Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA

Codi:
 C210

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 23/01/2016

Titol:
 Grau
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS
36 crèdits
 
12 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
12
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA

OBJECTIUS GENERALS

 

L'objectiu general del nou títol de graduat/da en enginyeria biomèdica és preparar professionals amb una formació àmplia i sòlida, que els capacite per a dirigir i dur a terme el treball de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes que resolguen problemes relacionats amb les tecnologies de la enginyeria biomèdica i les tecnologies de la informació i les comunicacions, en l'àmbit de la salut, fent servir el coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria. Amb caràcter general, els graduats i graduades en tecnologies de la informació per a la salut estan capacitats per a aprendre a conéixer, fer, conviure i ser, en els àmbits personal, professional i social, d'acord amb el que recull l'informe de la UNESCO sobre les perspectives de l'educació en el segle XXI.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes biomèdics en l'àmbit d'aplicació del grau liderant-ne la posada en funcionament i la millora contínua.
 • CG2:Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes biomèdics, serveis i aplicacions del sector sanitari i de la informació que gestionen.
 • CG3:Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG4:Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG5:Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i les normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions en l'àmbit de la salut.
 • CG6:Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG7:Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG8:Participar i liderar equips multidisciplinaris i ser capaç de comunicar coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la enginyeria biomèdica i l'aplicació que tenen en l'àmbit de la salut.
 • CG9:Analitzar i valorar l'impacte econòmic, social, mediambiental i en salut de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat pròpia del graduat.
 • CG10:Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CG11:Adquirir un compromís ètic amb la millora de la salut.
 • CG12:Saber transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió del graduat en Enginyeria Biomèdica.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1:Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2:Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3:Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4:Adquirir capacitat d'organització i planificació.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer mètodes i mètriques de rendiment que permeten establir la qualitat dels processos i la millora continuada en les organitzacions relacionades amb l'àmbit de la salut.
 • CE2:Conèixer i identificar els diferents rols presents en la disciplina de l'enginyeria biomèdica a més de les necessitats d'informació que presenten.
 • CE3:Conèixer les arquitectures de temps real, paral·leles i distribuïdes, la seua programació, així com les eines per al seu desenvolupament per un equip de treball en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE4:Conèixer i desenvolupar sistemes d'ajuda a la decisió en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE5:Conèixer i comprendre els instruments utilitzats en enginyeria biomèdica així com el seu funcionament bàsic.
 • CE6:Conèixer el concepte de sistema de salut i les seues implicacions a nivell local, autonòmic, nacional i internacional.
 • CE7:Dissenyar, desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes d'informació que gestionen dades relacionades amb la salut.
 • CE8:Comprendre que les dades biomèdiques poden ser mesurats, comparats, agrupats i saber presentar-los de la millor manera possible depenent del propòsit que es perseguisca en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE9:Adquirir capacitat per a elaborar plecs de condicions tècniques i avaluar les propostes associades, de sistemes d'informació de salut, equips biomèdics i projectes informàtics aplicats a la salut, que complisquen els estàndards vigents.
 • CE10:Conèixer i saber utilitzar sensors i actuadors i sistemes d'adquisició de senyals i informació biomèdica.
 • CE11:Desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes biomèdics que presten serveis de salut a distància per a ciutadans i professionals, a través d'una xarxa de comunicacions.
 • CE12:Desenvolupar, seleccionar i avaluar dispositius sanitaris, assegurant-ne la fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i estàndards.
 • CE13:Conèixer les estratègies i metodologies d'integració de sistemes biomèdics així com el seu potencial en l'àmbit de la salut.
 • CE14:Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes d'adquisició, emmagatzematge, transmissió i tractament d'imatges i senyals clínics.
 • CE15:Saber utilitzar estratègies i habilitats tecnològiques per a millorar la comunicació entre usuaris d'enginyeria biomèdica, professionals i pacients, així com la difusió d'informació de salut.
 • CE16:Reconèixer els beneficis i limitacions, en termes de costos, interoperabilitat i rendiment, relacionats amb diverses infraestructures que poden ser usades en els sistemes sanitaris.
 • CE17:Conèixer i saber utilitzar dispositius i infraestructures de xarxes de comunicacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE18:Conèixer i saber aplicar tècniques estadístiques i de mineria de dades per a analitzar informació de salut.
 • CE19:Comprendre i adaptar els sistemes biomèdics per a cobrir necessitats d'escalabilidad, mantenibilidad, rendiment, disponibilitat, seguretat i flexibilitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE20:Identificar problemes de seguretat i confidencialitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica i saber aplicar solucions seguint recomanacions i estàndards nacionals i internacionals.
 • CE21:Comprendre la relació existent entre diferents tipus de sistemes associats a l'enginyeria biomèdica com els sistemes mecànics hidràulics, tèrmics i elèctrics.
 • CE22:Conèixer i saber aplicar les terminologies i els estàndards en matèria sanitària proposats pels diversos organismes d'estandardització tant tècnics com sanitaris.
 • CE23:Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i el de malaltia.
 • CE24:Identificar, integrar i relacionar els conceptes de prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, la cura als malalts i la promoció i la protecció de la salut.
 • CE25:Identificar, integrar i relacionar les dades de valoració, priorització de problemes/diagnòstics, proves diagnòstiques, procediments terapèutics i dades de seguiment en les diverses etapes del cicle vital.
 • CE26:Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà a nivell bàsic.
 • CE27:Conèixer els principals processos fisiopatològics, les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diverses etapes del cicle vital.
 • CE28:Comprendre, analitzar i monitoritzar la distribució de la salut i els seus determinants en grups i comunitats.
 • CE29:Conèixer els conceptes bàsics i la terminologia de la farmacologia, els principals grups de fàrmacs, les bases de dades farmacològiques i la gestió de la informació de medicaments.
 • CE30:Conèixer els conceptes bàsics i terminologia bioquímica clínica.
 • CE31:Adquirir capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria biomèdica, així com mostrar aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics i algorísmia numèrica.
 • CE32:Comprendre i dominar els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i l'aplicació que tenen en la resolució de problemes d'enginyeria biomèdica.
 • CE33:Comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional i l'aplicació que tenen en la resolució de problemes d'enginyeria biomèdica.
 • CE34:Adquirir coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en enginyeria biomèdica.
 • CE35:Comprendre conceptes bàsics de la biologia cel·lular, la bioquímica, la genètica i la immunologia, a més de la terminologia general utilitzada en la biologia humana.
 • CE36:Conèixer el concepte d'empresa i l'organització i gestió d'aquesta en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica. .
 • CE37:Adquirir capacitat per a assentar els principis de coneixements bàsics de la química general a fi d'aplicar-los per a comprendre l'estructura i interaccions de les biomolècules que formen part dels éssers vius i dels biomaterials compatibles amb els éssers vius.
 • CE38:Ser capaç de resoldre problemes d'enginyeria biomèdica aplicant coneixements d'estadística.
 • CE39:Conèixer els principis de l'equilibri i la dinàmica de sistemes mecànics i saber resoldre problemes associats a l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE40:Conèixer i saber aplicar els principis elementals de la mecànica de fluids.
 • CE41:Comprendre i saber calcular els aspectes bàsics dels circuits electrònics analògics.
 • CE42:Conèixer i saber dissenyar circuits digitals.
 • CE43:Saber seleccionar un material tenint en compte les seues propietats, les característiques del lloc de col·locació i l'ús al que es va a sotmetre, en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

Competencias del Trabajo Fin de Grado

 • TFG:Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies de la informació per a la salut de naturalesa professional, en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en enginyeria biomèdica s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, l'alumnat ha de cursar en cada semestre 30 crèdits per a fer, així, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en els quatre cursos acadèmics. 

Per a fer compatibles els estudis amb altres activitats, s'estableix la possibilitat de ser estudiant a temps parcial i matricular-se de 30 ECTS per curs acadèmic.

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

FORMACIÓ BÀSICA

60

OBLIGATÒRIES

156

OPTATIVES

 12

TREBALL FI DE GRAU

12

CRÈDITS TOTALS

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El títol de graduat/da en enginyeria biomèdica per la Universitat d'Alacant és un ensenyament universitari oficial de grau, amb un pla d'estudis de 240 crèdits europeus.

Cal cursar el bloc de formació bàsica de 60 crèdits (6 dels quals són complementaris i corresponen a la matèria de biologia de la branca de ciències de la salut), el bloc d'assignatures obligatòries de 156 crèdits (sense comptar els 12 crèdits corresponents al treball de fin de grau) i els crèdits d'assignatures optatives en què s'ofereixen pràctiques externes i anglés.

L'alumnat té garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de sis crèdits optatius del pla d'estudis cursat (com a màxim), per participar en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Ponderació a 0,2: Biologia, Dibuix Tènic, Física, Matemátiques II i Química

Ponderació a 0,1: Disseny, Economia de la Empresa i Geologia

2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Enginyeria i Arquitectura), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de batxillerat


 

Cursos

2015-16

2016-17

0.1      x    x  x  x                            x
0.2
x  
      x xx x
 

 

2. BATXILLER O TÍTOLS EQUIVALENTS D'ORDENACIONS EDUCATIVES ANTERIORS AMB O SENSE PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (selectivitat) SUPERADA: podran presentar-se a la nova prova d'accés tant els que tenen ja superada la prova d'accés en anys anteriors com els que, tot i no haver-la superat, tinguen alguna d'aquestes titulacions: batxillerat de la LOGSE, COU, certificat acreditatiu d'haver superat el curs preuniversitari, qualsevol altre títol equivalent al batxillerat.

Els que tenen la prova d'accés superada en anys anteriors poden presentar-se a la fase específica per a millorar la nota d'admissió, tot i que també podran presentar-se a la fase general. Qui no haja superat la selectivitat ha de presentar-se a la fase general i, si vol, a la fase específica per a millorar la nota d'admissió.

Per a la fase específica, cal tenir en compte les ponderacions indicades en el punt anterior.

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL: títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior. S'hi pot accedir des de qualsevol família professional.  

Es pot millorar la nota d'admissió a aquests estudis, fent la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica, amb les ponderacions per a cada curs acadèmic, són les mateixes que per a l'alumnat provinent de batxillerat (vegeu la taula del punt 1).

4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS RELATIUS A AQUEST TEMA. CAL CREDENCIAL D'ACCÉS, expedida per la UNED. Poden presentar-se a la fase específica de la prova d'accés per a millorar la nota d'admissió. També poden fer la prova d'accés completa. 

5. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, PRÈVIA SOL·LICITUD D'HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL D'ORIGEN AL TÍTOL ESPANYOL DE BATXILLERAT I SUPERACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT, ORGANITZADA PER LA UNED.

6. ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Es reserva almenys un 2% de les places oferides. Opcions preferents: enginyeria i arquitectura. + info

7. ACCÉS PER A MAJORS DE 40 ANYS sense titulació acadèmica i que acrediten experiència laboral o professional, d'acord amb els criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral i professional que es determinen. Caldrà passar una entrevista. Es reserva, juntament amb les places dels majors de 45 anys, de l'1% al 3% de les places oferides. + info  (A la Universitat d'Alacant aquesta via d'accés no es contempla per a aquesta titulació).

8. ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Pot utilitzar aquesta via qui no tinga una titulació que l'habilite per a accedir per altres vies ni puga acreditar experiència laboral o professional. Es reserva, juntament amb les places dels majors de 40 anys, de l'1% al 3% de les places oferides. + info

9. TITULATS UNIVERSITARIS O EQUIVALENTS. Se'ls reserva el 3% de les places.


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


 • Les persones admeses han de matricular-se en els termini que anualment establisca en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER CONTINGENT


CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2015-16

60

5,000

5,420

---

---

6,200

---

---

2016-17

60

5,560

---

---

---

---

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les recollides ací.

 

PERFILS PROFESSIONALS


La importància de l'activitat professional relacionada amb la salut és inherente a l'àmbit d'aplicació: l'instint de supervivència dels individus apuja, fins a un grau màxim, la importància de les cures de la salut i de tots aquells treballs que s'hi relacionen. Per una altra banda, el desenvolupament, al llarg de la història de la humanitat, de les activitats destinades a l'atenció de la salut ha comportat que aspectes de salut s'integren amb multitud de sectors professionals, des del sector industrial (relacionat, per exemple, amb la fabricació de dispositius mèdics) fins al sector de l'administració pública (relacionat amb la salut pública).

És important destacar que el desenvolupament històric de les cures de la salut ha fet que esdevinguen una disciplina amb característiques especials, com ara una forta estandardització, que exigeixen als professionals d'aquest àmbit disposar de coneixements multidisciplinaris, que incloguen tant el sector de la salut mateix com la resta de sectors que s'hi integren.

A continuació presentem una relació de sectors associats a l'àmbit de la salut, en què els graduats i graduades en enginyeria biomèdica poden desenvolupar-se professionalment.

Sector de la indústria de dispositius sanitaris

En aquest sector els graduats i graduades en enginyeria biomèdica poden participar en equips de treball interdisciplinaris, dedicats a desenvolupar o mantenir equipaments mèdics de diagnòstic, tractament o monitorització de pacients (s'hi inclou tot el programari relacionat). Els coneixements multidisciplinaris de base d'aquests graduats i graduades els converteix en excel·lents interlocutors entre els equips mèdics i els de disseny i desenvolupament industrial.

També associats al sector industrial, es poden dur a terme treballs d'assessorament, control de qualitat i gestió per al manteniment dels equips en els departaments d'enginyeria clínica o d'electromedicina, com a part dels serveis postventa o de contractes de manteniment.

Hem destacat l'elevada estandardització en el sector de la salut, especialment si es tracta de dispositius que puguen afectar la salut de la gent. Aquesta classe de professionals pot participar també en comités i organismes internacionals d'estandardització i agències de certificació dels dispositius sanitaris.

Sector de l'assistència sanitària

L'evolució de l'assistència sanitària, especialment des de l'aparició de les tecnologies informàtiques, fa necessari que professionals amb coneixements tecnològics s'involucren indirectament en les cures de la salut. Els graduats i graduades en engiyeria biomèdica estan capacitats, per exemple, per a participar en la implantació i administració de xarxes, infraestructures i sistemes d'informació en departaments d'hospitals i clíniques, per a facilitar l'activitat clínica dels professionals de la salut.

Els coneixements dels titulats i titulades en tecnologies de la informació per a la salut atorguen una visió interdisciplinària, que és ideal per a actuar com a consultors de tecnologies per a la salut o consultors en sistemes d'informació sanitaris.

Sector de les organitzacions socials

Les organitzacions socials són un sector imprescindible en la societat, complementari al de l'assistència sanitària i en continu desenvolupament. Els enginyers i enginyeres biomèdics poden treballar en activitats semblants a les del sector de l'assistència sanitària i tenen la base per a ser excel·lents consultors en sistemes de suport a pacients i personal sanitari. També poden ser assessors en temes tecnològics i donar suport a les activitats de les societats de salut.

Sector de l'administració pública

L'administració pública és un altre dels sectors en què aquests professionals poden treballar activament, ja que l'atenció de la salut està organitzada directament per l'administració pública, a través d'organismes de diversos àmbits: estatals, autonòmics i locals. Els enginyers i enginyeres biomèdics poden participar en aquesta organització a tots els nivells, com a assessors en la definició de polítiques estratègiques relacionades amb la coordinació de tecnologia i la innovació en centres públics i concertats de salut.

Els coneixements sobre enginyeria biomèdica d'aquests professionals els permeten participar en els comités d'adaptació i integració d'estàndards que es creen en l'àmbit sanitari dins de l'administració pública.

Una altra de les tasques fonamentals en l'administració pública, relacionada amb l'ámbit de la salut, és el seguiment i control de la salut pública. Els graduats i graduades en enginyeria biomèdica coneixen les eines necessàries per a participar, des d'un punt de vista tecnològic, en l'anàlisi de la informació clínica en estudis de salut pública.

Sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions

En els últims anys, el sector de les TIC ha experimentat un gran avanç en l'àmbit de la salut amb el resultat d'una clara integració entre l'activitat clínica i els sistemes d'informació. Els enginyers i enginyeres biomèdics poden participar en el desenvolupament, manteniment i implantació de sistemes d'informació clínica.

Els coneixements multidisciplinaris adquirits en els estudis de grau els permeten donar suport tant als especialistes sanitaris com a d'altres professionals en TIC, en treballs amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència. També són professionals idonis per a participar en l'organització i supervisió d'equips multidisciplinaris salut-TIC.

Sector farmacèutic

El sector farmacèutic està també relacionat amb l'atenció de la salut i fa un ús intensiu de coneixements tecnològics per a avançar en el desenvolupament de productes. Les competències adquirides en els estudis de enginyeria biomèdica permeten que els titulats i titulades puguen integrar-se en equips de desenvolupament tecnològic per a empreses involucrades en la producció i distribució de fàrmacs. Els professionals de enginyeria biomèdica poden treballar com a tècnics qualificats d'empreses relacionades amb la gestió i l'anàlisi informàtica de dades biològiques.

Sector d'investigació en salut

Finalment, la investigació en l'àmbit de la salut està en continu desenvolupament per tal d'optimar tècniques de diagnòstic i tractaments per a millorar la salut de les persones, reduir costos, etc. Els professionals titulats en enginyeria biomèdica tenen la base de coneixement necessària per a participar amb èxit en investigacions multidisciplinàries relacionades amb l'avaluació i el desenvolupament de sistemes d'informació clínica, l'explotació de dades clíniques, la integració de tecnologies en l'activitat clínica, etc.

Professions per a les quals capacita: consultor tecnològic en sanitat, analista de sistemes clínics, dissenyador i desenvolupador d'aplicacions mèdiques, analista de dades sanitàries, director tecnològic en àmbits sanitaris, dissenyador de sistemes de telemedicina, desenvolupador d'aplicacions mòbils en salut, coordinador tecnològic d'equips multidisciplinaris en salut, assessor en integració de sistemes sanitaris, analista de sistemes d'informació mèdics, coordinador d'innovació tecnològica en centres sanitaris, assessor tecnològic en salut pública, analista computacional de dades biològiques, investigador en tecnologia aplicada a la salut. En general totes aquelles professions en l'àmbit de les cures de la salut que impliquen l'ús o necessitat de tecnologies de la informació i les comunicacions.

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

+info

GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA.  PLA RESUMIT

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumnat
Normativa general de la UA  + Informació titulació
 • BOE de publicació del pla d'estudis
 • Document presentació de la titulació de grau en Tecnologías de la Información para la Salud
 • Fullet informatiu
 • Vídeo presentació de la titulació
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares