Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT

Codi:
 C256

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,03
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat d'Educació

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
PRIMER CURS (ARA)
SEGON CURS
TERCER CURS
48 crèdits
 
12 crèdits
 
 
QUART CURS
30 crèdits
 
12 crèdits
 
18 crèdits
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT
ITINERARI 1: DOCÈNCIA EN EDUCACIÓ FÍSICA
ITINERARI 2: ENTRENAMENT ESPORTIU
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2: ENTRENAMENT ESPORTIU
ITINERARI 3: ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 3: ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA
ITINERARI 4: GESTIÓ ESPORTIVA I RECREACIÓ
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 4: GESTIÓ ESPORTIVA I RECREACIÓ

 

OBJETIUS DEL TÍTOL

 

Els objectius, en termes de resultats d'aprenentatge són els següents:

1.- Adquirir i aplicar la formació científica del camp de coneixement d'Activitat Física i a l'Esport desenvolupant competències per a l'adaptació a noves situacions, resolució de problemes i aprenentatge autònom.

2.- Comunicar i argumentar el coneixement de forma oral i escrita integrant les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l'àmbit de la comunicació en Ciències de l'Activitat Física i Esport.

3.- Dissenyar, implementar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat relatius a l'activitat física i l'esport amb atenció a les característiques individuals, contextuals i de diversitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

4.-Desenvolupar habilitats de relació interpersonal, treball en equip i lideratge en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i Esport.

5.-Conèixer i actuar dins dels principis ètics necessaris per al correcte exercici professional desenvolupant hàbits d'excel·lència i qualitat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1:Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2:Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.1:Habilitat de comunicació oral i escrita en el desenvolupament dels continguts conceptuals i procedimentals amb especial atenció al domini de l'argumentació i el raonament crític en les matèries de la titulació en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG2.2:Ús i integració de la informàtica aplicada a l'àmbit de les matèries d'estudi de les ciències de l'activitat física i de l'esport
 • CG3.1:Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2:Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
 • CG4.1:Habilitat en les relacions interpersonals, afectives i en el control emocional en el treball en equip i el desenvolupament del lideratge en l'execució d'activitats i treballs d'aprenentatge en les matèries de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG4.2:Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d'iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l'aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG5.1:Compromís amb els valors d'equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l'activitat física i esportiva.
 • CG5.2:Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva.

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1:Competències en un idioma estranger.
 • CGUA2:Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3:Competències en comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els efectes de la pràctica de l'exercici físic en l'estructura i funció del cos humà.
 • CE2:Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes psicològics, socials i educatius en l'ésser humà.
 • CE3:Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • CE4:Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.
 • CE5:Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre fonaments, estructures i funcions de la motricitat humana.
 • CE6:Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre els principis de disseny i innovació curricular.
 • CE7:Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.
 • CE8:Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre la normativa a què se sotmeten les organitzacions esportives tant públiques com a privades, així com les seues competències.
 • CE9:Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre direcció d'empresa, entitat i instal·lació esportiva.
 • CE10:Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE11:Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE12:Destresa en la identificació dels riscos que es deriven per a la salut de la pràctica d'activitats físiques inadequades i prescriure exercicis físics orientats cap a la salut.
 • CE13:Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE14:Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15:Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16:Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.
 • CE17:Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE18:Domini per a planificar, avaluar i controlar els sistemes de gestió de qualitat total i qualitat mediambiental en organitzacions, entitats i instal·lacions esportives.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 9 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar cada semestre 30 crèdits; d'aquesta manera, aconseguiran els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

60

Obligatòria

132

Optativa

30

Pràctiques externes

12

Treball final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Mòduls del pla d'estudis:

Formació bàsica (4 matèries - 9 assignatures – 60 crèdits):

1. PSICOLOGIA (2 assignatures-18 crèdits)

2. EDUCACIÓ (3 assignatures – 18 crèdits)

3. BIOLOGIA (3 assignatures – 18 crèdits)

4. FÍSICA (1 assignatures – 6 crèdits)

Formació obligatòria (2 matèries – 10 assignatures – 60 crèdits):

5. MANIFESTACIONS DE LA MOTRICITAT (3 assignatures – 18 crèdits)

6. FONAMENTS DELS ESPORTS (7 assignatures – 42 crèdits)

Formació obligatòria de caràcter específic (4 matèries – 12 assignatures – 72 crèdits):

7. ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA (5 assignatures – 18 crèdits)

8. ENTRENAMENT ESPORTIU (5 assignatures – 18 crèdits)

9. DOCÈNCIA EN EDUCACIÓ FÍSICA (5 assignatures – 18 crèdits)

10. GESTIÓ ESPORTIVA I RECREACIÓ (5 assignatures – 18 crèdits)

Optativitat (s'ofereixen 10 assignatures de caràcter optatiu (60 crèdits), de les quals 12 crèdits estan relacionats amb continguts lingüístics i de competències transversals, i la resta associats a les principals eixides professionals. Entre tota aquesta oferta d'optativitat l'alumnat haurà de cursar un total de 30 crèdits optatius).

L'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

11. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE (2 assignatures – 12 crèdits).

12. PRÀCTICUM (2 assignatures – 12 crèdits).

13. TREBALL FINAL DE GRAU (1 assignatura – 6 crèdits). Prèviament a l'avaluació del treball final de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, la UA considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del marc de referència europeu per a les llengües modernes, que podrà ser pujat en el futur.

Possibilitat de fer un itinerari en què s'aprofundisca en els continguts propis de cadascuna d'aquestes eixides professionals.

Docència en educació física

• Entrenament esportiu

• Activitat física i qualitat de vida

• Gestió esportiva i recreació

L'itinerari s'obtindrà cursant 24 crèdits que s'estructuren de la manera següent:

12 crèdits optatius corresponents a cadascun dels itineraris.

Pràcticum (12 crèdits de caràcter obligatori que estaran associats a l'itinerari triat per l'alumne).

L'obtenció d'un itinerari per l'alumne o alumna és voluntària; de fet, les pot graduar sense obtenir un itinerari.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

En la segona meitat del grau s'ofereixen 10 assignatures de caràcter optatiu (60 crèdits), de les quals 12 crèdits estan relacionats amb continguts lingüístics i de competències transversals, i la resta associats a les principals eixides professionals. Entre tota aquesta oferta d'optativitat ,l'alumnat haurà de cursar un total de 30 crèdits optatius.

La temporalitat de les assignatures optatives podrà ser modificada dins del mateix curs en funció de l'organització del centre.

 

L'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

ITINERARI 1: DOCÈNCIA EN EDUCACIÓ FÍSICA

FONAMENTS PEDAGÒGICS DEL JOC EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

OP.

6

6

DOCÈNCIA EN COL·LECTIUS DE RISC I ADAPTACIONS CURRICULARS EN L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

OP.

6

7

ITINERARI 2: ENTRENAMENT ESPORTIU

ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU EN ESPORTS COL·LECTIUS

OP.

6

7

ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU EN ESPORTS INDIVIDUALS

OP.

6

7

ITINERARI 3: ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA

PRIMERS AUXILIS I FISIOPATOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

OP.

6

6

NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA

OP.

6

7

ITINERARI 4: GESTIÓ ESPORTIVA I RECREACIÓ

DIRECCIÓ TÈCNICA I PLANIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

OP.

6

6

AVALUACIÓ I CONTROL DELS SISTEMES DE QUALITAT APLICATS A LA GESTIÓ ESPORTIVA

OP.

6

7

OPTATIVES DE CONTINGUT LINGÜÍSTIC

LLENGUA CATALANA APLICADA A LES CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

OP.

6

6

ANGLÈS ESPECÍFIC

OP.

6

7


REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Ciencies Esport

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 x
x x x x x
   
 x x x x x x   x
x  
0.2  
 x            
  x
x  
           x  
x
 
 

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, és convenient que els futurs estudiants, es caracteritzen per:

 • Estar interessats i haver participat en projectes d'intervenció social i/o socioeducativa, de promoció esportiva i salut.
 • Estar implicats en entitats i associacions, especialment si aquestes estan relacionades amb temes esportius.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS

25

MAJORS

40

MAJORS

45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

100

9,700

8,220

---

---

7,550

6,780

5,110

2011-12

100

9,652

8,238

5,000

---

8,400

7,160

5,000

2012-13

100

9,594

7,973

---

---

8,280

6,460

6,176

2013-14

100

9,336

7,675

---

---

7,420

5,328

5,000

2014-15

100

9,328

6,970

5,000

---

7,910

8,447

---

2015-16

100

9,400

7,545

---

---

7,460

7,283

---

2016-17

100

9,504

5,900

5,000

---

7,120

6,004

---

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

Els perfils professionals són:

 • Docència de l'educació física
 • Entrenament esportiu
 • Activitat física i salut
 • Gestió i recreació esportiva

Professions per a les quals capacita:

 • Docència en educació física. Professor d'educació física
 • Entrenament esportiu. Entrenador esportiu
 • Activitat física i salut
 • Gestió esportiva. Director esportiu
 • Recreació esportiva. Animador/Monitor esportiu professional

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs d'inici de la titulació: 2010/2011

 

Cronograma

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1r GCAFiD

1r GCAFiD

1r GCAFiD

1r GCAFiD

1r GCAFiD

 

2n GCAFiD

2n GCAFiD

2n GCAFiD

2n GCAFiD

 

 

3r GCAFiD

3r GCAFiD

3r GCAFiD

4t LCCAFD

4t LCCAFD

4t LCCAFD

4t GCAFiD

4t GCAFiD

5è LCCAFD

5èº LCCAFD

5è LCCAFD

5è LCCAFD

 

 

 

LCCAFD Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.(2n cicle)

GCAFiD  Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esports

 

TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I LA LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT


CURS

GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

TIPOLOGIA

ECTS

LLICENCIAT EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

TIPOLOGIA

CRÈDITS

1r

DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE MOTOR

BÀSICA

9

 

 

 

PSICOLOGIA APLICADA A LES CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

BÀSICA

9

PSICOLOGIA DEL RENDIMENT ESPORTIU

+

PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

OPTATIVA

+

OPTATIVA

4,5

+

4,5

ANATOMIA PER A L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

BÀSICA

6

 

 

 

ESPORTS DEL MAR

OBLIGATÒRIA

6

ESPORTS DEL MAR

OBLIGATÒRIA

4,5

FISIOLOGIA BÀSICA I KINESIOLOGIA DEL MOVIMENT

BÀSICA

6

 

 

 

BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA

BÀSICA

6

BIOMECÀNICA DE L'ACTIVIDA FÍSICA

COMPLEMENT DE FORMACIÓ

4,5

TEORIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA  I DE L'ESPORT

BÀSICA

6

TEORIA I HISTÒRIA DE L'ESPORT

COMPLEMENT DE FORMACIÓ

4,5

ESPORTS AMB APARELLS

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

HABILITATS GIMNÀSTIQUES I ARTÍSTICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

2n

FISIOLOGIA DE L'EXERCICI

BÀSICA

 

FISIOLOGIA DE L'EXERCICI

TRONCAL

6

BASES DEL DISSENY I LA INNOVACIÓ CURRICULAR EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

BÀSICA

6

 

 

 

ESPORTS COL·LECTIUS I

OBLIGATÒRIA

6

ESPORTS COL·LECTIUS I

OPTATIVA

4,5

ESPORTS INDIVIDUALS I

OBLIGATÒRIA

6

ESPORTS INDIVIDUALS I

OPTATIVA

4,5

EXPRESSIÓ CORPORAL, MÚSICA I MOVIMENT

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

FUNCIONS DESENVOLUPAMENT I ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL DOCENT EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

BÀSICA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

BÀSICA

6

ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL

TRONCAL

4,5

ESPORTS COL·LECTIUS II

OBLIGATÒRIA

6

ESPORTS COL·LECTIUS II

OPTATIVA

4,5

PILOTA VALENCIANA

OBLIGATÒRIA

6

PILOTA VALENCIANA

OPTATIVA

4,5

ESPORTS INDIVIDUALS II

OBLIGATÒRIA

6

ESPORTS INDIVIDUALS II

OPTATIVA

4,5

3r

ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA

OBLIGATÒRIA

6

ACTIVITAT FÍSICA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA

TRONCAL

4,5

TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU

OBLIGATÒRIA

6

TEORIA I PRÀCTICA ENTRENAMENT ESPORTIU

TRONCAL

9

DIRECCIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA

OBLIGATÒRIA

6

DIRECCIÓ TÈCNICA I PLANIFICACIÓ D'ESPAIS ESPORTIUS

TRONCAL

4,5

PROGRAMACIÓ I DISSENY CURICULAR EN L'ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA

OBLIGATÒRIA

6

DIDÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I

TRONCAL

6

OCI I RECREACIÓ ESPORTIVA: GESTIÓ PÚBLICA

OBLIGATÒRIA

6

ESPORT I RECREACIÓ

TRONCAL

4,5

ACTIVITAT FÍSICA PER A PERSONES DISCAPACITADES

OBLIGATÒRIA

6

ATENCIÓ FÍSICA I ATENCIÓ A la DIVERSITAT

TRONCAL

4,5

PLANIFICACIÓ I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA CATALANA APLICADA A LES CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA  I L'ESPORT

OPTATIVA

6

 

 

 

MÈTODES I ESTRATÈGIES D'ENTRENAMENT EN ESPORTS COL·LECTIUS I INDIVIDUALS

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIRECCIÓ TÈCNICA I PLANIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

OPTATIVA

6

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS EN EMPRESES I ENTITATS ESPORTIVES

OPTATIVA

4,5

FONAMENTS PEDAGÒGICS DEL JOC EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

OPTATIVA

6

 

 

 

PRIMERS AUXILIS I FISIOPATOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

OPTATIVA

6

PRIMERS AUXILIS

OPTATIVA

4,5

4t

PRESCRIPCIÓ D'ACTIVITAT FÍSICA EN POBLACIONS ESPECIALS

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ENTRENAMENT DEPORTE EN ESPORTS COL·LECTIUS

OPTATIVA

6

 

 

 

PRÀCTICUM I

OBLIGATÒRIA

6

PRÀCTICUM

TRONCAL

12

ANGLÈS ESPECÍFIC

OPTATIVA

6

 

 

 

ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU EN ESPORTS INDIVIDUALS

OPTATIVA

6

 

 

 

AVALUACIÓ I CONTROL DELS SISTEMES DE QUALITAT APLICATS A LA GESTIÓ ESPORTIVA

OPTATIVA

6

CONTROL DE QUALITAT EN LA GESTIÓ D'EMPRESES D'ESPORT I OCI

OPTATIVA

4,5

DOCÈNCIA EN COL·LECTIUS DE RISC I ADAPTACIONS CURRICULARS EN ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

OPTATIVA

6

INTEGRACIÓ I INCLUSIÓ DE LES PERSONAL AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS A TRAVÉS DE L'ACTIVITAT FÍSICA

OPTATIVA

4,5

NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA

OPTATIVA

6

ALIMENTACIÓ SALUT I ESPORT

OPTATIVA

4,5

GESTIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA I ELS ESPORTS DE RECREACIÓ

OBLIGATÒRIA

6

PLANIFICACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA DELS PROGRAMES I ACTIVITATS FÍSIC ESPORTIUS

TRONCAL

6

TECNOLOGIES I INSTRUMENTACIÓ APLICADES A L'EDUCACIÓ FÍSICA

OBLIGATÒRIA

6

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ APLICADES A l'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

OBLIGATÒRIA

4,5

ANÀLISI I EVALUCACIÓN DEL PROCÉS DOCENT

OBLIGATÒRIA

6

DIDÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT II

TRONCAL

6

PRÀCTICUM II

OBLIGATÒRIA

6

PRÀCTICUM

TRONCAL

12

TREBALL FINAL DE GRAU

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE EL GRAU DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I LA DIPLOMATURA DE MESTRE (ESPECIALITAT EN EDUCACIÓ FÍSICA)

 

CURS

GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

TIPOLOGIA

ECTS

MESTRE ESP. EDUCACIÓ FÍSICA

TIPOLOGIA

CRÈDITS

1r

DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE MOTOR

BÀSICA

9

APRENENTAGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR

TRONCAL

6

PSICOLOGIA APLICADA A LES CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

BÀSICA

9

PSICOLOGIA APLICADA A L'EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

4.5

ANATOMIA PER A L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

BÀSICA

6

 

 

 

ESPORTS DE LA MAR

OBLIGATÒRIA

6

FONAMENTS DELS ESPORTS DE LA MAR

OPTATIVA

4.5

FISIOLOGIA BÀSICA I CINESIOLOGIA DEL MOVIMENT

BÀSICA

6

BASES BIOLÒGIQUES I FISIOLÒGIQUES DEL MOVIMENT

TRONCAL

6

BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA

BÀSICA

6

BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA

OPTATIVA

4.5

TEORIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT

BÀSICA

6

TEORIA I HISTÒRIA DE L'ESPORT

OPTATIVA

4.5

ESPORTS AMB IMPLEMENTS

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

HABILITATS GIMNÀSTIQUES I ARTÍSTIQUES

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

2n

FISIOLOGIA DE L'EXERCICI

BÀSICA

 

FISIOLOGIA HUMANA

OPTATIVA

4.5

BASES DEL DISSENY I LA INNOVACIÓ CURRICULAR EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

BÀSICA

6

EDUCACIÓ FÍSICA I LA SEUA DIDÀCTICA I

TRONCAL

9

ESPORTS COL·LECTIUS I

OBLIGATÒRIA

6

FONAMENTS DELS ESPORTS: VOLEIBOL

OPTATIVA

4.5

ESPORTS INDIVIDUALS I

OBLIGATÒRIA

6

FONAMENTS DELS ESPORTS: ATLETISME

OPTATIVA

4.5

EXPRESSIÓ CORPORAL, MÚSICA I MOVIMENT

OBLIGATÒRIA

6

APLICACIÓ RITMICOMUSICAL A L'EDUCACIÓ FÍSICA

OPTATIVA

4.5

FUNCIONS DESENVOLUPAMENT I ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL DOCENT EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

BÀSICA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA EN EL MEDI NATURAL

BÀSICA

6

ACTIVITATS ESPORTIVES EN EL MEDI AMBIENT

OPTATIVA

4.5

ESPORTS COL·LECTIUS II

OBLIGATÒRIA

6

FONAMENTS DELS ESPORTS: BÀSQUET

OPTATIVA

4.5

PILOTA VALENCIANA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

ESPORTS INDIVIDUALS II

OBLIGATÒRIA

6

FONAMENTS DELS ESPORTS: JUDO

OPTATIVA

4.5

3r

ACTIVITAT FÍSICA I QUALITAT DE VIDA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

DIRECCIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA

OBLIGATÒRIA

6

DIRECCIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA

OBLIGATÒRIA

6

PROGRAMACIÓ I DISSENY CURICULAR EN L'ENSENYMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

OCIO I RECREACIÓ ESPORTIVA: GESTIÓ PÚBLICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

ACTIVITAT FÍSICA PER A PERSONES DISCAPACITADES

OBLIGATÒRIA

6

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A INFANTS AMB MINUSVALIDESES

OPTATIVA

4.5

PLANIFICACIÓ I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

LLENGUA CATALANA APLICADA A LES CIÈNCIES DE L'ACTIVIDAD FÍSICA I L'ESPORT

OPTATIVA

6

 

 

 

MÈTODES I ESTRATÈGIES D'ENTRENAMENT EN ESPORTS COL·LECTIUS I INDIVIDUALS

OPTATIVA

6

 

 

 

DIRECCIÓ TÈCNICA I PLANIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

OPTATIVA

6

 

 

 

FONAMENTS PEDAGÒGICS DEL JOC EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

OPTATIVA

6

 

 

 

PRIMERS AUXILIS I FISIOPATOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

OPTATIVA

6

 

 

 

4t

PRESCRIPCIÓ D'ACTIVITAT FÍSICA EN POBLACIONS ESPECIALS

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU EN ESPORTS COL·LECTIUS

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTICUM I

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

ANGLÉS ESPECÍFIC

OPTATIVA

6

 

 

 

ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU EN ESPORTS INDIVIDUALS

OPTATIVA

6

 

 

 

AVALUACIÓ I CONTROL DELS SISTEMES DE QUALITAT APLICATS A LA GESTIÓ ESPORTIVA

OPTATIVA

6

 

 

 

DOCÈNCIA EN COL·LECTIUS DE RISC I ADAPTACIONS CURRICULARS EN ENSENYAMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

OPTATIVA

6

 

 

 

NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA

OPTATIVA

6

NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA

OBLIGATÒRIA

6

GESTIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA I ELS ESPORTS DE RECREACIÓ

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

TECNOLOGIES I INSTRUMENTACIÓ APLICADES A L'EDUCACIÓ FÍSICA

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

ANÀLISI I AVALUCACIÓ DEL PROCÉS DOCENT

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

PRÀCTICUM II

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

TREBALL DE FINAL DE GRAU

OBLIGATÒRIA

6

 

 

 

GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT. PLA RESUMIT

esport

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares