Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN SOCIOLOGIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN SOCIOLOGIA

Codi:
 C151

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

GRAU EN SOCIOLOGIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
54 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
TERCER CURS
QUART CURS

 

OBJETIUS

 

L'objectiu fonamental del títol és formar professionals amb el perfil de sociòleg, amb un coneixement global en les àrees relacionades amb el coneixement científic de les societats, i amb capacitat per a dirigir el desplegament de projectes d'investigació social, intervenció social i polítiques públiques, i adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució. Tot això amb la finalitat última de contribuir, juntament amb altres professionals, al millor coneixement de les societats i al seu benestar a través de l'elaboració de marcs explicatius dels fenòmens socials,  l'anàlisi dels seus principals problemes, la formulació de propostes operatives d'intervenció social i la planificació i gestió de polítiques públiques.

Els graduats i graduades en Sociologia per la UA podran exercir funcions directives, d'assessorament i de gestió en el sector públic, en empreses del sector privat i en l'anomenat 'tercer sector', i en departaments dedicats al disseny, direcció, control i anàlisi d'estudis d'opinió, consum, comunicació publicitària i com a consultors i tècnics d'estudis de qualitat; com a coordinadors de programes d'intervenció social, tècnics en problemes socials i gestors, planificadors i avaluadors de polítiques públiques en les administracions, associacions i organitzacions del sector terciari, consultories, instituts i gabinets d'investigació o entitats sense ànim de lucre.

 

COMPETÈNCIES GENERALS I ESPECÍFIQUES

 

A continuació indiquem les competències generals i específiques que els estudiants han d'adquirir durant els estudis, i que són exigibles perquè els atorguen el títol:

 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Comprendre i interpretar coneixements sobre les característiques de les societats, fonamentalment les contemporànies, i les teories utilitzades per a descriure-les.
 • CG2:Aplicar els coneixements anteriors a futures situacions professionals i desenvolupar competències relacionades amb l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CG3:Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants, primaris i secundaris, i relacionar-los amb les teories apropiades.
 • CG4:Capacitat per a transmetre informació, idees, problemes i possibles solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG5:Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA6:Promoure el respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.
 • CGUA7:Promoure el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots de conformitat amb el que es disposa en la disposició final desena de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • CGUA8:Promoure els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CTUA1:Competències en un idioma estranger.
 • CTUA2:Competències informàtiques i informacionals.
 • CTUA3:Competències en comunicació oral i escrita.

Competències transversals

 • CT1:Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT2:Capacitat d'organització i planificació.
 • CT3:Reconeixement de la diversitat i capacitació per a la interculturalitat.

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1:Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
 • CES2:Anàlisi dels principals trets del sistema històric modern (estructura) i de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.
 • CES3:Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH1:Coneixement i habilitats per a plantejar i desenvolupar una investigació aplicada, i per a triar les tècniques d'investigació pertinents en cada cas.
 • CEH2:Coneixement i habilitats per a la producció i anàlisi de dades quantitatives i qualitatius i en la recerca d'informació secundària.
 • CEH3:Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE1:Actitud crítica respecte de les doctrines (corrents principals, paradigmes dominants) i les pràctiques socials.
 • CEE2:Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no-discriminació per motius de sexe, classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.
 • CEE3:Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.

 

 

ESTRUCTURA DEL PLA D' ESTUDIS

 

El pla d'estudis per a l'obtenció del Títol de Graduat/a en Sociologia consta de 240 crèdits. En ells s'arrepleguen la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir, a saber: aspectes bàsics de la branca de coneixement, matèries obligatòries o optatives, seminaris, pràctiques en ordinador, pràctiques externes, treballs dirigits, treball autònom i treball fi de Grau.

S'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants haurien de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits arribant a, d'aquesta manera, els 60 crèdits per curs acadèmic i un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE MATÈRIES I CRÈDITS


TIPUS DE MATÈRIA

CRÈDITS

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

138

Optatives (OP)

36

Treball de final de grau

6

Total de crèdits

240

 

EXPLICACIÓ  GENERAL DEL PLA D' ESTUDIS

 

El pla d'estudis per a l'obtenció del títol de grau en Sociologia s'ha estructurat al voltant de disset matèries. Aquesta estructura global per matèries garanteix una coordinació major i millor , permet una organització més flexible i ofereix la possibilitat de donar resposta, amb major eficàcia, a aconseguir els objectius de formació previstos. Es defineix matèria com la unitat acadèmica que inclou diverses assignatures coherents des del punt de vista disciplinari (teòric o metodològic). En aquest sentit, les assignatures poden concebre's de manera integrada.

Del conjunt de matèries que integren el pla d'estudis, setze recullen assignatures amb els respectius continguts curriculars, mentre que una integra continguts de capacitació professional. Així, la matèria denominada transferència integra les assignatures de Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau . L'objectiu últim d'aquesta matèria és posar en contacte l'estudiant amb el seu nínxol laboral, companyar-lo i ajudar-lo a comprendre i integrar els coneixements curriculars adquirits en un entorn professional.

Prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.


MATÈRIA

DESCRIPCIÓ

1. Història

Estudi dels fonaments de l'anàlisi històrica i els seus principals conceptes.

2. Ciència Política  

Estudi dels fonaments de l'anàlisi política i els seus principals conceptes.

3. Antropologia  

Estudi dels fonaments de l'anàlisi antropològica i els seus principals conceptes.

4. Economia  

Estudi dels fonaments de l'anàlisi econòmica i els seus principals conceptes.

5. Psicologia 

Estudi dels fonaments de l'anàlisi psicològica i els seus principals conceptes.

6. Estadística

Estudi i maneig dels conceptes i de les tècniques estadístiques aplicades al coneixement de la societat humana amb especial atenció a les tècniques de mostratge.

7. Sociologia

Estudi dels fonaments de l'anàlisi sociològica i els seus principals conceptes.

8. Teoria Sociològica

Estudi de la teoria sociològica i els seus principals enfocaments fins a l'actualitat.

9. Població

Estudi dels elements de la població, amb especial atenció a l'anàlisi demogràfica i als temes poblacionals emergents.

10. Ecologia/Espai

Estudi de les relacions entre la població, medi ambient i recursos, amb especial atenció a l'ús, gestió i sostenibilitat de l'espai d'ús turístic.

11. Estructura Social

Estudi bàsic de l'estructura social, amb especial atenció a les desigualtats socials, culturals i de gènere.

12. Canvi Social

Estudi de les transformacions i evolució de les societats contemporànies.

13. Cultura i Canvi Social

Estudi dels fonaments dels fenòmens socioculturals com a clau de l'estructura i procés social i els seus principals conceptes.

14. Polítiques Públiques

Coneixement de les polítiques públiques, amb especial interès en el disseny i avaluació de polítiques públiques d'intervenció social i programació i execució de projectes d'intervenció social.

15. Metodologia i Tècniques Quantitatives d'Investigació Social

Coneixement i domini de les ciències socials i de les seues tècniques bàsiques avançades quantitatives d'investigació social amb especial atenció a l'ús de programes d'anàlisis de dades.

16. Metodologia i Tècniques Qualitatives  d'Investigació Social

Coneixement i domini de les ciències socials i de les seues tècniques bàsiques avançades qualitatives d'investigació social, amb especial atenció a l'ús de programes d'anàlisis de dades.

17. Transferència

Coneixement i desenvolupament d'actituds i pràctiques d'excel·lència professional.

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Sociologia

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

0.1 x x x x x x     x
x x x x x  x   x x x  
0.2             x     x           
x        

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Per a sol·licitar plaça cal atenir-se al procediment i terminis que s'establisquen cada any. Habitualment cal realitzar una preinscripció i es fixen dos terminis. El primer termini o fase A, a mitjan juny i el segon, o fase B, a mitjan setembre. En la fase B únicament es pot sol·licitar l'admissió en les titulacions amb places vacants després de la fase A. Les places s'adjudiquen tenint en compte les preferències, criteris i contingents de reserva establits en la normativa vigent. Informació del procediment de sol·licitud de plaça (Preinscripció).
 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. (Habitualment a la fi de juliol i a la fi de setembre). Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics en ciències socials i en ciències humanes, així com una bona disposició per al raonament lògic.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA

DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

60

6,840

7,185

---

5,500

6,330

---

---

2011-12

60

6,571

7,290

5,000

5,000

7,130

---

---

2012-13

60

6,482

6,365

5,000

5,000

6,900

---

---

2013-14

60

6,020

7,305

---

---

5,000

---

5,000

2014-15

60

6,250

5,000

---

---

---

---

---

2015-16

60

6,260

5,500

---

6,760

---

---

---

2016-17

60

6,778

5,000

---

5,000

6,540

---

---

2017-18

60

6,588

5,000

---

---

5,000

---

---

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

Dels cinc perfils professionals identificats en el Llibre Blanc de la Subcomissió de Sociologia (Intervenció Social, Investigació Social, Educació, Polítiques Públiques i Organització del Treball), el grau en Sociologia que proposa la UA se centra en tres (Intervenció Social, Investigació Social Aplicada i Polítiques Públiques), per raons d'ajust tant a l'entorn socioeconòmic en el qual s'inscriu la titulació (sectors econòmics i branques d'activitat predominants, dimensions de les empreses, necessitats d'informació) com a l'especialització preferent del personal acadèmic disponible.

- El perfil d'Intervenció Social pretén centrar-se en l'estudi d'antics i nous problemes socials, com les desigualtats i l'exclusió social, la pobresa, les arrels de la violència i la investigació sobre la pau, les diferències de gènere, els canvis en les famílies, els problemes de la joventut i de la població dependent, les noves formes de treball, l'impacte social de la crisi mediambiental, les polítiques socials i el futur de l'estat del benestar i els costos i oportunitats oberts per les migracions internacionals.

- El perfil de Polítiques Públiques pretén capacitar al graduat en Sociologia com a especialista en el disseny, planificació, gestió i avaluació de projectes i programes públics referits al desenvolupament local i territorial, la cooperació internacional, la intervenció social, la gestió cultural o turística i altres polítiques públiques (ocupació, sanitat, urbanisme, medi ambient, gènere, participació ciutadana, etc.).

- Finalment, la Investigació Social Aplicada és un dels camps més fecunds i demanats en l'ofici de sociòleg, centrat en el disseny, direcció, control i anàlisi d'enquestes electorals, d'opinió i consum, en el disseny i planificació d'estratègies i campanyes comercials, en el disseny, planificació i gestió d'estratègies i campanyes de comunicació, o en l'anàlisi dels sistemes de qualitat, tant a través de l'ús de tècniques quantitatives com qualitatives.

 

Professions per a les quals capacita

Sociòleg: Investigació Social Aplicada, Intervenció Social i Polítiques Públiques.

Els estudis de Sociologia, d'altra banda, resulten singularment adaptats als requeriments cognitius, personals i instrumentals d'altres professions, com ara periodistes, publicistes, experts en relacions laborals, tècnics i gestors en cooperació al desenvolupament, treball social, ensenyament, investigació bàsica i aplicada, comercialització, gestió de personal, activitats sindicals i polítiques i en organitzacions sense ànim de lucre.

 

Cronograma d'implementació del grau en Sociologia i extinció de la llicenciatura de Sociologia

El nou títol s'implantarà progressivament des de 2010-2011, de manera que cada any acadèmic s'oferirà un nou curs. Paral·lelament, s'anirà extingint l'actual pla d'estudis de la llicenciatura en Sociologia.

 

Curs acadèmic

Implantació del grau en Sociologia 2010-2011

Extinció de la llicenciatura en Sociologia 2013-2014

2010-2011

1r curs

1r curs

2011-2012

2n curs

2n curs

2012-2013

3r curs

3r curs

2013-2014

4t curs

4t curs

 

De manera que:

 • Durant 2010-2011 s'implanta el primer curs del nou grau i es manté la docència en els cursos de segon, tercer i quart.
 • Durant el curs acadèmic 2011-2012, s'implanta el segon curs del nou grau i es manté la docència en el tercer i quart curs de l'actual llicenciatura.
 • Durant el curs  acadèmic 2012-2013, s'implanta el tercer curs del nou grau i es manté la docència en el curs de l'actual llicenciatura.
 • Durant el curs acadèmic 2013-2014, s'implanta el quart curs del nou grau.

Per als estudiants que hagen iniciat els estudis segons el pla del 2000 i no els hagen conclòs en els terminis de finalització de la docència segons aquest pla, hi haurà dues convocatòries d'exàmens en cadascun dels dos cursos acadèmics següents en cadascuna de les assignatures d'aquest curs, llevat de que l'alumne haja esgotat les 6 convocatòries. En el cas que un estudiant no haja finalitzat els estudis segons el pla de 2000 (llicenciatura) d'acord amb al calendari d'extinció, haurà de procedir a l'adaptació per a prosseguir o finalitzar els estudis amb el títol de grau en Sociologia.

 

En relació al reconeixement de crèdits, en el cas de l'alumnat procedent de la llicenciatura de Sociologia de la Universitat d'Alacant, es garanteix el reconeixement de crèdits previst en la taula següent, d'acord amb l'adequació entre competències i coneixements associats a les assignatures cursades per l'alumnat i els previstos en el pla d'estudis del grau en Sociologia de la Universitat d'Alacant.

Taula de reconeixement de crèdits entre el pla d'estudis de llicenciatura en Sociologia i la proposta de grau en Sociologia

 

Llicenciatura en Sociologia (Pla d'Estudis 2000)

Grau en Sociologia

Curs

Crèdits

Assignatura

Assignatura

Curs

ECTS

1

9 

Ciència Política i de l'Administració 

Introducció a la Ciència Política

1

6

1

12 

Economia Política 

Principis d'Economia

1

6

1

12 

Estadística Aplicada a les Ciències Socials 

Socioestadística I

Socioestadística II

1

1

6

6

1

9

Història Política i Social Contemporània

Història Econòmica, Política i Social Contemporània

1

6

 

1

12

Sociologia General

Sociologia General I

Sociologia General II

1

1

6

6

2

6

Estructura Social

Estructura Social

2

6

2

6

Estructura Social d'Espanya

Estructura Social d'Espanya

4

6

2

12

Tècniques d'Investigació Social I

Teoria i Pràctica de la tècnica de l'Enquesta

Tècniques Qualitatives

2

3

6

6

2

12

Teoria Sociològica

Teoria Sociològica Clàssica

Teoria Sociològica Contemporània

2

2

6

6

3

9

Psicologia Social

Psicologia Social

2

6

3

6

Teoria de la Població

Teoria de la Població

2

6

3

6

Anàlisi Demogràfica

Anàlisi Demogràfica

2

6

3

12

Tècniques d'Investigació Social II

Anàlisi de Dades I

Anàlisi de Dades II

3

3

6

6

4

6

Teories del Canvi Social

 

 

 

4

6

Processos del Canvi Social

Canvi Social i Tendències de Futur

2

6

4

9

Antropologia Social

Antropologia Social

1

6

1

9

Ètica Social

 

 

 

1

6

Tècniques de Compren. i Expres. Científica

 

 

 

2

9

Ecologia General

 

 

 

3

6

Sociologia de l'Organitz. i de l'Empresa

 

 

 

3

9

Sociologia Urbana

Sociologia Urbana

4

6

3

9

Sociologia de la Comunicació

Sociologia de la Comunicació

3

6

3

9

Sociologia de les Desigualtats Socials

Processos Socials I: Desigualtat Social i Exclusió

2

6

4

6

Sociologia Política

Sociologia Política

3

6

4

9

Sociologia del Medi Ambient

Processos Socials II:Sociologia del Medi Ambient

3

6

4

6

Sociologia de la Tecnologia

Ciència, Tecnologia i Societat

4

6

4

12

Tècniques d'Investigació Social III

Sociologia Matemàtica

Anàlisi d'Informació Qualitativa

4

3

6

6

4

9

Teories sobre la Ciutat

 

 

 

4

9

Sociologia Econòmica i del Treball

Sociologia Econòmica

3

6

 

6

Sociologia Comparada

 

 

 

 

6

Sociologia de la Cultura

Sociologia de la Cultura

3

6

 

6

Relacions Internacionals

 

 

 

 

9

Història de les Idees i de les Formes Polítiques

Teories i Formes Polítiques

4

6

 

4.5

Història Social i Econòmica d'Espanya en el s. XX

 

 

 

 

4.5

Teoria i Sociologia del Dret

 

 

 

 

4.5

Sistemes d'Organització Patrim. del Sòl

 

 

 

 

9

Geografia Humana

 

 

 

 

4.5

Psicologia Social Comunitària

 

 

 

 

4.5

Economia i Política Industrial

 

 

 

 

4.5

Economia i Política Laboral

 

 

 

 

9

Sociologia del Desenvolupament

 

 

 

 

4.5

Sociologia Prospectiva

 

 

 

 

4.5

Sociologia Electoral

Sociologia Electoral

4

6

 

4.5

Fonaments de les Ciències Socials

 

 

 

 

4.5

Sociologia del Consum

 

 

 

 

6

Sociologia de l'Educació

 

 

 

 

6

Antropologia Social Societats Complexes

 

 

 

 

4.5

Entrenament en Habilitats Socials

 

 

 

 

4.5

Sociologia de la Desviació

Sociologia de la Desviació

4

6

 

4.5

Sociologia de la Vellesa

 

 

 

 

6

Sociomorfologia i Semiòtica de l'Urbà

 

 

 

 

6

Sociologia del Turisme

Sociologia del Turisme

3

6

 

4.5

Sociologia de la Ciència

 

 

 

 

4.5

Sociologia de les Arts

 

 

 

 

4.5

Sociologia de la Família

Sociologia de la Família

4

6

 

4.5

Instrum. d'Interv. Sociològica en la Ciutat

 

 

 

 

4.5

SociologiaVvisual

 

 

 

 

4.5

Sociologia de la Salut

 

 

 

 

4.5

Ecologia del Paisatge

 

 

 


12-18

Pràctiques en Empreses (*)

Pràctiques externes en Empreses

4

12

 

 

 

Total

 

210

(*) El reconeixement de Pràctiques en Empreses es realitza a través de la Comissió de Reconeixement i Transferència de crèdits de Centre.

Els crèdits cursats per l'estudiant en la llicenciatura de Sociologia que no hagen estat reconeguts en la taula precedent podran ser reconeguts a través de:


 • Els crèdits optatius del grau fins al màxim d'optativitat que estableix el grau mateix.
 • Els crèdits de lliure elecció reconeguts originalment per activitats d'extensió universitària, culturals o de representació seran reconeguts en el grau en el qual s'ingressa per la quota de fins a un màxim de 6 crèdits acadèmics a reconèixer per activitats diverses que preveu l'article 12.8 del RD 1393/2007 (participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació).

 

GRAU EN SOCIOLOGIA. PLA RESUMIT

sociologia

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares