Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOBLE GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOBLE GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA

Codi:
 C111

Crèdits:
 376,50
 
Data de publicació:
 Pendent de publicació

Titol:
 Grau
 
Preu:
 17,60
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

DOBLE GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
70,50 crèdits
 
 
QUART CURS
75 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
CINQUÈ CURS
48 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
5
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
5
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
PROGRAMA CONJUNT DECRIM. GRAU EN DRET I EN CRIMINOLOGIA

PRESENTACIÓ

El doble grau en dret i en criminologia es presenten com una oferta adreçada a l'alumnat que vol obtenir una formació integral jurodicocriminològica. Aquests estudis ofereixen la possibilitat de cursar simultàniament els dos graus i obtenir, en finalitzar els estudis, tant el títol de graduat en dret com el de graduat en criminologia.


Aquests estudis no constitueixen un títol propi ni una nova titulació, sinó que, com el nom indica, permeten simultaniejar les dos titulacions i obtenir els dos graus. Per això no s'elabora un nou pla d'estudis, sinó que es fa una oferta d'estudis que integra els continguts de les dues titulacions, tal com apareixen en els respectius plans d'estudis. Això permet, al final, obtenir els dos títols de grau.
 

L'alumnat que supere el programa DECRIM obtindrà els títols oficials del grau en dret i del grau en criminologia.

 

COMPETÈNCIES

Com que es tracta d'un programa d'estudis simultanis que integra els continguts de les titulacions del grau en criminologia i del grau en cret, les competències que s'hi adquireixen són les corresponents a les dues titulacions que s'obtenen en finalitzar el programa. Per això, les competències es poden consultar en els respectius graus de dret i de criminologia.

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El pla d'estudis elaborat per a impartir el programa té una durada de cinc cursos acadèmics. El nombre d'ECTS necessari per a superar el programa és 376.5.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

Formació bàsica (FB)

108

Obligatòries (OB)

250.5

Optatives (OP)

6

Treball de fi de grau

6+6

Total crèdits

376.5


 

 

DISTRIBUCIÓ DE LES ASSIGNATURES PER CURSOS

 

PRIMER CURS

SEMESTRE 1 (36 ECTS)

SEMESTRE 2 (39 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES DE DRET

ASSIGNATURES DE DRET

19000

CONSTITUCIÓ I SISTEMES DE FONTS

FB

6

19001

DRET ROMÀ

FB

6

19003

INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

FB

6

19005

INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL I DRET DE LA PERSONA

FB

6

19004

TEORIA DEL DRET

FB

6

19007

CONSTITUCIÓ: DRETS I LLIBERTATS I INSTITUCIONS DE L'ESTAT

OB

9

ASSIGNATURES DE CRIMINOLOGIA

ASSIGNATURES DE CRIMINOLOGIA 

18501

INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA

FB

6

18507

INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

FB

6

18502

INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA

FB

6

18508

INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

FB

6

18503

INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA

FB

6

18509

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES SOCIALS

FB

6

SEGON CURS

SEMESTRE 3 (43.5 ECTS)

SEMESTRE 4 (40.5 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES DE DRET

ASSIGNATURES DE DRET

19009

DRET DE LLIBERTAT DE CREENCES

FB

6

19002

HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL I DE LES INSTITUCIONS

FB

6

ASSIGNATURES DE CRIMINOLOGIA

19006

INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL

FB

6

18500

DRET, ÈTICA I DRETS HUMANS

FB

6

19014

INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

FB

6

18506

INTRODUCCIÓN A L'ANTROPOLOGIA SOCIAL

FB

6

19008

DRET ADMINISTRATIU I

OB

9

18512

TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ QUANTITATIVES I QUALITATIVES

OB

9

ASSIGNATURES DE CRIMINOLOGIA

18513

TEORIES CRIMINOLÒGIQUES

OB

7.5

18510

PSICOLOGIA CRIMINAL

OB

7.5

18517

MEDICINA LEGAL I CIÈNCIES FORENSES

OB

9

18511

SOCIOLOGIA DEL DRET

OB

6

TERCER CURS

SEMESTRE 5 (42 ECTS)

SEMESTRE 6 (34.5 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES DE DRET

ASSIGNATURES DE DRET

19010

DRET ADMINISTRATIU II

OB

7.5

19013

FILOSOFIA DEL DRET

FB

6

19011

DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES

OB

7.5

19015

DRET MERCANTIL I

OB

6

19012

DRET PENAL. PART GENERAL

OB

9

19017

DRETS REALS I HIPOTECARIS

OB

6

ASSIGNATURES DE CRIMINOLOGIA

ASSIGNATURES DE CRIMINOLOGIA

18518

DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DEL MENOR

OB

6

18514

CRIMINOLOGIA APLICADA

OB

7.5

18520

PENOLOGIA

OB

6

18523

DRET PENAL. PART ESPECIAL

OB

9

18521

PSICOPATOLOGIA DEL COMPORTAMENT DELICTIU

OB

6

QUART CURS

SEMESTRE 7 (36 ECTS)

SEMESTRE 8 (39 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES DE DRET

ASSIGNATURES DE DRET

19018

DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS

OB

7.5

19023

DRET FINANCER I TRIBUTARI II

OB

7.5

19020

DRET FINANCER I TRIBUTARI I

OB

7.5

19024

DRET INTERNACIONAL PÚBLIC

OB

7.5

19021

DRET PROCESSAL

OB

9

19025

DRET MERCANTIL II

OB

9

ASSIGNATURES DE CRIMINOLOGIA

ASSIGNATURES DE CRIMINOLOGIA

18522

SOCIOLOGIA DE LA DESVIACIÓ

OB

6

18524

POLÍTICA CRIMINAL

OB

7.5

18525

PREVENCIÓ i TRACTAMENT DE LA DELINQÜÈNCIA

OB

6

18526

VICTIMOLOGIA

OB

7.5

QUINT CURS

SEMESTRE 9 (36 ECTS)

SEMESTRE 10 (30 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES DE DRET

ASSIGNATURES DE DRET

19019

DRET DEL TREBALL I

OB

6

19022

DRET DEL TREBALL II

OB

6

19026

DRET DE LA UNIÓ EUROPEA

OB

9

19045

TREBALL DE FI DE GRAU

OB

6

19027

DRET INTERNACIONAL PRIVAT

OB

9

ASSIGNATURES DE CRIMINOLOGIA

ASSIGNATURES DE CRIMINOLOGIA

18527

DRET PENITENCIARI

OB

6

18528

MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES

OB

6

18547

TREBALL DE FI DE GRAU

OB

6

18529

RESPONSABILITAT JURÍDICA DEL MENOR

OB

6

19044

PRÀCTIQUES EXTERNES (dret)

OP

6

18546

PRÀCTIQUES EXTERNES (criminologia)

 

(1) Abans de l'avaluació del treball de fi de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre d'altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Aquesta exigència de nivell podrà ser elevada en el futur.

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

Vies d'accés

Tràmits per a sol·licitar plaça

Oferta de places i notes de tall per contingent

 

VIES D'ACCÉS

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquest titulació les persones que complisquen algun dels següents requisits d'accés:

1. BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (selectivitat). Encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials o de Ciència i Tecnologia. 

Es pot millorar la nota d'admissió per a aquest estudi fent la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica, amb les ponderacions per a cada curs acadèmic, es poden consultar en aquesta taula:

 

Asignaturas de Bachillerato


 

Curso

  

2014-15

 
0.1 x   x x x x      x
x x
x x x  x    x   x  
0.2    x         x     x  
       
x    x    

Curso

  

2015-16

0.1 x   x x x x     x     x x   x x   x   x  
0.2   x         x     x x     x     x   x    

 

 2. BATXILLER O TÍTOLS EQUIVALENTS D'ORDENACIONS EDUCATIVES ANTERIORS AMB O SENSE PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (selectivitat) SUPERADA: podran presentar-se a la nova prova d'accés tant els que tenen ja superada la prova d'accés en anys anteriors com els que, tot i no haver-la superat, tinguen alguna d'aquestes titulacions: batxillerat de la LOGSE, COU, certificat acreditatiu d'haver superat el curs preuniversitari, qualsevol altre títol equivalent al batxillerat.

Els que tenen la prova d'accés superada en anys anteriors poden presentar-se a la fase específica per a millorar la nota d'admissió, tot i que també podran presentar-se a la fase general. Qui no haja superat la selectivitat ha de presentar-se a la fase general i, si vol, a la fase específica per a millorar la nota d'admissió.

Per a la fase específica, cal tenir en compte les ponderacions indicades en el punt anterior.

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL: títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: S'hi pot accedir des de qualsevol família professional.  

Es pot millorar la nota d'admissió a aquests estudis, fent la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica, amb les ponderacions per a cada curs acadèmic, són les mateixes que per a l'alumnat provinent de batxillerat (vegeu la taula del punt 1).

4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS RELATIUS A AQUEST TEMA. CAL CREDENCIAL D'ACCÉS, expedida per la UNED. Poden presentar-se a la fase específica de la prova d'accés per a millorar la nota d'admissió. També poden fer la prova d'accés completa. 

5. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, PRÈVIA SOL·LICITUD D'HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL D'ORIGEN AL TÍTOL ESPANYOL DE BATXILLERAT I SUPERACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT, ORGANITZADA PER LA UNED.

6. ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Es reserva almenys un 2% de les places oferides. Opcions preferents: ciències socials i jurídiques. + info

7. ACCÉS PER A MAJORS DE 40 ANYS sense titulació acadèmica i que acrediten experiència laboral o professional, d'acord amb els criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral i professional que es determinen. Caldrà passar una entrevista. Es reserva, juntament amb les places dels majors de 45 anys, de l'1% al 3% de les places oferides. + info

8. ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Pot utilitzar aquesta via qui no tinga una titulació que l'habilite per a accedir per altres vies ni puga acreditar experiència laboral o professional. Es reserva, juntament amb les places dels majors de 40 anys, de l'1% al 3% de les places oferides. + info

9. TITULATS UNIVERSITARIS O EQUIVALENTS. Se'ls reserva el 3% de les places.

10. ACCÉS DENEGAT PER A DRET I CRIMINOLOGIA. Els llicenciats o graduats en dret o criminologia no poden sol·licitar aquest programa d'estudis simultanis.


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


 • Les persones admeses han de matricular-se en els termini que anualment establisca en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER CONTINGENT

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS45

TIT.

ESPORTISTES

MINUSV.

2014-15

70

8,904

6,810

---

---

7,300

5,000

5,000

2015-16

70

9,978

6,170

---

---

5,700

---

5,250

2016-17

70

9,970

6,190

---

---

6,540

5,000

 5,000

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les recollides ací.

DOBLE GRAU DECRIM: DRET I CRIMINOLOGIA. PLA RESUMIT

dade

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 • Autoinformes UA
 • Informes externs AVAP 
 • Altres informes
 • Plans de millora
 • Progrés i resultats de l'aprenentatge

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumnat
Normativa general de la UA  + Informació titulació
 • BOE de publicació del pla d'estudis
 • Fullet informatiu
 • Vídeo presentació de la titulació
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares