Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

Codi:
 C352

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 12/06/2019

Titol:
 Grau
 
Preu:
 18
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
CURS D'ADAPTACIÓ PER A DIPLOMATS/ADES EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
SEGON CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
60 crèdits
 
 
QUART CURS
36 crèdits
 
24 crèdits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
ITINERARI 1. NUTRICIÓ EN L'ESPORT
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. NUTRICIÓ EN L'ESPORT
ITINERARI 2. ALIMENTACIÓ, NUTRICIÓ I POBLACIÓ
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. ALIMENTACIÓ, NUTRICIÓ I POBLACIÓ
ITINERARI 4. QUALITAT D'ALIMENTS
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 4. QUALITAT D'ALIMENTS
ITINERARI 3. NOVES DEMANDES EN NUTRICIÓ I SITUACIONS ESPECIALS
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 3. NOVES DEMANDES EN NUTRICIÓ I SITUACIONS ESPECIALS

 

OBJECTIUS DEL TÍTOL

 

Els objectius es recullen en l'ordre ministerial que regula la titulació, l'Ordre CIN/730/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de dietista-nutricionista. Els objectius són els següents:

A) Valors professionals, actituds i comportaments.

1. Reconèixer els elements essencials de la professió del dietista-nutricionista. S'han de tenir en compte els principis ètics, responsabilitats legals i l'exercici de la professió, i s'ha d'aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional, que es desenvolupa amb respecte a les persones, els seus hàbits, creences i cultures.

2. Desenvolupar la professió amb respecte als altres professionals de la salut. S'han d'adquirir habilitats per a treballar en equip.

3. Reconèixer la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional. Cal donar una importància especial a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, a banda de la motivació per la qualitat.

4. Conèixer els límits i les competències de la professió. Cal identificar quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

B) Habilitats de comunicació i de utilització de la informació.

5. Comunicar de manera efectiva, tant de forma oral com a escrita, a les persones, als professionals de la salut o la indústria i als mitjans de comunicació. Cal saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les que es relacionen amb nutrició i hàbits de vida.

6. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

7. Tenir la capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a la intervenció professional del dietista-nutricionista.

C) Conèixer i aplicar les ciències dels aliments.

8. Identificar i classificar els aliments i productes alimentaris. Saber analitzar i determinar la seua composició, les propietats, el valor nutritiu, la biodisponibilitat dels nutrients, les característiques organolèptiques i les modificacions que tenen a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris. 

9. Conèixer els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels aliments d'origen animal i vegetal.

10. Elaborar, interpretar i utilitzar les taules i bases de dades de composició d'aliments.

11. Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.

D) Conèixer i aplicar les ciències de la nutrició i de la salut.

12. Conèixer els nutrients, la seua funció i biodisponibilitat en l'organisme, les necessitats i recomanacions, i les bases de l'equilibri energètic i nutricional.

13. Integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.

14. Aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i el consell dietètic en individus i col·lectivitats, al llarg del cicle vital, tant en persones sanes com malaltes.

15. Dissenyar i desenvolupar protocols d'avaluació de l'estat nutricional, identificant els factors de risc nutricional.

16. Interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i realitzar el pla d'actuació dietètica.

17. Conèixer l'estructura dels serveis d'alimentació i unitats d'alimentació i nutrició hospitalàries, Això permet identificar i desenvolupar les funcions del dietista-nutricionista dins de l'equip multidisciplinari.

18. Intervenir en l'organització, la gestió i la implementació de les diferents modalitats d'alimentació i suport nutricional hospitalari i del tractament dieteticonutricional ambulatori.

E) Conèixer els fonaments de la Salut Pública i Nutrició Comunitària.

19. Conèixer les organitzacions de salut, nacionals i internacionals, a més dels diferents sistemes de salut. Cal reconèixer-hi el paper del dietista-nutricionista.

20. Conèixer i intervenir en el disseny, el desenvolupament i la validació d'estudis epidemiològics nutricionals, i participar en la planificació, l'anàlisi i l'avaluació de programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àmbits.

21. Ser capaç de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida. El dietista-nutricionista s'encarrega de l'educació alimentària i nutricional de la població.

22. Col·laborar en la planificació i el desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, nutrició i seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.

F) Adquirir capacitat de gestió i assessoria legal i científica.

23. Assessorar en el desenvolupament, la comercialització, l'etiquetatge, la comunicació i el màrqueting dels productes alimentaris d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.

24. Interpretar els informes i expedients administratius en relació amb un producte alimentari i ingredients.

G) Adquirir capacitat per a gestionar la qualitat i la restauració col·lectiva.

25. Participar en la gestió, l'organització i el desenvolupament dels serveis d'alimentació.

26. Elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu al qual van destinats.

27. Intervenir en la qualitat i seguretat alimentària dels productes, instal·lacions i processos.

28. Proporcionar la formació higienicosanitària i dieteticonutricional adequada al personal implicat en el servei de restauració.

H) Desenvolupar capacitat d'anàlisi crítica i investigació.

29. Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora. Els dietistes-nutricionistes han de ser capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a resoldre problemes seguint el mètode científic, i han de comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG):

  Mòdul de formació bàsica

  • 1:Conèixer els fonaments químics, bioquímics i biològics d'aplicació en nutrició humana i dietètica.
  • 2:Conèixer l'estructura i funció del cos humà des del nivell molecular a l'organisme complet en les diferents etapes de la vida.
  • 3:Conèixer l'estadística aplicada a ciències de la salut.
  • 4:Conèixer les bases psicològiques i els factors biopsicosocials que incideixen en el comportament humà.
  • 5:Conèixer l'evolució històrica, antropològica i sociològica de l'alimentació, la nutrició i la dietètica en el context de la salut i la malaltia.
  • 6:Conèixer els diferents mètodes educatius d'aplicació en ciències de la salut, així com les tècniques de comunicació aplicables en alimentació i nutrició humana.
  • 7:Conèixer les bases i fonaments de l'alimentació i la nutrició humana.
  • 8:Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de manera unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal relacionats amb l'avaluació diagnòstica i tractament de dietètica i nutrició.
  • 9:Conèixer el sistema sanitari espanyol i els aspectes bàsics relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estiguen relacionats amb aspectes nutricionals.
  • 10:Descriure els fonaments antropològics de l'alimentació humana. Descriure i argumentar les desigualtats culturals i socials que poden incidir en els hàbits d'alimentació.

  Mòdul de ciències dels aliments

  • 11:Identificar i classificar els aliments, productes alimentaris i ingredients alimentaris.
  • 12:Conèixer la seua composició química, les seues propietats fisicoquímiques, el seu valor nutritiu, la seua biodisponibilitat, les seues característiques organolèptiques i les modificacions que pateixen com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
  • 13:Conèixer els sistemes de producció i els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels principals aliments.
  • 14:Conèixer i aplicar els fonaments de l'anàlisi bromatològica i sensorial de productes alimentaris.
  • 15:Interpretar i utilitzar les bases de dades i taules de composició d'aliments.
  • 16:Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.
  • 17:Conèixer les tècniques culinàries per a optimitzar les característiques organolèptiques i nutricionals dels aliments, amb respecte a la gastronomia tradicional.

  Mòdul d'higiene, seguretat alimentària i gestió de qualitat

  • 18:Elaborar, aplicar, avaluar i mantenir pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de riscos, aplicant-hi la legislació vigent.
  • 19:Participar en el disseny, organització i gestió dels diferents serveis d'alimentació.
  • 20:Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat.
  • 21:Avaluar, controlar i gestionar aspectes de la traçabilitat en la cadena alimentària.
  • 22:Conèixer els aspectes relacionats amb l'economia i gestió de les empreses alimentàries.
  • 23:Assessorar científicament i tècnicament sobre els productes alimentaris i el seu desenvolupament. Avaluar el compliment d'aquest assessorament.
  • 24:Participar en els equips empresarials de màrqueting social, publicitat i al·legacions saludables.
  • 25:Col·laborar en la protecció del consumidor en el marc de la seguretat alimentària.

  Mòdul dela nutrició, la dietètica i la salut

  • 26:Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
  • 27:Conèixer els nutrients, les seues funcions i la seua utilització metabòlica.
  • 28:Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seua regulació.
  • 29:Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
  • 30:Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
  • 31:Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
  • 32:Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
  • 33:Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
  • 34:Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
  • 35:Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
  • 36:Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
  • 37:Interpretar una història clínica.
  • 38:Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
  • 39:Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
  • 40:Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
  • 41:Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
  • 42:Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
  • 43:Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
  • 44:Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
  • 45:Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
  • 46:Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
  • 47:Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
  • 48:Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
  • 49:Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica.
  • 50:Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
  • 51:Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

  Mòdul de salut pública i nutrició comunitària

  • 52:Conèixer les organitzacions i els sistemes de salut nacionals i internacionals, així com les polítiques de salut.
  • 53:Participar en l'anàlisi, planificació, intervenció i avaluació d'estudis epidemiològics i programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àrees.
  • 54:Dissenyar i realitzar valoracions nutricionals per a identificar les necessitats de la població en termes d'alimentació i nutrició, així com identificar els determinants de salut nutricional.
  • 55:Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en nutrició i dietètica.
  • 56:Col·laborar en la planificació de polítiques alimentàries nutricionals per a l'educació alimentària i nutricional de la població.
  • 57:Adquirir la capacitat per a intervenir en projectes de promoció, prevenció i protecció amb un enfocament comunitari i de salut pública.

  Mòdul de pràcticum

  • 58:Pràctiques preprofessionals, amb una avaluació final de competències, en hospitals, centres d'assistència primària i sociosanitaris, organitzacions comunitàries, indústries alimentàries i de restauració col·lectiva, que permeten incorporar els valors professionals i competències pròpies de l'àmbit clínic, administratiu o de salut pública relacionades amb la nutrició humana i dietètica.

Competències Generals del Títol (CG):

  Mòdul Treball de Final de Grau

  • 59:Matèria transversal el treball de la qual es realitzarà associat a diferents matèries.

Competències específiques (CE)

 • E1:Conèixer l'anatomia del cos humà en les diferents etapes de la vida.
 • E2:Conèixer les bases anatòmiques de l'antropometria.
 • E3:Conèixer i utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori en anatomia humana.
 • E4:Establir relacions entre les propietats de les substàncies i la seua composició química.
 • E5:Adquirir coneixements bàsics sobre les transformacions químiques: estequiometria, termoquímica, termodinàmica i equilibri.
 • E6:Conèixer les propietats més rellevants de l'aigua i la seua importància química i bioquímica, així com de les dissolucions i col·loides.
 • E7:Conèixer els fonaments de la cinètica química.
 • E8:Comprendre i caracteritzar els principals tipus de reaccions químiques (àcid-base, oxidació-reducció, etc.) així com les seues principals aplicacions.
 • E9:Resoldre problemes qualitatius i quantitatius sobre aspectes fonamentals i aplicats de la química.
 • E10:Adquirir habilitats pràctiques d'experimentació, incloent-hi la utilització correcta de reactius i instrumentació química, així com la valoració de riscos en el treball de laboratori la i gestió adequada de residus.
 • E11:Analitzar i interpretar els resultats de l'experimentació en el laboratori, relacionant-los amb les propietats i reactivitat dels compostos orgànics i inorgànics.
 • E12:Realitzar la comunicació de manera efectiva, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • E13:Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • E14:Tenir capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a intervenció professional del dietista nutricionista.
 • E15:Reconèixer els elements essencials de la professió de dietista nutricionista i desenvolupar la professió en relació amb altres professionals de la salut.
 • E16:Descriure i argumentar les desigualtats culturals i socials que poden incidir en els hàbits de l'alimentació.
 • E17:Identificar els processos psicològics bàsics relacionats amb el comportament alimentari.
 • E18:Integrar els coneixements psicològics apresos en el context alimentari nutricional per a utilitzar-los en la pràctica professional optimitzant la gestió de recursos en l'atenció de pacients, famílies o grups humans.
 • E19:Disposar d'estratègies i habilitats psicosocials que permeten la promoció d'un major benestar i qualitat vida en el context nutricional.
 • E20:Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E21:Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E22:Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E23:Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.
 • E24:Plantejar la seqüència global per a l'estudi quantitatiu i estadístic de l'estat nutricional i de salut d'una població.
 • E25:Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals.
 • E26:Utilitzar els recursos informàtics per a l'anàlisi de qüestionaris i altres eines d'avaluació de l'estat nutricional i de salut d'una població.
 • E27:Interpretar i comunicar els resultats dels estudis nutricionals.
 • E28:Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient/usuari/client d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa del desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació efectiva amb pacients/usuaris/clients, famílies i grups socials, com també l'expressió de les seues preocupacions i interessos.
 • E29:Desenvolupar la professió des de la perspectiva centrada en el pacient/usuari/client.
 • E30:Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i malalts.
 • E31:Conèixer les estratègies d'entrevista i de consell per a dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en dietètica i nutrició.
 • E32:Realitzar la comunicació de manera efectiva, tant de manera oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • E33:Reconèixer els objectius i particularitats de la producció industrial d'aliments.
 • E34:Conèixer els principals efectes que l'aplicació de la calor i la humitat causa sobre les propietats nutritives i organolèptiques dels aliments, assessorar científicament i tècnicament sobre els productes alimentaris i el seu desenvolupament. Avaluar el compliment d'aquest assessorament.
 • E35:Utilitzar la ciència per a explicar alguns dels fenòmens que ocorren en cuina.
 • E36:Conèixer les diferents fonts (bibliogràfiques, Internet, etc.) de coneixement relacionades amb la ciència i tecnologia d'aliments.
 • E37:Adquirir coneixements bàsics sobre toxicologia i el fenomen tòxic.
 • E38:Conèixer les principals bases de dades i fonts d''informació sobre les propietats toxicològiques de substàncies químiques.
 • E39:Identificar els diferents tipus de substàncies tòxiques presents en els aliments i els seus riscos.
 • E40:Avaluar l''exposició a través de la dieta a una determinada substància química.
 • E41:Conèixer, comprendre i aplicar el procés d'avaluació dels regs tòxics de les substàncies químiques.
 • E42:Aplicar el procés administratiu com a eina de gestió en un servei de dietètica i nutrició.
 • E43:Adquirir les habilitats pertinents per a treballar en equip com a unitat en les unitats en què s'estructuren de manera unidisciplinària o multidisciplinària els professionals i altre personal relacionat amb l'avaluació diagnòstica i tractaments en dietètica i nutrició.
 • E44:Conèixer els aspectes bàsics del sistema sanitari espanyol relacionats amb la gestió dels serveis de salut, fonamentalment els que estan relacionats amb factors nutricionals.
 • E45:Saber quins canals de comunicació interna o externa s'han d'implantar en tota organització perquè el servei de nutrició aconseguisca l'objectiu que tots els professionals coneguen els seus projectes.
 • E46:Conèixer els sistemes d'acreditació d'implantació de circuits de qualitat.
 • E47:Diferenciar entre qualitat real i qualitat percebuda.
 • E48:Identificar i discriminar a nivell clínic diagnòstic els diferents trastorns del comportament alimentari.
 • E49:Identificar, des d'una perspectiva biopsicosocial integradora, les variables relacionades amb els trastorns del comportament alimentari.
 • E50:Disposar dels coneixements psicològics necessaris per a actuar de manera precisa i fiable en la prevenció, detecció, valoració, diagnòstic i tractament multidisciplinari dels trastorns del comportament alimentari.
 • E51:Desenvolupar una visió empàtica i receptiva amb el pacient i el seu entorn a l'hora d'abordar el tractament de possibles desordres alimentaris.
 • E52:Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, amb capacitat per aformular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic, i comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional. Comprendre i utilitzar la terminologia que es fa servir en ciències de la salut.
 • E53:Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb la nutrició, l'alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • E54:Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • E55:Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E56:Conèixer i intervenir en el disseny, realització i validació d'estudis epidemiològics nutricionals, com també participar en la planificació, anàlisi i avaluació de programes d'intervenció en alimentació en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • E57:Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat.
 • E58:Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E59:Desenvolupar les habilitats personals necessàries per a dur a terme intervencions d'educació nutricional de manera òptima.
 • E60:Dissenyar, planificar i executar un programa d'educació dieteticonutricional tant en individus sans com en malalts, aplicant-hi els mètodes de recuperació de la informació, les habilitats de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació d'u
 • E61:Aplicar els coneixements de les ciències dels aliments per a analitzar, en una situació real, les modificacions que experimenten els aliments i productes alimentaris com a conseqüència dels processos tecnològics, culinaris i dels sistemes de producció, elaboració, transformació i conservació, i que poden afectar la seua composició química, les seues propietats fisicoquímiques, el seu valor nutritiu, la seua biodisponibilitat i les seues característiques organolèptiques.
 • E62:Aplicar els coneixements de les ciències de la nutrició, la dietètica i la salut per a dissenyar i dur a terme, en una situació real, tant en individus sans com malalts, i tenint en compte les condicions inherents al cicle vital, el protocol d'avaluació dietètica de l'estat nutricional, la interpretació del diagnòstic nutricional, l'avaluació dels aspectes nutricionals d'una història clínica i el pla d'actuació dietètica.
 • E63:Desenvolupar les habilitats personals necessàries per a dur a terme intervencions d'educació nutricional de manera òptima.
 • E64:Dissenyar, planificar i executar un programa d'educació dieteticonutricional tant en individus sans com en malalts, aplicant-hi els mètodes de recuperació de la informació, les habilitats de comunicació i les tecnologies de la informació i comunicació d'una manera crítica i efectiva.
 • E65:Aplicar els coneixements de les ciències dels aliments per a analitzar, en una situació real, les modificacions que experimenten els aliments i productes alimentaris com a conseqüència dels processos tecnològics, culinaris i dels sistemes de producció, elaboració, transformació i conservació, els quals poden afectar la seua composició química, les seues propietats fisicoquímiques, el seu valor nutritiu, la seua biodisponibilitat i les seues característiques organolèptiques.
 • E66:Conèixer l'estructura i la funció de les diferents molècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • E67:Reconèixer i valorar els processos bioquímics en la nutrició.
 • E68:Conèixer les propietats més rellevants de l'aigua i la seua importància bioquímica com a dissolvent universal i com a reactiu.
 • E69:Conèixer l'estructura i la funció de les diferents biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • E70:Reconèixer i valorar els processos bioquímics en la nutrició.
 • E71:Adquirir habilitats pràctiques d'experimentació, incloent-hi la utilització correcta de reactius bioquímics, mostres biològiques i instrumentació, com també la valoració de riscos en el treball de laboratori i la gestió adequada de residus biològics.

Competències transversals específiques de titulació:

  competències en un idioma estranger

  • CT1:Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

  competències informàtiques i informacionals

  • CT2:Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

  competències en comunicació oral i escrita

  • CT3:Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Nutrició Humana i Dietètica s'organitza en assignatures semestrals de 6,  7,5 i  9 crèdits europeus (ECTS) cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 30 crèdits per a, d'aquesta manera, aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per tal de facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòries

126

Optatives

24

Pràctiques tutelades/clíniques

21

Treball de final de grau

9

Crèdits totals

240

 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL D'ESTRUCTURA DEL PLA

 

En el primer curs s'inclouen les matèries de formació bàsica en ciències de la salut relacionades amb la nutrició humana. En cursar-les l'estudiant adquireix competències del Mòdul de Formació Bàsica de l'Ordre CIN/730/2009, de 18 de març, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de dietista nutricionista. Es dissenya d'acord amb la legislació vigent que inclou 36 ECTS de branca Ciències de la Salut, integrat per les matèries Anatomia Humana, Biologia, Estadística, Fisiologia, Bioquímica i Psicologia; 6 crèdits d'una altra branca (Ciències) i els 18 ECTS restants, fins a 60 bàsics, es completen amb matèries dissenyades pels proponents amb la justificació següent :

Introducció a les Ciències de la Salut 

La incorporació d'una matèria com la d'introducció a les ciències de la salut permet situar el futur graduat en Nutrició Humana i Dietètica en el seu marc natural de les ciències de la salut. A més de familiaritzar-lo, des del mètode diacrònic, amb els pressupostos conceptuals i metodològics que permeten abordar el binomi salut-malaltia, i establir una connexió entre la nutrició humana i la dietètica i la resta de disciplines i especialitats que formen les ciències de la salut, es desenvolupen una sèrie de competències destinades a proporcionar als alumnes les eines adequades per a encarar els problemes de naturalesa terminològica que presenta el llenguatge de les ciències de la salut, o desenvolupar el procés de producció, difusió i recuperació de la informació científica. Des de la seua condició de matèria introductòria, a través de l'assignatura que la configura, es desenvolupen competències de naturalesa transversal que poden ajudar l'alumne, com ocorre amb les tècniques de treball científic, a desenvolupar activitats i competències tractades al llarg del Pla d'Estudis per altres matèries.

Alimentació i Cultura

La matèria d'Alimentació i Cultura, des de la seua condició d'introductòria, permet al futur graduat en Nutrició Humana i Dietètica comprendre i analitzar els diferents aspectes que inclou el binomi alimentació i cultura, dins d'una perspectiva àmplia i enriquidora que, a partir de la visió històrica, integre les dimensions, antropològiques i socials, que complementen la visió més biologicista del problema. A través de l'anàlisi de l'evolució històrica de les estratègies alimentàries i els seus condicionants, i dels significats socials i culturals dels aliments, l'alumne podrà situar els coneixements propis d'una disciplina com la nutrició humana i la dietètica en els contextos socioculturals i històrics en els quals hauran d'aplicar les seues habilitats com a futurs professionals, sense oblidar la condició de factors determinants del binomi alimentació-nutrició, que cal atribuir a tots aquells condicionants.

Tècniques d'Entrevista i Consell Nutricional

La comunicació amb el pacient i la família és una de les dimensions fonamentals de la satisfacció amb l'atenció sanitària. De manera sistemàtica, aquest aspecte és un dels més deficientment valorats en els estudis sobre la percepció de la qualitat de l'assistència sanitària.

Com que la satisfacció amb la comunicació és un resultat final per si mateix, la literatura científica ha mostrat sistemàticament que aquest és un determinant essencial de l'adherència del pacient a les recomanacions de salut i que millora la intuïció i el diagnòstic clínic.

Aquesta matèria s'imparteix com a optativa des de fa anys en la titulació de Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat d'Alacant i compta amb una gran acceptació pels alumnes, els quals han recomanat que amb la reforma passara a ser obligatòria. En aquesta matèria es potencien actituds i habilitats d'entrevista i comunicació que es consoliden en els cursos posteriors.

En segon curs, l'estudiant aprofundirà en el coneixement i utilització dels aliments, ingredients i productes alimentaris. També s'abordarà el seu processament i transformació, la seua seguretat i control de riscos, i la gestió de qualitat de tot el procés, amb la finalitat de protegir el consumidor. Al final del segon curs s'inicia l'alumne en les Ciències de la Nutrició, la Dietètica i la Salut, únicament en l'individu sa, introduint l'alumne en el coneixement dels requeriments nutricionals al llarg del cicle vital i identificant les bases d'una alimentació saludable. A l'inici del tercer curs, es continua amb matèries relacionades amb les Ciències de la Nutrició, la Dietètica i la Salut. S'abordaran les situacions nutricionals en casos específics, aprofundint en l'enfocament dietètic dels problemes de salut i en el coneixement de la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients. L'alumne perfilarà el seu títol l'últim any. Se'l proveirà de dues eines bàsiques d'integració de competències: els fonaments que li permetran sustentar la seua pràctica en l'evidència científica, i els instruments d'intervenció sobre la salut de la població a través de l'educació nutricional. També s'abordarà el coneixement dels límits legals i ètics de la pràctica dietètica. Finalitzant ja els seus estudis, l'alumne té el nivell de maduració suficient per a optar entre les diferents matèries de l'oferta optativa i aprofundir en els diferents escenaris nutricionals. L'oferta optativa s'ha estructurat en quatre itineraris de tres assignatures cadascun: nutrició en l'esport, qualitat d'aliments, alimentació, nutrició i població, i finalment, noves demandes en nutrició i situacions especials.      

Els 6 crèdits ECTS optatius restants seran triats entre les assignatures corresponents a alguns dels itineraris no triats.

Totes aquestes matèries, permetran a l'alumne, finalment, elaborar el seu projecte de final de grau, que afavorirà la integració de coneixements, habilitats i actituds. Prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS


L'oferta optativa s'ha estructurat en quatre itineraris de tres assignatures cadascun: Nutrició en l'Esport, Qualitat d'Aliments, Alimentació, Nutrició i Població, i finalment, Noves Demandes en Nutrició i Situacions Especials.

Els 6 crèdits ECTS optatius restants seran triats entre les assignatures corresponents a alguns dels itineraris no seleccionats.

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

 

ITINERARI 1: Nutrició en l'Esport

Nutrició en l'Activitat Física i l'Esport

OP

6

7

Planificació Dietètica Esportiva

OP

6

7

Cineantropometria i Composició Corporal

OP

6

7

ITINERARI 2: Alimentació, Nutrició i Població

Transicions Alimentàries i Nutricionals

OP

6

7

Gastronomia, Tradicions Culinàries i Salut

OP

6

7

Participació Comunitària i Consum Responsable

OP

6

7

ITINERARI 3: Noves Demandes en Nutrició i Situacions Especials

Nutrició i Dietètica en Persones amb Discapacitat Física, Psíquica, Malalties Rares i Altres Situacions Especials

OP

6

7

Control de Pes, Imatge Corporal i Qualitat de Vida

OP

6

7

Fàrmacs Naturals i Fitoterapia

OP

6

7

ITINERARI 4: Qualitat d'Aliments

Control Químic de la Qualitat d'Aliments

OP

6

7

Control de qualitat microbiològica dels aliments

OP

6

7

Desenvolupament de Nous Productes Alimentaris

OP

6

7


 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Nutricio

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències de la Salut), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x
x  
  xx x    

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

0.1

x


 
  
 
    

    
0.2   x
        
   x            
 

 x  x    

Cursos

2015-16

2016-17

0.1                                          
0.2    x  x            x                  x  x    

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Per a sol·licitar plaça cal atenir-se al procediment i terminis que s'establisquen cada any. Habitualment cal realitzar una preinscripció i es fixen dos terminis. El primer termini o fase A, a mitjan juny i el segon, o fase B, a mitjan setembre. En la fase B únicament es pot sol·licitar l'admissió en les titulacions amb places vacants després de la fase A. Les places s'adjudiquen tenint en compte les preferències, criteris i contingents de reserva establits en la normativa vigent. Informació del procediment de sol·licitud de plaça (Preinscripció).
 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. (Habitualment a la fi de juliol i a la fi de setembre). Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS

25

MAJORS

40

MAJORS

45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

100

8,910

8,280

---

5,000

7,790

7,400

8,160

2011-12

100

8,500

8,585

---

6,850

7,740

---

---

2012-13

100

8,741

7,760

---

7,713

7,900

---

---

2013-14

100

8,158

7,503

---

5,000

7,810

---

5,000

2014-15

100

8,700

6,795

---

---

7,430

---

5,000

2015-16

100

8,694

6,495

---

5,160

7,780

---

6,622

2016-17

100

9,119

7,650

---

---

8,050

---

5,000

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les  notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

Professió regulada per a l'exercici de la professió:

Dietista - nutricionista

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en

Nutrició Humana i Dietètica

Extinció de la llicenciatura/diplomatura en

Nutrició Humana i Dietètica

2010-11

1r curs

1r Nutrició Humana i Dietètica

2011-12

2n curs

2n Nutrició Humana i Dietètica

2012-13

3r curs

3r Nutrició Humana i Dietètica

2013-14

4t curs

 

Curs d'adaptació

La implantació d'un Curs d'Adaptació dirigit a persones ja diplomades per al seu accés al Grau en NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA està previst que s'inicie en el curs 2010-2011 i s'oferirà fins al curs 2012-2013.

 

TAULA D'ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D'ESTUDI


Curs

Còd

Assignatura antiga

ASSIGNATURA nova

ECTS

9636

Estructura i Funció del Cos Humà

Anatomia

6

9636

Estructura i Funció del Cos Humà

Fisiologia

6

9641

Fisiologia Nutricional

9639

Toxicologia

Biologia

6

Riscos Químics i Biològics Associats als Aliments

6

9642

Química Aplicada

Química Aplicada

6

 2º

9643 

 Salut Pública

Introducció a les Ciències de la Salut

6

9645

Nutrició Clínica

9626

Alimentació i Cultura

Alimentació i Cultura

6

9627

Bioquímica

Bioquímica

6

 1º

9626 

 Alimentació i Cultura

Psicologia

6

9647

Trastorns del Comportament Alimentari

9649

Bioestadística Aplicada a la Nutrició

Bioestadística

6

 

9633

 

Dietoterapia I

 

Tècniques d'Entrevista i Consell Nutricional

6

Opt.

9657

Tècniques d'Entrevista i Consell Nutricional

Tècniques d'Entrevista i Consell Nutricional

6

9641

Fisiologia Nutricional

Fisiologia nutricional i fisiopatologia

7,5

9637

Fisiopatologia

9628

Bromatologia

Bromatologia Descriptiva

6

9644

Tecnologia Culinària

Ciència i Tecnologia Culinària

6

9629

Tecnologia dels Aliments

Tecnologia dels Aliments

6

9638

Higiene dels Aliments

Higiene alimentària

9

9635

Economía i Gestió Alimentària

Gestió de la Qualitat

6

9640

Nutrició Bàsica

Fonaments de Nutrició i Dietètica

7,5

9631

Dietètica General

9650

Gerontologia

Alimentació en el Cicle Vital

6

9632

Disseny i planificació de dietes

9646

Farmacologia i alteracions metabòliques

Dietoterapia i Farmacologia

9

9633

Dietoterapia I

9634

Dietoterapia II

9647

Trastorns del comportament alimentari

Trastorns del comportament alimentari

6

9643

Salut Pública

Salut Pública

6

 2º

 9643

Salud Pública

Epidemiologia Nutricional

6

9648

Nutrició Comunitaria

Nutrició Comunitària

6

9630

Deontología

Bioètica i Dret

6

9645

Nutrició Clínica

Nutrició Clínica I

6

9645

Nutrició Clínica

Nutrició Clínica II

6

9648

Nutrició Comunitària

Educació Nutricional

6

 

 

 

Metodologia de la Investigació i Pràctica Basada en l'Evidència

9

Opt. 

 

 Optativa

Optativa

6

 

 

 

Itinerari Optatiu

18

 

 

 

Pràcticum

21

 

 

 

Pràcticum Treball Fi de Grau

9 

Els alumnes que no sol·liciten ser adaptats al grau tindran dret a quatre convocatòries  oficials d'examen entre els dos cursos acadèmics següents al d'extinció del curs en  la diplomatura (sense docència). Quan els alumnes hagen esgotat les convocatòries  assenyalades  sense  superar les  proves,  els que  vulguen continuar  els  estudis  hauran de  seguir-los pel grau,   a través del  sistema  de reconeixement/adaptació establit.

Per als alumnes ja diplomats en Nutrició Humana i Dietètica de l'Escola d'Infermeria d'Alacant s'establirà un procediment d'adaptació.

Alumnes que hagen finalitzat la titulació, s'adaptarà una transferència de 183 ECTS.

Les optatives cursades en la diplomatura s'incorporaran com a crèdits optatius al títol de grau.

GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA. PLA RESUMIT

nutricio

Grau en Nutrició Humana i Dietètica. Universitat d'Alacant.

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares