Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ

Codi:
 C201

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 
European Accreditation of Engineering Programmes EUR-ACE

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
48 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
CURS D'ADAPTACIÓ PER A ENG. TÈCN. DE TELECOMUNICACIÓ. SO I IMATGE
60 crèdits
 
1 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ
PRIMER CURSO (ARA)
48 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
SEGON CURS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
48 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
QUART CURS
 
 
42 crèdits
 
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ
ITINERARI 1
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1. ENGINYERIA ACÚSTICA
ITINERARI 2
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2. TECNOLOGIA AUDIOVISUAL

 

OBJECTIUS DEL TÍTOL

 

El propòsit general d'aquests estudis és preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat per a concebre i dissenyar sistemes d'àudio, vídeo i telecomunicació, col·laborar amb professionals de tecnologies afins i capaces de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat seguretat, temps i respecte als principis propis de la professió.

D'un titulat o titulada s'espera que adquirisca les capacitats de:

• Exercir activitats en la indústria audiovisual, acústica, de la informació i de les telecomunicacions.

• Fer projectes i dissenys d'enginyeria de telecomunicació, audiovisual i acústica.

 

Objectius generals:

O-1 Capacitat per a redactar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguen per objecte la concepció i el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.

O-2 Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer o enginyera tècnica de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

O-3 Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies, que li capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, com també que li dote d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

O-4 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer o enginyera tècnica de telecomunicació.

O-5 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs en el seu àmbit específic de la telecomunicació.

O-6 Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.

O-7 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

O-8 Conèixer i aplicar elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, com també de legislació, regulació i normalització en les telecomunicacions.

O-9 Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com oralment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

 

 

COMPETÈNCIES


Competències transversals bàsiques

 • CT1:Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT2:Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3:Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4:Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5:Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT6:Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT7:Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8:Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9:Capacitat de treball en grup.
 • CT10:Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11:Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12:Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13:Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14:Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.

Competències específiques:

  bàsiques

  • B1:Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es puguen plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
  • B2:Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  • B3:Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
  • B4:Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
  • B5:Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses. Màrqueting.

Competències específiques:

  competències comunes a la branca de Telecomunicació

  • C1:Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
  • C2:Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a sustentar el desenvolupament i l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
  • C3:Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
  • C4:Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
  • C5:Capacitat per a avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.
  • C6:Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (casa, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la posada en marxa i millora contínua, així com conèixer l'impacte econòmic i social que generen.
  • C7:Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.
  • C8:Capacitat per a comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.
  • C9:Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.
  • C10:Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius de maquinari.
  • C11:Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i especialment la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.
  • C12:Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
  • C13:Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.
  • C14:Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la planificació, dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de tràfic.
  • C15:Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.

  competències específiques de So i Imatge

  • E1:Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
  • E2:Capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, tant en entorns fixos com a mòbils.
  • E3:Capacitat per a realitzar projectes de locals i instal·lacions destinats a la producció i enregistrament de senyals d'àudio i vídeo.
  • E4:Capacitat per a realitzar projectes d'enginyeria acústica sobre aïllament i condicionament acústic de locals; instal·lacions de megafonia; especificació, anàlisi i selecció de transductors electroacústicos; sistemes de mesurament, anàlisi i control de soroll i vibracions; acústica mediambiental, i sistemes d'acústica submarina.
  • E5:Capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent criteris d'usabilitat i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El Grau en Enginyeria en So i Imatge s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants haurien de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits arribant a, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

 

TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Bàsiques

60

Obligatòries

132

Optatives

36

Treball de fi de Grau

12

CRÈDITS TOTALS

240


 

EXPLICACIÓ GENERAL  DEL PLA D'ESTUDIS

 

Els ensenyaments s'han estructurat considerant tres tipus de matèries.

En primer lloc i complint amb l'especificat en el Reial decret 1393/2007, en la primera meitat del pla d'estudis se situen les matèries amb caràcter bàsic, amb un total de 60 ECTS pertanyents a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.

En segon lloc s'incorporen 132 ECTS de matèries obligatòries conduents a garantir l'adquisició de competències del títol més 12 ECTS de l'obligatori Treball de fi de Grau que es cursaria en l'últim semestre i estaria orientat a l'avaluació de les competències associades a la titulació.

Prèviament a la matrícula del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur. Els 132 ECTS de matèries obligatòries es divideixen en 60 ECTS que complementen el mòdul comú a la branca de telecomunicació, 48 ECTS que complementen el mòdul de tecnologia específica de So i Imatge i 24 ECTS comunes a aquests dos mòduls, complementant la branca de telecomunicació i la de tecnologia específica. Finalment, l'alumne ha de cursar 36 ECTS d'assignatures optatives. En primer lloc s'ofereixen un grup de vuit assignatures optatives, les quals s'agrupen en dos itineraris diferenciats: Enginyeria acústica i Tecnologia audiovisual. Cada itinerari està compost de 24 ECTS (quatre assignatures de 6 ECTS), encara que perquè a un alumne/a se li reconega un itinerari només serà necessari que almenys curse 18 ECTS.

En segon lloc, s'ofereixen també dues assignatures optatives d'Anglès, comuns a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant.

Finalment, s'ofereix fins a un màxim de 12 ECTS de pràctiques en empresa, els quals són optatius i es podrien cursar en mòduls de 6 ECTS.

D'aquesta manera, les possibilitats de configuració del currículum optatiu de l'alumne són molt variades, com s'indica a continuació:

* Itinerari 1 + 1 o 2 Optatives lliures + 12 o 6 ECTS de pràctiques en empresa

* Itinerari 2 + 1 o 2 Optatives lliures + 12 o 6 ECTS de pràctiques en empresa

* 4 Optatives lliures + 12 ECTS de pràctiques en empresa

* Itinerari 1 + Itinerari 2.

A més, dins del grup d'optatives lliures, també es podran reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits ECTS de participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

CODI

ASSIGNATURA

ECTS

ITINERARI I: ENGINYERIA ACÚSTICA

20027

VIBROACÚSTICA

6

20028

DISSENY ACÚSTIC DE RECINTES

6

20033

ULTRASONS I APLICACIONS

6

20034

ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL

6

ITINERARI 2: TECNOLOGIA AUDIOVISUAL

20029

SÍNTESI DIGITAL DE SO

6

20030

PROCESSADORS DIGITALS DE SENYAL

6

20035

INFOGRAFIA

6

20036

CENTRES DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

20040

PRÀCTIQUES EN EMPRESA I

6

20041

PRÀCTIQUES EN EMPRESA II

6

ANGLÈS

34541

ANGLÈS I

6

34542

ANGLÈS II

6
REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Ing Son Img Teleco

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures

de

Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2   x x   x x x x x                 x x   x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1   x x  
x  x     
 


        x    
0.2          x      x  x
          
   x     x

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

El perfil d'ingrés recomanat és el egresat del Batxillerat, amb una bona formació en matemàtiques i físiques. L'alumne ha de ser pràctic, observador, detallista, receptiu i tenir bona memòria i capacitat de concentració, d'improvisació i de síntesi. A més ha de ser lògic, analític, organitzat i metòdic, i tenir capacitat per a treballar en grup i exercir lideratge per a ser capaç de prendre decisions en condicions desfavorables.

Entre les aptituds i capacitats que defineixen el perfil d'ingrés, encara que totes elles es potenciaran al llarg dels estudis de Grau, es troben: el raonament numèric ( habilitat, rapidesa i exactitud per al càlcul, per a manipular xifres i resoldre problemes quantificables. Facilitat per a operacions numèriques mentals i estimació de quantitats), el raonament lògic (capacitat per a entendre les relacions entre els fets i trobar les causes que els van produir, preveure conseqüències i així poder resoldre problemes d'una manera coherent), el raonament abstracte (facilitat a separar o extraure aspectes d'una situació o problemàtica), la capacitat d'observació (capacitat de percebre els detalls d'objectes, fenòmens o successos, detectant les seues singularitats i apreciant les seues diferències respecte d'altres), la capacitat de percepció (capacitat per a adquirir coneixement del món que ens envolta per mitjà de les impressions que transmeten els sentits), capacitat d'atenció: (concentració, capacitat per a focalitzar els sentits i centrar l'atenció voluntàriament sobre un objecte o una activitat que s'està realitzant deixant fora del procés, fets que ocorren al voltant).

Encara que l'alumne que arriba a la EPS, posseeix la seua pròpia personalitat, és molt convenient que siga obert amb capacitat crítica, responsable i dinàmic, amb curiositat pels nous avanços.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

80

5,884

8,090

6,840

---

6,280

---

---

2011-12

80

6,000

7,198

5,000

---

7,080

---

---

2012-13

80

6,109

5,000

---

---

5,000

---

---

2013-14

80

5,760

5,000

---

---

5,000

---

---

2014-15

80

5,520

5,000

---

---

---

---

---

2015-16

80

5,000

5,710

---

---

---

---

---

2016-17

80

5,816

5,000

---

---

---

---

---

2017-18

80

5,000

5,000

---

---

---

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

GRUPS A.R.A. (ALT RENDIMENT ACADÈMIC)

 

Els Grups d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA), pretenen reforçar el potencial dels alumnes més destacats des de l'inici dels seus estudis universitaris oferint part de la docència en anglès, així com una sèrie d'ajudes i suports per a la seua formació.

Els alumnes que vulguen rebre docència en un grup ARA hauran de sol·licitar-ho en el moment de formalitzar la matrícula. Es valorarà l'expedient acadèmic i el coneixement acreditat d'anglès.

Informació general sobre els grups ARA

Fullet informatiu 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El títol habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer/ o enginyera tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge. Les seues atribucions professionals estan regulades per llei. L'exercici lliure de la professió està supervisat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació.

Es podrà accedir a màsters de caràcter professional i/o d'investigació i altres postgraus atenent a la normativa vigent.

 

Els principals perfils professionals relacionats amb aquest títol de grau són:

 • Enginyeria de radiocomunicació
 • Enginyeria en sistemes electrònics
 • Enginyeria de comunicació de dades
 • Disseny d'aplicacions de processament digital de senyal
 • Disseny de xarxes de comunicació
 • Desenvolupament de programari i aplicacions
 • Projectes audiovisuals i multimèdia
 • Projectes d'enginyeria acústica
 • Consultoria d'empreses de TIC
 • Assistència tècnica
 • Disseny del producte
 • Enginyeria d'integració i proves
 • Direcció de màrqueting de TIC
 • Direcció de projectes TIC 
 • Desenvolupament d'investigació i tecnologia

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

La proposta per al pla d'estudis de la titulació de grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació, per la Universitat d'Alacant, planteja la implantació del pla d'estudis curs a curs.

Preveu que l'inici de la implantació del nou pla d'estudis de grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació,  per la Universitat d'Alacant, puga fer-se el curs 2010/2011.

 

CRONOGRAMA

CURS ACADÈMIC

IMPLANTACIÓ DEL GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ

EXTINCIÓ DE L'ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ, SO I IMATGE

2010/2011

1r CURS

1r CURS

2011/2012

2n CURS

2n CURS

2012/2013

3r CURS

3r CURS

2013/2014

4t CURS

 


 

TAULA D'ADAPTACIÓ DELS ESTUDIS D'ENGINYERIA TÈCNICA EN TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT EN SO I IMATGE  ALS ESTUDIS DE GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ

 

ENGINYERIA TÈCNICA EN TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT EN SO I IMATGE

Crèdits

GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ

Crèdits

7033

Acústica

7,5

Acústica

6

7031

Anàlisi de Circuits

7,5

Anàlisi de Circuits

6

7028

Electrònica Digital

12

Electrònica Digital

Electrònica Bàsica

6

6

7030

Fonaments Físics de l'Enginyeria

12

Fonaments Físics de l'Enginyeria I

Fonaments Físics de l'Enginyeria II

6

6

7034

Computadors

6

Computadors

6

7032

Fonaments de Programació

6

Fonaments de Programació I

6

7029

Fonaments Matemàtics I

12

Matemàtiques Bàsiques

Matemàtiques I

6

6

7035

Anglès Tècnic

6

Anglès I

6

7036

Electroacústica

18

Transductors Acústics

6

7041

Televisió

7,5

Televisió

6

7038

Electrònica Analògica

6

Electrònica Analògica

6

7037

Sistemes Lineals

15

Senyals i Sistemes

Teoria de la Comunicació

6

6

7039

Fonaments Matemàtics II

7,5

Matemàtiques II

6

7045

Enginyeria de Vídeo

9

Enginyeria de Vídeo

6

7044

Projectes

6

Projectes i Infraestructures de Telecomunicació I

6

7043

Tractament Digital d'Àudio

6

Tractament Digital d'Àudio

6

7046

Tractament Digital d'Imatges

6

Tractament Digital d'Imatges

6

7047

Tècniques Multimèdia

6

Serveis Multimèdia

6

CRÈDITS TRONCALS I OBLIGATORIS AMB ADAPTACIÓ

138

7063

Aïllament Acústic

7,5

Aïllament i Condicionament Acústic

6

7051

Infografia i Realitat Virtual

7,5

Infografia

6

7055

Processadors Digitals de Senyal

7,5

Processadors Digitals de Senyal

6

7056

Xarxes d'Ordinadors

7,5

Xarxes

6

7060

Síntesi Digital del So

7,5

Síntesi Digital del So

6

7058

Sistemes Audiovisuals Avançats

7,5

Sistemes Audiovisuals Avançats

6

CRÈDITS OPTATIUS AMB ADAPTACIÓ

36

CRÈDITS TOTALS AMB ADAPTACIÓ

174

Els crèdits cursats per l'estudiant d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge, que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:

 1. Els crèdits optatius de grau, fins al màxim d'optativitat que estableix el grau mateix.

Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en el qual s'ingressa pel contingent de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per les activitats diverses que preveu l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

 

TAULA AMB LES ASSIGNATURES DELS ESTUDIS DE GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE  EN TELECOMUNICACIÓ QUE NO TÉ CONVALIDACIÓ AMB CAP ASSIGNATURA DELS PLANS ACTUALS

 

GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ

Crèdits

Administració d'Empreses

6

Fonaments de Programació II

6

Fonaments Òptics de l'Enginyeria

6

Sistemes Electrònics Digitals

6

Mitjans de Transmissió

6

Tractament Digital de Senyal

6

Projectes iIinfraestructures de Telecomunicació II

6

Normativa i Serveis de Telecomunicació

6

CRÈDITS BÀSICS I OBLIGATORIS SENSE ADAPTACIÓ

48

Vibroacústica

6

Acústica Mediambiental

6

Ultrasons i Aplicacions

6

Disseny Acústic de Recintes

6

Centres de Producció Audiovisual

6

Anglès II

6

CRÈDITS OPTATIUS SENSE ADAPTACIÓ

36

 

A més de la taula d'adaptació entre les assignatures del pla d'estudis proposat i el pla d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge, que s'extingeix, caldrà tenir present l'el que indica la normativa de la Universitat d'Alacant, que sobre aquest tema estableix:

Disposició transitòria segona. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Quan els alumnes hagen esgotat les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves, els que vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, mitjançant el sistema d'adaptació que establiex el nou pla. L'equivalència entre el crèdit LRU i l'ECTS serà un a un, però s'establiran límits globals en el sistema de reconeixement de crèdits.

 

 

 

 

 

 

 

CURS D'ADAPTACIÓ PER A ENGINYERS/ TÈCNICS DE TELECOMUNICACIÓ: SO I IMATGE QUE VULGUEN OBTENIR EL GRAU D'ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ

 

 

Nombre d'alumnes previst

Tenint en compte l'experiència d'altres escoles, que fan durant aquest curs acadèmic els estudis d'adaptació, i el nombre de titulats en aquesta Enginyeria, es considera raonable una oferta de 50 places per a enginyers tècnics de Telecomunicació: So i Imatge.

 

Accés i Admissió d'Estudiants

Davant de la necessitat de formació dels actuals titulats en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge, posada de manifest tant pel Col·legi d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació, com per un grup d'enginyers del sector, l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant té previst la realització d'un curs d'adaptació al qual tindran accés els enginyers tècnics de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge, segons estableix el Reial Decret 1393/2007 i seguint les directrius marcades per la mateixa Universitat i per aquest document. Aquest curs d'adaptació permetrà als enginyers accedir al mateix nivell en l'Administració Pública que els graduats.

En el cas que el nombre de sol·licituds d'ingrés supere l'oferta, les places s'assignaran d'acord amb aquests criteris de prioritat:

 • Expedient acadèmic global (70%):
  • Expedient de la titulació d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge (75%)
  • Graus i màster afins (25%)
 • Ser enginyer tècnic  de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge per la Universitat d'Alacant (20%)
 • Haver sigut tutor de pràctiques en empresa o de projectes final de carrera de la titulació d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge (10%)

Els titulats en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge per altres universitats que vulguen obtenir el Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació per la Universitat d'Alacant hauran de cursar les assignatures que determine la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Centre sobre la base de les cursades amb anterioritat en l'Enginyeria Tècnica. En el cas que hagen de cursar assignatures no incloses en el Curs d'Adaptació, aquests enginyers tècnics tindran denegat l'accés.

 

Planificació del Curs d'Adaptació al Grau

El curs d'adaptació estarà compost per les vuit assignatures indicades en la taula adjunta, amb el curs corresponent en cada cas per a la seua implantació en el grau. Com que la implantació del grau en Enginyeria en So i Imatge, tal com recull la memòria de verificació, es farà curs per curs, s'haurà d'oferir el pròxim curs 2010/11 un curs d'adaptació amb les vuit assignatures de la següent taula per als enginyers tècnics de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge. Cadascuna de les assignatures consta de 6 ECTS, i el Treball Final de Grau equival a 12 ECTS.

 

ASSIGNATURES

TIPUS DE MATÈRIA

CURS

SEMESTRE

ECTS

 

Pàg. mem

Fonaments de Programació II

Obligatòria

1r

2n

6

124

Administració d'Empreses

Bàsica

2n

2n

6

102

Fonaments Òptics de l'Enginyeria.

Obligatòria

3r

1r

6

131

Sistemes Electrònics Digitals

Obligatòria

2n

4t

6

126

Tractament Digital dSe enyal

Obligatòria

2n

4t

6

136

Normativa i Serveis de Telecomunicació

Obligatòria

3r

6

146

Projectes i Infraestructures de Telecomunicació II

Obligatòria

4t

6

144

Mitjans de Transmissió

Obligatòria

4t

6

131

Treball Final de Grau

Obligatòria

4t

12

166

 

 

ASSIGNATURES

CURS D'ADAPTACIÓ

Semestre 1

Semestre 2

Fonaments de Programació II

X

 

Administració d'Empreses

X

 

Fonaments Òptics de l'Enginyeria.

X

 

Sistemes Electrònics Digitals

X

 

Tractament Digital de Senyal

X

 

Normativa i Serveis de Telecomunicació

 

X

Projectes i Infraestructures de Telecomunicació II

 

X

Mitjans de Transmissió

 

X

Treball Final de Grau

 

X

 

Tenint en compte les característiques peculiars dels alumnes destinataris del curs d'adaptació, que majoritàriament es troben treballant, es planificarà la docència en horaris adequats per tal de facilitar a l'alumne el seguiment del curs i impedir qualsevol interferència docent entre aquest alumnat i el que cursa el grau seguint el cronograma establit en el pla d'estudis.

 

Resultats dels paràmetres de qualitat

Respecte de les taxes proposades per als indicadors assenyalats en el grau, es tindran  possibles millores en els resultats previstos, atès que l'alumnat d'aquest grup està format per enginyers tècnics de Telecomunicació que coneixen perfectament el tipus de matèria i molts d'ells amb experiència laboral. En conseqüència, es proposen aquests valors per als indicadors:

 • Taxa d'eficiència    > 60 %
 • Taxa de graduació > 60 %
 • Taxa d'abandonament   < 10 %

 

Cronograma d'implantació del Curs d'Adaptació d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge a Enginyeria en So i Imatge

La implantació d'un Curs d'Adaptació dirigit a persones ja enginyeres tècniques de Telecomunicació, especialitat So i Imatge, per accedir al Grau en Enginyeria en So i Imatge en  Telecomunicació està previst que s'inicie el curs 2011-2012 i s'oferirà fins al curs 2012-2013.

GRAU EN ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ. PLA RESUMIT

enginyeria en so i imatge

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares