Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

Codi:
 C152

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
54 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
QUART CURS
ITINERARI 1
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
ITINERARI 2
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 2: MARKETING
ITINERARI 3
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 3: COMPTABILITAT I FINANCES
ITINERARI 4
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 4: INTERNATIONAL BUSINESS

 

OBJETIUS

 

L'objectiu fonamental del títol de grau en Administració i Direcció d'Empreses és formar professionals capaços d'exercir tasques de gestió, assessorament i avaluació en les organitzacions productives. Aquestes tasques es poden desenvolupar en l'àmbit global de l'organització o en qualsevol de les seues àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, administració o comptabilitat. El graduat ha de conèixer l'articulació del normal desenvolupament de totes aquestes àrees funcionals amb els objectius generals de la unitat productiva i d'aquests amb el context global de l'economia, i estar en condicions de contribuir amb la seua activitat al bon funcionament i a la millora de resultats. En concret, ha de saber identificar i anticipar oportunitats, assignar recursos, organitzar la informació, seleccionar i motivar les persones, prendre decisions, aconseguir objectius proposats i avaluar resultats.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2:Capacitat de treballar en equip.
 • CG3:Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4:Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5:Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6:Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7:Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8:Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9:Capacitat de síntesi.

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1:Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2:Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3:Capacitat de comunicació oral i escrita.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Gestionar i administrar una empresa o organització petita, mitjana o gran, entenent la seua localització competitiva i institucional i identificant les seues fortaleses i debilitats.
 • CE2:Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització petita, mitjana o gran, i exercir amb desimboltura qualsevol tasca de gestió hi tinga encomanada.
 • CE3:Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.
 • CE4:Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
 • CE5:Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa.
 • CE6:Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l'economia.
 • CE7:Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.
 • CE8:A partir dels estats comptables, analitzar una empresa en el seu entorn usant diversos instruments tècnics.
 • CE9:Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisi financera, i assimilar coneixements sobre el funcionament dels mercats financers nacionals i internacionals per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.
 • CE10:Saber utilitzar diversos instruments tècnics d'anàlisis d'operacions, i assimilar les principals teories de l'organització per a ser capaç d'analitzar una empresa en el seu entorn.
 • CE11:Conèixer les eines d'anàlisi estratègica més habituals en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE12:Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica per a l'estudi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE13:A partir de dades d'interès economicoempresarial, ser capaç d'aplicar les eines estadístiques i economètriques adequades per a l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE14:Conèixer a un nivell bàsic els elements de l'ordenament jurídic que permeten incloure aquesta dimensió en l'anàlisi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE15:Preparar la presa de decisions en empreses i organitzacions, especialment en els nivells operatiu i tàctic.

 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Administració i Direcció d'Empreses s'organitza sobre assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS, amb 25 hores d'esforç formatiu de l'alumne per a un crèdit ECTS. D'aquesta manera, els estudiants hauran de cursar 5 assignatures semestrals per a completar 30 crèdits per semestre i així aconseguir els 60 crèdits per any i un total de 240 crèdits en quatre anys.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA


TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

138

Optatives (OP)

36

Treball de final de grau

6

Total crèdits

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis que es proposa per al grau d'Administració i Direcció d'Empreses està estructurat en mòduls, que agrupen assignatures des d'un punt de vista disciplinari, la qual cosa afavoreix la coordinació en els continguts i les competències que l'alumne adquireix al llarg de la seua formació.

En concret, la proposta consta de 12 mòduls en els quals s'integren les matèries bàsiques i obligatòries, les matèries optatives, les pràctiques externes optatives i el treball de finalització de grau:

1.      Comptabilitat
2.      Organització d'empreses
3.      Matemàtica financera
4.      Finances empresarials
5.      Comercialització i investigació de mercats
6.      Dret
7.      Economia i història
8.      Sistema fiscal
9.      Política econòmica
10.    Anàlisi econòmica
11.    Matemàtiques
12.    Estadística i econometria


RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

Les assignatures optatives s'han agrupat en quatre especialitats per a donar l'opció als estudiants, si així ho decideixen, de cursar un dels perfils professionals habituals dels titulats en Administració i  Direcció d'Empreses i que, al mateix temps, servisquen d'inici en el camí cap a l'especialització professional, que trobarà la seua continuïtat en els cursos de postgrau. Per tant, durant l'últim any l'alumne podrà optar per una especialitat que li proporcione un perfil professional amb un alt grau d'empleabilitat per a aquest tipus d'estudis. En concret, aquestes especialitats són les següents:

ESPECIALITATS

ASSIGNATURES

Direcció estratègica

Estratègia i Direcció Internacional de l'Empresa

Direcció de Recursos Humans

Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient

Creació d'empreses

Màrqueting

Màrqueting Internacional

Comunicació en Màrqueting

Distribució Comercial

Direcció de Vendes

Comptabilitat i Finances

Finances Internacionals

Auditoria Financera

Comptabilitat dels Grups Empresarials

Instruments i Productes Financers

International Business

Màrqueting Internacional

Estratègia i Direcció Internacional de l'Empresa

Finances Internacionals

Comptabilitat Internacional


Per a realitzar una especialitat l'alumne ha de cursar les quatre assignatures corresponents a una especialitat. Per a completar la resta de l'optativitat, l'alumne pot triar entre la resta de les matèries optatives oferides. En qualsevol cas, l'estudiant podrà triar els 36 crèdits lliurement d'entre les assignatures oferides. A més, també pot optar per la realització de pràctiques externes (12 crèdits) ,així com per la realització de determinades activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius.

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat les modalitats de Ciències o Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

ADE

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 x x x x x x    

x x x x x  x  
x x  
0.2             x    x x           
x  x      

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Encara que a aquest estudi es pot accedir des de qualsevol modalitat de Batxillerat, es recomana que els alumnes hagen cursat en 2º de batxillerat, Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II i si escau Economia de l'Empresa. Així mateix, es considera que per a aconseguir una millor adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat, l'alumne ha de posseir una certa competència lingüística en anglès, almenys suficient per a la lectura i comprensió de textos en aquest idioma. En relació amb el perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics de matemàtiques, així com una bona disposició per al raonament lògic. Igualment, ha de tenir interès pels problemes econòmic-empresarials, com són les causes que motiven l'atur i la inflació, el funcionament dels mercats, la importància de l'estratègia empresarial. Ha d'interessar-se per l'ús d'eines d'anàlisis per a entendre diferents aspectes de la realitat empresarial. A més, ha de tenir una bona predisposició cap a la responsabilitat, capacitat de treball autònom i en equip, i habilitats comunicatives.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

1000

6,140

5,900

5,950

5,700

5,920

---

---

2011-12

800

5,000

6,238

5,000

5,000

5,000

---

---

2012-13

800

5,000

5,490

5,000

---

5,000

---

---

2013-14

800

5,000

5,000

5,000

---

5,000

---

---

2014-15

800

5,000

5,000

5,000

---

5,000

---

---

2015-16

800

5,000

5,412

7,250

5,230

6,570

---

---

2016-17

750

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

---

---

  2017-18    650   5,000    5,000    5,000    5,000   5,000   ---   ---
 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

 

 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

A partir de les quatre grans àrees que corresponen a les quatre àrees funcionals de l'empresa (Organització d'Empreses, Comptabilitat i Auditoria, Finances i Direcció i Investigació Comercial) s'obtenen diversos perfils professionals amb àmplia demanda en la societat: administrador d'empreses privades i ens públics; analista financer; auditor; consultoria d'organització d'empreses; consultoria comercial; consultoria comptable; creació d'empreses; director comercial; director comptable; director de producció; director de recursos humans; director financer; docència i investigació; serveis d'estudis.

 

La implantació de les noves titulacions de grau en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials es farà curs a curs.

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Administració i Direcció d'Empreses

Extinció de la llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses i la diplomatura en Ciències Empresarials

2010-2011

1r curs

1r curs ADE i DCE

2011-2012

2n curs

2n curs ADE i DCE

2012-2013

3r curs

3r curs ADE i DCE

2013-2014

4t curs

4t curs ADE


Una vegada extingit un curs no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau, tindran dret a la celebració de quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Si els alumnes esgoten les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves, els qui vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, mitjançant el sistema d'adaptació establit en el nou pla.

 

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DEL GRAU EN ADE I LA LLICENCIATURA EN ADE


Grau en ADE

Llicenciatura en ADE

ASSIGNATURES

ECTS

Caràcter

ASSIGNATURES

Cdtos

Caràcter

Comptabilitat Financera I

6

Bàsica

Comptabilitat Financera i Analítica

12

Troncal

Comptabilitat Financera II

6

Obligatòria

Planificació Comptable

4,5

Obligatòria

Comptabilitat Financera III

6

Obligatòria

Comptabilitat Financera i de Societats

4,5

Obligatòria

Comptabilitat de Gestió

6

Obligatòria

Comptabilitat de Gestió

4,5

Troncal

Anàlisi d'Estats Comptables

6

Obligatòria

Anàlisi d'Estats Comptables I

6

Troncal

Auditoria Financera

6

Optativa

Auditoria Externa

6

Optativa

Comptabilitat dels Grups Empresarials

6

Optativa

Consolidació d'Estats Comptables

6

Optativa

Comptabilitat Internacional

6

Optativa

Comptabilitat Internacional

4.5

Optativa

Fonaments d'Economia de l'Empresa

6

Bàsica

Fonaments d'Economia de l'Empresa

6

Troncal

Direcció d'Operacions

6

Obligatòria

Economia de l'Empresa (Producció i Disseny)

9

Obligatòria

Disseny de l'Organització

6

Obligatòria

Direcció Estratègica de l'Empresa I

6

Obligatòria

Direcció Estratègica i Política d'Empresa I

6

Troncal

Direcció Estratègica de l'Empresa II

6

Obligatòria

Direcció Estratègica i Política d'Empresa II

6

Troncal

Estratègia i Direcció Internacional de l'Empresa

6

Optativa

Estratègia d'Internacionalització de l'Empresa

6

Optativa

Direcció de Recursos Humans

6

Optativa

Direcció de Recursos Humans

6

Optativa

Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient

6

Optativa

Direcció de Qualitat

6

Optativa

Creació d'Empreses

6

Optativa

No s'ofereix en ADE

X

X

Matemàtica de les Operacions Financeres

6

Obligatòria

Matemàtica de les Operacions Financeres I

 

Matemàtica de les Operacions Financeres II

4,5

 

6

Troncal

 

Obligatòria

Instruments i Productes Financers

6

Optativa

Mercats de Renda Fixa

6

Optativa (Ressò)

Finances

6

Obligatòria

Direcció Financera I

6

Troncal

Finances Corporatives

6

Obligatòria

Direcció Financera II

6

Troncal

Direcció Financera

6

Obligatòria

Gestió Financera del Circulant

6

Optativa

Finances Internacionals

6

Optativa

Direcció Financera Internacional

de l'Empresa

4,5

Optativa

Introducció al Màrqueting

6

Bàsica

Introducció al Màrqueting

6

Troncal

Investigació Comercial

6

Obligatòria

Direcció Comercial II

6

Troncal

Direcció de Màrqueting

6

Obligatòria

Direcció Comercial I

6

Troncal

Màrqueting Estratègic

6

Obligatòria

Màrqueting Estratègic

4,5

Optativa

Màrqueting Internacional

6

Optativa

Màrqueting Internacional

4,5

Optativa

Comunicació en Màrqueting

6

Optativa

Màrqueting de la Comunicació Comercial

6

Optativa

Distribució Comercial

6

Optativa

Distribució Comercial

6

Optativa

Direcció de Vendes

6

Optativa

Promoció i Tècniques de Venda

4,5

Optativa

Dret de l'Empresa

6

Bàsica

Dret de l'Empresa

4,5

Troncal

Història Econòmica Mundial i d'Espanya (segles XIX i XX)

4,5

Obligatòria

Història Econòmica Mundial i d'Espanya (segles XIX i XX) (9085)

6

Obligatòria

Economia Mundial

4,5

Obligatòria

Economia Mundial (9002)

6

Troncal

Economia Espanyola

6

Bàsica

Economia Espanyola (9097)

6

Troncal

Institucions i Mercats Financers

6

Optativa

Institucions i Mercats Financers (9068)

4,5

Optativa

Sistema Fiscal I

6

Obligatòria

Sistema Fiscal II (9111)

6

Obligatòria

Sistema Fiscal II

6

Obligatòria

Sistema Fiscal I (9106)

6

Obligatòria

Política Econòmica

6

Obligatòria

9116 Polítiques Econòmiques Instrumentals

6

Obligatòria

Polítiques i Tècniques de Comerç Exterior

6

Optativa

9136 Economia i Tècniques de Comerç Exterior

4,5

Optativa

Predicció i Conjuntura

6

Optativa

9059 Conjuntura i Predicció Econòmica

6

Optativa

Introducció a la Microeconomia

6

Bàsica

Microeconomia I (9087)

7,5

Troncal

Microeconomia Intermèdia

6

Obligatòria

Microeconomia II (9093)

7,5

Troncal

Introducció a la Macroeconomia

6

Bàsica

Macroeconomia I (9088)

6

Troncal

Macroeconomia Intermèdia

6

Obligatòria

Macroeconomia II (9096)

9

Troncal

Matemàtiques I

6

Bàsica

Matemàtiques (9081)

15

Troncal

Matemàtiques II

6

Bàsica

Matemàtiques (9081)

15

Troncal

Teoria de Jocs per a l'Empresa

6

Optativa

Organització Industrial (9140)

4,5

Optativa

Introducció a l'Estadística

6

Bàsica

Introd. a l'Estadística (9089)

6

Obligatòria

Estadística i Introducció a l'Econometria

9

Obligatòria

Estadistica i Introd. a l'Econometria (9090)

 

Econometria I (9102)

12

 

6

Troncal

 

Troncal

Mostreig i Anàlisi de Dades

6

Optativa

Estadistica Aplicada al Màrqueting (9137)

4,5

Optativa

Pràctiques Externes

12

Optativa

 Pràtiques en Empresa (*)

 12-18

 Optativa

Treball de Fi de grau 

6

Obligatòria 

 

 

 

(*) El reconeixement de Pràctiques en Empreses es realitza a través de la Comissió de Reconeixement i Transferència de crèdits de Centre.

 

Reconeixement de crèdits del grau en ADE i la diplomatura en Ciències Empresarials


Grau en ADE

Diplomatura en C. Empresarials

ASSIGNATURES

ECTS

Caràcter

ASSIGNATURES

Cdtos

Caràcter

Comptabilitat Financera I

6

Bàsica

Comptabilitat Financera

9

Troncal

Comptabilitat Financera III

6

Obligatòria

Comptabilitat de Societats

4,5

Optativa

Comptabilitat de Gestió

6

Obligatòria

Comptabilitat de Costos

6

Troncal

Anàlisi d'Estats Comptables

6

Obligatòria

Anàlisi d'Estats Comptables

6

Troncal

Auditoria Financera

6

Optativa

Auditoria Financera

4,5

Optativa

Comptabilitat dels Grups Empresarials

6

Optativa

Consolidació d'Estats Comptables

4,5

Optativa

Fonaments d'Economia de l'Empresa

6

Bàsica

Organització i Administració d'Empreses I

6

Troncal

Direcció d'Operacions

6

Obligatòria

Organització i Administració d'Empreses II

6

Troncal

Disseny de l'Organització

6

Obligatòria

No convalidable

X

X

Direcció Estratègica de l'Empresa I

6

Obligatòria

No s'ofereix en C. E.

X

X

Direcció Estratègica de l'Empresa II

6

Obligatòria

No s'ofereix en C. E.

X

X

Estratègia i Direcció Internacional de l'Empresa

6

Optativa

No s'ofereix en C. E.

X

X

Direcció de Recursos Humans

6

Optativa

No s'ofereix en C. E.

X

X

Gestió de la Qualitat i del Medi Ambient

6

Optativa

Gestió Mediambiental de l'Empresa

4,5

Optativa

Creació d'Empreses

6

Optativa

Creació i Organització d'Empreses

4,5

Optativa

Finances Corporatives

6

Obligatòria

Direcció  Financera

9

Troncal

Direcció Financera

6

Obligatòria

Gestió Financera a Curt

4,5

Optativa

Finances Internacionals

6

Optativa

Finances  Internacionals

4,5

Optativa

Introducció al Màrqueting

6

Bàsica

Direcció Comercial

9

Troncal

Investigació Comercial

6

Obligatòria

Investigació Comercial

4,5

Optativa

Direcció de Màrqueting

6

Obligatòria

Direcció Comercial

9

Troncal

Màrqueting Internacional

6

Optativa

Màrqueting Internacional

4,5

Optativa

Comunicació en Màrqueting

6

Optativa

Publicitat i Promoció

4,5

Optativa

Distribució Comercial

6

Optativa

Distribució Comercial

4,5

Optativa

Direcció de Vendes

6

Optativa

Direcció de Vendes

4,5

Optativa

Dret de l'Empresa

6

Bàsica

Dret Mercantil

4,5

Troncal

Història Econòmica Mundial i d'Espanya. Segles XIX i XX

4,5

Obligatòria

Història Econòmica Mundial (7247) o

Història Econòmica d'Espanya

4,5

4,5

Obligatòria

Optativa

Economia Mundial

4,5

Obligatòria

Economia Espanyola i Mundial (7220)

6

Troncal

Economia Espanyola

6

Bàsica

Economia Espanyola i Mundial (7220)

6

Troncal

Institucions i Mercats Financers

6

Optativa

Sistema Financer I (7282) i

Sistema Financer II (7283)

4,5

4,5

Optativa

Optativa

Sistema Fiscal I

6

Obligatòria

Tributació Empresarial II (7290)

4,5

Optativa

Sistema Fiscal II

6

Obligatòria

Tributació Empresarial I (7289)

4,5

Optativa

Introducció a la Microeconomia

6

Bàsica

Economia I (7221)

4,5

Troncal

Microeconomia Intermèdia

6

Obligatòria

Microeconomia(7265)

6

Optativa

Introducció a la Macroeconomia

6

Bàsica

Economia II (7222)

4,5

Troncal

Macroeconomia Intermèdia

6

Obligatòria

Macroeconomia (7259)

6

Optativa

Matemàtiques I

6

Bàsica

Matemàtiques (7262)

9

Troncal

Matemàtiques II

6

Bàsica

Matemàtiques (7262)

9

Troncal

Introducció a l'Estadística

6

Bàsica

Estadística I (7226)

Estadística II (7227)

4,5

4,5

Troncal

Pràctiques  Externes en Empresa

12

Optativa

 Pràctiques de Comptabilitat en l'Empresa (*)

 12

 Optativa

Pràctiques  Externes en Empresa

    12

Optativa

Pràctiques de Finances en l'Empresa (*)

 12

 Optativa

Pràctiques  externes en empresa

    12

Optativa

Pràctiques de màrqueting en l'empresa (*)

 12

 Optativa

Pràctiques  Externes en Empresa

    12

Optativa

Pràctiques d'Organització en l'Empresa (*)

 12

 Optativa

Treball de Fi de Grau 

6

Obligatòria 

 

 

 

(*) El reconeixement de Pràctiques en Empreses es realitza a través de la Comissió de Reconeixement i Transferència de crèdits de Centre.

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES. PLA RESUMIT

ade

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumnat
Normativa general de la UA  + Informació titulació
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares