Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

Codi:
 C110

Crèdits:
 390
 
Data de publicació:
 22/03/2012

Titol:
 Grau
 
Preu:
 17,60
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
72 crèdits
 
 
QUART CURS
79,50 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
CINQUÈ CURS
85,50 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
5
OBLIGATÒRIA
7,50
 
5
OBLIGATÒRIA
6
 
5
OBLIGATÒRIA
6
 
5
OBLIGATÒRIA
9
 
5
OBLIGATÒRIA
9
 
5
OBLIGATÒRIA
6
 
5
OBLIGATÒRIA
6
 
5
OBLIGATÒRIA
6
 
5
OBLIGATÒRIA
6
 
5
OBLIGATÒRIA
6
 
5
OBLIGATÒRIA
6
 
5
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
5
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
PROGRAMA SIMULTANI DADE: DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

 

PRESENTACIÓ

 

El doble grau en Dret i, en Administració i Direcció d'Empreses (DADE) es presenten com una oferta destinada a alumnes que vulguen obtenir una formació integral jurídica i empresarial.

Aquests estudis ofereixen la possibilitat de cursar simultàniament tots dos graus i obtenir al final dels seus estudis tant el títol de graduat en Dret com el de graduat en Administració i Direcció d'Empreses.

Aquests estudis no constitueixen un títol propi ni una nova titulació, sinó que, com el nom indica, permeten simultanejar les dues titulacions i obtenir els dos graus. Per aquest motiu, no s'elabora un nou pla d'estudis, sinó que es fa una oferta d'estudis que integra els continguts propis de les dues titulacions, tal com recullen en els respectius plans d'estudis, i que és el que permet, al final, obtenir tots dos títols de grau.

En l'elaboració del programa s'ha tingut en compte:

  • L'oferta d'estudis s'estructura en 5 anys, ja que si tenim en compte les matèries i els continguts que han de cursar els alumnes, es considera que aquest és el període de temps mínim raonable.
  • L'oferta d'estudis elimina les duplicitats, aquelles matèries que en els respectius plans d'estudis s'estudien tant en Dret com en ADE.

L'alumnat que supere el Programa DADE obtindrà els títols oficials de grau en Dret i del grau en Administració i Direcció d'Empreses.

 

COMPETÈNCIES

 

Pel fet de tractar-se d'un programa d'estudis simultanis que integra els continguts de les titulacions del grau en Administració i Direcci'o d'Empreses i del grau en Dret, les competències que s'adquireixen són les corresponents a les dues titulacions que s'obtenen en finalitzar el programa. Per això, les competències es poden consultar en els respectius graus de Dret i d'Administració i Direcció d'Empreses.

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El pla d'estudis elaborat per a impartir el programa tindrà una durada de cinc cursos acadèmics. El nombre d'ECTS necessari per a superar el programa serà de 390.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

TIPUS DE MATÈRIA

ECTS

Formació bàsica (FB)

102

Obligatòries (OBL)

276

Treball Final de Grau

6

Total crèdits

390

 

DISTRIBUCIÓ DE LES ASSIGNATURES PER CURSOS

 

PRIMER CURS

SEMESTRE 1 (36 ECTS)

SEMESTRE 2 (39 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES DE DRET

ASSIGNATURES DE DRET

19000

CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS

FB

6

19006

INTRODUCCIÓ Al DRET PROCESSAL

FB

6

19001

DRET ROMÀ

FB

6

19007

CONSTITUCIÓ: DRETS I LLIBERTATS I INSTITUCIONS DE L'ESTAT

OBL

9

19004

TEORIA DEL DRET

FB

6

ASSIGNATURES D'ADE

ASSIGNATURES D'ADE

22005

MATEMÀTIQUES II

FB

6

22000

MATEMÀTIQUES I

FB

6

22006

INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA

FB

6

22001

INTRODUCCIÓ A la MICROECONOMIA

FB

6

22007

COMPTABILITAT FINANCERA I

FB

6

22003

FONAMENTS D'ECONOMIA DE L'EMPRESA

FB

6

22009

INTRODUCCIÓ A l'ESTADÍSTICA

FB

6

SEGON CURS

SEMESTRE 3 (37,5 ECTS)

SEMESTRE 4 (34,5 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES DE DRET

ASSIGNATURES DE DRET

19002

HISTÒRIA DEL DRET ESPAÑOL I DE LES INSTITUCIONS

FB

6

19005

INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL I DRET DE LA PERSONA

FB

6

19009

DRET DE LLIBERTAT DE CREENCES

FB

6

19013

FILOSOFIA DEL DRET

FB

6

ASSIGNATURES D'ADE

ASSIGNATURES D'ADE

22002

INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING

FB

6

22011

ECONOMIA MUNDIAL

OBL

4,5

22010

ESTADÍSTICA I INTRODUCCIÓ A l'ECONOMETRIA

OBL

9

22008

DIRECCIÓ D'OPERACIONS

OBL

6

22012

HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL I D'ESPANYA. SEGLES XIX I XX 

OBL

4.5

22016

COMPTABILITAT FINANCERA II

OBL

6

22014

MICROECONOMIA INTERMÈDIA

OBL

6

22017

MACROECONOMIA INTERMÈDIA

OBL

6

TERCER CURS

SEMESTRE 5 (34,5 ECTS)

SEMESTRE 6 (43,5 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES DE DRET

ASSIGNATURES DE DRET

19011

DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES

OBL

7,5

19015

DRET MERCANTIL I

OBL

6

19012

DRET PENAL. PART GENERAL

OBL

9

19016

DRET PENAL. PART ESPECIAL

OBL

6

ASSIGNATURES D'ADE

19017

DRETS REALS I HIPOTECARIS

OBL

6

22013

MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES

OBL

6

19024

DRET INTERNACIONAL PÚBLIC

OBL

7,5

22019

ECONOMIA ESPANYOLA

FB

6

ASSIGNATURES D'ADE

22015

DISSENY DE L'ORGANITZACIÓ

OBL

6

22021

COMPTABILITAT

FINANCERA III

OBL

6

22018

INVESTIGACIÓ COMERCIAL

OBL

6

22026

COMPTABILITAT DE GESTIÓ

OBL

6

QUART CURS

SEMESTRE 7 (42 ECTS)

SEMESTRE 8 (37,5 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES DE DRET

ASSIGNATURES DE DRET

19018

DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS

OBL

7,5

19008

DRET

ADMINISTRATIU I

OBL

9

19020

DRET

FINANCER I TRIBUTARI I

OBL

7,5

19023

DRET FINANCER I TRIBUTARIO II

OBL

7,5

19021

DRET PROCESSAL

OBL

9

19025

DRET MERCANTIL II

OBL

9

ASSIGNATURES D'ADE

ASSIGNATURES D'ADE

22022

FINANCES

OBL

6

22028

FINANCES CORPORATIVES

OBL

6

22024

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA I

OBL

6

22029

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA II

OBL

6

22030

ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES

OBL

6

CINQUÈ CURS

SEMESTRE 9 (40,5 ECTS)

SEMESTRE 10 (45 ECTS)

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CODI

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES DE DRET

ASSIGNATURES DE DRET

19010

DRET

ADMINISTRATIU II

OBL

7,5

19022

DRET DEL

TREBALL II

OBL

6

19019

DRET DEL

TREBALL I

OBL

6

19026

DRET DE LA UNIÓ EUROPEA

OBL

9

19027

DRET INTERNACIONAL PRIVAT

OBL

9

19045

TREBALL FINAL DE GRAU (1)

OBL

6

 

 

 

 

ASSIGNATURES D'ADE

ASSIGNATURES D'ADE

22025

SISTEMA FISCAL II

OBL

6

22020

SISTEMA FISCAL I

OBL

6

22027

MÀRQUETING ESTRATÈGIC

OBL

6

22023

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

OBL

6

22032

POLÍTICA ECONÒMICA

OBL

6

22031

DIRECCIÓ FINANCERA

OBL

6

22052

TREBALL FINAL DE GRAU (1)

OBL

6

(1) Prèviament a l'avaluació del treball final de grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, en la UA es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

Vies d'accés

Tràmits per a sol·licitar plaça

Oferta de places i notes de tall per contingent

 

VIES D'ACCÉS

 

Podran sol·licitar l'admissió a aquest titulació les persones que complisquen algun dels següents requisits d'accés:

1. BATXILLERAT I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (selectivitat). Encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat les modalitats d'humanitats i ciències socials o de ciència i tecnologia. 

Es pot millorar la nota d'admissió per a aquest estudi fent la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica, amb les ponderacions per a cada curs acadèmic, es poden consultar en aquesta taula:


Assignatures de batxillerat


 

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cursos

2012-13

 

2013-14

2014-15

0.1 x x x x x x    

x x
x x x  x  
x x  
0.2             x    x x          
x  x      

Curs

2015-16

0.1 x x x x x x           x x   x x     x x  
0.2             x   x x x     x     x x      

 

 2. BATXILLER O TÍTOLS EQUIVALENTS D'ORDENACIONS EDUCATIVES ANTERIORS AMB O SENSE PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (selectivitat) SUPERADA: podran presentar-se a la nova prova d'accés tant els que tenen ja superada la prova d'accés en anys anteriors com els que, tot i no haver-la superat, tinguen alguna d'aquestes titulacions: batxillerat de la LOGSE, COU, certificat acreditatiu d'haver superat el curs preuniversitari, qualsevol altre títol equivalent al batxillerat.

Els que tenen la prova d'accés superada en anys anteriors poden presentar-se a la fase específica per a millorar la nota d'admissió, tot i que també podran presentar-se a la fase general. Qui no haja superat la selectivitat ha de presentar-se a la fase general i, si vol, a la fase específica per a millorar la nota d'admissió.

Per a la fase específica, cal tenir en compte les ponderacions indicades en el punt anterior.

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL: títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: S'hi pot accedir des de qualsevol família professional.  

Es pot millorar la nota d'admissió a aquests estudis, fent la fase específica de la prova d'accés a la universitat. Les assignatures de la fase específica, amb les ponderacions per a cada curs acadèmic, són les mateixes que per a l'alumnat provinent de batxillerat (vegeu la taula del punt 1).

4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS RELATIUS A AQUEST TEMA. CAL CREDENCIAL D'ACCÉS, expedida per la UNED. Poden presentar-se a la fase específica de la prova d'accés per a millorar la nota d'admissió. També poden fer la prova d'accés completa. 

5. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, PRÈVIA SOL·LICITUD D'HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL D'ORIGEN AL TÍTOL ESPANYOL DE BATXILLERAT I SUPERACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT, ORGANITZADA PER LA UNED.

6. ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Es reserva almenys un 2% de les places oferides. Opcions preferents: ciències socials i jurídiques. + info

7. ACCÉS PER A MAJORS DE 40 ANYS sense titulació acadèmica i que acrediten experiència laboral o professional, d'acord amb els criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral i professional que es determinen. Caldrà passar una entrevista. Es reserva, juntament amb les places dels majors de 45 anys, de l'1% al 3% de les places oferides. + info

8. ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS. Mitjançant prova d'accés específica. Pot utilitzar aquesta via qui no tinga una titulació que l'habilite per a accedir per altres vies ni puga acreditar experiència laboral o professional. Es reserva, juntament amb les places dels majors de 40 anys, de l'1% al 3% de les places oferides. + info

9. TITULATS UNIVERSITARIS O EQUIVALENTS. Se'ls reserva el 3% de les places.

10. ACCÉS DENEGAT PER A TURISME DRET I ADE. Els llicenciats o graduats en dret o ADE no poden sol·licitar aquest programa d'estudis simultanis.


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


  • Les persones admeses han de matricular-se en els termini que anualment establisca en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER CONTINGENT


CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER CONTINGENT

GENERAL

MAJORS 25

MAJORS 40

MAJORS 45

TIT.

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

100

8,740

6,865

---

---

6,040

---

---

2011-12

100

10,482

6,275

---

---

7,420

---

---

2012-13

100

10,320

6,555

---

---

5,000

---

---

2013-14

100

10,036

6,280

---

---

5,000

---

5,000

2014-15

100

10,206

5,270

---

---

5,000

5,000

---

2015-16

100

10,392

5,360

---

---

7,520

---

---

2016-17

100

10,208

5,000

---

---

5,000

---

---

 

  • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny. 
  • Les notes definitives poden ser inferiors a les recollides ací.

 

TAULA D'ADAPTACIONS D'ASSIGNATURES SUPERADES EN EL PROGRAMA SIMULTANI DRET-ADE PER LES ASSIGNATURES DEL GRAU D'ADE

 

1r CURS

 ADE

 Crèdits

 Tipus

 DRET-ADE

Crèdits

 Tipus

Matemàtiques I

6

FB

Matemàtiques I

6

FB

Introducció a la Microeconomia

6

FB

Introducció a la Microeconomia

6

FB

Introducció al Màrqueting

6

FB

Introducció al Màrqueting

6

FB

Fonaments d'Economia de l'Empresa

6

FB

Fonaments d'Economia de l'Empresa

6

FB

Dret de l'Empresa

6

FB

Dret Mercantil I

6

OB

Matemàtiques II

6

FB

Matemàtiques II

6

FB

Introducció a la Macroeconomia

6

FB

Introducció a la Macroeconomia

6

FB

Comptabilitat Financera I

6

FB

Comptabilitat Financera I

6

FB

Direcció d'Operacions

6

OB

Direccció d'Operacions

6

OB

Introducció a l'Estadística

6

FB

Introducció a l'Estadística

6

FB

2n CURS

ADE

Crèdits

Tipus

DRET-ADE

Crèdits

Tipus

Estadística i Introducció a l'Econometria

9

OBL

Estadística i Introducció a l'Econometria

9

OBL

Història Econòmica Mundial i d'Espanya. Segles XX i XXI

4,5

OBL

Història Econòmica Mundial i d'Espanya. Segles XIX i XX

4,5

OBL

Economia Mundial

4,5

OBL

Economia Mundial

4,5

OBL

Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

OBL

Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

OBL

Microeconomia Intermèdia

6

OBL

Microeconomia Intermèdia

6

OBL

Disseny de l'Organització

6

OBL

Disseny de l'Organització

6

OBL

Comptabilitat Financera II

6

OBL

Comptabilitat Financera II

6

OBL

Macroeconomia Intermèdia

6

OBL

Macroeconomia Intermèdia

6

OBL

Investigació Comercial

6

OBL

Investigació Comercial

6

OBL

Economia Espanyola

6

FB

Economia Espanyola

6

FB

3º CURS

ADE

Crèdits

Tipus

DRET-ADE

Crèdits

Tipus

Sistema Fiscal I

6

OBL

Sistema Fiscal I

6

OBL

Comptabilitat Financera III

6

OBL

Comptabilitat Financera III

6

OBL

Finances

6

OBL

Finances

6

OBL

Direcció de Màrqueting

6

OBL

Direcció de Màrqueting

6

OBL

Direcció Estratègica de l'Empresa I

6

OBL

Direcció Estratègica de l'Empresa I

6

OBL

Sistema Fiscal II

6

OBL

Sistema Fiscal II

6

OBL

Comptabilitat de Gestió

6

OBL

Comptabilitat de Gestió

6

OBL

Màrqueting Estratègic

6

OBL

Màrqueting Estratègic

6

OBL

Finances Corporatives

6

OBL

Finances Corporatives

6

OBL

Direcció Estratègica de l'Empresa II

6

OBL

Direcció Estratègica de l'Empresa II

6

OBL

4t CURS

ADE

Crèdits

Tipus

DRET-ADE

Crèdits

Tipus

Anàlisi d'Estats Comptables

6

OBL

Anàlisi d'Estats Comptables

6

OBL

Direcció Financera

6

OBL

Direcció Financera

6

OBL

Política Econòmica

6

OBL

Política Econòmica

6

OBL

 

Les assignatures OPTATIVES necessàries per a obtenir el títol de grau en Administració i Direcció  d'Empreses es poden obtenir mitjançant el reconeixement com a crèdits optatius d'aquestes assignatures:

Dret Romà

6

FB

Teoria del Dret

6

FB

Dret Constitucional I

6

FB

Introducció al Dret Civil i Dret de la persona

6

FB

Dret de la Llibertat de Creences

6

FB

Filosofia del Dret

6

FB

Introducció al Dret Processal

6

FB

Història del Dret

6

FB

 

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS D'ASSIGNATURES SUPERADES EN EL PROGRAMA SIMULTANI DRET-ADE PER LES ASSIGNATURES DEL GRAU DE DRET

 

1r CURS

 DRET

 Crèdits

 Tipus

 DRET-ADE

Crèdits

 Tipus

Dret Romà

6

FB

Dret Romà

6

FB

Història del Dret Español i de les Institucions

6

FB

Història del Dret Espanyol i de les Institucions

6

FB

Introducció a l'Economia

6

FB

Introducció a la Macroeconomia

Introducció a la Microeconomia

6

6

FB

FB

Constitució i Sistema de Fonts

6

FB

Constitució i Sistema de Fonts

6

FB

Teoria del Dret

6

FB

Teoria del Dret

6

FB

Introducció al Dret Civil i Dret de la Persona

6

FB

Introducció al Dret Civil i Dret de la Persona

6

FB

Introducció al Dret Processal

6

FB

Introducció al Dret Processal

6

FB

Dret Administratiu I

9

OBL

Dret Administratiu I

9

OBL

Constitució. Drets i Llibertats i Institucions de l'Estat

9

OBL

Constitució. Drets i Llibertats i Institucions de l'Estat

9

OBL

2n CURS

DRET

Crèdits

Tipus

DRET-ADE

Crèdits

Tipus

Dret de Llibertat de Creences

6

FB

Dret de Llibertat de Creences

6

FB

Dret d'Obligacions i Contractes

7,5

OBL

Dret d'Obligacions i Contractes

7,5

OBL

Dret Administratiu II

7,5

OB

Dret Administratiu II

7,5

OB

Dret Penal. Part general

9

OB

Dret Penal. Part general

9

OB

Introducció a la Comptabilitat

6

FB

Comptabilitat Financera I

6

FB

Filosofia del Dret

6

FB

Filosofia del Dret

6

FB

Drets Reals i Hipotecari

6

OBL

Drets Reals i Hipotecari

6

OBL

Dret Penal. Part Especial

6

OBL

Dret Penal. Part Especial

6

OBL

Dret Mercantil I

6

OBL

Dret Mercantil I

6

OBL

3r CURS

DRET

Crèdits

Tipus

DRET-ADE

Crèdits

Tipus

Dret del Treball I

6

OBL

Dret del Treball I

6

OBL

Dret Financer i Tributari I

7,5

OBL

Dret Financer i Tributari I

7,5

OBL

Dret de Família i Successius

7,5

OBL

Dret de Família i Successius

7,5

OBL

Dret Processal

9

OBL

Dret Processal

9

OBL

Dret del Treball II

6

OBL

Dret del Treball II

6

OBL

Dret Financer i Tributari II

7,5

OBL

Dret Financer i Tributari II

7,5

OBL

Dret Internacional Públic

7,5

OBL

Dret Internacional Públic

7,5

OBL

Dret Mercantil II

9

OBL

Dret Mercantil II

9

OBL

4t CURS

DRET

Crèdits

Tipus

DRET-ADE

Crèdits

Tipus

Dret Internacional Privat

9

OBL

Dret Internacional Privat

9

OBL

Dret de la Unió Europea

9

OBL

Dret de la Unió Europea

9

OBL

 

Les assignatures OPTATIVES necessàries per a l'obtenció del títol de grau en Dret es poden obtenir mitjançant el reconeixement com a crèdits optatius d'aquestes assignatures:

Fonaments d'Economia de l'Empresa

6

FB

Matemàtiques I

6

FB

Matemàtiques II

6

FB

Introducció a l'Estadística

6

FB

Introducció al Màrqueting

6

FB

Economia Espanyola

6

FB

 

 

DOBLE GRAU DADE: DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES. PLA RESUMIT

dade

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares