Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN ARQUITECTURA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN ARQUITECTURA

Codi:
 C202

Crèdits:
 330
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN ARQUITECTURA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
42 crèdits
 
18 crèdits
 
 
SEGON CURS
18 crèdits
 
42 crèdits
 
 
TERCER CURS
60 crèdits
 
 
QUART CURS
60 crèdits
 
 
CINQUÈ CURS
48 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
 
PROJECTE
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6
TREBALL FINAL DE GRAU
30
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ARQUITECTURA
ITINERARI 1. TECNOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. TECNOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ
ITINERARI 2. TALLER D'EDIFICACIÓ EXPERIMENTAL
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. TALLER D'EDIFICACIÓ EXPERIMENTAL
ITINERARI 3. LEGISLACIÓ I PRÀCTICA PROFESSIONAL
12 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 3. LEGISLACIÓ I PRÀCTICA PROFESSIONAL

 

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN ARQUITECTURA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

O-1 Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacen al seu torn les exigències estètiques i les tècniques.

O-2 Coneixement adequat de la història i de les teories de l'arquitectura, com també de les arts, tecnologia i ciències humanes relacionades.

O-3 Coneixement de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.

O-4 Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació.

O-5 Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, com també la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre si en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

O-6 Capacitat de comprendre la professió d'arquitecte i la seua funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguen en compte els factors socials.

O-7 Coneixement dels mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció.

O-8 Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis.

O-9 Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, com  també de la funció dels edificis, de manera que es dote a aquests de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics.

O-10 Capacitat de concepció per a satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció.

O-11 Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i per a integrar els plànols en la planificació.

COMPETÈNCIES


Competències transversals bàsiques

 • CB1:Habilidad para comprender. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2:Habilidad para aplicar. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB3:Habilidad para interpretar y emitir juicios. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4:Habilidad para transmitir. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5:De autonomía para aprendizajes futuros. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA6:Capacitat d'ús d'una segona llengua. Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la pròpia vida professional.
 • CGUA7:Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CGUA8:Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CGUA9:Capacitat de treball en grup. Capacitat de participar eficaçment en treballs col·lectius i de grup, repartint tasques i assumint rols.
 • CGUA10:Capacitat de fer front a situacions reals en arquitectura. Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'arquitectura.
 • CGUA11:Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar nous conceptes i mètodes de manera autònoma i interdisciplinària.
 • CGUA12:Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CGUA13:Capacitat d'adoptar el mètode científic. Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en el terreny acadèmic com en el professional.
 • CGUA14:Capacitat d'autocrítica. Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.

Competències transversals pròpies:

  instrumentals cognitives

  • CG15:Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. És l'habilitat per a destriar les parts d'un procés d'investigació, i l'habilitat per a recompondre el tot a partir de certes parts.
  • CG16:Habilitat per a l'autocrítica. Capacitat de sistematitzar actituds intel·lectualment inconformistes.
  • CG17:Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar en processos aplicables en la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.
  • CG18:Habilitat per al raonament crític. Capacitat de confrontar línies argumentals diverses, sistematitzant el dubte sobre qualsevol afirmació presentada.
  • CG19:Habilitat per a l'estètica i la forma Capacitat de posicionar-se críticament davant l'objecte bell.
  • CG20:Habilitat per a l'elaboració del pensament abstracte. Habilitat per a construir conceptes genèrics a partir d'un coneixement empíric.
  • CG21:Habilitat per a la imaginació, fantasia i creativitat. Habilitat per a traduir situacions imaginatives o creatives a diagrames o mapes amb els quals interactuar. Capacitat per a entendre les lògiques de la fantasia, els seus recursos i les seues possibilitats.
  • CG22:Habilitat per a fer servir informació complexa. Capacitat per a aconseguir processos de complexitat a partir de situacions d'incertesa.

  instrumentals metodològiques

  • CG23:Habilitat per a la resolució de problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.
  • CG24:Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre decisions creatives de manera responsable.
  • CG25:Habilitat per a la localització i fixació d'objectius. Habilitat per a triar procediments d'anàlisis, detectar singularitats i identificar situacions crítiques.
  • CG26:Habilitat per a integrar sabers i disciplines diferents. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en els quals s'intervé, i habilitat per a seleccionar i incorporar-hi els arguments més eficaços.
  • CG27:Coneixement de les diferents cultures i tècniques. Capacitat per a entendre la cultura com el nostre substrat imprescindible des del qual actuem, i la tècnica com la implementació de la cultura en eines operatives eficaces i sostenibles.

  instrumentals tecnològiques

  • CG28:Habilitat per a la visió espacial. Habilitat per a entendre i assimilar un objecte, procés o espai amb independència de les visualitzacions previstes; així com la capacitat per a generar altres noves.
  • CG29:Habilitat per a la compressió numèrica i la intuïció mecànica. Habilitat per a entendre processos numèrics en sistemes mecànics i tecnològics, adequant el temps entre estudi teòric i el desenvolupament pràctic dels models.
  • CG30:Habilitat per a les tecnologies de la informació. Capacitat per a entendre la importància de la gestió de la informació en el món contemporani i interessar-se de manera recurrent en les dinàmiques propostes per les creixents tecnologies de la informació.

  instrumentals lingüístiques

  • CG31:Habilitat per a la comunicació gràfica, oral i escrita. Habilitat per a ajustar el procediment d'expressió a uns objectius marcats, i escollir la manera adequada d'expressar idees o processos en qualsevol de les maneres possibles.
  • CG32:Habilitat per a elaborar i expressar idees i discursos propis. Habilitat de generar registres que puguen arribar a caracteritzar un llenguatge propi i diferenciat, fins i tot reciclant les maneres ja conegudes i fixant-ne altres de nous; al mateix temps, possibilitar l'elaboració d'un portafolis entès com el marc en què es fixen recerques i assoliments que val la pena fer públics.
  • CG33:Habilitat per a la representació espacial i la ideació gràfica. Capacitat per a entendre i interpretar espacialment un procés d'arquitectura i d'utilitzar referents pictòrics i plàstics com a suport per a la ideació.
  • CG34:Coneixement d'altres llengües. Capacitat per a entendre que en el nostre món globalitzat el context ja només és pròxim en termes culturals i per tant per a entendre el coneixement d'altres llengües com la clau per a accedir a altres contextos.

  interpersonals individuals

  • CG35:Actuar d'acord amb les nostres pròpies motivacions, valors i opinions. Capacitat per a crear i proposar contextos operatius propis a partir de la nostra especial manera d'estar en el món, assumint les nostres responsabilitats individuals per a la creació d'un món millor.
  • CG36:Habilitat per a trobar i situar-se en contextos afins o favorables. Habilitat per a adaptar-se o triar contextos formatius relacionats amb la capacitat personal o amb les expectatives que s'esperen desenvolupar.
  • CG37:Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.
  • CG38:Habilitat per a adaptar-se als diferents entorns i situacions. Habilitat per a determinar quins són els mecanismes d'anàlisis i acció més eficaços en cada context.

  interpersonals socials

  • CG39:Motivació per treballar en equip amb responsabilitats compartides. Capacitat de participar en un treball col·lectiu on s'assumeixen tasques o rols de lideratge, investigació, descripció i comunicació.
  • CG40:Motivació per treballar en equips de caràcter interdisciplinari i internacional. Capacitat per a entendre les diferents maneres d'aproximar-se als problemes, tant des d'altres disciplines com des d'altres territoris, com a oportunitats d'aprenentatge i creixement.
  • CG41:Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest entorn.
  • CG42:Habilitat per a les relacions interpersonals i la comunicació. Capacitat per a gestionar processos que impliquen negociació d'idees en diferents fòrums.
  • CG43:Sensibilitat cap a la diversitat i la multiculturalitat. Capacitat per a comprendre la importància fonamental de l'altre i del diferent.
  • CG44:Habilitat per a la negociació i la resolució de conflictes. Capacitat per a trobar veritats de compromís que resulten suficients per a diferents parts enfrontades.

  sistèmiques de capacitat emprenedora

  • CG45:Habilitat per a la iniciativa i l'esperit emprenedor. Habilitat d'iniciativa per a provocar que les coses puguen succeir o emergir des de situacions impredictibles, establint maneres d'avançar en un procés.
  • CG46:Habilitat per al diagnòstic i l'acció projectiva. Capacitat per a problematitzar la realitat i implementar mecanismes propositius i sostenibles per a actuar-hi.
  • CG47:Motivació per la investigació i el difícil art de la innovació. Habilitat per a relacionar-se amb el desconegut i entendre els mecanismes d'intervenir eficaçment en la construcció del futur.
  • CG48:Habilitat per a descriure controvèrsies i problematitzar la realitat. Capacitat per a entendre els contextos reals com a extremadament complexos i sensibles. Capacitat per a descriure'ls en termes de relacions conflictives i camps d'oportunitat.
  • CG49:Habilitat per a trobar solucions a tasques difícils. Capacitat per a establir estratègies d'anàlisis adequades per a afrontar problemes complexos.
  • CG50:Habilitat per a liderar iniciatives intel·ligents i promoure canvis i processos creatius. Habilitat per a suggerir processos que desbloquegen controvèrsies, de gestionar dades per a nous sistemes d'informació, a més de generar expectatives en el marc de la creativitat.
  • CG51:Habilitat per a operar des del risc i en entorns impredictibles. Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor per a identificar situacions de risc i aconseguir espais d'oportunitat.

  sistèmiques d'organització

  • CG52:Habilitat per a gestionar i temporalitzar la informació i els recursos. Habilitat per a entendre la temporalització dels processos d'aprenentatge i adoptar una conducta expectant i receptiva.
  • CG53:Motivació pel desenvolupament de la Qualitat. Habilitat per a incorporar la recerca de l'excel·lència en qualsevol procés complex.

  sistèmiques de lideratge

  • CG54:Habilitat per a l'emulació i la Influència inspiracional. Capacitat per a localitzar en la realitat models personals o socials afins i entendre'ls com una xarxa d'amics que ens han precedit en camins idèntics.
  • CG55:Habilitat per a perseguir les bones idees. Capacitat per a localitzar les idees extremadament rellevants per la seua capacitat sintètica o operativitat, i fixar-les com a objectius prioritaris.
  • CG56:Habilitat per a generar expectatives i aportar energia als equips de treball. Capacitat de respondre adequadament davant de l'estímul d'expectatives suscitades (efecte Pigmalió); habilitat per a generar un ambient favorable d'intercanvi d'experiències capaç de potenciar els estímuls creatius individuals (efecte Medici).
  • CG57:Habilitat per a la planificació i el compliment d'objectius des del compromís ètic. Capacitat per a organitzar les nostres accions en seqüències eficaces i gratificants, tendents a la consecució d'objectius que incorporen una reflexió ètica i sostenible.
  • CG58:Habilitat per a aportar estímuls intel·lectuals i delegar. Habilitat per a comprendre les capacitats dels altres i per a utilitzar-les en benefici de l'equip.

  sistèmiques d'assoliment

  • CG59:Motivació per superar entrebancs. Capacitat per a no deixar-se intimidar pels obstacles i saber esquivar-los sense que es produïsquen pèrdues personals importants. Capacitat per a optimitzar les nostres energies i orientar-les cap a metes possibles i autoregeneradoras.

Competències específiques:

  bloc propedèutic

  • CE1:Aptitud per a aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes.
  • CE2:Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloent-hi les informàtiques.
  • CE3:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.
  • CE4:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
  • CE5:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
  • CE6:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seues fases, des del dibuix d'anotacions a la restitució científica.
  • CE7:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials.
  • CE8:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de termodinàmica, acústica i òptica.
  • CE9:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat i electromagnetisme.
  • CE10:Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny.
  • CE11:Coneixement aplicat del càlcul numèric, la geometria analítica i diferencial i els mètodes algebraics.

  Bloc Tècnic

  • CE12:Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
  • CE13:Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
  • CE14:Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra major.
  • CE15:Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
  • CE16:Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament, tractament i evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització.
  • CE17:Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
  • CE18:Aptitud per a conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i obra civil.
  • CE19:Aptitud per a conservar l'obra acabada.
  • CE20:Aptitud per a valorar les obres.
  • CE21:Capacitat per a conservar l'obra major.
  • CE22:Capacitat per a projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il·luminació artificial.
  • CE23:Capacitat per a conservar instal·lacions.
  • CE24:Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl, així com de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.
  • CE25:Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seua patologia.
  • CE26:Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció.
  • CE27:Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.
  • CE28:Coneixement de la deontologia, l'organització col·legial, l'estructura professional i la responsabilitat civil.
  • CE29:Coneixement dels procediments administratius i de gestió i tramitació professional.
  • CE30:Coneixement de l'organització d'oficines professionals.
  • CE31:Coneixement dels mètodes de mesurament, valoració i peritatge.
  • CE32:Coneixement del projecte de seguretat i higiene en obra.
  • CE33:Coneixement de la direcció i gestió immobiliàries.

  Bloc Projectual

  • CE34:Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
  • CE35:Aptitud per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans.
  • CE36:Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de la direcció d'obres.
  • CE37:Aptitud per a elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
  • CE38:Aptitud per a intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
  • CE39:Aptitud per a suprimir barreres arquitectòniques.
  • CE40:Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica.
  • CE41:Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
  • CE42:Aptitud per a catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seua protecció.
  • CE43:Capacitat per a elaborar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
  • CE44:Capacitat per a redactar projectes d'obra civil.
  • CE45:Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
  • CE46:Capacitat per a aplicar normes i ordenances urbanístiques.
  • CE47:Capacitat per a elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
  • CE48:Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
  • CE49:Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
  • CE50:Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
  • CE51:Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
  • CE52:Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
  • CE53:Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
  • CE54:Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
  • CE55:Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
  • CE56:Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
  • CE57:Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
  • CE58:Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
  • CE59:Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
  • CE60:Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'exercici professional.
  • CE61:Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
  • CE62:Coneixement de la taxació de béns immobles.

Competències del projecte final de grau (PFG)

 • CPFG:Presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por las organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Grau en Arquitectura s'organitza en assignatures semestrals de 6 i 12 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants haurien de cursar en cada semestre 30 crèdits arribant a, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 300 crèdits en cinc cursos acadèmics més 30 crèdits del Projecte Fi de Grau.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

 

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA


TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació Bàsica (FB)

60

Formació Obligatòria (OB)

228

Optatives incluides pràctiques externes (OP)

12

Treball Fi de Grau

30

TOTAL CRÈDITS

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL  PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis s'ha estructurat considerant els tres blocs especificats pel reial decret que regula els títols per a l'exercici de la professió d'Arquitecte així com en les matèries que s'estableixen en el mateix.

El grau està constituït per 330 ECTS distribuïts en sis anys (onze semestres) tenint en compte que l'últim correspon al Projecte Fi de Grau.

* Bloc Propedèutic: 60 crèdits de matèries de formació bàsica dividits entre Expressió Gràfica (36 crèdits) i 24 crèdits de Ciències Bàsica (Matemàtiques i Física).

* Bloc Tècnic: 42 crèdits de Construcció, 24 crèdits d'Estructures i 18 crèdits d'Instal·lacions. Addicionalment s'han destinat 36 crèdits optatius per a matèries de Construcció (18 crèdits) i Estructures (18 crèdits).

* Bloc Proyectual: 72 crèdits de Projectes, 36 crèdits de Composició i 36 crèdits d'Urbanisme.

A més s'inclou una oferta de optatividad destinada a Anglès, Informàtica i Pràctiques Externes.

Finalment, el Projecte Final de Grau se situa en 30 crèdits una vegada superats els 300 crèdits anteriors. Prèviament a l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

La Normativa de la UA per a la implantació de títols de grau estableix en el seu article 7: L'estudiant haurà de tenir garantida la possibilitat d'obtenir reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
Abans del començament de cada curs acadèmic, el Consell de Govern definirà la naturalesa de les activitats que tindran aquest reconeixement acadèmic.


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

 

ASSIGNATURA

ECTS

CURS/

SEMESTRE

ITINERARI 1:

TECNOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ

CONSTRUCCIÓ I DISSENY D'ESTRUCTURES 1

6

5º curs

Semestre 10

CONSTRUCCIÓ I DISSENY D'ESTRUCTURES 2

6

ITINERARI 2:

TALLER D'EDIFICACIÓ EXPERIMENTAL

TALLER DE CONSTRUCCIÓ

6

TALLER D'ESTRUCTURES

6

ITINERARI 3:

LEGISLACIÓ I PRÀCTICA PROFESSIONAL

NORMATIVES VIGENTS

6

INICIACIÓ A LA PROFESSIÓ

6

ANGLÈS

ANGLÈS 1

6

INFORMÀTICA

INFORMÀTICA APLICADA A LA ARQUITECTURA

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

PRÀCTIQUES EXTERNES 1

6

PRÀCTIQUES EXTERNES 2

6


 

 

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1. BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (Selectivitat). Encara que es pot accedir des de qualsevol modalitat de Batxillerat, es recomana haver cursat la/es modalitat/s: Ciències i Tecnologia.

Es pot millorar la nota d'admissió per a aquest estudi, realitzant la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica amb les seues ponderacions per a cada curs acadèmic es poden consultar en la taula següent.

 

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x   x x x x x                 x x   x

Cursos

2012-13

2013-14

 
0.1   x x  
x  x     
 


        x    
0.2          x      x  x
          
   x     x

 

2. BATXILLER O TÍTOLS EQUIVALENTS D'ORDENACIONS EDUCATIVES ANTERIORS AMB O SENSE PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (Selectivitat) SUPERADA: Podran presentar-se a la nova prova d'accés tant els qui tinguen ja superada la prova d'accés en anys anteriors com els qui no tenint superada la prova d'accés, posseïsquen alguna de les següents titulacions: títol de batxiller de la LOGSE, COU, Certificat acreditatiu d'haver superat el curs Preuniversitari, qualsevol altre títol equivalent al Batxillerat. Els qui tinguen la prova d'accés superada d'anys anteriors poden presentar-se a la fase específica per a millorar la nota d'admissió, encara que també podran presentar-se a la fase general. Els qui no tinguen la selectivitat superada haurien de presentar-se a la fase general, i si ho desitgen, a la fase específica per a millorar la nota d'admissió. Per a la fase específica han de tenir en compte les ponderacions indicades en el punt anterior.

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL: Títols de Tècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior: Es pot accedir des de qualsevol família professional.  

Es pot millorar la nota d'admissió a aquest estudi realitzant la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica amb les seues ponderacions per a cada curs acadèmic són les mateixes que per als alumnes provinents de batxillerat i es troben recollides en la taula del punt 1.

4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS REFERENT A AIXÒ. ES REQUEREIX CREDENCIAL D'ACCÉS, expedida per la UNED. Poden presentar-se a la fase específica de la prova d'accés per a millorar la nota d'admissió. També poden realitzar la prova d'accés completa.

5. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, PRÈVIA SOL·LICITUD D'HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL D'ORIGEN AL TÍTOL ESPANYOL DE BATXILLERAT I SUPERACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT, ORGANITZADA PER LA UNED.

6. ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Es reserva almenys un 2% de les places oferides. Opció/ns preferent/s: Enginyeria i Arquitectura. + info

7. ACCÉS PER A MAJORS DE 40 ANYS sense titulació acadèmica i que acrediten experiència laboral o professional, conforme als criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral i professional que es determinen. S'ha de realitzar una entrevista. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 45 anys, entre un 1% i un 3% de les places oferides. + info 

8. ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Podran utilitzar aquesta via les persones  que no posseïsquen cap titulació que els habilite per a l'accés per altres vies ni puguen acreditar experiència laboral o professional. Es reserva en conjunt amb les places dels majors de 40 anys, entre un 1% i un 3% de les places oferides. + info

9. TITULATS UNIVERSITARIS O EQUIVALENTS. Es reserva un 3% de les places.


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

120

9,787

5,710

---

---

6,760

---

---

2011-12

120

9,107

7,158

---

---

7,400

5,000

5,000

2012-13

120

8,124

5,035

---

---

6,800

5,000

---

2013-14

120

6,133

5,000

---

---

5,860

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El grau en Arquitectura habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte. Les seues atribucions professionals estan regulades per llei. L'exercici lliure de la professió està supervisat pels col·legis professionals d'arquitectes.

Les  principals NORMES REGULADORES DE L'EXERCICI PROFESSIONAL són, entre d'altres, les disposicions següents (en ordre cronològic):

a) Reial Decret 2512/1977, de 17 de juny, que aprova les tarifes d'honoraris dels arquitectes en treballs de la seua professió, ratificat excepte en els aspectes econòmics per la disposició derogatòria de la Llei 7/ 1997, de 14 d'abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de col·legis professionals.

b) Llei 38/1999, de 5 de novembre, sobre ordenació de l'edificació.

c) Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, relativa al reconeixement de qualificacions professionals.

d) Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que aprova el codi tècnic de l'edificació (CTE).

Aquestes normes no solament donen per suposada l'existència d'aquest títol sinó que n'avalen la importància en les societats contemporànies en atorgar-li atribucions de gran importància en les economies desenvolupades, com ara les següents:

a) Redacció de projectes d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.

b) Direcció de l'obra d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.

c) Direcció de l'execució d'obra d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats, en els casos que preveu la legislació vigent.

d) Redacció d'instruments de planejament urbanístic, com ara plans generals d'ordenació urbana, plans parcials, estudis de detall, programes d'actuació urbanística, plans especials de qualsevol tipus, normes subsidiàries del planejament, normes complementàries del planejament i projectes de delimitació de sòl urbà.

e) Redacció d'instruments de gestió urbanística, com ara projectes de parcel·lació, reparcel·lació i expropiació.

f) Participació en la redacció de projectes d'ordenació territorial.

g) Redacció de projectes d'urbanització.

h) Assessorament i altres treballs urbanístics.

i) Partions de terrenys, solars i edificacions; replantejaments de límits i alineacions; mesuraments de terrenys, solars i edificis.

j) Valoracions i taxacions de terrenys, solars, edificis i drets reals.

k) Redacció d'informes, dictàmens i certificats sobre arquitectura, edificació, urbanisme i patrimoni històric; emissió de dictàmens pericials en judicis i arbitratges, oralment o per escrit.

l) Redacció de projectes i direcció de decoració, moblament i ambientació d'edificis i locals; disseny escenogràfic, industrial i d'artesania.

m) Projectes de demolició d'edificis i construccions.

n) Desenvolupament i dimensionament d'instal·lacions.

o) Redacció de documents per a expedients de legalització d'obres. 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

En la proposta per al pla d'estudis de la titulació de grau en Arquitectura per la Universitat d'Alacant que recull aquest document es planteja la implantació any a any. Aquesta situació implica la substitució del pla d'estudis que actualment s'imparteix en l'EPS de la UA, conduent a l'obtenció del títol d'Arquitecte (pla d'estudis de 1996). La docència d'aquest últim títol quedarà extingida completament en el moment en què s'implante el corresponent a la titulació de grau en Arquitectura.

Així mateix, es preveu que la implantació del nou pla d'estudis de grau en Arquitectura per la Universitat d'Alacant puga realitzar-se el curs 2010-2011

CRONOGRAMA

CURS ACADÈMIC

IMPLANTACIÓ DEL GRAU EN ARQUITECTURA

EXTINCIÓ DE LA CARRERA D'ARQUITECTURA

2010-2011

1r CURS

1r CURS

2011-2012

2n CURS

2n CURS

2012-2013

3r CURS

3r CURS

2013-2014

4t CURS

4t CURS

2014-2015

5è CURS

5è CURS

A continuació hi ha una taula en la qual s'estableix l'adaptació dels estudis d'Arquitecte als de grau en Arquitectura.

PLA D'ARQUITECTE  1996

Crèdits

PLA D'ARQUITECTE  2010

Crèdits

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

ASSIGNATURES AMB ADAPTACIÓ

 

Fonaments Matemàtics I +

Ampliació de Fonaments Matemàtics I

12

Fonaments Matemàtics 1

6

Fonaments Matemàtics II +

Ampliació de Fonaments Matemàtics II

12

Fonaments Matemàtics 2

6

Ampliació de Fonaments Matemàtics I + Ampliació de Fonaments Matemàtics II

12

Fonaments Matemàtics 1

Fonaments Matemàtics 2

12

Fonaments Físics I

7,5

Física Aplicada 1

6

Fonaments Físics II

7,5

Física Aplicada 2

6

Geometria Descriptiva + Anàlisi de Formes + Dibuix Tècnic-I + Dibuix Tècnic-II + + Dibuix Tècnic-III

 

39

Geometria per a l'Arquitectura +

Dibuix 1 + Dibuix 2 + Dibuix 3

Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2 +

36

Geometria Descriptiva                                 

9

Geometria per a l'Arquitectura                   

6

DibuixTècnic-I + Dibuix Tècnic-II           

12

Dibuix 1                                                        

6

Anàlisi de Formes                                      

9

Anàlisi i Ideació 1                                  

6

Dibuix Informatitzat (optativa) +

Elaboració Gràfica (optativa)

9

Dibuix 3

6

Anàlisi de Formes + Dibuixe Tècnic III

18

Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2

12

Dibuix Tècnic III +

Dibuix Informatitzat (optativa)

13'5

Dibuix 2

6

DibuixTècnic I + Dibuix Tècnic II +

Dibuix Tècnic-III

21

Dibuix 1 + Dibuix 2

12

DibuixTècnic I + Dibuix Tècnic II +

Anàlisi de Formes + Dibuix Tècnic III

30

Dibuix 1 + Dibuix 2 + Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2                                 

24

Dibuix Tècnic I + Dibuix Tècnic II +

Anàlisi de Formes + Dibuix Tècnic III + Dibuix Informatitzat (optativa)

 

34'5

Dibuix 1 + Dibuix 2 + Dibuix 3

Anàlisi i Ideació 1 + Anàlisi i Ideació 2

30

IMPORTANT: No es poden utilitzar dos dels supòsits anteriors (10 files precedents corresponents a assignatures d'Expressió Gràfica) en què figure una mateixa assignatura del Pla 96. L'alumne haurà d'escollir la situació més favorable sense duplicar cap assignatura de les que hi ha en les caselles de la columna de l'esquerra de les files escolides.

Condicionament i Serveis I + Condicionament i Serveis II + Ampliació d'Instal·lacions en l'Edificació (optativa), o Infraestructures Urbanes (optativa)

 

 

19,5

Condicionament i Serveis 1 + Condicionament i Serveis 2 + Condicionament i Serveis 3

 

 

 

18

Condicionament i Serveis I

9

Condicionament i Serveis 1

6

Condicionament i Serveis II

6

Condicionament i Serveis 3

6

Introducció a la Construcció  

9

Introducció a la Tecnologia

6

Materials de Construcció +

Materials i Tècniques de Restauració (cal tenir aprovades les dues assignatures)

15

Materials de Construcció per als Sistemes Constructius

 

 

6

Construcció I              

9

Sistemes Constructius Bàsics

6

Construcció II                         

12

Sistemes Constructius Avançats

6

Construcció III                        

12

Sistemes Constructius Singulars

6

Construcció IV                       

9

Projecte d'Execució

6

Tècniques de Restauració + Història dels Sistemes Constructius + Mantenim. i Conserv. d'Edificis

13,5

Tècniques d'Intervenció en el Patrimoni Edificat

 

6

Introducció Estructures + Estructures de l'Edificació I

18

Estructures 1

6

Estructures de l'Edificació II +

Mecànica del Sòl i Fonamentacions

12

Estructures 2

6

Formigó Armat

9

Estructures 3

6

Estructures Metàl·liques

6

Estructures 4

6

Projecte d'Estructures Singulars

6

Construcció i Disseny d'Estructures

6

Urbanística I

9

Urbanisme 1

6

Urbanisme II

9

Urbanisme 2

6

Urbanisme III

6

Urbanisme 3

6

Urbanisme IV

12

Urbanisme 4 + Urbanisme 5

12

Urbanística I+ Urbanisme II + Urbanisme III + Urbanisme IV

 

36

Urbanisme 1 + Urbanisme 2 + Urbanisme 3 + Urbanisme 4 + Urbanisme 5 + Urbanisme 6

36

PROJECTES I

18

Projectes 1 + Projectes 2 + Projectes 3

24

PROJECTES II

18

Projectes 4 + Projectes 5

18

PROJECTES III

15

Projectes 6 + Projectes 7

18

PROJECTES IV

15

Projectes 8 + Projectes 9

12

Història de l'Arquitectura

9

Composició Arquitectònica 2

6

Teoria de l'Arquitectura

6

Composició Arquitectònica 3

6

Història de l'Arquitectura + Teoria de l'Arquitectura

15

Composició Arquitectònica 1

Composició Arquitectònica 2

Composició Arquitectònica 3

18

Composició I

6

Composició Arquitectònica 1

6

Composició II

9

Composició Arquitectònica 4

6

Composició III

6

Composició Arquitectònica 1

6

Composició I + Composició II + Composició III

21

Composició Arquitectònica 1

Composició Arquitectònica 4

Composició Arquitectònica 5

18

Teoria i Projectes d'Intervenció en el Patrimoni

6

Composició 6

6

TOTAL

322,5

TOTAL

288

Els crèdits cursats per l'estudiant d'Arquitectura que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

1. Els crèdits optatius de grau, fins al màxim d'optativitat que estableix el grau mateix.

2. Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en el qual s'ingressa per la quota de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses que preveu l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

A més de la taula d'adaptació entre les assignatures del pla d'estudis proposat i el pla d'Arquitecte que s'extingeix, caldrà tenir present el que indica la normativa sobre règim de permanència i progressió de la Universitat d'Alacant.

També és aplicable la disposició transitòria segona inclosa en la normativa de la Universitat d'Alacant que estableix: "Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Si els alumnes esgoten les convocatòries esmentades sense haver superat les proves, qui vulga continuar els estudis haurà de seguir-los pels nous plans, mitjançant el sistema d'adaptació que estableix el nou pla. L'equivalència entre el crèdit LRU i el crèdit ECTS serà un a un, però s'establiran límits globals en el sistema de reconeixement de crèdits."

GRAU EN ARQUITECTURA. PLA RESUMIT

arquitectura

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares