Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN ENGINYERIA CIVIL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

Codi:
 C208

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 
European Accreditation of Engineering Programmes EUR-ACE

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 ÉS OBLIGATORI CURSAR ÍNTEGRAMENT UN DELS ITINERARIS PROPOSATSLlegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
CURS D'ADAPTACIÓ PER A ENG. TÈCN. D'OBRES PÚBL. CONSTRUCCIONS CIVILS
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA CIVIL. ITINERARI 1. CONSTRUCCIONS CIVILS
CURS D'ADAPTACIÓ PER A ENG. TÈCN. D'OBRES PÚBL. HIDROLOGIA
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA CIVIL. ITINERARI 2 HIDROLOGIA
CURS D'ADAPTACIÓ PER A ENG. TÈCN. D'OBRES PÚBL. TRANSPORTS I SERVEIS URBANS
30 crèdits
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA CIVIL. ITINERARI 3. TRANSPORTS I SERVEIS URBANS
SEGON CURS
60 crèdits
 
 
OBLIGATÒRIES TERCER CURS
OBLIGATÒRIES QUART CURS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
12
 
 
 
 
 
ITINERARI 1. CONSTRUCCIONS CIVILS
66 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA CIVIL. ITINERARI 1. CONSTRUCCIONS CIVILS
ITINERARI 2. HIDROLOGIA
66 crèdits
 
6 crèdits
 
48 crèdits
 
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA CIVIL. ITINERARI 2 HIDROLOGIA
ITINERARI 3. TRANSPORTS I SERVEIS URBANS
66 crèdits
 
48 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA CIVIL. ITINERARI 3. TRANSPORTS I SERVEIS URBANS

 

OBJECTIUS GENERALS

 

L'objectiu general del nou títol de graduat en Enginyeria Civil és proporcionar una formació adequada de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases teoricotècniques i les tecnologies pròpies del sector de la construcció civil, del transport i de la hidrologia, emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement.

Amb l'Ordre ministerial CIN/307/2009, del 9 de febrer (BOE núm. 42, del 18 de febrer de 2009) per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a exercir la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques, el Ministeri d'Educació i Ciència dóna resposta a la disposició addicional novena del Reial decret 1393/2007, del 29 d'octubre, pel qual ordenen els ensenyaments universitaris oficials. S'estableixen com a objectius les competències següents, que els estudiants han d'adquirir:

Capacitació cientificotècnica per a exercir la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.

Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció dins del respecte pel medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.

Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària durant l'exercici de la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques.

Capacitat per a planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària; serveis urbans i ambientals.

Capacitat per al manteniment i conservació dels recursos hidràulics i energètics, en l'àmbit de l'enginyeria civil. Capacitat per a planificar i gestionar els recursos hidràulics superficials, subterranis i no convencionals.

Capacitat per a la realització d'estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures, en l'àmbit de l'enginyeria civil. Capacitat per a planificar, fer normes, estudis i projectes en matèria urbanística i ordenació del territori.

Capacitat per a la gestió, el manteniment, conservació i explotació d'infraestructures, en l'àmbit de l'enginyeria civil.

Capacitat per a fer estudis i dissenyar captacions d'aigües superficials o subterrànies, en l'àmbit de l'enginyeria civil.

Coneixement i capacitat d'aplicació de tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.

Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per a analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG-1:Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 • CG-2:Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 • CG-3:Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CG-4:Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CG-5:Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seua aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
 • CG-6:Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Competències transversals bàsiques

 • CB-1:Que els estudiants hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé se sustenta en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB-2:Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3:Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-4:Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB-5:Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-6:Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT-7:Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8:Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9:Capacitat de treball en grup.
 • CT-10:Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11:Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12:Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13:Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-14:de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-1:Coneixement de les tècniques topogràfiques per a obtenir mesuraments, formar plànols, establir traçats, portar al terrè geometries definides o controlar moviments d'estructures o obres de terra.
 • CE-2:Coneixement teòric i pràctic de les propietats químiques, físiques, mecàniques i tecnològiques dels materials més utilitzats en construcció.
 • CE-3:Capacitat per a aplicar els coneixements de materials de construcció en sistemes estructurals. Coneixement de la relació entre l'estructura dels materials i les propietats mecàniques que se'n deriven.
 • CE-4:Capacitat per a analitzar i comprendre com les característiques de les estructures influeixen en el seu comportament. Capacitat per a aplicar els coneixements sobre el funcionament resistent de les estructures per a dimensionar-les.
 • CE-5:Coneixements de geotècnia i mecànica de sòls i de roques així com la seua aplicació en el desenvolupament d'estudis, projectes, construccions i explotacions on siga necessari efectuar moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció.
 • CE-6:Coneixement del comportament de les estructures de formigó armat, de formigó pretesat i de les estructures metàl·liques, i capacitat per a concebre, projectar, construir i mantenir aquest tipus d'estructures.
 • CE-7:Coneixement i comprensió de la mecànica dels fluids i les equacions fonamentals del flux per a la seua aplicació als sistemes de conduccions, tant en pressió com en làmina lliure.
 • CE-8:Coneixement, comprensió i aplicació dels conceptes d'hidrologia superficial i subterrània. Capacitat per a avaluar i regular recursos hídrics.
 • CE-9:Capacitat d'anàlisi de la problemàtica de la seguretat i salut en les obres de construcció.
 • CE-10:Coneixements fonamentals sobre el sistema elèctric de potència: generació d'energia, xarxa de transport, repartiment i distribució, així com sobre tipus de línies i conductors. Coneixement i aplicació de la normativa sobre baixa i alta tensió.
 • CE-11:Capacitat per a aplicar metodologies d'estudis i avaluacions d'impacte ambiental.
 • CE-12:Coneixement dels procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació, organització, mesurament i valoració d'obres.

Competències específiques (tecnologia específica):

  Construccions Civils

  • CEC-1:Coneixement de la tipologia i les bases de càlcul dels elements prefabricats i la seua aplicació en els processos de fabricació.
  • CEC-2:Coneixement sobre el projecte, càlcul, construcció i manteniment de les obres d'edificació quant a l'estructura, els acabats, les instal·lacions i els equips propis.
  • CEC-3:Capacitat per al projecte, construcció i conservació d'obres marítimes.
  • CEC-4:Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.
  • CEC-5:Capacitat per a la construcció i conservació de les línies de ferrocarrils, amb coneixement per a aplicar la normativa tècnica específica i diferenciant les característiques del material mòbil. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport ferroviari.
  • CEC-6:Capacitat d'aplicar els procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació d'obres.
  • CEC-7:Capacitat per al projecte, la construcció i la conservació d'obres geotècniques.
  • CEC-8:Coneixement i comprensió dels sistemes de proveïment i sanejament, així com del seu dimensionament, construcció i conservació.

  Hidrologia

  • CEH-1:Coneixement i capacitat per a projectar i dimensionar obres i instal·lacions hidràuliques, de producció industrial d'aigua, sistemes energètics, aprofitaments hidroelèctrics i planificació i gestió de recursos hidràulics superficials i subterranis.
  • CEH-2:Coneixement i comprensió del funcionament dels ecosistemes i els factors ambientals.
  • CEH-3:Coneixement dels projectes de serveis urbans relacionats amb la distribució d'aigua i el sanejament.
  • CEH-4:Coneixement i comprensió dels sistemes de proveïment i sanejament, així com del seu dimensionament, construcció i conservació.

  Transports i Serveis Urbans

  • CET-1:Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.
  • CET-2:Capacitat per a la construcció i conservació de les línies de ferrocarrils, amb coneixement per a aplicar la normativa tècnica específica i diferenciant les característiques del material mòbil. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport ferroviari.
  • CET-3:Coneixement del marc de regulació de la gestió urbanística. Capacitat per a elaborar projectes d'ordenació territorial, planejament urbanístic i d'urbanització.
  • CET-4:Coneixement de la influència de les infraestructures en l'ordenació del territori i per a participar en la urbanització de l'espai públic urbà, com ara proveïment i distribució d'aigua, sanejament i depuració d'aigües, gestió de residus, sistema de transport, tràfic, il·luminació, energia i comunicacions.
  • CET-5:Coneixement del disseny i funcionament de les infraestructures per a l'intercanvi modal, tals com a ports, aeroports, estacions ferroviàries i d'autobusos i centres logístics de transport. Coneixements d'enginyeria, gestió i planificació del transport.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Grau en Enginyeria Civil s'organitza en assignatures semestrals de 6, 7.5 i 9 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants haurien de cursar en cada semestre 30 crèdits arribant a, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics. Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.


DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA


TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

FORMACIÓ BÀSICA

60

OBLIGATÒRIES

102

OPTATIVES

66

TREBALL DE FI DE GRAU

12

CRÈDITS TOTALS

240

 

La definició dels tres blocs de l'enginyeria civil que indica l'Ordre ministerial CIN/307/2009, del 9 de febrer, s'integra en el pla d'estudis segons la taula següent:

 

Bàsiques

Formació Bàsica

Obligatòries

Comú a la Branca Civil

Optatives
de Bloc

Bloc:
Construccions Civils

Bloc:

Hidrologia

Bloc:

Transports i Serveis Urbans

Optatives

Op 1

Op 2

Op 3

Op 1

Op 2

Op

3

Op 1

Op 2

Op 3

Obligatòria

Treball de fi de grau

 

El títol de grau en Enginyeria Civil té 186 crèdits comuns per a tot el pla d'estudis, és a dir, que l'optativitat prevista implica un 29% de la formació total del futur graduat o graduada.

Totes les matèries de formació bàsica pertanyen a la branca de de coneixement d'enginyeria i arquitectura, excepte la de geologia, que pertany a la branca de ciències.

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries.

En primer lloc i complint amb l'especificat en el Reial decret 1393/2007, en la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries de caràcter bàsic, amb un total de 60 ECTS, pertanyents a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.

En segon lloc s'incorporen 102 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències comunes del títol més 12 ECTS de l'obligatori Treball Final de Grau que es cursarà en l'últim curs i estarà orientat a l'avaluació de les competències associades a la titulació. Prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

En tercer lloc es fixen 48 ECTS d'assignatures optatives de bloc, donant resposta tot això a l'Ordre Ministerial CIN/307/2009, de 9 de febrer que defineix els blocs de: Construccions Civils, Hidrologia i Transports i Serveis Urbans. Finalment, l'estudiant haurà de cursar 18 ECTS d'assignatures optatives d'entre les oferides en la titulació a aquest efecte. Els 48 crèdits optatius de bloc a triar per l'alumne/a se estructuren en tres blocs tancats de vuit assignatures cadascun. Els 18 crèdits optatius restants seran triats per l'estudiant cursant les assignatures oferides a tal fi. Els crèdits optatius es cursaran en els semestres sisè, setè i vuitè del pla d'estudis, permetent a l'alumne/a configurar la seua pròpia línia curricular. Dins de les assignatures optatives lliures es preveu la possibilitat que l'alumne/a realitze pràctiques externes en empresa.

D'acord amb el reglament aprovat per Consell de Govern per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant, l'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.

Així mateix, la sol·licitud de reconeixement d'experiència laboral/professional per crèdits requerirà acreditar un temps mínim d'experiència laboral i professional de tres anys (a jornada completa o període equivalent en jornada parcial) o 2000 hores, amb un màxim del 15% del total dels crèdits dels quals consta el Pla d'Estudis i amb un ràtio de 6 ECTS que podran ser reconeguts en el temps estipulat. Per a açò, se sol·licitarà un Informe de Vida Laboral acompanyat d'un Certificat de les Empreses en les quals haja realitzat la seua labor professional, amb esment exprés de les funcions que el sol·licitant haja realitzat, a fi de que es puguen acreditar les competències inherents als crèdits a reconèixer. En qualsevol cas, el reconeixement de crèdits no es realitzarà de forma automàtica, sinó estudiant cada sol·licitud de forma aïllada, tal com es produeix en l'actualitat en la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de l'Escola Politècnica Superior.


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I BLOCS

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

 

BLOC 1: CONSTRUCCIONS CIVILS

Carreteres i Aeroports

OP

6

6

Infraestructures Hidràuliques

OP

6

6

Enginyeria Portuària i Costanera

OP

6

7

Infraestructures Ferroviàries

OP

6

8

Tècniques Constructives en Enginyeria Civil

OP

6

8

Enginyeria de Carreteres

OP

6

7

Edificació i Construcció Industrialitzada

OP

6

7

Construccions Geotècniques

OP

6

7

BLOC 2: HIDROLOGIA

Traçat i Drenatge de Carreteres

OP

6

6

Proveïment i Sanejament

OP

6

6

Obres i Aprofitaments Hidràulics

OP

6

7

Depuració d'Aigües Residuals

OP

6

7

Enginyeria Ambiental

OP

6

7

Sistemes Energètics i Centrals

OP

6

7

Preses

OP

6

8

Planificació i Gestió de Recursos Hídrics

OP

6

8

BLOC 3: TRANSPORTS I SERVEIS URBANS

Disseny i Conservació de Carreteres

OP

6

6

Enginyeria Sanitària

OP

6

6

Ferrocarrils

OP

6

7

Urbanística i Ordenació del Territori

OP

6

8

Gestió i Explotació de Ports

OP

6

8

Enginyeria del Tràfic i Seguretat Vial

OP

6

7

Planificació i Explotació d'Infraestructures de Transport

OP

6

7

Serveis Urbans

OP

6

7

ASSIGNATURES OPTATIVES A TRIAR:

Instalacions Elèctriques

OP

6

6

Càlcul Avançat d'Estructures

OP

6

8

Enginyeria Fluvial

OP

6

6

Geotècnia Aplicada a les Obres Hidràuliques

OP

6

7

Enginyeria i Gestió del Transport

OP

6

8

Disseny Geomètric d'Obres Lineals

OP

6

8

Acústica Medioambiental

OP

6

6

Tècniques d'Exposició Oral i Gràfica de Projectes

OP

6

6

Patologia i Rehabilitació d'Obres

OP

6

7

Pràctiques Externes I

OP

6

7

Anglés I

OP

6

6

Durabilitat dels Materials i les Construccions

OP

6

8

Ponts

OP

6

7

Gestió i Tractament de Residus

OP

6

8

Projecte i Construcció d'Obres Portuàries

OP

6

8

Pràctiques Externes II

OP

6

8

Anglès II

OP

6

7


REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Eng Civil

2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Enginyeria i Arquitectura), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x   x x x x x                 x x   x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1   x x  
x  x     
 


             
0.2          x      x  x
          
   x  x   x

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés ha de tenir capacitat de treball (constància, mètode i rigor), capacitat de raonament i anàlisi crítica, capacitat de treball autònom i en equip, capacitat d'obtenir, interpretar i aplicar coneixements, habilitat en la resolució de problemes, capacitat de síntesi i abstracció, i habilitats comunicatives.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS

25

MAJORS

40

MAJORS

45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

240

6,310

5,545

---

---

5,830

5,338

---

2011-12

240

5,000

5,165

5,000

---

5,000

---

---

2012-13

240

5,000

5,000

5,000

---

5,000

---

---

2013-14

170

5,000

5,000

---

---

5,880

---

---

2014-15

170

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

2015-16

170

5,000

---

5,490

---

---

---

---

2016-17

170

5,000

5,000

---

5,000

---

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

 

PERFILS PROFESSIONALS


Professions per a les quals capacita

El títol habilita per a exercir la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques (Ordre CIN/307/2009, del 9 de febrer, BOE del 18 de febrer de 2009). La llei regula les atribucions professionals del títol.

L'alumnat pot accedir a màsters de caràcter professional o d'investigació, o dels dos tipus, i a altres postgraus atenent a la normativa vigent.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ


En la proposta per al Pla d'Estudis de la titulació de grau en Enginyeria Civil per la Universitat d'Alacant que es recull en aquest document es planteja la implantació curs a curs del Pla d'Estudis complet.

CRONOGRAMA D'IMPLANTACIÓ PROPOSAT

CURS ACADÈMIC

IMPLANTACIÓ DEL GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

EXTINCIÓ DE LA TITULACIÓ D'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

2010-2011

1r CURS

2010-2011

2011-2012

2n CURS

2011-2012

2012-2013

3r CURS

2012-2013

2013-2014

4t CURS

2013-2014

 

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS DELS ESTUDIS D'ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES ALS DE GRADUAT O GRADUADA EN ENGINYERIA CIVIL

 

 PLA D'ESTUDIS

ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES

PLA D'ESTUDIS

GRADUAT O GRADUADA EN ENGINYERIA CIVIL

COD. ASSIGNATURA CRED. COD.

ASSIGNATURA

ECTS

6283 ÀLGEBRA LINEAL 15  33500

Fonaments Matemàtics en l'Enginyeria I

6

6284 FÍSICA GENERAL 15  33501

Fonaments Físics de l'Enginyeria Civil

6

6286 QUÍMICA 15 33502

Fonaments Químics de l'Enginyeria Civil

6

6301 COMPTABILITAT I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 4,5  33504

Enginyeria i Empresa

6

6304 APLICACIÓ D'ORDINADORS 3  33503

 Fonaments d'Informàtica

6

6282 CÀLCUL INFINITESSIMAL 15  33505

Fonaments Matemàtics en l'Enginyeria II

6

6287 MECÀNICA 15 33506

Mecànica per a Enginyers

6

6285 DIBUIX TÈCNIC 15  33507

Expressió Gràfica I

6

6282-3 CÀLCUL INFINITESSIMAL + ÀLGEBRA LINEAL 15+15 33508

Fonaments Matemàtics en l'Enginyeria III

6

6297 GEOLOGIA APLICADA 4.5 33509

Geologia Aplicada a l'Enginyeria Civil

6

6291 RESISTÈNCIA MATERIALS I CÀLCUL ESTRUCTURES 15 33510

Càlcul d'Estructures I

7.5

6288 MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 15  33511

Materials de Construcció I

6

6303 GEOTÈCNIA I FONAMENTS
 6 33514

Mecànica de Sòls i Roques

6

6282-3 CÀLCUL INFINITESSIMAL + ÀLGEBRA LINEAL 15+15 33513

Ampliació de Matemàtiques

6

6294 SISTEMES DE REPRESENTACIÓ 15 33514

Expressió Gràfica II

7.5

6291 RESISTÈNCIA MATERIALS I CÀLCUL ESTRUCTURES 15 33515

Càlcul d'Estructures II

6

6288

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 15 33516

Materials de Construcció II

6

6290 TOPOGRAFIA Y FOTOGRAMETRIA 15 33517

Topografia y Fotogrametria

6

6293 HIDRÀULICA I 9 33518

Hidràulica i Hidrologia

9

6303 GEOTÈCNIA I FONAMENTS 6 33519

Geotècnia y Fonament

6

6289 ELECTROTÈCNIA Y LUMINOTÈCNIA 9 33520

Electrotècnia y Luminotècnia

6

6298 FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT 6 33521

Estructures de Formigó Armat i Pretesat

6

6292 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS 12 33522

Procediments de Construcció i Maquinària d'Obres Públiques

6

6300 ORGANITZACIÓ MESURAMENT I VALORACIÓ D'OBRES 7.5 33523

Organització d'Obres i Prevenció de Riscos Laborals

6

6315 URBANISME 4.5 33524

Urbanisme y Medi Ambient

6

6302 ESTRUCTURES METÀLIQUES 4.5 33525

Estructures Metàliques

6

 

BLOC: CONSTRUCCIONS CIVILS

6308 OBRES MARÍTIMES 7.5  33532

Enginyeria Portuària i Costanera

6

6311 FERROCARRILS T.T.T. 7.5 33533

Infraestructures Ferroviàries

6

6306 PROCEDIMENTS DE CONSTRUCCIÓ 6 33534

Tècniques Constructives en Enginyeria Civil

6

6310 CAMINS II 6 33535

Enginyeria de Carreteres

6

 
  33536

Edificació i Construcció Industrialitzada

6

      33537

Construccions Geotècniques

6

6296 CAMINS I 4.5 33529

Carreteres y Aeroports

6

6312 OBRES HIDRÁULIQUES 7.5 33526

Infraestructures Hidràuliques

6

 

BLOC: HIDROLOGIA

6322 CONSTRUCCIÓ D'OBRES HIDRÁULIQUES 15 33538

Obres i Aprofitaments Hidràulics

6

      33539

Depuració d'Aigües Residuals

6

      33540

Enginyeria Ambiental

6

6326 ENERGÈTICA, CENTRALS I XARXES 6 33541

Sistemes Energètics i Centrals

6

6322 CONSTRUCCIÓ D'OBRES HIDRÁULIQUES 15 33542

Preses

6

6323 HIDROLOGIA 6 33543

Planificació i Gestió de Recursos Hídrics

6

6296 CAMINS I 4.5 33530

Traçat i Drenatge de Carreteres

6

6324 PROVEÏMENT I SANEJAMENT 7.5 33527

Proveïment i Sanejament

6

   

BLOC: TRANSPORTS I SERVEIS URBANS

6316 FERROCARRILS T.T.T. 7.5 33544

Ferrocarrils

6

      33545

Urbanística i Ordenació del Territori

6

6320 PORTS I MANIPULACIÓ DE MERCADERIES
6 33546

Gestió i Explotació de Ports

6

6317 AFORAMENTS I ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 6 33547

Enginyeria del Trànsit i Seguretat Vial

6


    33548

Planificació i Explotació d'Infraestructures de Transport

6

6313 SERVEIS URBANS 6 33549

Serveis Urbans

6

6296 CAMINS I 4.5 33545

Disseny i Conservació de Carreteres

6

6319 ENGINYERIA SANITÀRIA 6 33546

Enginyeria Sanitària

6

   

OPTATIVITAT

6307 INSTALACIONS ELÈCTRIQUES 4.5 33550

Instal·lacions Elèctriques

6

6321 HIDRÀULICA II 4.5 33554

Enginyeria Fluvial

6

6295 ANGLÈS I 6 34541

Anglès I

6

6305 ANGLÈS II 6 34542

Anglès II

6

 

A més de la taula d'adaptació entre les assignatures del pla d'estudis proposat i el pla d'Enginyer Tècnic d'Obres que s'extingeix, caldrà tenir present el que indica la normativa de la Universitat d'Alacant, que al respecte estableix:

Disposició transitòria segona: "Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Si els alumnes esgoten les convocatòries esmentades sense haver superat les proves, qui vulga continuar els estudis haurà de seguir-los pels nous plans, mitjançant el sistema d'adaptació que estableix el nou pla. L'equivalència entre el crèdit LRU i el crèdit ECTS serà un a un, però s'establiran límits globals en el sistema de reconeixement de crèdits."

Els crèdits cursats per l'estudiant de Grau en Enginyeria Civil que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

1. Els crèdits optatius de grau, fins al màxim d'optativitat que estableix el grau mateix.

2. Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en el qual s'ingressa per la quota de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses que preveu l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

 

 

CURS D'ADAPTACIÓ PER A ENGINYERS TÈCNICS D'OBRES PÚBLIQUES QUE VULGUEN OBTENIR EL GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

 

 

Nombre d'alumnes previst

Atesa l'experiència d'altres escoles, que fan durant aquest curs acadèmic els estudis d'adaptació, i en les quals la sol·licitud de places ha sigut elevada i, atesa la capacitat docent dels departaments implicats, es considera raonable l'oferta de 30 places per a enginyers tècnics d'Obres Públiques.

 

Accés i admissió d'estudiants

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant té previst la realització d'un curs d'adaptació al qual tindran accés els enginyers tècnics d'Obres Públiques per a l'obtenció del nou títol de graduat en Enginyeria Civil, segons estableix el Reial Decret 1393/2007,  seguint les directrius marcades per la mateixa Universitat i per aquest document. Aquest curs d'adaptació permetrà als enginyers tècnics d'Obres Públiques accedir al mateix nivell en l'administració pública que els graduats

En el cas que el nombre de sol·licituds d'ingrés supere l'oferta, les places s'assignaran d'acord amb aquests criteris de prioritat:

 • (50%) Expedient acadèmic global.
 • (20%) Ser titulat per la Universitat d'Alacant (per la Universitat Politècnica de València havent acabat els estudis en la delegació de la Universitat d'Alacant) en la titulació que dóna accés al curs d'adaptació.
 • (30%) Col·laboracions docents amb l'Escola Politècnica Superior.

Els titulats en Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques per altres universitats que vulguen obtenir el grau en Enginyeria Civil per la Universitat d'Alacant hauran de cursar les assignatures que determine la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Centre sobre la base de les cursades amb anterioritat en l'Enginyeria Tècnica. En el cas que hagen de cursar assignatures no incloses en el Curs d'Adaptació, aquests enginyers tècnics tindran denegat l'accés.

 

Planificació del curs d'adaptació al grau

El curs d'adaptació estarà compost per les assignatures que s'indiquen en la taula IV Curs d'Adaptació. L'alumne haurà de cursar les assignatures consignades en la taules I, II i III depenent de la seua especialitat.

Tenint en compte les característiques peculiars dels alumnes destinataris del curs d'adaptació, que en la seua majoria treballen, es planificarà la docència en horaris adequats, amb l'objectiu, d'una banda, de facilitar a l'alumne el seguiment del curs, i de l'altra, impedir qualsevol interferència docent entre aquest alumnat i el que cursa el grau seguint el cronograma establit en el pla d'estudis.

 

CURS D'ADAPTACIÓ – Construccions Civils

Assignatura

Tipus de matèria

Crèdits

Curs del grau en el qual s'imparteix

Projecte de Final de Grau

Obligatòria

12

4t

Urbanisme i Medi Ambient

Obligatòria

6

3r

Edificació i Prefabricació

Optativa (obligatòria de bloc)

6

4t

Construccions Geotècniques

Optativa (obligatòria de bloc)

6

4t

Taula I Curs d'Adaptació – Construccions Civils

 

CURS D'ADAPTACIÓ

Assignatura

Tipus de matèria

Crèdits

Curs del grau en el qual s'imparteix

Projecte de Final de Grau

Obligatòria

12

4t

Urbanisme i Medi Ambient

Obligatòria

6

3r

Depuració d'Aigües Residuals

Optativa (obligatòria de bloc)

6

4t

Enginyeria Ambiental

Optativa (obligatòria de bloc)

6

4t

Taula II Curs d'Adaptació - Hidrologia

 

CURS D'ADAPTACIÓ

Assignatura

Tipus de matèria

Crèdits

Curs del grau en el qual s'imparteix

Projecte de Final de Grau

Obligatòria

12

4t

Urbanística i Ordenació del Territori

Optativa (obligatòria de bloc)

6

4t

Planificació i Explotació d'Infraestructures de Transport

Optativa (obligatòria de bloc)

6

4t

Gestió i Tractament de Residus

Optativa

6

4t

 

 

Taula III Curs d'Adaptació – Transportes i Serveis Urbans

Assignatura

Tipus de matèria

Crèdits

Curs del grau en el qual s'imparteix

Pàg. mem.

Projecte de Final de Grau

Obligatòria

12

4t

21

Urbanisme i Medi Ambient

Optativa

6

3r

128

Edificació i Prefabricació

Optativa

6

4t

136

Construccions Geotècniques

Optativa

6

4t

136

Depuració d'Aigües Residuals

Optativa

6

4t

164

Enginyeria Ambiental

Optativa

6

4t

164

Urbanística i Ordenació del Territori

Optativa

6

4t

150

Planificació i Explotació d'Infraestructures de Transport

Optativa

6

4t

150

Gestió i Tractament de Residus

Optativa

6

4t

189

Taula IV Curs d'Adaptació

 

Estimació de valors quantitatius per als indicadors que es detrallen a continuació i la justificació d'aquestes estimacions

En el cas d'un curs d'adaptació és previsible que els indicadors que s'utilitzen per a valorar els resultats d'aprenentatge presenten millores pel que fa als valors habituals de la titulació,  atès que es tracta d'alumnes que ja coneixen perfectament el tipus de matèries. Per això es preveu una millora en els indicadors. En conseqüència, es proposa els valors següents:

 • Taxa d'eficiència >80 %.
 • Taxa de graduació >50 %.
 • Taxa d'abandó <10 %.

 

Cronograma d'implantació del Curs d'Adaptació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques a Enginyer Civil

El curs d'adaptació ha registrat alts índexs de demanda en les edicions celebrades havent-se quedat més de 200 alumnes cada any sense possibilitat de matrícula. A la vista d'aquestes dades, és previsible que el primer curs acadèmic en el qual aquest no s'oferisca (2013/2014), es produïsca una alta demanda de matriculació de nou ingrés d'alumnes diplomats procedents de plans extingits. Açò reduiria notablement les possibilitats d'accés al grau d'alumnes de nou ingrés provinents de batxillerat i cicles formatius superiors, ja que competirien per les mateixes places.
Per a resoldre aquesta situació, es proposa mantenir el curs d'adaptació, mentre la demanda siga suficient per a cobrir el 50% de les places oferides en aquest curs.

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL. PLA RESUMIT

enginyeria civil

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares