Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOBLE GRAU EN TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOBLE GRAU EN TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

Codi:
 C160

Crèdits:
 366
 
Data de publicació:
 Sense publicació

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,03
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

DOBLE GRAU EN TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
72 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
QUART CURS
CINQUÈ CURS
36 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
5
OBLIGATÒRIA
6
 
5
OBLIGATÒRIA
6
 
5
OBLIGATÒRIA
12
 
5
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
5
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
 
30 crèdits
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
PROGRAMA SIMULTANI TADE: TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

 

PRESENTACIÓ

 

El doble grau en Turisme i en Administració i Direcció d'Empreses (TADE) es presenta com una oferta destinada a alumnes que, a més de voler obtenir una formació en administració i direcció d'empresa, estiguen interessats a especialitzar-se en el sector turístic i assolir un nivell elevat en dues llengües estrangeres com a mínim.

Aquests estudis no constitueixen un títol propi ni una nova titulació, sinó que, com el seu nom indica, permeten simultanejar les dues titulacions i obtenir tots dos graus. Per aquest motiu, s'ofereix un programa d'estudis que integra els continguts propis de les dues titulacions, tal com recullen els plans d'estudis respectius, i que és el que permet, al final, obtenir tots dos títols de grau.

En l'elaboració del programa s'ha tingut en compte:

  • L'oferta d'estudis s'estructura en 5 anys, ja que, tenint en compte les matèries i els continguts que hauran de cursar els alumnes, es considera que aquest és el període de temps mínim raonable.
  • L'oferta d'estudis elimina les duplicitats, és a dir, les matèries que en els plans d'estudis respectius s'estudien tant en Turisme com en ADE.

L'alumnat que supere el Programa TADE obtindrà els títols oficials de grau en Turisme i del grau en Administració i Direcció d'Empreses.

 

COMPETÈNCIES

 

Pel fet de tractar-se d'un programa d'estudis simultanis que integra els continguts de les titulacions del grau en Administració i Direcciäo d'Empreses i del grau en Turisme, les competències que s'adquiran són les corresponents a les dues titulacions que s'obtenen en finalitzar el programa. Per això, les competències es poden consultar en els respectius graus de Turisme i d'Administració i Direcció d'Empreses.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El pla d'estudis elaborat per a impartir el programa tindrà una durada de cinc cursos acadèmics. El nombre d'ECTS necessari per a superar el programa serà de 366.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

Formació bàsica (FB)

96

Obligatòries (OB)

216

Optatives (OP)

30

Pràctiques externes (obligatòries)

12

Treball Final de Grau

6+6

Total crèdits

366

 

DISTRIBUCIÓ DE LES ASSIGNATURES PER CURSOS

 

PRIMER CURS

SEMESTRE 1 (36 ECTS)

SEMESTRE 2 (36 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

22000

MATEMÀTIQUES I

FB

6

22005

MATEMÀTIQUES II

FB

6

22001

INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA

FB

6

22006

INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA

FB

6

22002

INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING

FB

6

22007

COMPTABILITAT FINANCERA I

FB

6

22003

FONAMENTS D'ECONOMIA DE L'EMPRESA

FB

6

22009

INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA.

FB

6

22004

DRET DE L'EMPRESA

FB

6

22008

DIRECCIÓ D'OPERACIONS

OB

6

23514

ANGLÈS DEL TURISME I

FB

6

23518

FRANCÈS PER AL TURISME I

FB

6

23618

ALEMANY PER AL TURISME I

SEGON CURS

SEMESTRE 3 (42 ECTS)

SEMESTRE 4 (36 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

22010

ESTADÍSTICA I INTRODUCCIÓ A L'ECONOMETRIA

OB

9

22019

ECONOMIA ESPANYOLA

FB

6

22011

ECONOMIA MUNDIAL

OB

4.5

22016

COMPTABILITAT FINANCERA II

OB

6

22012

HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL I D'ESPANYA. SEGLES XIX I XX

OB

4.5

22018

INVESTIGACIÓ COMERCIAL

OB

6

22013

MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES

OB

6

 

23521

 

ANGLÈS DEl TURISME II

OB

6

23510

REGULACIÓ JURIDICOCIVIL DEL TURISME

FB

6

23520

TIPOLOGIA D'ESPAIS TURÍSTICS

OB

6

23516

RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS

FB

6

23526

FRANCÈS PER AL TURISME II

OB

6

23517

INFORMÀTICA APLICADA AL TURISME

FB

6

23626

ALEMANY PER AL TURISME II

TERCER CURS

SEMESTRE 5 (36 ECTS)

SEMESTRE 6 (42 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

22014

MICROECONOMIA INTERMÈDIA

OB

6

22015

DISSENY DE L'ORGANITZACIÓ

OB

6

22021

COMPTABILITAT FINANCERA III

OB

6

22017

MACROECONOMIA INTERMÈDIA

OB

6

22022

FINANCES

OB

6

22026

COMPTABILITAT DE GESTIÓ

OB

6

22023

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

OB

6

22028

FINANCES CORPORATIVES

OB

6

23522

ESTRUCTURA DE MERCATS

OB

6

23519

PATRIMONI CULTURAL

FB

6

23533

ANGLÈS DEL TURISME III

OB

6

23531

ECONOMIA MUNDIAL DEL TURISME

OB

6

23537

FRANCÈS PER AL TURISME II

OB

6

23637

ALEMANY PER AL TURISME II

QUART CURS

SEMESTRE 7 (36 ECTS)

SEMESTRE 8 (36 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

22020

SISTEMA FISCAL I

OB

6

22025

SISTEMA FISCAL II

OB

6

22024

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA I

OB

6

22027

MÀRQUETING ESTRATÈGIC

OB

6

22030

ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES

OB

6

22029

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA II

OB

6

22031

DIRECCIÓ FINANCERA

OB

6

23525

SOCIOLOGIA DEL TURISME

OB

6

22032

POLÍTICA ECONÒMICA

OB

6

23567

DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DE RECURSOS HUMANS EN TURISME

OB

6

23534

PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES EN TURISME

OB

6

23528

OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN EMPRESES TURÍSTIQUES

OB

6

CINQUÈ CURS

SEMESTRE 9 (30 ECTS)

SEMESTRE 10 (30 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

23532

POLÍTICA TURÍSTICA

OB

6

23529

DRET DEL TREBALL

OB

6

23550

GESTIÓ DE QUALITAT EN TURISME (optativa obligatòria per a itinerari Economia de l'Empresa Turística)

OP/OB

6

23548

PRÀCTIQUES EXTERNES-TURISME

OB

12

OPTATIVIDAD(2)

OP

30

22052

TREBALL FINAL DE GRAU (ADE)

OB

6

23549

TREBALL FINAL DE GRAU (TURISME)

OB

6

(1) Prèviament a l'avaluació del treball fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur. A més, l'alumne ha d'haver superat o estar matriculat de la totalitat de les assignatures del Programa Simultani.

A causa de l'estructura del programa d'estudis, tots els alumnes aconseguiran aquest requisit sense necessitat de cursar cap assignatura addicional, superant l'Anglès per al Turisme II.

(2) Optatividad:L'estudiant ha de cursar 30 crèdits d'optatividad que podrà seleccionar lliurement d'entre les assignatures oferides, fins a completar els 30 crèdits.
A més, TADE ofereix l'itinerari “Economia de l'Empresa Turística”. L'alumnat que vulga obtenir aquest itinerari haurà de superar obligatòriament l'assignatura “Gestió de la Qualitat en Turisme” i triar els 24 crèdits restants de la resta d'optatives.

OPTATIVITAT (30 ECTS)(2)

SEMESTRE 9

SEMESTRE 10

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

23560

ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT D'EMPRESES TURÍSTIQUES

OP

6

23563

PROMOCIÓ I TÈCNIQUES DE VENDA

OP

6

23561

TENDÈNCIES I INNOVACIÓ EN EL SECTOR HOTELER

OP

6

23564

ANÀLISI DE DADES

OP

6

23562

AGÈNCIES DE VIATGES I INTERMEDIACIÓ EN TURISME

OP

6

23754

INVESTIGACIÓ SOCIAL DEL TURISME

OP

6

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials o de Ciències.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

TADE

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

7.     ACCÉS DENEGAT PER A TURISME I ADE. No seran admesos en el programa simultani de TADE els sol·licitants que ja siguen diplomats, llicenciats o graduats en Turisme o en ADE.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de batxillerat


 

Cursos

2010-11

2011-12 

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 x x x x x x    

x x   x x    
x x  
0.2             x    x x      x 
    x x  x      

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


  • Les persones admeses han de matricular-se en els termini que anualment establisca en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER CONTINGENT


CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

100

5,511

6,980

---

---

---

---

---

2011-12

100

8,030

7,043

---

---

6,810

---

---

2012-13

100

8,526

6,447

---

---

5,000

---

---

2013-14

100

8,820

6,548

---

---

---

---

---

2014-15

100

8,240

---

---

---

---

---

---

2015-16

100

8,529

7,530

---

---

---

---

---

2016-17

100

8,100

5,000

---

---

---

5,000

5,000

2017-18

100

7,340

5,000

---

---

---

5,000

---

  • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
  • Les notes definitives poden ser inferiors a les recollides ací.

 

TAULA D'ADAPTACIONS D'ASSIGNATURES SUPERADES EN EL PROGRAMA SIMULTANI TURISME-ADE PER LES ASSIGNATURES DEL GRAU DE TURISME

 

 

PROGRAMA D'ESTUDIS SIMULTANI TURISME-ADE

 

Crèdits

 

Caràcter

 

TURISME

 

Crèdits

 

Caràcter

23510 Regulació Juridicocivil del Turisme

6

FB

23510 Regulació Juridicocivil del Turisme

6

FB

23516 Recursos Territorials Turístics

6

FB

23516 Recursos Territorials Turístics

6

FB

23517 Informàtica Aplicada al Turisme

6

FB

23517 Informàtica Aplicada al Turisme

6

FB

23514 Anglès per al Turisme I

6

FB

23514 Anglès per al Turisme I

6

FB

23518 Francès per al Turisme I

6

FB

23518 Francès per al Turisme I

6

FB

23618 Alemany per al Turisme I

6

FB

23618 Alemany per al Turisme I

6

FB

23519 Patrimoni Cultural

6

FB

23519 Patrimoni Cultural

6

FB

23521 Anglès per al Turisme II

6

OB

23521 Anglès  per al Turisme II

6

OB

23522 Estructura de Mercats

6

OB

23522 Estructura de Mercats

6

OB

23525 Sociologia del Turisme

6

OB

23525 Sociologia del Turisme

6

OB

23537 Francès per al Turisme II

6

OB

23537 Francès per al Turisme II

6

OB

23637 Alemany per al Turisme II

6

OB

23637 Alemany per al Turisme II

6

OB

23567 Direcció i Planificació de Recursos Humans en el Turisme

 

6

 

OB

23567 Direcció i Planificació de Recursos

Humans en el Turisme

 

6

 

OB

23528 Operacions i Processos de Producció en Empreses Turístiques

 

6

 

OB

23528 Operacions i Processos de Producció en

Empreses Turístiques

 

6

 

OB

22018 Investigació Comercial

6

OB

23530 Investigació de Mercats Turístics

6

OB

22020 Sistema Fiscal I i

22025 Sistema Fiscal II

 

6

 

OB

 

23535 Dret Tributari

 

6

 

OB

23531 Economia Mundial del Turisme

6

OB

23531 Economia Mundial del Turisme

6

OB

23532 Política Turística

6

OB

23532 Política Turística

6

OB

23533 Anglès per al  Turisme III

6

OB

23533 Anglès per al Turisme III

6

OB

23534 Publicitat  i Relacions Públiques en Turisme

6

OB

23534 Publicitat i Relacions Públiques en Turisme

6

OB

22024 Direcció Estratègica de l'Empresa I i

22029 Direcció Estratègica de l'Empresa II

 

6

 

OB

 

23536 Direcció Estratègica d'Empreses Turístiques

 

6

 

OB

23537 Francès per al Turisme III

6

OB

23537 Francès per al Turisme III

6

OB

23637 Alemany per al Turisme III

6

OB

23637 Alemany per al Turisme III

6

OB

23548 Pràctiques Externes

12

OB

23548 Pràctiques Externes

12

OB

22052 Treball de Final de Grau

6

OB

23549 Treball  de Final de Grau

6

OB

23549 Treball de Final de Grau

6

OB

23549 Treball de Final de Grau

6

OB

22022 Finances

6

OB

23551 Gestió Financera d'Empreses Turístiques

6

Opt

23550 Gestió de Qualitat en Turisme

6

Opt

23550 Gestió de Qualitat en Turisme

6

Opt

23560 Estratègies de Creixement d'Empreses Turístiques

6

Opt

23560 Estratègies de Creixement d'Empreses Turístiques

6

Opt

23562 Agències de Viatges i Intermediació en Turisme

6

Opt

23562 Agències de Viatges i Intermediació en Turisme

6

Opt

23561 Tendències i  Innovació en el Sector Hoteler

6

Opt

23561 Tendències i Innovació en el Sector Hoteler

6

Opt

23563 Promoció i Tècniques de Venda

6

Opt

23563 Promoció i Tècniques de Venda

6

Opt

23564 Anàlisi de Dades

6

Opt

23564 Anàlisi de Dades

6

Opt

23754 Investigació Social del Turisme

6

Opt

23754 Investigació Social del Turisme

6

Opt

22015 Disseny de l'Organització.

6

OB

Crèdits optatius del grau en Turisme

6

Opt

23520 Tipologia d'Espais Turístics

6

OB

23520 Tipologia d'Espais Turístics

6

OB

23529 Dret del Treball

6

OB

23529 Dret del Treball

6

OB

 

PROGRAMA D'ESTUDIS SIMULTANIS TURISME-ADE CRÈDITS DE FORMACIÓ BÀSICA

 

TURISME

22003 Fonaments d'Economia de l'Empresa (FB)

23511 Fonaments d'Economia de l'Empresa (FB)

22002 Introducció al Màrqueting (FB)

23515 Màrqueting Turístic (FB)

22006 Introducció a la Macroeconomia (FB)

23512 Introducció a l'Economia (FB)

22001 Introducció a la Microeconomia (FB)

23513 Introducció a la Geografia del Turisme (FB)

22007 Comptabilitat Financera I (FB)

23523 Comptabilitat (OB)

22004 Dret de l'Empresa (FB)

23524 Dret de Mercat i Contractació Turística (OB)

22019 Economia Espanyola (FB)

23538 Planificació Territorial del Turisme (OB)

22009 Introducció a l'Estadística (FB)

23539 Antropologia Aplicada al Turisme (OB)

 

TAULA D'ADAPTACIONS DE LES ASSIGNATURES EN EL PROGRAMA SIMULTANI TURISME-ADE PER LES ASSIGNATURES DEL GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRSES PROGRAMA D'ESTUDIS SIMULTANI TURISME-ADE

 

Crèdits

 

Caràcter

 

ADE

 

Crèdits

 

Caràcter

22000 Matemàtiques I

6

FB

22000 Matemàtiques I

6

FB

22001 Introducció a la Microeconomia

6

FB

22001 Introducció a la Microeconomia

6

FB

22002 Introducció al Màrqueting

6

FB

22002 Introducció al Màrqueting

6

FB

 

22003 Fonaments d'Economia de l'Empresa

 

6

 

FB

22003 Fonaments d'Economia de la

Empresa

 

6

 

FB

22004 Dret de l'Empresa

6

FB

22004 Dret de l'Empresa

6

FB

22005 Matemàtiques II

6

FB

22005 Matemàtiques II

6

FB

22006 Introducció a la Macroeconomia

6

FB

22006 Introducció a la Macroeconomia

6

FB

22007 Comptabilitat Financera I

6

FB

22007 Comptabilitat Financera I

6

FB

22008 Adreça d'Operacions

6

OB

22008 Adreça d'Operacions

6

OB

22009 Introducció a l'Estadística

6

FB

22009 Introducció a l'Estadística

6

FB

 

22010 Estadística i Introducció a l'Econometria.

 

9

 

OB

22010 Estadística i Introducció a la

Econometria

 

9

 

OB

22012 Història Econòmica Mundial i d'Espanya.

Segles XIX i XX

 

4,5

 

OB

22012 Història Econòmica Mundial i de

.    Espanya. Segles XIX i XX

 

4,5

 

OB

22011 Economia Mundial

4,5

OB

22011 Economia Mundial

4,5

OB

 

22013 Matemàtica de les Operacions Financeres

 

6

 

OB

22013 Matemàtica de les Operacions

Financeres

 

6

 

OB

22014 Microeconomia Intermèdia

6

OB

22014 Microeconomia Intermèdia

6

OB

22015 Disseny de l'Organització

6

OB

22015 Disseny de l'Organització

6

OB

22016 Comptabilitat Financera II

6

OB

22016 Comptabilitat Financera II

6

OB

22017 Macroeconomia Intermèdia

6

OB

22017 Macroeconomia Intermèdia

6

OB

22018 Investigació Comercial

6

OB

22018 Investigació Comercial

6

OB

22019 Economia Espanyola

6

FB

22019 Economia Espanyola

6

FB

22020 Sistema Fiscal I

6

OB

22020 Sistema Fiscal I

6

OB

22021 Comptabilitat Financera III

6

OB

22021 Comptabilitat Financera III

6

OB

22022 Finances

6

OB

22022 Finances

6

OB

22023 Adreça de Màrqueting

6

OB

22023 Adreça de Màrqueting

6

OB

22024 Adreça Estratègica de l'Empresa I

6

OB

22024 Adreça Estratègica de l'Empresa I

6

OB

22025 Sistema Fiscal II

6

OB

22025 Sistema Fiscal II

6

OB

22026 Comptabilitat de Gestió

6

OB

22026 Comptabilitat de Gestió

6

OB

22027 Màrqueting Estratègic

6

OB

22027 Màrqueting Estratègic

6

OB

22028 Finances Corporatives

6

OB

22028 Finances Corporatives

6

OB

22029 Adreça Estratègica de l'Empresa II

6

OB

22029Adreça Estratègica de l'Empresa II

6

OB

22030 Anàlisi d'Estats Comptables

6

OB

22030 Anàlisi d'Estats Comptables

6

OB

22031 Adreça Financera

6

OB

22031 Adreça Financera

6

OB

22032 Política Econòmica

6

OB

22032 Política Econòmica

6

OB

22052 Treball de finalització de Grau

6

OB

22052 Treball de finalització de Grau

6

OB

23549 Treball de finalització de Grau

6

OB

22052  Treball de finalització de Grau

 6

 OB

 

Les assignatures OPTATIVES necessàries per a l'obtenció del títol de Grau en Administració i Adreça d'empreses es poden obtenir mitjançant el reconeixement com a crèdits optatius de les següents assignatures del Grau en Turisme:

23514 Anglès per a Turisme I

6

FB

23518 Francès per al Turisme I

6

FB

23618 Alemany per al Turisme I

6

FB

23510 Regulació Jurídic-Civil del Turisme

6

FB

23521 Anglès per a Turisme II

6

FB

23516 Recursos Territorials Turístics

6

FB

23519 Patrimoni Cultural

6

FB

 

DOBLE GRAU TADE: TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

PLA RESUMIT

tade

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares