Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

Codi:
 C207

Crèdits:
 300
 
Data de publicació:
 07/06/2015

Titol:
 Grau
 
Preu:
 23,85
 Crèdits en 1ª matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
42 crèdits
 
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
SEGON CURS
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
42 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
QUART CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
CINQUÉ CURS
 
 
48 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
5
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

El títol de graduat o graduada en Fonaments de l'Arquitectura és un títol generalista no habilitant que juntament amb el màster habilitant en Arquitectura substitueix a l'actual grau habilitant que actualment s'imparteix en la Universitat d'Alacant.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG-1:Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CG-2:Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CG-3:Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CG-4:Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG-5:Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG-6:Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG-7:Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-1:Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar l'anglés amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CT-2:Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-3:Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-4:Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT-5:Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.
 • CT-6:Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-7:Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-8:Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT-9:Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a analitzar i millorar la qualitat d'un projecte.

Competències transversals pròpies:

  instrumentals cognitives

  • CT-10:Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
  • CT-11:Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
  • CT-12:Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
  • CT-13:Habilitat per a l'estètica i la forma. Capacitat de posicionar-se críticament davant la bellesa.
  • CT-14:Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
  • CT-15:Habilitat per a la imaginació, la fantasia i la creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre la lògica, els recursos i les possibilitats de la fantasia.
  • CT-16:Habilitat per a manejar informació complexa. Capacitat per a operar en entorns complexos i a partir de situacions d'incertesa.

  instrumentals metodològiques

  • CT-17:Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
  • CT-18:Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
  • CT-19:Habilitat per a localitzar i fixar objectius. Habilitat per a escollir procediments d'anàlisi, detectar singularitats i identificar situacions crítiques.
  • CT-20:Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

  instrumentals tecnològiques

  • CT-21:Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, un procés o un espai amb independència de les visualitzacions previstes, a més de la capacitat per a generar-ne de noves.
  • CT-22:Habilitat per a la compressió numèrica i la intuïció mecànica. Habilitat per a entendre processos numèrics en sistemes mecànics i tecnològics, adequant el temps entre estudi teòric i el desenvolupament pràctic dels models.
  • CT-23:Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques proposades per les creixents tecnologies de la informació.

  instrumentals lingüístiques

  • CT-24:Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat per a generar registres que caracteritzen un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne noves.

  interpersonals individuals

  • CT-25:Actuar d'acord amb els propis valors, motivacions i opinions. Capacitat per a crear i proposar contextos operatius propis a partir de la nostra especial manera d'estar en el món, assumint les nostres responsabilitats individuals per a la creació d'un món millor.
  • CT-26:Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

  interpersonals socials

  • CT-27:Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diverses maneres d'aproximar els problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
  • CT-28:Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.
  • CT-29:Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.

  sistèmiques de capacitat emprenedora

  • CT-30:Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematizar la realitat i implementar-hi mecanismes propositius i sostenibles d'acció.
  • CT-31:Motivació per la recerca i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb allò desconegut i entendre els mecanismes per a intervenir eficaçment en la construcció del futur.

  sistèmiques de lideratge

  • CT-32:Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la capacitat sintètica o les operatives i fixar-les com a objectius prioritaris.

  sistèmiques d'assoliment

  • CT-33:Motivació per la superació d'obstacles. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber superar-los sense patir pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradores.

Competències específiques:

  bloc propedèutic

  • CE-1T:Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
  • CE-2T:Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques.
  • CE-3:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.
  • CE-4:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
  • CE-5:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
  • CE-6:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'alçament gràfic en totes les fases, des del dibuix d'anotacions fins a la restitució científica.
  • CE-7:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials.
  • CE-8:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de termodinàmica, acústica i òptica.
  • CE-9:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat i electromagnetisme.
  • CE-10:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny.
  • CE-11:Coneixement aplicat del càlcul numèric, la geometria analítica i diferencial i els mètodes algebraics.

  bloc tècnic

  • CE-12T:Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
  • CE-13:Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
  • CE-14:Aptitud per a conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i l'obra civil.
  • CE-15:Aptitud per a conservar l'obra acabada.
  • CE-16:Aptitud per a valorar les obres.
  • CE-17T:Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
  • CE-18T:Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
  • CE-19T:Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
  • CE-20T:Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament, tractament i evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització.
  • CE-21:Capacitat per a conservar l'obra gruixuda.
  • CE-22:Capacitat per a projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il·luminació artificial.
  • CE-23:Capacitat per a conservar instal·lacions.
  • CE-24:Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de medis continus i del sòl i de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.
  • CE-25:Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seua patologia.
  • CE-26:Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció.
  • CE-27:Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.
  • CE-28:Coneixement de la deontologia, l'organització col·legial, l'estructura professional i la responsabilitat civil.
  • CE-29:Coneixement dels procediments administratius i de gestió i tramitació professional.
  • CE-30:Coneixement de l'organització d'oficines professionals.
  • CE-31:Coneixement dels mètodes de mesurament, valoració i peritatge.
  • CE-32:Coneixement del projecte de seguretat i higiene en obra.
  • CE-33:Coneixement de la direcció i gestió immobiliàries.

  bloc projectual

  • CE-34T:Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
  • CE-35T:Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
  • CE-36T:Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar-ne la protecció.
  • CE-37T:Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
  • CE-38T:Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.
  • CE-39T:Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obres.
  • CE-40T:Capacitat per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
  • CE-41T:Capacitat per a intervenir en el patrimoni construït, a més de conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
  • CE-42T:Capacitat per a exercir la crítica arquitectònica.
  • CE-43T:Capacitat per a realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
  • CE-44T:Capacitat per a redactar projectes d'obra civil.
  • CE-45T:Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
  • CE-46T:Capacitat per a aplicar normes i ordenances urbanístiques.
  • CE-47T:Capacitat per a elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
  • CE-48:Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
  • CE-49:Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
  • CE-50:Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
  • CE-51:Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
  • CE-52:Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
  • CE-53:Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, a més dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
  • CE-54:Coneixement adequat de l'estètica, la teoria i la història de les belles arts i les arts aplicades.
  • CE-55:Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
  • CE-56:Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
  • CE-57:Coneixement adequat de la sociologia, la teoria, l'economia i la història urbanes.
  • CE-58:Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
  • CE-59:Coneixement de la reglamentació civil, administrativa i urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'execució professional.
  • CE-60:Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
  • CE-61:Coneixement de la taxació de béns immobles.
  • CE-62:Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
  • CE63:Elaboració, presentació i defensa davant un tribunal universitari d'un treball acadèmic original, realitzat individualment, relacionat amb qualsevol de les disciplines cursades.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB 1:Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2:Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3:Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4:Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5:Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

ESTRUCTURA POR CRÈDITS

 

El grau en fonaments de l'arquitectura s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 12 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, l'alumnat ha de cursar en cada semestre 30 crèdits per a completar, així, 60 crèdits per curs acadèmic i 300 crèdits, en total, en els cinc cursos. 

Per a facilitar la compatibilitat dels estudis amb altres activitats, es pot ser estudiant a temps parcial, és a dir, matricular-se de 30 ECTS per curs acadèmic.

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATERIA

CRÈDITS

Formació Básica (FB)

60

Obligatorias (OB)

228

Optativas incluidas prácticas externas (OP)

6

Trabajo Fin de Grado

6

TOTAL CRÉDITOS

300

 

 

 

 

 

 


TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació Bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

228

Optatives incloses pràctiques externes (OP)

6

Treball de fi de grau

6

TOTAL CRÈDITS

300

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Aquest títol de grau no sorgeix com una modificació conceptual del títol de grau impartit a la Universitat d'Alacant des del curs 2010-2011, sinó com una adaptació a la nova legislació. Per això, el pla d'estudis no canvia excessivament respecte de l'actual títol de grau. De fet, les assignatures dels quatre primers cursos mantenen l'esquema del pla anterior i només s'hi han fet els ajustos necessaris en cinqué curs, per a acomplir la legislació preceptiva i coordinar el pla d'estudis del grau amb el del màster habilitant que es tramita simultàniament.

Els ensenyaments s'estructuren conforme als tres blocs que especifica el Reial Decret (ORDRE EDU/2075/2010) per a regular els títols que permeten exercicir la professió d'arquitecte:

 • Bloc propedèutic de 60 crèdits (mínim de 60 crèdits).
 • Bloc tècnic de 87 crèdits (mínim de 60 crèdits).
 • Bloc projectual de 141 crèdits (mínim de 100 créditos).

Cadascun dels blocs s'ha dividit en les matèries que estableix el Reial Decret, és a dir:

Els 60 crèdits del bloc propedèutic, que s'ha assimilat a les matèries de formació bàsica, s'han distribuït en 36 crèdits destinats a expressió gràfica i 24 a ciències bàsiques (matemàtiques i física). 

Per tant, totes les matèries de formació bàsica es corresponen amb les matèries de la branca a què pertany el grau (enginyeria i arquitectura) i no hi ha matèries d'altres branques de coneixement.

Els 141 crèdits del bloc projectual han quedat dividits de la manera següent: 69 crèdits corresponents a la matèria de projectes, 36 crèdits a la de composició i 36 a la d'urbanisme.

Els 87 crèdits del bloc tècnic s'han distribuït així: 42 crèdits a la matèria de construcció, 27 a la d'estructures i 18 a la d'instal·lacions. 

Per a poder cursar els 6 crèdits optatius previstos, s'ofereixen dues assignatures de 6 crèdits corresponents a la matèria de construcció (impartides en anglés), 6 crèdits a la d'estructures, 6 crèdits d'anglés i 6 més de pràctiques externes.

El treball de final de grau es fa en el segon quadrimestre del curs cinqué, amb una assignació de 6 crèdits, a fi de completar el mínim preceptiu segons l'ORDRE EDU/2075/2010 de referència.

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

Vies d'accés

Tràmits per a sol·licitar plaça

Oferta de places i notes de tall per contingent

 

VIES D'ACCÉS

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que complisquen algun dels següents requisits d'accés:

1. BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (selectivitat). Encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat les modalitats de ciències i tecnologia. 

Es pot millorar la nota d'admissió per a aquest estudi fent la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica, amb les ponderacions per a cada curs acadèmic, es poden consultar en aquesta taula:

Assignatures de batxillerat


 

Cursos 

 

2014-15

 

2015-16

0.1
x x
  x  x   
x
 
0.2          x           


   

 

2. BATXILLER O TÍTOLS EQUIVALENTS D'ORDENACIONS EDUCATIVES ANTERIORS AMB O SENSE PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (selectivitat) SUPERADA: podran presentar-se a la nova prova d'accés tant els que tenen ja superada la prova d'accés en anys anteriors com els que, tot i no haver-la superat, tinguen alguna d'aquestes titulacions: batxillerat de la LOGSE, COU, certificat acreditatiu d'haver superat el curs preuniversitari, qualsevol altre títol equivalent al batxillerat.

Els que tenen la prova d'accés superada en anys anteriors poden presentar-se a la fase específica per a millorar la nota d'admissió, tot i que també podran presentar-se a la fase general. Qui no haja superat la selectivitat ha de presentar-se a la fase general i, si vol, a la fase específica per a millorar la nota d'admissió.

Per a la fase específica, cal tenir en compte les ponderacions indicades en el punt anterior.

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL: títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior. S'hi pot accedir des de qualsevol família professional.  

Es pot millorar la nota d'admissió a aquests estudis, fent la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica, amb les ponderacions per a cada curs acadèmic, són les mateixes que per a l'alumnat provinent de batxillerat (vegeu la taula del punt 1).

4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS RELATIUS A AQUEST TEMA. CAL CREDENCIAL D'ACCÉS, expedida per la UNED. Poden presentar-se a la fase específica de la prova d'accés per a millorar la nota d'admissió. També poden fer la prova d'accés completa. 

5. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, PRÈVIA SOL·LICITUD D'HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL D'ORIGEN AL TÍTOL ESPANYOL DE BATXILLERAT I SUPERACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT, ORGANITZADA PER LA UNED.

6. ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Es reserva almenys un 2% de les places oferides. Opcions preferents: ciències socials i jurídiques. + info

7. ACCÉS PER A MAJORS DE 40 ANYS sense titulació acadèmica i que acrediten experiència laboral o professional, d'acord amb els criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral i professional que es determinen. Caldrà passar una entrevista. Es reserva, juntament amb les places dels majors de 45 anys, de l'1% al 3% de les places oferides. + info

8. ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Pot utilitzar aquesta via qui no tinga una titulació que l'habilite per a accedir per altres vies ni puga acreditar experiència laboral o professional. Es reserva, juntament amb les places dels majors de 40 anys, de l'1% al 3% de les places oferides. + info

9. TITULATS UNIVERSITARIS O EQUIVALENTS. Se'ls reserva el 3% de les places.


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


 • Les persones admeses han de matricular-se en els termini que anualment establisca en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER CONTINGENT


CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TIT.

ESPORTISTES

MINUSV.

2014-15

120

5,415

5,000

---

---

5,000

---

---

2015-16

120

5,000

---

---

---

5,500

---

---

2016-17

120

5,000

5,000

---

---

5,000

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les recollides ací.

PERFILS PROFESSIONALS

 

El títol no habilita per a exercir la professió d'arquitecte. 

No obstant això, aquest grau en fonaments de l'arquitectura dóna accés al màster en arquitectura, habilitant per a l'exercici de la professió d'arquitecte, les atribucions professionals del qual estan regulades per la llei.

L'exercici lliure de la professió està supervisat pels col·legis professionales d'arquitectes.

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

En la proposta per al pla d'estudis de la titulació de gradu en fonaments de l'arquitectura per la Universitat d'Alacant, es planteja la implantació curs per any. Aquesta situació comporta la substitució del pla d'estudis que actualment s'imparteix a l'Escola Politècnica Superior de la UA. 

Es preveu, igualment, que la implantació del nou pla puga fer-se en el curs 2014-2015.

CRONOGRAMA

CURS ACADÈMIC

IMPLANTACIÓ DEL MÀSTER

IMPLANTACIÓ DEL GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

EXTINCIÓ DEL GRAU D'ARQUITECTURA 2010

2014-2015

NO

1r4r i 5é

1r 

2015-2016

1r, 2n4t i 5é

2n 

2016-2017

1r, 2n, 3r4t i 5é 

3r 

2017-2018

1r, 2n, 3r4t i 5é

4t 

2018-2019

1r, 2n, 3r4t i 

5é i PFC

TAULA D'ADAPTACIONS DEL GRAU EN ARQUITECTURA AL GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA


GRAU EN ARQUITECTURA 2010

Crèdits

GRAU EN

FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

Crèdits

                    SEMESTRE 1

 CR

SEMESTRE 1
 CR

ANY 1

Geometria per a l'Arquitectura

6

Geometria per a l'Arquitectura

6

Dibuix 1

6

Dibuix 1

6

Fonaments Matemàtics 1

6

Fonaments Matemàtics 1

6

Física Aplicada 1

6

Física Aplicada 1

6

Composició Arquitectònica 1

6

Composició Arquitectònica 1

6

 SEMESTRE 2

 

SEMESTRE 2

 

Anàlisi i Ideació Gràfica 1                     

6

Anàlisi i Ideació Gràfica 1               

6

Dibuix 2                                         

6

Dibuix 2

6

Fonaments Matemàtics 2      

6

Fonaments Matemàtics 2

6

Introducció a la Tecnologia

6

Introducció a la Tecnologia

6

Projectes Arquitectònics 1

6

Projectes Arquitectònics 1

6

 ANY 2

SEMESTRE 3

 

SEMESTRE 3

 

Anàlisi i Ideació Gràfica 2

6

Anàlisi i Ideació Gràfica 2

6

Projectes Arquitectònics 2                  

6

Projectes Arquitectònics 2

6

Urbanisme 1

6

Urbanisme 1

6

Composició Arquitectònica 2

6

Composició Arquitectònica 2

6

Física Aplicada 2

6

Física Aplicada 2

6

SEMESTRE 4

 

SEMESTRE 4

 

Dibuix 3

6

Dibuix 3

6

Estructures 1

6

Estructures 1

6

Materials de Construcció per als Sistemes Constructius

6

Materials de Construcció per als Sistemes Constructius

6

Projectes Arquitectònics 3

12

Projectes Arquitectònics 3

12

ANY

    3

SEMESTRE 5

 

SEMESTRE 5

 

Projectes Arquitectònics 4

6

Projectes Arquitectònics 4

6

Composició Arquitectònica 3

6

Composició Arquitectònica 3

6

Urbanisme 2

6

Urbanisme 2

6

Condicionament i Serveis 1

6

Condicionament i Serveis 1

6

Sistemes Constructius Bàsics

6

Sistemes Constructius Bàsics

6

SEMESTRE 6

 

SEMESTRE 6

 

Projectes Arquitectònics 5

12

Projectes Arquitectònics 5

12

Urbanisme 3

6

Urbanisme 3

6

Estructures 2

6

Estructures 2

6

Sistemes Constructius Avançats

6

Sistemes Constructius Avançats

6

ANY

    4

SEMESTRE 7

 

SEMESTRE 7

 

Projectes Arquitectònics 6

6

Projectes Arquitectònics 6

6

Composició Arquitectònica 4

6

Composició Arquitectònica 4

6

Urbanisme 4

6

Urbanisme 4

6

Sistemes Constructius Singulars

6

Sistemes Constructius Singulars

6

Condicionament i Serveis 2

6

Condicionament i Serveis 2

6

SEMESTRE 8

 

SEMESTRE 8

 

Projectes Arquitectònics 7

12

Projectes Arquitectònics 7

12

Urbanisme 5

6

Urbanisme 5

6

Estructures 3

6

Estructures 3

6

Condicionament i Serveis 3

6

Condicionament i Serveis 3

6

       

ANY

    5

 

SEMESTRE 9

  SEMESTRE 9  

Projectes Arquitectònics 8

6

Projectes Arquitectònics 8

6

Composició Arquitectònica 5

6

Composició Arquitectònica 5

6

Urbanisme 6

6

Urbanisme 6

6

Projecte d'Execució

6

Projecte d'Execució

6

Estructures 4

6

Estructures 4

6

SEMESTRE 10
  SEMESTRE 10  

Projectes Arquitectònics 9

6

L'Estructura en el Projecte Arquitectònic

6

Composició Arquitectònica 6

6

Composició Arquitectònica 6

6

Tècniques d'Intervenció en el Patrimoni Edificat

6

Tècniques d'Intervenció en el Patrimoni Edificat

6

   

Treball de Fi de Grau

6

OPTATIVES   OPTATIVES  

Construcció i Disseny d'Estructures 1

6

Building Construction Workshop

6

Construcción i Disseny d'Estructures 2

6

Rehabilitació d'Estructures

6

Taller de Construcció

6

Building Construction Workshop

6

Taller d'Estructures

6

Rehabilitació d'Estructures

6

Iniciació a la Professió

6

Project Management

6

Normatives Vigents

6

Rehabilitació d'Estructures

6

Informàtica Aplicada a l'Arquitectura

6

Project Management

6

Anglés

6

Anglés

6

Pràctiques Externes 1

6

Pràctiques Externes

6

Pràctiques Externes 2

6

Pràctiques Externes

6

ANY

    6

SEMESTRE 11      

Projecte de Final de Grau

30

   

 

GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA. PLA RESUMIT

Fonaments de l'Arquitectura

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares