'Idees, Assaig,

Periodisme i Crítica Literària  (2 crèdits)

Aprofundiment en els Estudis Historicoculturals

16541 Pragmàtica Intercultural (2 crèdits)

16536 Teoria de la Literatura i Pragmàtica de la Comunicació

Literària (3 crèdits)

16542 Literatura Comparada (2 crèdits)

16535 Nivells de Cultura: Cultura Popular i Tradicional,

Cultura Nacional i Cultura de Masses (2 crèdits)

16529 Lingüística Contrastiva: Anàlisi Comparada de Sistemes

Lingüístics (3 crèdits)

16549 Introducció als Mòduls d'Especialització (3 crèdits) 

Multilingüisme i Interculturalitat

ITINERARIS D'ESPECIALITZACIÓ

L'alumnat haurà d'haver cursat un mínim de 8 crèdits d'entre les assignatures corresponents a cada mòdul, tenint en compte que el total dels crèdits corresponents a l'itinerari haurà de ser de 30.

Itinerari 1

16559 Comentari de Textos Aplicats a l'Ensenyament I: Textos Narratius i Descriptius (2 crèdits)

16560 Comentari de Textos Aplicats a l'Ensenyament II: Textos Expositius ( 2 crèdits)

16561 Comentari de Textos Aplicats a l'Ensenyament III:

Textos Argumentatius i Conversacionals (2 crèdits)

16553 Producció i Correcció de Textos Aplicats a l'Ensenyament (3 crèdits)

16563 Taller de Premsa i Comunicació Audiovisual (3 crèdits)

Oralitat i Escriptura: Anàlisi i Producció

16552 Metodologia de l'Ensenyament de la Literatura (3 crèdits)

16556 Cultura de la Imatge i Cultura del Llibre per a  Adolescents

(3 crèdits)

16562 Taller de Creació Literària i Teatral (3 crèdits)

16564 Pervivència dels Clàssics Antics i  Medievals en la Cultura Moderna (2 crèdits)

Cultura Literària i Ensenyament

16554 Noves Tecnologies en l'Ensenyament de la Llengua i la Literatura (3 crèdits)

16550 Teories Gramaticals i  Ensenyament de Llengües (3 crèdits)

16551 Metodologia de l'Ensenyament de la Llengua en Contextos Multilingües (3 crèdits)

16555 Currículum, Programació i Avaluació de Llengua i Literatura ( 3 crèdits)

16557 Variació Lingüística Aplicada a l'Ensenyament  (2 crèdits)

16558 Sociolingüística Aplicada a l'Ensenyament (3 crèdits)

Recursos i Materials per a l'Ensenyament/Aprenentatge de Llengües

Itinerari 2

16566 Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en l'Assessorament Lingüístic (3 crèdits)

16565 Recursos Humans i Màrqueting Lingüístic (2 crèdits)

16567 Referents Normatius Aplicats a l'Assessorament Lingüístic (2 crèdits)

16570 Marcs Legals i Estructura Administrativa dels Serveis Lingüístics (2 crèdits)

16575 Ensenyament  de Llengües  per a Adults (3 crèdits)

16576 Mediació Lingüística i Intercultural (3 crèdits)

16574 Promoció Cultural i Lingüística ( 2 crèdits)

16568 Llenguatges d'Especialitat, Neologia i Organismes Terminològics (2 crèdits)

16569 Pràctiques de Consulta Terminològica en Línia (2 crèdits)

16571 Formats de Llenguatge Administratiu: Evolució i Disseny

(2 crèdits)

16577 Models de Llengua per als Mitjans de Comunicació. 

(3 crèdits)

16579  Tècniques d'Elocució en l'Àmbit Audiovisual (3 crèdits)

Serveis Lingüístics

16581 Conceptes i Procediments Bàsics de la Gestió Editorial

(2 crèdits)

16582 Tipus d'Edició (2 crèdits)

16586 Assessorament Literari en la Indústria Editorial (2 crèdits)

16591 Correcció Lingüística i Estilística en la Indústria Editorial

(3 crèdits)

16573 Correcció Lingüística de Textos Juridicoadministratius

(3 crèdits)

16587 Recursos, Procediment i Tècniques del Periodisme Cultural (2 crèdits)

16583 Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en la Gestió Editorial (2 crèdits)

16578 Competències  Lingüístiques en el Disseny Multimèdia

( 2 crèdits)

16588 Competències  Lingüístiques en el Disseny Multimèdia

(2 crèdits)

16584 Edició de Materials Educatius (2 crèdits)

16585 Edició de Textos per a Xiquets i  Joves (2 crèdits)

16589 Edició Crítica de Textos (2 crèdits)

16590 Edició de Textos Científic Tècnics i Acadèmics

 (2 crèdits)

Especialització en Edició de Textos

16592 Conceptes Bàsics de Teoria i Pràctica de la Traducció

(3 crèdits)

16593 Recursos Tecnològics per a la Traducció Assistida

( 2 crèdits)

16594 Traducció Especialitzada per a Usos Instrumentals i d'Empresa ( 3 crèdits)

16595 Traducció Especialitzada per a Usos Cientificotècnics i Acadèmics ( 3 crèdits)

16596 Traducció Literària (3 crèdits)

16597 Traducció Audiovisual (3 crèdits)

16580 Traducció Audiovisual (3 crèdits)

16572 Traducció i Publicació de Textos Juridicoadministratius (3 crèdits)

Traducció Especialitzada i Noves Tecnologies

16636 Treball de Recerca

16637 Treball de Recerca

16638 Treball de Recerca

Formació Investigadora

16633 Pràctiques Formatives Externes

16634 Pràctiques Formatives Externes

16635 Pràctiques Formatives Externes

Pràctiques Externes

 

La Comissió de Coordinació Acadèmica resoldrà sobre tots els casos particulars que presenten alguna particularitat no prevista en aquest procediment d'adaptació.

 

3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària. Aplicacions al Context Valencià (RD 56/2005, de 21 de gener).

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Filosofia i LLetres
      Campus de San Vicente del Raspeig
      Ctra. de Alicante s/n 03690
      San Vicente del Raspeig (Alicante)
      Telèfon:+ 34 96
590 3448
      Fax:+ 34 96 590 3449
      facu.lletres@ua.es 
      http://lletres.ua.es/va/

 

 •   Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares