Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE LA INFORMÀTICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE LA INFORMÀTICA

Codi:
 D031

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 04/06/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 42,97
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES DE LA INFORMÀTICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER
15 crèdits
 
39 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÁSTER EN TECNOLOGIES DE LA INFORMÀTICA

 

OBJECTIUS

 

L'objectiu fonamental del màster és oferir a l'alumnat una formació d'alt nivell de caràcter multidisciplinari orientada a l'àmbit professional de la investigació i que els capacite per a adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució en les següents tecnologies informàtiques:

 • Investigació en processament de llenguatge natural (sistemes de traducció automàtica, extracció d'informació textual, recuperació de la informació en la web, sistemes de pregunta/resposta, classificació i categorització de la informació, producció automàtica de resums, interfícies del llenguatge, etc.).
 • Investigació en reconeixement de formes i intel·ligència artificial (aprenentatge automàtic, visió, robòtica, sistemes de reconeixement de formes, música per computador, gràfics, realitat virtual i augmentada, construcció de sistemes intel·ligents i continguts digitals, etc.).
 • Investigació en processos de producció de programari per a ambients web i disseny de magatzems de dades (enginyeria de requisits, disseny d'aplicacions dirigit per models, seguretat, qualitat, eines OLAP, etc.), accessibilitat i usabilidad de productes programari.
 • Investigació en enginyeria de computadors (sistemes embeguts, computació reconfigurable, computació ubiqua, arquitectures especialitzades, bioinstrumentació, etc.).
 • Investigació en informàtica industrial i ambients intel·ligents (CAD/CAM, models de fabricació, e-business, prototipatge virtual, domòtica i edificis intel·ligents, informàtica per a la salut, telemedicina, etc.).
 • Investigació en administració de xarxes de computadors i seguretat (serveis per als negocis, la indústria i la llar, telemedicina i diagnòstic distribuït, middleware, xarxes de sensors intel·ligents, seguretat, alta disponibilitat, sistemes autogestionats, etc.).
 • Aplicació de les metodologies d'investigació adequades a les línies d'investigació anteriors.

 

Per a cada línia d'investigació enumerarem tot seguit, de manera més detallada, els objectius plantejats en relació amb la formació de l'alumnat:

 • Conèixer l'estat actual de cada matèria:

-    Problemes d'investigació resolts juntament amb les tècniques utilitzades.

-    Problemes d'investigació pendents de resolució.

-    Línies d'investigació obertes actualment.

 • Estudiar tècniques que milloren les propostes existents en l'actualitat.
 • Justificar l'interès de treballar en aquestes matèries:

-    Expectatives demanades per la comunitat científica.

-    Expectatives demanades per les empreses i la societat.

 • Implementar alguna d'aquestes tècniques en les pràctiques de laboratori.
 • Proposar una nova solució a alguns dels problemes d'investigació pendents de resolució.


COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • B1:Capacitat d'investigar en el disseny d'arquitectures de sistemes d'informació.
 • B2:Capacitat per a gestionar i dissenyar bases de dades no tradicionals (documentals, textuals, magatzems de dades, etc.).
 • B3:Capacitat de produir eficientment la documentació tècnica associada al treball de recerca i de desenvolupament dut a terme.
 • B4:Capacitat d'investigar la manera d'integrar sistemes informàtics.
 • B5:Capacitat d'especificar i desenvolupar interfícies adequades en tecnologies informàtiques.
 • B6:Coneixements bàsics de les tècniques estadístiques més rellevants per a la investigació en les tecnologies informàtiques.
 • B7:Capacitat de modificar algorismes clàssics per a adaptar-los a cada situació.
 • B8:Avaluar la qualitat dels models per a l'elaboració d'un projecte d'investigació.
 • B9:Capacitat per a desenvolupar heurístiques per a la resolució de problemes.
 • B10:Capacitat per a identificar la informació rellevant en les tasques d'aprenentatge automàtic.
 • B11:Capacitat de disseny, configuració, implementació i avaluació de sistemes de còmput i comunicació que satisfacen requisits relatius a cost, velocitat, seguretat i consum.
 • B12:Capacitat de desenvolupament i gestió de sistemes informàtics assegurances, confiables i amb manteniment zero.
 • B13:Capacitat d'adaptar els sistemes informàtics a les necessitats de sectors diferents (econòmic, productiu, consum, salut, etc.) de la societat.

Competències Específiques:

  de Tecnologies de Reconeixement de Formes i d'Intel·ligència Artificial

  • C1.1:Capacitat de dissenyar i avaluar sistemes que prenguen decisions.
  • C1.2:Capacitat de dissenyar un sistema robotitzat per a automatitzar un procés industrial.
  • C1.3:Capacitat de programar un robot perquè interactue amb el seu entorn utilitzant dades sensorials.
  • C1.4:Habilitats en la manipulació (anàlisi, descripció, recuperació, etc.) de continguts multimèdia.
  • C1.5:Capacitat de dissenyar i implementar solucions a problemes de visió artificial.
  • C1.6:Coneixement de tècniques d'optimització.
  • C1.7:Capacitat de dissenyar i integrar un sistema de realitat virtual i augmentada.
  • C1.8:Capacitat d'analitzar i solucionar problemes d'extracció de característiques i classificació en sistemes intel·ligents.

  de Tecnologies del Llenguatge Humà

  • C2.1:Capacitat de comprensió de les característiques del llenguatge humà que fan difícil el seu tractament automàtic.
  • C2.2:Habilitat per a abstraure i sistematitzar els processos cognitius del llenguatge humà.
  • C2.3:Habilitat per a utilitzar les estratègies d'aprenentatge automàtic en el processament del llenguatge humà.
  • C2.4:Habilitat per a utilitzar les estratègies basades en coneixement per al processament del llenguatge humà.
  • C2.5:Capacitat d'identificació dels usos bàsics del tractament automàtic del llenguatge humà i la seua contribució a la difusió multilingüe.
  • C2.6:Comprendre les estratègies bàsiques d'anàlisi del llenguatge i aprofundir en la seua aplicació en aplicacions concretes de tractament del llenguatge humà.
  • C2.7:Habilitats per a utilitzar conceptes lingüístics bàsics en la discussió de problemes i solucions en tecnologies del llenguatge humà (morfologia, sintaxi, semàntica, etc.).
  • C2.8:Habilitat per a implementar mòduls bàsics que formen part dels sistemes de tractament automàtic del llenguatge humà.

  de Tecnologies d'Internet i dels Magatzems de Dades

  • C3.1:Capacitat de dissenyar i utilitzar aplicacions de mineria de dades.
  • C3.2:Capacitat per a dissenyar i explotar magatzems de dades.
  • C3.3:Comprendre les tècniques de modelització conceptual d'aplicacions web i magatzems de dades.
  • C3.4:Capacitat per a establir la manera de dissenyar i desenvolupar aplicacions web que suporten la definició d'arquitectures programari actuals mitjançant l'estàndard model driven architecture (MDA).
  • C3.5:Identificar tècniques de representació de models d'execució per a aplicacions web.
  • C3.6:Conèixer els mètodes d'especificació d'esquemes de marcat.
  • C3.7:Conèixer els estàndards per a la descripció de recursos educatius (a distància).
  • C3.8:Capacitat de dissenyar i utilitzar instruments i eines d'avaluació de qualitat d'aplicacions web i magatzems de dades.
  • C3.9:Capacitat per a dissenyar aplicacions web i magatzems de dades d'acord amb certs requisits de qualitat.

  de Fonaments de les Tecnologies per a la Societat de la Informació

  • C4.1:Capacitat per a dissenyar i implementar plataformes maquinari/programari subjectes a restriccions de cost, velocitat i consum.
  • C4.2:Coneixement de les tecnologies, tècniques i metodologies actuals de disseny de sistemes embeguts i d'altes prestacions.
  • C4.3:Coneixement d'eines avançades per al desenvolupament de plataformes de còmput, control i comunicació: eines de descripció, anàlisi, simulació, disseny i implementació.
  • C4.4:Coneixement de les principals eines de programació paral·lela, així com de les tècniques i estratègies de paral·lelització en diferents tipus d'arquitectura.
  • C4.5:Habilitat per a abstraure i sistematitzar els processos industrials i de negoci.
  • C4.6:Capacitat per a entendre i aplicar les tècniques de modelització de processos industrials i de negoci.
  • C4.7:Coneixement d'eines avançades per al disseny i fabricació d'objectes industrials: eines de descripció, anàlisi, simulació, disseny i implementació.
  • C4.8:Coneixement de les tecnologies essencials per al disseny i desenvolupament d'entorns intel·ligents: comunicacions, sensorització, actuació i processament.
  • C4.9:Coneixement de les tècniques i tecnologies de la computació ubiqua.
  • C4.10:Comprendre els fonaments de les tècniques criptogràfiques i saber aplicar les estratègies més adequades en la protecció de la informació.
  • C4.11:Conèixer els principals protocols de seguretat en les comunicacions, com també el funcionament de les infraestructures de clau pública.
  • C4.12:Capacitat d'analitzar i avaluar diferents mecanismes per a l'autenticació d'usuaris combinant trets biomètrics i criptografia.

  de Serveis i Aplicacions per a la Societat de la Informació

  • C5.1:Capacitat per a dissenyar sistemes per als negocis, la indústria i la llar.
  • C5.2:Capacitat per a entendre les limitacions dels entorns industrials i proposar solucions realistes.
  • C5.3:Capacitat d'integrar la gestió del procés productiu en els models de negoci.
  • C5.4:Capacitat de disseny, configuració, implementació i avaluació de sistemes de disseny i fabricació assistits per computador específics que satisfacen requisits relatius a cost, velocitat, adaptabilitat al sector i seguretat.
  • C5.5:Capacitat d'aplicar les tècniques i mètodes dels entorns intel·ligents a diferents àmbits i serveis: la llar digital, l'atenció sanitària i l'atenció a la discapacitat.
  • C5.6:Capacitat d'aplicar les tècniques i tecnologies d'interacció home/màquina en un entorn intel·ligent.
  • C5.7:Capacitat d'aplicar els conceptes i les tècniques de la computació reconfigurable en la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria i de la investigació.
  • C5.8:Capacitat d'aplicar els conceptes i les tècniques de la programació paral·lela en la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria i de la investigació.
  • C5.9:Habilitat per a dissenyar xarxes de computadors en àmbits diferents (negocis, indústria, casa) adequades a les necessitats canviants de l'entorn actual.
  • C5.10:Capacitat de dissenyar i gestionar xarxes de computadors i sistemes distribuïts.
  • C5.11:Capacitat de dissenyar i gestionar serveis en xarxa en els àmbits dels negocis, llar, indústria i assistència sanitària.
  • C5.12:Habilitat per a dissenyar sistemes basats en xarxes de sensors intel·ligents.
  • C5.13:Coneixement i capacitat per a identificar les principals amenaces contra la seguretat de la informació.
  • C5.14:Coneixements dels aspectes legals relacionats amb el tractament i la protecció de la informació, la firma digital i el comerç electrònic.
  • C5.15:Capacitat per a dissenyar sistemes reals que integren identificació de trets biomètrics en aplicacions relacionades amb la criptografia

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • A1:Capacidad de análisis y síntesis.
 • A2:Capacidad de organización y planificación.
 • A3:Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones (y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • A4:Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • A5:Capacidad de resolver problemas e integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 • A6:Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • A7:Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
 • A8:Habilidad de trabajo en un contexto internacional.
 • A9:Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • A10:Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • A11:Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • A12:Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
 • A13:Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • A14:Capacidad de creatividad.
 • A15:Capacidad de dirección de proyectos de desarrollo de investigación.
 • A16:Motivación por la calidad.
 • A17:Habilidad para transferir resultados de investigación.
 • A18:Capacidad de autonomía científica y técnica.
 • A19:Capacidad de diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje y/o trabajo con especial atención a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
 • A20:Aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la dependencia.
 • A21:Capacidad para mostrar información de forma clara atendiendo a un amplio conjunto de discapacidades técnicas, físicas y psíquicas.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

15

  Optatives (OPT)

39

  Treball de Final de Màster (OBL)

 6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I EL DISSENY TECNOLÒGIC (IMI)

OBL

3

COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I ESTRATÈGIES DE TREBALL EN EQUIP (IMI)

OPT

3

APLICACIONS WEB (TIAD)

OPT

3

ENTORNS AVANÇATS DE PRODUCCIÓ DE PROGRAMARI (TIAD)

OPT

3

DISSENY I EXPLOTACIÓ DE MAGATZEMS DE DADES (TIAD)

OPT

3

MARCATGE DE TEXTOS AMB XML, I BIBLIOTEQUES DIGITALS (TIAD)

OPT

3

TECNOLOGIES DEL LLENGUATGE HUMÀ (TLH)

OBL

3

TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA: FONAMENTS I APLICACIONS (TLH)

OPT

3

RECERQUES INTEL·LIGENTS D'INFORMACIÓ EN LA WEB (TLH)

OPT

3

ÚS I DISSENY D'ONTOLOGIES DE LLENGUATGE NATURAL I WEB SEMÀNTICA (TLH)

OPT

3

EXTRACCIÓ D'INFORMACIÓ TEXTUAL (TLH)

OPT

3

CONSTRUCCIÓ DE SISTEMES INTEL·LIGENTS (TRFIA)

OBL

3

TÈCNIQUES AVANÇADES EN TRADUCCIÓ AUTOMÀTICA (TLH)

OPT

3

REALITAT VIRTUAL I AUGMENTADA (TRFIA)

OPT

3

RECONEIXEMENT DE FORMES I APRENENTATGE AUTOMÀTIC (TRFIA)

OBL

3

ROBOTS AUTÒNOMS (TRFIA)

OPT

3

APRENENTATGE AMB DADES ESTRUCTURADES I RECERCA PER SIMILITUD (TRFIA)

OPT

3

VISIÓ (TRFIA)

OPT

3

EXTRACCIÓ I RECUPERACIÓ D'INFORMACIÓ MUSICAL (TRFIA)

OPT

3

PROGRAMACIÓ PARAL·LELA (FTSI)

OPT

3

COMPUTACIÓ UBIQUA (FTSI)

OBL

3

TÈCNIQUES CRIPTOGRÀFIQUES DE PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ (FTSI)

OPT

3

DISSENY DE SISTEMES EMBEGUTS (FTSI)

OPT

3

TECNOLOGIES AVANÇADES DE DISSENY I FABRICACIÓ PER COMPUTADOR (FTSI)

OPT

3

SÍNTESI D'ALGORISMES I ARQUITECTURES ESPECIALITZADES (FTSI)

OPT

3

INTERFÍCIES PER A ENTORNS INTEL·LIGENTS (SASI)

OPT

3

NEGOCI ELECTRÒNIC (E-BUSINESS) (SASI)

OPT

3

BIOMETRIA I SISTEMES DE VERIFICACIÓ (SASI)

OPT

3

E-HOME (SASI)

OPT

3

SEGURETAT EN LES COMUNICACIONS (SASI)

OPT

3

ENGINYERIA PER A LA SALUT (SASI)

OPT

3

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

OBL

6

 

* Les sigles entre parèntesis indiquen la matèria a la qual pertany cada assignatura.

 • Introducció a la Metodologia de la Investigació (IMI)
 • Tecnologies de Reconeixement de Formes i de la Intel·ligència Artificial (TRFIA)
 • Tecnologies del Llenguatge Humà (TLH)
 • Tecnologies d'Internet i dels Magatzems de Dades (TIAD)
 • Fonaments de les Tecnologies per a la Societat de la Informació (FTSI)
 • Serveis i Aplicacions per a la Societat de la Informació (SASI)

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Aquest pla d'estudis consta de 6 matèries que agrupen les 31 assignatures obligatòries i optatives que s'hi ofereixen. Les assignatures s'han agrupat per matèries o blocs temàtics, de manera que permeten una formació coherent relacionada amb les línies d'investigació actuals dels departaments involucrats en la docència d'aquest programa. A més, una de les matèries està formada per dues assignatures relacionades amb la metodologia de la investigació i els treballs científics, bàsiques en el context d'un ambient científic en el qual el correcte desenvolupament i comunicació dels resultats és un aspecte clau.

 

A continuació es descriuen breument aquestes matèries:

 • Introducció a la Metodologia de la Investigació (IMI): aquesta matèria té com a objectiu la descripció del procés que l'alumnat ha de seguir per a desenvolupar una investigació, i mostra cadascun dels passos que intervenen en aquest procés.
 • Tecnologies de Reconeixement de Formes i de la Intel·ligència Artificial (TRFIA): en aquesta matèria s'estudien els fonaments de les principals tècniques de presa de decisions, reconeixement de patrons i aprenentatge automàtic, amb aplicacions en un gran ventall de camps pràctics: visió artificial, robòtica, música digital, realitat virtual, tractament de documents de text estructurat, etc. L'objectiu final és aconseguir un equilibri entre els continguts teòrics que aporten solidesa als conceptes apresos i una visió de les línies d'aplicació pràctica d'aquestes tècniques.
 • Tecnologies del Llenguatge Humà (TLH): en aquesta matèria s'aborden les aplicacions de la informàtica al tractament automàtic del llenguatge humà per a la gestió i processament intel·ligent de la informació textual: fonaments, tecnologies del disseny i adaptació automàtica d'aplicacions avançades basades en llenguatge humà per a la recuperació i l'extracció intel·ligent d'informació, la interacció amb sistemes i la gestió multilingüe de continguts textuals.
 • Tecnologies d'Internet i dels Magatzems de Dades (TIAD): les assignatures que es proposen en aquesta matèria tenen com a objectiu que l'alumnat adquirisca els coneixements necessaris per a construir programari desenvolupat amb nivells d'industrialització similars als aconseguits en altres branques de l'enginyeria. En particular, es persegueix la millora del procés de producció de programari mitjançant l'estudi dels fonaments del desenvolupament dirigit per models en els camps de les aplicacions web i els sistemes de gestió de magatzems de dades.
 • Fonaments de les Tecnologies per a la Societat de la Informació (FTSI): en aquesta matèria s'agrupen els continguts que assenten les bases de diverses de les tecnologies que donen suport a futurs serveis i aplicacions de la societat de la informació, en concret, a les corresponents al desenvolupament d'infraestructures eficients segures i confiables, i sistemes de còmput, control i comunicacions. 
 • Serveis i Aplicacions per a la Societat de la Informació (SASI): en aquesta matèria s'agrupen els continguts corresponents al desenvolupament de diverses aplicacions i serveis orientats a la societat de la informació en els àmbits de la llar, els negocis, la indústria, l'atenció sanitària i l'atenció a la discapacitat.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1. Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés que es considera adequat per a l'admissió al màster universitari de Tecnologies de la Informàtica per la Universitat d'Alacant és l'acreditació d'alguna de les situacions següents:

 • Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau en Informàtica, Matemàtiques, Telecomunicació, Industrial o àrees afins.
 • Estar en possessió d'un títol de llicenciat o enginyer superior en Informàtica, Matemàtiques, Telecomunicació, Industrial o àrees afins obtingut d'acord amb plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del RD 1393/2007.
 • Estar en possessió d'una diplomatura o enginyeria tècnica en Informàtica o en Telecomunicació obtingut d'acord amb plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del RD 1393/2007, amb un nombre de crèdits cursats equivalents, com a mínim, a 180 crèdits ECTS.
 • Estar possessió d'un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior homologable als títols descrits en els punts 1 i 2, sempre que faculte en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Estar en possessió d'un títol estranger no homologat que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols indicats en els punts 1 i 2, i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

 

2. Criteris de valoració

Els criteris de selecció en els quals es basarà la Comissió Acadèmica del Màster són:

(a) Estar en possessió d'una titulació superior o de grau d'Informàtica, Matemàtiques, Enginyer de Telecomunicació, Enginyer Industrial o àrees afins.

(b)   Nivell de l'expedient acadèmic.

(c)   Resultats acadèmics en assignatures afins al màster.

 

En cas de quedar places vacants, podran ser seleccionats en primer lloc diplomats o enginyers tècnics en Informàtica i en segon lloc enginyers tècnics en Telecomunicació. En aquests casos, per a valorar l'admissió d'aquest alumnat, a més del criteri (b) i (c), es tindrà en compte el nombre de crèdits cursats en les assignatures següents que formen part dels plans d'estudi de la titulació d'Enginyeria en Informàtica que s'imparteix actualment en la Universitat d'Alacant.

 • Administració de Serveis en Internet
 • Administració i Instal·lació de Xarxes de Computadors
 • Anàlisi i Especificació de Sistemes d'Informació
 • Aplicacions Industrials del Reconeixement Automàtic
 • Aprenentatge Computacional i Extracció d'Informació
 • Arquitectures Avançades de Computadors
 • Arquitectura i Enginyeria de Computadors
 • Arquitectures Reconfigurables
 • Automatització
 • Bases de Dades II
 • Bases de Dades Multidimensionals
 • Fonaments d'Intel·ligència Artificial
 • Gràfics Avançats i Animació
 • Informàtica Musical
 • Enginyeria del Llenguatge Natural
 • Enginyeria del Programari I
 • Enginyeria del Programari II
 • Jocs i Realitat Virtual
 • Llenguatges, Gramàtiques i Autòmats
 • Processadors de Llenguatges
 • Raonament
 • Robots Autònoms
 • Robatoris i Sistemes Sensorials
 • Sistemes Operatius en Xarxa
 • Tècniques d'Intel·ligència Artificial
 • Tecnologia i Arquitectura Robòtica
 • Teoria de la Informació i la Codificació
 • Visió Artificial

La Comissió Acadèmica del Màster, en la fase de selecció, valorarà assignatures similars a les assignatures anteriors pertanyents a estudis cursats en aquesta o en altres universitats.

La Comissió també especificarà clarament els criteris de selecció que s'utilitzaran per a l'admissió al curs. Aquests criteris seran públics i estaran exposats en la pàgina web oficial del màster durant el període de preinscripció. En cas de rebuig de l'admissió, la CAM farà arribar a la persona interessada un informe escrit que justifique la seua decisió.

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 30
2014-15 30
2015-16 30

 

Orientació

 

D'investigació.


  Perfil d'especialització del títol

 

Iniciació a la recerca en informàtica.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2009-2010

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No escau.


3. Ensenyaments     que     s'extingeixen          per           la implantació     del corresponent títol proposat

No escau.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644 
eps@ua.es 
http://www.eps.ua.es

 

 •   Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares